Show simple item record

dc.contributor.authorRatajczyk, Krystyna
dc.date.accessioned2020-06-26T11:32:41Z
dc.date.available2020-06-26T11:32:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationRatajczyk K., Kontaminacje leksykalne. Struktura - sens - pragmatyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, doi: 10.18778/7969-783-0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-783-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32078
dc.descriptionMonografia jest poświęcona kontaminacji leksykalnej jako zjawisku językowemu oznaczającemu łączenie nie tylko wyrazów, lecz także jednostek leksykalnych obejmujących frazeologizmy. Autorka analizuje strukturę, sens i pragmatykę kontaminacji. Omawia zagadnienie w kontekście dynamicznego rozwoju języka współczesnych mediów, zwłaszcza w zakresie słowotwórstwa. Materiał badawczy pochodziz języka rosyjskich i polskich mediów z lat 2008-2014 (z materiałów prasowych, informacyjnych programów telewizyjnych oraz innych środków przekazu elektronicznego). Prezentowane badania prowadzą do wniosku, że współcześnie formacje kontaminacyjne to często zamierzone chwyty stylistyczne pozostające na usługach dowcipu językowegopl_PL
dc.description.abstractThe present dissertation focuses on the phenomenon of lexical blending from the angle of structure, meaning and pragmatics. The data analysed comes from Russian and Polish media: newspapers, television and the Internet (a total of 800 units), with most examples originating from headlines and TV captions. The notion of “lexical blending” used in this dissertation encompasses word blending, idiom blending and graphic blending. It refers not only to the process of combining words but also other lexical units, including idioms. Lexical blends, understood in this way, result from combining the form and content of two or more lexical units.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkontaminacje wyrazowepl_PL
dc.subjectkontaminacje graficznepl_PL
dc.subjectkontaminacje frazeologicznepl_PL
dc.subjectjęzyk w mediachpl_PL
dc.subjectpragmatyka językowapl_PL
dc.titleKontaminacje leksykalne. Struktura - sens - pragmatykapl_PL
dc.title.alternativeLexical blending structure, meaning, pragmaticspl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number403pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Językoznawstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-784-7
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor Krystyna Ratajczyk od roku 2003 pracuje jako adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki UŁ. Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego (z morfologii i składni) oraz zajęcia fakultatywne z frazeologii rosyjskiej. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie rozprawy Frazeologizmy jako przedmiot opisu w „Wielkim słowniku rosyjsko-polskim”. Promotorem pracy był prof. Kazimierz Bajor. Dotychczasowe zainteresowania naukowe autorki, skupiające się wokół frazeologii, a zwłaszcza przekształceń frazeologizmów, zostały w ostatnich latach poszerzone o problemy związane ze słowotwórstwem okazjonalnym, czyli tworzeniem nowych jednostek leksykalnych w wyniku kontaminacji. Kontaminacja badana jest przez nią na gruncie leksykalnym, a także frazeologicznym w języku rosyjskim i polskim. Jest autorką ponad 30 artykułów opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, a dotyczących głównie defrazeologizacji, kontaminacji oraz m.in. mowy dziecka, humoru, gry językowej, przekładu frazeologizmów, np. Różne oblicza defrazeologizacji stałych związków wyrazowych (na przykładzie dowcipów rosyjskich), «Чья хата с краденого»? – о фразеологической контаминации как реализации «фразеологии в движении», Неологизмы в речи детей дошкольного возраста (на материале русского и польского языков). Za cykl publikacji z zakresu frazeologii rosyjskiej i leksyki nienormatywnej otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego trzeciego stopnia.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A. (1987), Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków.pl_PL
dc.referencesBartmiński J. (1988), Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w:] idem (red.), Konotacja, Lublin, s. 169–183.pl_PL
dc.referencesBartmiński J. (red.), (1988), Konotacja, Lublin.pl_PL
dc.referencesBąba S. (1971), Modyfikacje utartych związków wyrazowych we współczesnej fraszce polskiej, „Poradnik Językowy”, nr 7, s. 444–451.pl_PL
dc.referencesBąba S. (1978), Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności językowej w zakresie frazeologii, Poznań.pl_PL
dc.referencesBąba S. (1982), Główne typy innowacji frazeologicznych, [w:] A. M. Lewicki (red.), Stałość i zmienność związków frazeologicznych, Lublin, s. 17–25.pl_PL
dc.referencesBąba S. (1989), Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań.pl_PL
dc.referencesBąba S. (1995), Innowacje frazeologiczne – analiza, kryteria, oceny, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 21–29.pl_PL
dc.referencesBogusławski A. (1976), O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 356–364.pl_PL
dc.referencesBralczyk J. (2004), Język na sprzedaż, czyli o tym jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesButtler D. (1989), Neologizmy kontaminacyjne a norma dzisiejszej polszczyzny, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 429–434.pl_PL
dc.referencesButtler D. (2001), Polski dowcip językowy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesButtler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. (1982), Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (Słownictwo rodzime), Warszawa.pl_PL
dc.referencesChlebda W. (1997), W stronę frazeologii pragmatycznej, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 1–10.pl_PL
dc.referencesChlebda W. (2003), Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Łask.pl_PL
dc.referencesChruścińska K. (1978), O formach potencjalnych i okazjonalizmach, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, „Prace Językoznawcze” , t. 91, s. 69–79.pl_PL
dc.referencesCienkowski W. (1972), Teoria etymologii ludowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCienkowski W. (1978), Zagadnienia definicji, analizy i klasyfikacji kontaminacji leksykalnych, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 5: Językoznawstwo. Prace na VIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Zagrzebiu 1978, Warszawa, s. 351–356.pl_PL
dc.referencesDembska K. (2007), Rosyjsko-polski słownik eufemizmów semantycznego pola seksu, Toruń.pl_PL
dc.referencesDembska K. (2011), „Słowa wykolejone”, czyli o zjawisku kontaminacji we współczesnym języku rosyjskim, Łask.pl_PL
dc.referencesDługosz K. (1988), Rosyjskie przezwiska polskich uczniów, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 7: Językoznawstwo. Prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1988, Warszawa, s. 105–110.pl_PL
dc.referencesDoroszewski W. (1937/38), Etymologie dziecinne i kontaminacje, „Poradnik Językowy”, nr 1–3, s. 8–10.pl_PL
dc.referencesDoroszewski W. (1962/1949), Kontaminacja a derywacja, [w:] idem, Studia i szkice językoznawcze, Warszawa, s. 256–258.pl_PL
dc.referencesDubisz S. (red.), (2006), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFurgalska A., Lebda R., Warchala J. (1982), O przejawach „niepewności lingwistycznej”. Na przykładzie wywiadów z robotnikami, „Socjolingwistyka”, 4, s. 67–73.pl_PL
dc.referencesGajda S. (1987), Społeczne determinacje nazw własnych tekstów (tytułów), „Socjolingwistyka”, 6, s. 79–89.pl_PL
dc.referencesGiedz T. (2003), Dowcip językowy jako środek perswazji współczesnych rosyjskich tekstów reklamowych, [w:] P. Czerwiński (red.), A. Charciarek (współpraca), Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich, Katowice, s. 129–139.pl_PL
dc.referencesGrabias S. (1970), Kontaminacje we współczesnym języku polskim. Próba charakterystyki, „Annales UMCS, Sectio F”, s. 117–145.pl_PL
dc.referencesGrabias S. (1981), O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin.pl_PL
dc.referencesGrabias S. (1982), Paronimia jako proces leksykalny, „Socjolingwistyka”, 4, s. 75–88.pl_PL
dc.referencesGraszek-Tańska A. (2005), Osobliwości gry językowej w najnowszej rosyjskiej publicystyce społeczno-politycznej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica X”, z. 374, s. 105–112.pl_PL
dc.referencesGrzebieniowski T. (1995), Słownictwo i słowotwórstwo angielskie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJordanskaja L., Mielczuk I. (1988), Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii, [w:] J. Bartmiński (red.), Konotacja, Lublin, s. 9–34.pl_PL
dc.referencesJuszczyk K. (2006), Kognitywna teoria gry słów. Podobieństwa w analizie homofonii, [w:] H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski (red.), Podobieństwo. Kognitywistyka 2, Lublin, s. 183–194.pl_PL
dc.referencesKamińska-Szmaj I. (2001), Słowa na wolności, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKardela H. (2006), (Nie)podobieństwo w morfologii: amalgamaty kognitywne, [w:] H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski (red.), Podobieństwo. Kognitywistyka 2, Lublin, s. 195–210.pl_PL
dc.referencesKarłowicz J. (1878), Słoworód ludowy, „Dwutygodnik Naukowy”, t. I, Kraków, s. 442–450.pl_PL
dc.referencesKita M. (2007), Gra funkcjami w języku potocznym, [w:] B. Boniecka, S. Grabias (red.), Potoczność a zachowania językowe Polaków, Lublin, s. 33–44.pl_PL
dc.referencesKlemensiewicz Z. (1969), O tzw. przejęzyczeniach, [w:] Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa, s. 29–35.pl_PL
dc.referencesKlemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S. (1965), Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlich E. (1934), Dwa wypadki kontaminacji syntaktycznej, „Slavia Occidentalis”, t. 13, s. 9–21.pl_PL
dc.referencesKoj L. (1971), Semantyka a pragmatyka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomorowska E. (2008), Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy, Szczecin–Rostock 2008.pl_PL
dc.referencesKopertowska D. (2000), Język tekstów perswazyjnych (na podstawie współczesnych reklam), [w:] K. Michalewski (red.), Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź, s. 231–237.pl_PL
dc.referencesKopertowska D. (2001), Kontaminacja jako jeden ze sposobów modyfikowania związków frazeologicznych na użytek reklamy, „Slavia Occidentalis”, t. 58, s. 19–25.pl_PL
dc.referencesKordyl Z. (1968), Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKudlińska-Stępień H. (2005), Gry werbalno-wizualne we współczesnej drukowanej reklamie rosyjskiej i polskiej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica X”, z. 374, s. 129–135.pl_PL
dc.referencesKudra B. (2001), Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Łódź.pl_PL
dc.referencesKudra B. (2008), O języku w mediach – uwagi ogólne, [w:] B. Bogołębska, A. Kudra (red.), Wypowiedź dziennikarska. Teoria i praktyka. Skrypt dla studentów dziennikarstwa, Łódź, s. 55–61.pl_PL
dc.referencesKudra B. (2011), O tzw. derywacji pragmatycznej i derywatach pragmatycznych (słowotwórstwo a pragmatyka), [w:] E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska (red.), Słowotwórstwo a media. Materiały czwartej Konferencji Językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, Gdańsk, s. 13–18.pl_PL
dc.referencesKudra B., Kudra A. (2006), Demokratyzacja języka – demokratyzacja w języku (na przykładzie języka w mediach), [w:] A. Staniszewski (red.), Media. Kultura. Komunikacja społeczna 2, Olsztyn, s. 342–346.pl_PL
dc.referencesLewicki A. M. (2003), Studia z teorii frazeologii, Łask.pl_PL
dc.referencesMalinowski L. (1885), Studia nad etymologią ludową, „Prace Filologiczne”, t. I, Warszawa, s. 134–465.pl_PL
dc.referencesMalinowski L. (1891), Studia nad etymologią ludową, „Prace Filologiczne”, t. III, Warszawa, s. 741–786.pl_PL
dc.referencesMaruszewski M. (1966), Afazja. Zagadnienia teorii i terapii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNagórko A. (1988), Problem konotacji semantycznych w opisie przymiotników, [w:] J. Bartmiński (red.), Konotacja, Lublin, s. 55–65.pl_PL
dc.referencesNagórko A. (2007), Kontaminacje leksykalne – słowotwórstwo czy radosna tfurczość?, „Przegląd Humanistyczny”, z. 1, s. 203–210.pl_PL
dc.referencesNagórko A. (2011), Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOchmann D. (1997), Prasowe kontaminacje leksykalne. (Analiza strukturalna), „Język Polski”, LXXVII, z. 2–3, s. 131–144.pl_PL
dc.referencesOchmann D. (2004), Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim, Kraków.pl_PL
dc.referencesOchmann D. (2009), Złożenia kontaminacyjne we współczesnym języku polskim, [w:] M. Skarżyński, M. Szpiczakowska (red.), W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo–słownictwo–polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej, Kraków 16–17 maja 2008, Kraków, s. 293–299.pl_PL
dc.referencesOchmann D. (2011), Neologizmy kompozycyjne – chwyt reklamowy i ważna tendencja rozwojowa współczesnego słowotwórstwa, [w:] E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska (red.), Wokół słów i znaczeń IV. Słowotwórstwo a media. Materiały czwartej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesOstromęcka-Frączak B. (2008), Kontaminacje jako źródło gier słownych, [w:] A. Kwiatkowska, S. Dżereń-Głowacka (red.), Odcienie humoru, vol. 1/1, Piotrków Trybunalski, s. 11–19.pl_PL
dc.referencesOtrębski J. (1948), Życie wyrazów w języku polskim [w:] Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Filologicznej, t. XII, z. 2, Poznań, s. 247–399.pl_PL
dc.referencesPajdzińska A. (1988), Udział konotacji leksykalnej motywacji frazeologizmów, [w:] J. Bartmiński (red.), Konotacja, Lublin, s. 67–81.pl_PL
dc.referencesPałuszyńska E. (2006), Nagłówki w „Gazecie Wyborczej” (ekspresywna leksyka, frazematyka, mataforyka), Łódź.pl_PL
dc.referencesPiętkowa R. (1996), Wizualizacja semantyki. O niektórych sposobach zapisu we współczesnych tekstach, [w:] S. Gajda, M. Balowski (red.), Styl a tekst. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Opole, 26–28.09.1995 r., Opole, s. 159–168.pl_PL
dc.referencesPisarek W. (2007), O mediach i języku, Kraków.pl_PL
dc.referencesPutnam H. (1998), Wiele twarzy realizmu i inne eseje, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRogowska-Cybulska E. (2009), O analogii słowotwórczej jako jednym z mechanizmów rozwoju leksykalnego współczesnej polszczyzny, [w:] D. Bieńkowska, A. Lenartowicz (red.), Tajemnice rozwoju. Materiały z konferencji 10–12 maja 2008, Łódź, s. 419–430.pl_PL
dc.referencesSelimski L. (2000), Kontaminacja a kompozycja i sufiksacja. (Na materiale imion chrzestnych Bułarów), [w:] S. Warchoł (red.), Słowiańskie composita antroponimiczne, Lublin, s. 227–237.pl_PL
dc.referencesStawnicka J. (2000), Innowacje frazeologiczne we współczesnych nagłówkach prasowych, [w:] G. Szpila (red.), Język a komunikacja, t. 1: Zbiór referatów z konferencji „Język trzeciego tysiąclecia, Kraków 2–4.03.2000”, Kraków, s. 207–214.pl_PL
dc.referencesTokarz M. (1991), Pierwsze systemy pragmatyki formalnej, [w:] Prace z pragmatyki, semantyki i metodologii semantyki, wybór, wstęp i oprac. Jerzy Pelc, Wrocław, s. 161–168.pl_PL
dc.referencesTokarz M. (1993), Elementy pragmatyki logicznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojtak M. (2010), Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin.pl_PL
dc.referencesZagórski Z. (1973), W sprawie kontaminacji, „Studia Polonistyczne”, z. I, s. 133–143.pl_PL
dc.referencesZagórski Z. (1985), Jeszcze w sprawie kontaminacji, „Studia Polonistyczne”, z. XIII, s. 69–83.pl_PL
dc.referencesZagórski Z. (1988), Kontaminacja a zjawiska pokrewne, „Slavia Occidentalis”, t. 45, s. 91–98.pl_PL
dc.referencesŻebrowski J. (1938), Uwagi o zniekształceniach językowych, „Poradnik Językowy”, nr 4–5, s. 52–54.pl_PL
dc.referencesАврасин В. М. (2000), Инклюзивная фразеологическая контаминация как стилистическое средство, [в:] Проблемы славянской и романо- германской филологии, Курган, с. 53–55.pl_PL
dc.referencesАулова А. А. (2008), Взаимодействие заголовка и медиатекста через преце- дентный феномен, [в:] Журналистика и медиаобразование-2008. Сборник трудов III Международной научно-практической конференции г. Белгород, 25–27 сентября 2008 гола. В двух томах, Том II, Белгород, с. 159–166.pl_PL
dc.referencesБабенко Н. Г. (1997), Окказиональное в художественном тексте. Струк- турно-семантический анализ: Учебное пособие, Калининград, www. gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/baben_okk.php, 5.03.2013.pl_PL
dc.referencesБабкин А. М. (1970), Русская фразеология, ее развитие и источники, Ленинград.pl_PL
dc.referencesБекетова Н. А. (2006), Активные процессы словопроизводства в языке газе- ты, [в:] Журналистика и медиаобразование в XXI веке. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции Белгород 25–27 сентября 2006 г., Белгород, с. 276–280.pl_PL
dc.referencesБекетова Н. А. (2008), О словообразовательной экспрессии в современных ме- диатекстах, [в:] Журналистика и медиаобразование-2008. Сборник тру- дов III Международной научно-практической конференции г. Белгород, 25–27 сентября 2008 гола. В двух томах, Том II, Белгород, с. 201–204.pl_PL
dc.referencesВалгина Н. С. (1973), Синтаксис современного русского языка, Москва.pl_PL
dc.referencesВиноградов В. В. (1977), Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лек- сикография, Москва, www.philology.ru/linguistics2/vinogradov-77d.htm, 14.04.2003.pl_PL
dc.referencesГаспаров Б. М. (1996), Язык, память, образ. Лингвистика языкового су- ществования, Москва, http://transyoga.ru/assets/files/books/okolo_ psihologia/gasparov_lingvo.pdf, 9.11.2011.pl_PL
dc.referencesГетманская М. Ю. (2008), Семантико-стилистические особенности те- лескопизмов в современном русском языке, www.pglu.ru/lib/publications/ University_Reading/2008/VII/uch_2008_VII_00023.pdf, 9.11.2011.pl_PL
dc.referencesГрашек-Таньска А. (2000), Несколько замечаний по поводу языка сегод- няшней российской журналистики, „Rossica Olomucensia”, XXXVIII, t. 2, s. 509–514.pl_PL
dc.referencesГрашек-Таньска А. (2003), Экспрессивные новообразования в языке русской публицистики новейшего времени, [w:] P. Czerwiński (red.), A. Charciarek (współpraca), Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich, Katowice, s. 71–76.pl_PL
dc.referencesГребнев А. Ф. (1985), Смешение лексических единиц в результате семанти- ческих контаминаций, [в:] Функциональный и семантический аспекты изучения лексики. Межвузовский сборник научных трудов, Куйбышев, с. 48–53.pl_PL
dc.referencesЗемская Е. А. (1973), Современный русский язык. Словообразование, Мо- сква.pl_PL
dc.referencesЗемская Е. А. (1992), Словообразование как деятельность, Москва.pl_PL
dc.referencesЗемская Е. А. (2007), Словообразование как деятельность, Москва.pl_PL
dc.referencesИльясова С. (2001), Языковая игра в газетном тексте, «Русский язык», № 23, www.relga.sfedu.ru/n77/rus77.htm, 9.11.2011.pl_PL
dc.referencesИонова С. (2010), Динамика норм контаминации в процессе текстообра- зования, [w:] A. Ginter (red.), Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, Łódź, s. 319–325.pl_PL
dc.referencesИцкович В. А., Шварцкопф Б. С. (1971), О контаминации и смежных с нею явлениях, [в:] В. Г. Костомаров (ред.), Памяти Академина Виктора Вла- димировича Виноградова. Сборник статей, Москва, с. 90–96.pl_PL
dc.referencesКазак М. Ю. (2006), Об основных тенденциях развития языка СМИ, [в:] Журналистика и медиаобразование в XXI веке. Сборник научных тру- дов Международной научно-практической конференции Белгород 25–27 сентября 2006 г., Белгород, с. 249–253.pl_PL
dc.referencesКалишан Е. (1996), Словообразовательная контаминация в новой рус- ской лексике, [w:] A. Markunas (red.), Studia Rossica Poznaniensia, Poznań, s. 165–169.pl_PL
dc.referencesКараулов Ю. Н. (1987), Русский язык и языковая личность, Москва.pl_PL
dc.referencesКобозева И. М. (2003), Лингво-прагматический аспект анализа языка СМИ, [в:] М. Н. Володина (ред.), Язык СМИ как объект междисципли- нарного исследования, Москва, http://evartist.narod.ru/text12/01.htm, 5.07.2013.pl_PL
dc.referencesКолобова Е. А. (2008), К вопросу о характеристике контаминированных фразеологизмов, «Вестник Костомарского Государственного Универси- тета им. Н. А. Некрасова», № 4, т. 14, с. 174–176.pl_PL
dc.referencesКрюкова С. В. (2006), «Языковая игра» в медиатекстах, [в:] Журналистика и медиаобразование в XXI веке. Сборник научных трудов Международ- ной научно-практической конференции Белгород 25–27 сентября 2006 г., Белгород, с. 253–257.pl_PL
dc.referencesКузнецов С. Ф. (1998), Большой толковый словарь русского языка, Санкт- Петербург.pl_PL
dc.referencesЛаврова Н. А. (2013), Контаминация как словотворческая модель: струк- тура, семантика, стилистика, прагматика (на материале современного английского языка). Автореферат диссертации доктора филологических наук, Москва, см. www.dslib.net/germanskie-jazyki/kontaminacija-kak- -slovotvorcheskaja-model-struktura-semantika-stilistika-pragmatika.html, 23.10.2013.pl_PL
dc.referencesЛашкевич О. М. (2005), Семантика слов-слитков в современном англий- ском языке, «Вестник Удмуртского Университета. Филологические на- уки», № 5 (2), с. 99–103.pl_PL
dc.referencesЛыков А. Г. (1976), Современная русская лексикология (русское окказио- нальное слово), Москва.pl_PL
dc.referencesМирошникова М. Г. (2002), Разговорный синтаксис как стилистическая особенность современной прозы, Glossos, issue 2, http://slaviccenters.duke. edu/uploads/media_items/2miroshnikova.original.pdf, 23.10.2013.pl_PL
dc.referencesМихейкина С. Г. (2013), Каламбурных дел мастера. О газетных заголовках, «Русская речь», № 1, с. 79–81.pl_PL
dc.referencesМолотков А. И. (1977), Основы фразеологии русского языка, Ленинг- рад.pl_PL
dc.referencesНиколаева Е. (2002), Трансформированные пословицы как элемент совре- менной смеховой культуры, [w:] M. Aleksiejenko, W. Mokijenko, H. Walter (red.), Słowo. Tekst. Czas VI. Nowa frazeologia w Nowej Europie, Szczecin– Greifswald, s. 158–164.pl_PL
dc.referencesНиколина Н. А. (1993), Семантика и структура контаминированных образований, [в:] Семантика языковых единиц. Материалы 3-й меж- вузовской научно-исследовательской конференции. Часть II, Москва, с. 102–106.pl_PL
dc.referencesПадучева Е. В. (1985), Высказывание и его соотносительность с действи- тельностью, Москва.pl_PL
dc.referencesПекарская И. В. (1995a), Конструкции синтаксической контаминации как экспрессивное средство современного русского языка (на материале худо- жественных и публицистических текстов), Красноярск.pl_PL
dc.referencesПекарская И. В. (1995b), О функционировании конструкций синтакси- ческой контаминации в художественной речи и публицистике, [в:] Филология – журналистика 1994: научные материалы, Красноярск, с. 36–37.pl_PL
dc.referencesПекарская Е. В. (1998), О лингвистическом статусе конструкций синтак- сической контаминации, «Вестник Хакасского государственного уни- верситета им. Н. Ф. Катанова», серия 5: Литературоведение, языкозна- ние, с. 89–92.pl_PL
dc.referencesПокровская Е. В. (2005), Газета в современной культурно-речевой ситуа- ции, «Русская речь», № 5, с. 69–74.pl_PL
dc.referencesРозенталь Д. Э., Теленкова М. А. (1976), Словарь-справочник лингвистических терминов, изд. 2-е, Москва, http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/608/кон- таминация, 7.07.2013.pl_PL
dc.referencesРойзензон Л. И., Абрамец И. В. (1969), О фразеологической контаминации в русском языке, «Русский язык в школе», с. 104–106.pl_PL
dc.referencesРябкова Н. И. (2009), Языковая игра в рекламном тексте, [в:] Культура и сервис: взаимодействие, инновации, подготовка кадров: Материалы 1 межрегиональной научно-практической конференции, Санкт-Петер- бург, с. 137–140.pl_PL
dc.referencesСаляев В. (2003), Семантика сленговых неологизмов-контаминатов, [w:] M. Aleksiejenko, M. Kuczyńska (red.), Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki nominacji językowej w nowej Europie, Szczecin.pl_PL
dc.referencesСанников В. З. (1995), Каламбур как семантический феномен, «Вопросы языкознания», № 3, с. 56–69.pl_PL
dc.referencesСанников В. З. (2002), Русский язык в зеркале языковой игры, Москва.pl_PL
dc.referencesСафонов А. А. (1981), Стилистика газетных заголовков, [в:] Д. Э. Розен- таль (ред.), Стилистика газетных жанров, Москва, с. 205–228.pl_PL
dc.referencesСвистельникова С. А. (2008), Воздействующая функция заголовка га- зетной статьи, [в:] Журналистика и медиаобразование-2008. Сбор- ник трудов III Международной научно-практической конференции г. Белгород, 25–27 сентября 2008 года. В двух томах, Том II, Белгород, с. 166–170.pl_PL
dc.referencesСковородников А. П. (2004), Рефлексы постмодернистской стилистики в зыке российских газет, «Русская речь», № 6, с. 68–76.pl_PL
dc.referencesСолганик Г. Я. (2003), О языке и стиле газеты, [в:] М. Н. Володина (ред.), Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования, Москва, http://evartist.narod.ru/text12/15.htm, 9.11.2011.pl_PL
dc.referencesСопова Т. Г. (2007), Языковая игра в контексте демократизации худо- жественной речи в последние десятилетия XX века. Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Санкт- Петербург, http://iling.spb.ru/dissovet/old-abstracts/sopova/abstract.pdf, 9.11.2011.pl_PL
dc.referencesУлуханов И. С. (1996), Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация, Москва.pl_PL
dc.referencesФилин Ф. П. (1979), Русский язык. Энциклопедия, Москва.pl_PL
dc.referencesХабибуллина Е. (2006), Еще раз о контаминационном словообразовании [w:] A. Markunas (red.), Studia Rossica Poznaniensia, Poznań, s. 65–71.pl_PL
dc.referencesШайдорова Ю. А. (2008), Оценка языка СМИ в функциональном аспекте, [в:] Журналистика и медиаобразование-2008. Сборник трудов III Между- народной научно-практической конференции г. Белгород, 25–27 сентя- бря 2008 гола. В двух томах, Том II, Белгород, с. 150–155.pl_PL
dc.referencesШанский Н. М. (1985), Фразеология современного русского языка, Мо- сква.pl_PL
dc.referencesШведова Н. Ю. (1966), Активные процессы в современном русском синтак- сисе (словосочетание), Москва.pl_PL
dc.referencesЩепин А. Г. (1978), О лексической контаминации, «Русская речь», № 5, с. 66–69.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkrysiarataj@poczta.onet.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-783-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe