Show simple item record

dc.contributor.authorKowalska, Jolanta
dc.date.accessioned2020-06-23T14:23:00Z
dc.date.available2020-06-23T14:23:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKowalska J. E., Znaczenie edukacyjne projektu „Jestem fair” opartego na idei neoolimpizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, doi: 10.18778/8142-810-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-810-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32070
dc.descriptionOddając do rąk Czytelnika publikację Znaczenie edukacyjne projektu „Jestem fair” opartego na idei neoolimpizmu, wyrażam nadzieję, że jej lektura wyzwoli chęć poszukiwania nowych metod kształtujących wszechstronnie osobowość młodego człowieka, które można wykorzystać w pracy pedagogicznej w różnych środowiskach wychowawczych. W monografii, poza opisem pewnego wycinka rzeczywistości społecznej, jakim było wprowadzenie do szkół przed EURO 2012 projektu edukacyjnego Jestem fair, podjęto próbę – na podstawie przedstawionych wyników badań – odniesienia się do oczekiwań pedagogicznych i wskazania na skuteczność podjętych działań. Zawarte w książce wnioski i wskazówki mogą przyczynić się nie tylko do usprawnienia sposobu pracy na specyficznym obszarze oddziaływań wychowawczych, jakim jest praca z młodzieżą (szczególnie w okresie dorastania), ale także można je wykorzystać jako sugestie przy projektowaniu programów edukacyjnych przez różne podmioty (w tym nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów sportowych). Aby jednakże zmiany te były skuteczne, więcej uwagi należy poświęcić wartościom o charakterze uniwersalnym, które są zrozumiale i cenione przez młodzież z różnych środowisk (w tym przez kibiców). Takimi mogą się stać wartości wyniesione ze sportu, z główną zasadą olimpizmu – fair play.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfair playpl_PL
dc.subject"Jestem fair"pl_PL
dc.subjectneoolimpizmpl_PL
dc.subjectidea Couberteinapl_PL
dc.subjectneoolimpism of Pierre de Coubertinpl_PL
dc.subjectadolescentspl_PL
dc.subjectfootball supporterspl_PL
dc.subjectthe I’m fair educational projectpl_PL
dc.subjectthe effectiveness of the educational projectpl_PL
dc.titleZnaczenie edukacyjne projektu „Jestem fair” opartego na idei neoolimpizmupl_PL
dc.title.alternativeThe educational value of the I’m fair project based on the idea of Olympismpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number296pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Centrum Kształcenia Pedagogów Sportupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-811-8
dc.contributor.authorBiographicalnoteJolanta Elżbieta Kowalska – PhD, assistant at the Faculty of Physical Education at the Department of Education at the University of Łódź. A member of Fair Play Club and Olympic Academy of the Polish Olympic Committee. A laureate of a Fair Play Prize of Polish Olympic Committee and European Fair Play Movement (EFPM) for promoting the fair play idea. Author and co-ordinator of a project I’m fair – a government leader in the programme limiting crime and anti-social behaviour „It’s safer together”, nominated in 2012 for the European Prize in Crime Prevention (ECPA) and Conferences of Good Practices of the Crime Prevention Net (EUCPN) „Sport, learning and art in preventing crime among children and teenagers”. Her scientific interests include primarily: education for the cultural reception of a sports spectacle and preventing anti-social behaviour through sport, promoting Olympic values and fair play principle.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJolanta Elżbieta Kowalska, adiunkt w Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (od 1 czerwca 2020 Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu). Członek Klubu Fair Play i Akademii Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Laureatka nagrody Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM) za promocję idei fair play. Autorka i koordynatorka projektu edukacyjnego Jestem fair – lidera rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, w 2012 roku nominowanego do Europejskiej Nagrody Prewencji Kryminalnej (ECPA) oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”. Zainteresowania badawcze autorki obejmują przede wszystkim: zagadnienia odnoszące się do pedagogicznych uwarunkowań kultury fizycznej i zdrowotnej, edukację do kulturalnego odbioru widowiska sportowego i przeciwdziałanie zachowaniom antyspołecznym poprzez sport, propagowanie wartości olimpijskich i zasady fair play.pl_PL
dc.referencesAdamski F., Kulturowe i polityczne podłoże rozchwiania aksjonormatywnego ładu społeczno‑moralnego, [w:] Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, A.M. de Tchorzewski, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999, s. 11–18.pl_PL
dc.referencesAlbański Ł., Przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, [w:] Profilaktyka niedostosowania społecznego. Teoria i praktyka, red. Ł. Albański, Wydawnictwo Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra 2006, s. 75–81.pl_PL
dc.referencesAntonowicz D., Wrzesiński Ł., Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii, „Studia Socjologiczne” 2009, nr 1, s. 115–149.pl_PL
dc.referencesArasymowicz S., Cicirko Z., Litwiniuk S., Olimpizm w świadomości studentów wychowania fizycznego, Kultura Fizyczna” 1992, nr 9–10, s. 4–5.pl_PL
dc.referencesAttfield N., Coubertin’s Music: Culture, class, and the failure of the olympic project, „In Media. The French Journal of Media Studies” 2017, nr 6, https://journals.openedition.org/inmedia/934 [dostęp: 1.12.2018], s. 1–22.pl_PL
dc.referencesBabbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBabik M., Szkoła wobec subkultury pseudokibiców, WSFP Ignatianum, WAM, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesBandura A., Social Cognitive Theory of moral thought and action, [w:] Handbook of moral behavior and development, red. W.M. Kurtines, J.L. Gewirtz, t. 1, Lawrence Erlbaum associates, Hillsdale, Nowy Jork 1991, s. 45–103.pl_PL
dc.referencesBandura A. et al., Agresja w okresie dorastania: wpływ praktyk wychowawczych i stosunków rodzinnych, PWN, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesBarlak M., Edukacja ku wartościom – nadzieją, „Kultura Fizyczna” 1992, nr 9–10, s. 9–10.pl_PL
dc.referencesBarlak M., Wychowanie jako osobowy dialog, „Kultura Fizyczna” 2000, nr 11–12, s. 4–6.pl_PL
dc.referencesBąk T., Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBiała Księga, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007.pl_PL
dc.referencesBiała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Komisja Europejska, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBielski P., Korona nad ŁKS‑em. Studium celów życiowych i wartości młodzieży z podwórek śródmiejskich kamienic Łodzi, [w:] Wartości i postawy młodzieży polskiej, red. D. Walczak‑Duraj, t. 1, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 311–318.pl_PL
dc.referencesBiliński B., Metamorfozy antycznych wzorców w olimpizmie Pierre de Coubertina (Część V. 2), „Kultura Fizyczna” 1992, nr 1–2, s. 6–8.pl_PL
dc.referencesBiliński B., Olimpizm Pierre’a de Coubertina i antyk, „Almanach Olimpijski” III 1989–1990, Polska Akademia Olimpijska, s. 47–75pl_PL
dc.referencesBłajet P., Od edukacji sportowej do olimpijskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesBłajet P., Pedagogika sportu, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, red. B. Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010, s. 337–366.pl_PL
dc.referencesBodasińska A., Czysta gra w sporcie i życiu codziennym, AWF, Biała Podlaska 2007.pl_PL
dc.referencesBodasińska A., Wiedza a zachowanie uczniów szkół wiejskich wobec wartości fair play w sporcie, [w:] Zdrowie. Ruch. Fair play, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2001, s. 248–252.pl_PL
dc.referencesBorecka‑Biernat D., Zachowania agresywne i nieśmiałe młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998pl_PL
dc.referencesBorzucka‑Sitkiewicz K., Modele i postacie uwarunkowań agresji adolescentów, [w:] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, red. D. Borecka‑Biernat, Difin, Warszawa 2013, s. 35–52.pl_PL
dc.referencesBorzucka‑Sitkiewicz K., Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010pl_PL
dc.referencesBremond A., Couet J.F., Davie A., Kompendium wiedzy o socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBronikowska M., Korcz A., Pluta B., Krzysztoszek J., Ludwiczak M., Łopatka M., Wawrzyniak S., Kowalska J.E., Bronikowski M., Fair Play in Physical Education and Beyond, „Sustainability” 2019, nr 11, s. 1–18.pl_PL
dc.referencesBronikowski M., Anglosaskie inspiracje pedagogiczne barona Pierre de Coubertina w jego poszukiwaniu możliwości reformy systemów edukacyjnych we Francji, „Kultura Fizyczna” 2000, nr 7–8, s. 3–7.pl_PL
dc.referencesBronikowski M., Dlaczego potrzebna jest promocja fair play?, [w:] Zdrowie. Ruch. Fair play, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2001, s. 226–272pl_PL
dc.referencesBronikowski M., Kierunki rozwoju pedagogiki sportu a mechanizmy kształtowania się procesów moralnych, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu” 1997, z. 46, s. 85–93.pl_PL
dc.referencesBronikowski M., Moralność – istotny czynnik zachowań w sytuacjach sportowych, „Sport Wyczynowy” 2000, nr 9–10, s. 162–166.pl_PL
dc.referencesBronikowski M., Program edukacji olimpijskiej – wnioski z realizacji innowacji pedagogicznej, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu” 1998–1999, z. 47–48, s. 105–123.pl_PL
dc.referencesButcher R., Schneider A., Fair Play as Respect for the Game, [w:] Sports Ethics: An Anthology, red. J. Boxill, Blackwell Publishing Malden, Oksford–Melbourne–Berlin 2003, s. 153–171.pl_PL
dc.referencesCaillé A., O pojęciu „fair play”, „Sport Wyczynowy” 1994, nr 7–8, s. 26–30.pl_PL
dc.referencesCaillé A., O pojęciu „fair play”, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 56–60.pl_PL
dc.referencesChałas K., Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce: w poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły, Nowa Era, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesCieciuch J., Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesCiupak Z., Kibic sportowy jako wzór społeczny, „Kultura Fizyczna” 1977, nr 4, s. 158–159.pl_PL
dc.referencesClark A.E., Diener E., Georgellis Y., Lucas R.E., Lags and Leads in Life Satisfaction: A test of the baseline hypothesis, „The Econimic Journal” 2008, nr 118, s. 222–243.pl_PL
dc.referencesClark A.E., Oswald A.J., Well‑being in Panels, University of Warwick Working Paper, Warwick 2002.pl_PL
dc.referencesColman A.M., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesCoubertin P., Edukacyjna rola olimpiad, przeł. A. Sulisz, „Almanach Olimpijski” V 1993–1994, Polska Akademia Olimpijska, s. 10–11.pl_PL
dc.referencesCoubertin P., Edukacyjna wartość ceremoniału olimpijskiego, przeł. A. Sulisz, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 1–2, s. 28.pl_PL
dc.referencesCoubertin P., Niedokończona symfonia, przeł. A. Sulisz, „Almanach Olimpijski” III 1989–1990, Polska Akademia Olimpijska, s. 27–28.pl_PL
dc.referencesCoubertin P., Nowe dewizy, przeł. A. Sulisz, „Kultura Fizyczna” 1992, nr 3–4, s. 1.pl_PL
dc.referencesCoubertin P., Nowoczesna Olimpia, przeł. A. Sulisz, „Almanach Olimpijski” II 1987–1988, Polska Akademia Olimpijska, s. 11–24.pl_PL
dc.referencesCoubertin P., Olimpiady borealne. Igrzyska Nordyckie w Sztokholmie, przeł. A. Sulisz, „Kultura Fizyczna” 1992, nr 1–2, s. 30–32.pl_PL
dc.referencesCoubertin P., Olympism. Selected Writtings, IOC, Lozanna 2000.pl_PL
dc.referencesCoubertin P., Szacunek wzajemny, przeł. A. Sulisz, „Almanach Olimpijski” III 1989–1990, Polska Akademia Olimpijska, s. 2–26.pl_PL
dc.referencesCoubertin P., Sztuka i sport, przeł. A. Sulisz, „Almanach Olimpijski” II 1987–1988, Polska Akademia Olimpijska, s. 28–32.pl_PL
dc.referencesCoubertin P., Wychowanie fizyczne w XX wieku, przeł. A. Sulisz, „Almanach Olimpijski” IV 1992–1993, Polska Akademia Olimpijska, s. 26–32.pl_PL
dc.referencesCybal‑Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, UAM, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesCygan J.M., Sport jako wartość etyczna, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 1–2, s. 4–5.pl_PL
dc.referencesCzabała J., Sęk H., Pomoc psychologiczna, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 605–621.pl_PL
dc.referencesCzajkowski Z., Rycerskość i zasady czystej gry w dziejach szermierki, „Sport Wyczynowy” 1994, nr 7–8, s. 35–41.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesCzechowski M., Fair play w sporcie i codziennym życiu uczniów szansą edukacyjną, [w:] Fair play w sporcie i olimpiźmie. Szansa czy utopia, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2010, s. 116–126.pl_PL
dc.referencesCzechowski M., Poziom percepcji wartości fair play a stosunek młodzieży do sportu, [w:] Zdrowie. Ruch. Fair play, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2001, s. 231–243.pl_PL
dc.referencesCzechowski M., Dąbrowska A., Fair play w sporcie i życiu młodzieży. Warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli i młodzieży szkolnej, z. 1, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesCzechowski M., Kowalska J.E, 100 lat fair play w Polsce. Tradycje – dokonania – perspektywa, [w:] Olimpizm polski. W 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, red. J. Lipiec, Wydawnictwo Fall, Kraków 2019, s. 613–642pl_PL
dc.referencesCzechowski M., Żukowska Z., Żukowski R., Edukacja olimpijska. Dokumenty normatywne i kodeksy fair play (z warsztatami dydaktycznymi dla nauczycieli, trenerów i młodzieży), z. 2, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesCzerepaniak‑Walczak M., Badanie w działaniu, [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Pałka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010, s. 319–337.pl_PL
dc.referencesCzerwińska‑Jasiewicz M., Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia, Difin, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesCzysta gra. Fair play, red. K. Hądzelek, M. Rejf, H. Zdebska‑Biziewska, R. Żukowski, Wydawnictwo Fall, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesDaume W., Fair play – uniwersalna wartość sportu, „Sport Wyczynowy” 1994, nr 7–8, s. 31–34.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Dąbrowski A., Fair play w sporcie młodzieżowym i rekreacji ruchowej, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 130–134.pl_PL
dc.referencesDebesse M., Etapy wychowania, przeł. I. Wojnar, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesDeklaracja nr 29 w sprawie sportu, załączona do Traktatu Amsterdamskiego, raport Komisji w sprawie sportu przedstawiony na posiedzeniu Rady Europejskiej w Helsinkach w dniach 10–11 grudnia 1999 r. – COM (1999) 0644.pl_PL
dc.referencesDeklaracja Rady Europy w sprawie sportu, tolerancji i fair play, Amsterdam, 11 kwietnia 1996.pl_PL
dc.referencesDeklaracja z Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7–9 grudnia 2000 r., program Europejski Rok Edukacji przez Sport – COM (2005) 0680.pl_PL
dc.referencesDenek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesDenek K., Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, WSPiA, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesDenek K., Ku pedagogice czasu i jego wartości, „Lider” 2010, nr 1, s. 4–6.pl_PL
dc.referencesDenek K., Wartości i cele edukacji szkolnej, Edytor, Poznań–Toruń 1994.pl_PL
dc.referencesDerbich J., Przygotowanie do wyboru wartości poprzez uprawianie sportu, [w:] Wychowawcze aspekty sportu, red. Z. Dziubiński, SALOS RP, Warszawa 1996, s. 143–149.pl_PL
dc.referencesDewey J., Sztuka jako doświadczenie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.pl_PL
dc.referencesDieter L., Podstawowe pojęcia pedagogiczne. Agresja – interdyscyplinarność, Mater, Berlin–Szczecin 2003pl_PL
dc.referencesDominiak A., Czy jest jeszcze sens walczyć o etykę w sporcie?, „Sport Wyczynowy” 1994, nr 7–8, s. 42–44.pl_PL
dc.referencesDomińska‑Werbel D., Psychologiczne uwarunkowania strategii i radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych, PWSZ, Legnica 2014.pl_PL
dc.referencesDróżka W., Problemy startu zawodowego młodych nauczycieli a tryb ich kształcenia i dalszej stymulacji rozwoju, [w:] Współczesność a kształcenie nauczycieli, red. H. Kwiatkowska et al., WSP ZNP, Warszawa 2000, s. 288–301pl_PL
dc.referencesDudała J., Fani‑chuligani. Rzecz o polskich kibolach, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesFilipiak M., Młodzież – próba definicji, [w:] Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku, red. G.E. Kwiatkowska, M. Filipiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 13–17.pl_PL
dc.referencesFilipiak M., Subkultury młodzieżowe – rys historyczny, [w:] Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś, red. M. Filipiak, WSSG, Tyczyn 2001, s. 17–41.pl_PL
dc.referencesFrołowicz T., Czy proces wychowania fizycznego jest możliwy?, „Kultura Fizyczna” 2000, nr 1–2, s. 27.pl_PL
dc.referencesGara J., Fenomen nieredukowalności teorii i praktyki pedagogicznej, [w:] Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić?, red. M. Dudzikowa, S. Juszczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, s. 148–166.pl_PL
dc.referencesGirginov V., Parry J., The Olympic Games Explained, Routledge, Londyn–Nowy Jork 2005.pl_PL
dc.referencesGiulianotti R., Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs: A Taxonomy of Spectator Identities in Football, „Journal of Sport and Social Issues” 2002, nr 1, s. 25–46.pl_PL
dc.referencesGogacz A.K., Poszukiwanie autorytetów a poczucie własnej wartości u młodzieży, [w:] Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, red. A. Chudzik, WSHE, Łódź 2008, s. 33–37.pl_PL
dc.referencesGórecki T., Patologia młodzieżowej podkultury kibiców sportowych, „Kultura Fizyczna” 1989, nr 9–10, s. 28–30.pl_PL
dc.referencesGóźdź J., Wysocka E., Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane – społeczno‑demograficzne – korelaty, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” 2013, nr 2, s. 69–86.pl_PL
dc.referencesGrabowski H., Co ma wspólnego edukacja fizyczna z edukacją, „Kultura Fizyczna” 2000, nr 1–2, s. 5–8.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk A., Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesHądzelek K., Fair play – polskie tradycje i doświadczenia, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 87–93.pl_PL
dc.referencesHodan B., Z problematyki fair play, [w:] Fair play w sporcie i olimpiźmie. Szansa czy utopia, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2010, s. 90–100.pl_PL
dc.referencesHodan B., Żukowska Z., Nauczyciel wychowania fizycznego i jego społeczno‑wychowawcze funkcje, AWF, Ołomuniec–Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesHornowska E. et al., Paradoksalny efekt triangulacji?, „Edukacja” 2012, nr 4, s. 72–83.pl_PL
dc.referencesHurlock E.B., Rozwój młodzieży, PWN, Warszawa 1965.pl_PL
dc.references„Ilustrowany Tygodnik Sportowy. Stadjon” 1924, nr 27.pl_PL
dc.references„Ilustrowany Tygodnik Sportowy. Stadjon” 1924, nr 35.pl_PL
dc.references„Ilustrowany Tygodnik Sportowy. Stadjon” 1928, nr 6.pl_PL
dc.references„Ilustrowany Tygodnik Sportowy. Stadjon” 1928, nr 8.pl_PL
dc.references„Ilustrowany Tygodnik Sportowy. Stadjon” 1928, nr 10.pl_PL
dc.references„Ilustrowany Tygodnik Sportowy. Stadjon” 1928, nr 17.pl_PL
dc.referencesIłendo‑Milewska A., Wojtach A., Jakość relacji rówieśniczych w środowisku szkolnym: od obojętności do wzajemnej pomocy, [w:] Młodzież zagubiona – młodzież poszukująca, red. Z.B. Gaś, Innovatio Press, Lublin 2013, s. 31–54.pl_PL
dc.referencesJędrzejewski M., Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesJędrzejewski M., Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKameduła E., Kształcenie nauczycieli dla współczesnej szkoły, [w:] Edukacja jutra. XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. T. Koszyc et al., t. 1, Wrocław 2007, s. 383–388.pl_PL
dc.referencesKarolczak‑Biernacka B., Agresja w sporcie, „Kultura Fizyczna” 1994, nr 5–6, s. 10–15.pl_PL
dc.referencesKarolczak‑Biernacka B., Tolerancja, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 9–10, s. 1–2.pl_PL
dc.referencesKarolczak‑Biernacka B., Wartość sportu – sport wśród innych wartości, „Kultura Fizyczna” 1996, nr 11–12, s. 1–8.pl_PL
dc.referencesKarolczak‑Biernacka B., Wychowanie fizyczne i sport jako czynnik systemu edukacji, „Kultura Fizyczna” 2000, nr 7–8, s. 8–12.pl_PL
dc.referencesKarta Olimpijska, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Lozanna 2007.pl_PL
dc.referencesKawula S., Agresja a dysonans społeczny, [w:] Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, red. S. Kawula, H. Machel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 19–33.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak A., Zarys pedagogiki sportu. Podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019.pl_PL
dc.referencesKeep the Spirit Alive. A handbook for educators, IOC 1995.pl_PL
dc.referencesKendall P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, przeł. J. Kowalczewska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesKierpc P., Być wolnym znaczy – walczyć fair. Olimpizm – mity i rzeczywistość, „Almanach Olimpijski” VI 1995–1996, Polska Akademia Olimpijska, s. 53–56.pl_PL
dc.referencesKilpatrick W.H., The Project Method. The use of the purposefulact in the educative process, Teachers College Columbia University, Nowy Jork 1918.pl_PL
dc.referencesKluz T., Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2007.pl_PL
dc.referencesKmiecik‑Baran K., Przynależność do grup nieformalnych wśród młodzieży a poczucie alienacji, [w:] Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, red. S. Kawula, H. Machel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 49–79.pl_PL
dc.referencesKociuba J., Tożsamość współczesnej młodzieży – kryzys czy przemiana?, [w:] Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku, red. G.E. Kwiatkowska, M. Filipiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 27–38.pl_PL
dc.referencesKonarzewski K., Sztuka nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKonieczna D., Analiza dyskursu. W poszukiwaniu tożsamości współczesnej młodzieży, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesKosiewicz J., Edukacja olimpijska w perspektywie autotelicznej i instrumentalnej, „Wychowanie Fizyczne Zdrowotne” 1996, nr 4, s. 128–131.pl_PL
dc.referencesKosiewicz J., Sport poza dobrem i złem moralnym, [w:] Kultura fizyczna a globalizacja, red. Z. Dziubiński, P. Rymarczyk, SALOS RP, Warszawa 2010, s. 31–39.pl_PL
dc.referencesKossakowski R., Kibice, [w:] Socjologia sportu, red. H. Jakubowska, P. Nosal, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 47–59.pl_PL
dc.referencesKotarba‑Kańczugowska M., Praca metodą projektu, ORE Warszawa, file:///C:/Users/User/Downloads/ praca_metoda_projektu%20(1).pdf [dostęp: 20.12.2016].pl_PL
dc.referencesKowalska J., Cały nasz chuligański trud wkładamy w nasz kochany klub, [w:] Sport a agresja, red. Z. Dziubiński, SALOS RP, Warszawa 2007, s. 240–247.pl_PL
dc.referencesKowalska J., Fair play w wychowaniu do kulturalnego odbioru widowiska sportowego (na przykładzie łódzkiego projektu „Jestem fair”), Wydawnictwo MSWiA, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKowalska J., Zachowania łódzkich gimnazjalistów w roli kibiców (na podstawie badań własnych), [w:] Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu, red. J. Nowocień, K. Zuchora, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, Warszawa 2015, s. 546–557.pl_PL
dc.referencesKowalska J., Znaczenie postawy fair play w sporcie i życiu w opinii łódzkich gimnazjalistów, [w:] Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych, w tym w środowisku akademickim, red. J. Nowocień, K. Zuchora, AWF Warszawa, Polska Akademia Olimpijska Komitet Pierre’a de Coubertina w Polsce, Warszawa 2017, s. 338–348.pl_PL
dc.referencesKowalska J., Kaźmierczak A., Zasada fair play jako wartość wychowawcza w edukacji szkolnej i przeciwdziałaniu chuligaństwu na stadionach. Raport z badań w ramach projektu pilotażowego „Jestem fair” realizowanego w łódzkich szkołach, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKowalska J.E., Projekt edukacyjny „Jestem fair” – jak przez ideę fair play i sport zapobiegać chuligaństwu stadionowemu, [w:] Od fana do chuligana, red. T. Sahaj, AWF, Poznań 2011, s. 149–166.pl_PL
dc.referencesKowalska J.E., Rozumienie pojęcia faul play przez łódzkich gimnazjalistów, [w:] Sport i olimpizm w edukacji dzieci i młodzieży – polskie tradycje i nowoczesne tendencje, red. J. Nowocień, K. Zuchora, AWF Warszawa, Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej, Warszawa 2016, s. 123–135.pl_PL
dc.referencesKowalska J.E., Kaźmierczak A., Fair play I navijaćko ponaśanje – project „Ja sam fer” u Poljskoj. Fair play and supporters behaviour – project „I am fair” in Poland, [w:] 17th European Fair Play Congress. Abstract Book, Printera Group, Chorwacja 2011, s. 77–80.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Falcman D., Między tożsamością a podmiotowością – w kierunku teorii edukacyjnej (refleksje oparte na koncepcji Charlesa Taylora), [w:] Młodzież – Kultura – Tożsamość, red. T. Bajkowski, K. Sawicki, Trans Humana, Białystok 2012, s. 63–72.pl_PL
dc.referencesKowalski R., Potomkowie Hooligana. Szalikowcy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesKrahe B., Agresja, przeł. J. Suchecki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesKrawczyk Z., Dwa oblicza olimpizmu: ideologia i utopia, [w:] Oblicza sportu, red. Z. Krawczyk, AWF, Warszawa 1990, s. 82–97.pl_PL
dc.referencesKrawczyk Z., Humanistyczne wartości kultury fizycznej, AWF, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesKrawczyk Z., Kategorie etyki sportu, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 7–8, s. 1–3.pl_PL
dc.referencesKrawczyk Z., Kategorie etyki sportu, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 23–27.pl_PL
dc.referencesKrólicki J., Edukacja szansą na zachowanie wartości wychowawczych sportu, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 2002, t. XLVI, s. 39.pl_PL
dc.referencesKrólikowski J., Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKrueger H.H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesKubacka‑Jasiecka D., Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno‑adaptacyjnych dążeń Ja, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesLeszczyńska A., Doping, [w:] Socjologia sportu, red. H. Jakubowska, P. Nosal, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 11–24.pl_PL
dc.referencesLipiec J., Filozofia olimpizmu, Sprint, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesLipiec J., Między Olimpią a Colosseum (w poszukiwaniu ideału wszechstronności), „Sport Wyczynowy” 1994, nr 7–8, s. 8–17.pl_PL
dc.referencesLipiec J., Pożegnanie z Olimpią, Wydawnictwo Fall, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesLipiec J., Prawo do sportu, [w:] Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji, red. J. Nowocień, K. Zuchora, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, Warszawa 2014, s. 171–178.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Celtycka geneza brytyjskiego fair play, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 61–75.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Humanistyczna encyklopedia sportu, Sport i Turystyka, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Od filotimi do fair play i sportsmanship – kilka uwag z historii etyki sportu, [w:] Fair Play w sporcie i olimpiźmie. Szansa czy utopia, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2010, s. 16–28.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Olimpizm dla każdego, AWF, Poznań, 2000.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Platon a puszka Coca‑Coli, „Sport Wyczynowy” 1994, nr 7–8, s. 18–25.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Polacy na olimpiadach, Wydawnictwo Podsiedlik‑Raniowski i Spółka, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesLipoński W., World Sports Encyclopedia, Atena, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesLis J., Olszański T., Czysta gra, [w:] Czysta gra. Fair play, red. K. Hądzelek, M. Rejf, H. Zdebska‑Biziewska, R. Żukowski, Wydawnictwo Fall, Warszawa 2014, s. 19–99.pl_PL
dc.referencesList duszpasterski Konferencji Episkopatu Portugalii z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2004, [w:] Zarządzanie imprezami sportowo‑rekreacyjnymi, red. R. Bogusław, Oficyna Wydawniczo‑Poligraficzna Konika, Warszawa 2010, s. 196.pl_PL
dc.referencesŁobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesŁobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesŁuczyński A., Autorytet i odpowiedzialność w wychowaniu, [w:] Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno‑kulturowych, red. D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz, KUL, Lublin 2012, s. 51–71.pl_PL
dc.referencesMachel H., Niektóre właściwości podkultur młodzieżowych, [w:] Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, red. S. Kawula, H. Machel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 11–18.pl_PL
dc.referencesMacionżek A., Poszukiwanie tożsamości jako nowe wyzwanie dla współczesnej młodzieży, [w:] Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku, red. G.E. Kwiatkowska, M. Filipiak, UMSC, Lublin 2009, s. 69–75.pl_PL
dc.referencesMała Encyklopedia Sportu. A–K, red. K. Hądzelek, Sport i Turystyka, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesManifest Sportowy Międzynarodowej Rady do spraw Wychowania Fizycznego i Sportu, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 204–216.pl_PL
dc.referencesMariański J., Dylematy moralne młodzieży polskiej, [w:] Wartości i postawy młodzieży polskiej, red. D. Walczak‑Duraj, t. 1, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 11–28.pl_PL
dc.referencesMartynowicz E., Wartości oraz ich wpływ na działanie, [w:] Motywy, cele, wartości. Przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków, red. E. Martynowicz, Wydawnictwo UG i Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004, s. 53–81.pl_PL
dc.referencesMarynowicz‑Hetka E., Pedagogika społeczna, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMaszczak T., Fair play jako obszar edukacji dzieci i młodzieży, [w:] Zdrowie. Ruch. Fair play, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2001, s. 221–226.pl_PL
dc.referencesMatusiewicz Cz., Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna, AWF, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesMcIntosh P., Fair Play, Ethics in Sport and Education, Heinemann, Londyn 1979.pl_PL
dc.referencesMelosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesMikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesMiller D., Historia igrzysk olimpijskich i MKOl, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesMiłkowska G., Agresja w okresie dorastania – charakterystyka, przejawy, przeciwdziałanie, [w:] Zagrożenia okresu dorastania, red. Z. Izdebski, UZ, Zielona Góra 2008, s. 91–110.pl_PL
dc.referencesMiłkowska G., Determinanty zachowań agresywnych młodzieży agresywnej, [w:] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, red. D. Borecka‑Biernat, Difin, Warszawa 2013, s. 53–77.pl_PL
dc.referencesMisiuna B., Sport wobec zasad etyki rycerskiej, [w:] Oblicza sportu, red. Z. Krawczyk, AWF, Warszawa 1990, s. 54–81.pl_PL
dc.referencesMłodzikowski G., Olimpizm Pierre de Coubertina, „Kultura Fizyczna” 1987, nr 3–4, s. 10–12.pl_PL
dc.referencesMueller N., O znaczeniu fair play w sporcie na przestrzeni stuleci, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 76–81.pl_PL
dc.referencesMueller N., The Idea of Peace as Coubertin’s Vision for the Modern Olympic Movement: Development and Pedagogic, http://thesportjournal.org/artic-le/the-idea-of-peace-as-coubertins-vision-for-the-moder -n-olympic-movement-development-and-pedagogic-con-sequences, 2006 [dostęp: 20.03.2016].pl_PL
dc.referencesMueller N., Olympic Education, Centre d’Estudis Olímpics (UAB) International Chair in Olympism (IOC‑UAB), http://olympicstudies.uab.es/lectures/web/pdf/muller.pdf 2004, [dostęp: 20.03.2016].pl_PL
dc.referencesNakamura J., Csíkszentmihályi M., Motywacyjne źródła kreatywności z perspektywy psychologii pozytywnej, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 103–116.pl_PL
dc.referencesNaul R., Fair play jako olimpijski ideał i jako wzór osobistego zachowania w sporcie. Potrzeby a rzeczywistość – opinie młodych Europejczyków, [w:] Fair play w europejskiej kulturze i edukacji, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2004, s. 118–129.pl_PL
dc.referencesNaul R., Olympic Education, Meyer & Meyer Sport, Oksford 2008.pl_PL
dc.referencesNaul R., Olympische Erziehung Ein integriertes Konzept für Schule und Verein, Düsseldorf Rhein- ‑Ruhr 2012, http://www.olympischeerziehung.de/media/oe_konzept_sundv_1351e542.pdf [dostęp: 20.03.2016].pl_PL
dc.referencesNaul R., The Impact of the Le Havre Congress on Physical Education in Selected European Countries, [w:] Coubertin and Olympism. Questions for the Future, red. N. Mueller, CIPC, Lozanna 1998, file:///C:/Users/User/Downloads/The_Impact_of_the_Le_Havre_Congress_on_physical_ed.pdf [10.10.2018], s. 141–150.pl_PL
dc.referencesNikolaus I., The CIPC’s International Network of Coubertin Schools, International Pierre de Coubertin Committee/Comité International Pierre de Coubertin (CIPC), Lozanna 2015, file:///C:/Users/ User/Desktop/JK/I.Nikolaus%20-%20CIPC-Schoolnetwork%20(1).pdf [20.03.2016].pl_PL
dc.referencesNowocień J., Pedagogika sportu, AWF, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesNowocień J., Studium o pedagogice kultury fizycznej, AWF, Warszawa, 2013.pl_PL
dc.referencesNowocień J., Zasada fair play ważnym ogniwem edukacji europejskiej, [w:] Fair play w europejskiej kulturze i edukacji, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2002, s. 41–49.pl_PL
dc.referencesNowocień J., Zasada fair play źródłem wartości moralnych w wychowaniu poprzez sport, [w:] Fair play w sporcie i olimpiźmie. Szansa czy utopia, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2010, s. 72–82.pl_PL
dc.referencesObuchowska I., Dorastanie – między mocą a bezsilnością, [w:] Zagrożenia okresu dorastania, red. Z. Izdebski, UZ, Zielona Góra 2012, s. 15–20.pl_PL
dc.referencesOd fana do chuligana, red. T. Sahaj, AWF, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesOleszkowicz A., Sanejko A., Dorastanie, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 259–286.pl_PL
dc.referencesOlszański T., Przyczyny i skutki, [w:] Sport a agresja, red. Z. Dziubiński, SALOS RP, Warszawa 2010, s. 319–322.pl_PL
dc.referencesThe Olympics and Playing Fair, Canadian Olimpic Association 1989.pl_PL
dc.referencesOppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S‑ka Wydawnictwo, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesOssowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesOssowska M., Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesOssowska M., Normy moralne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesOssowski S., Konflikty niewspółmiernych skal wartości, [w:] Dzieła. Z zagadnień psychologii społecznej, t. 3, PWN, Warszawa 1967, s. 88–93.pl_PL
dc.referencesOstafińska‑Molik B., Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesPalka S., Wartości poznawcze we współczesnej pedagogice teoretycznie i praktycznie zorientowanej, [w:] Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukułowicz, M. Nowak, RW KUL, Lublin 1997, s. 69.pl_PL
dc.referencesPapiór E., Akceptacja norm społecznych. Badania podłużne młodzieży słubickiej, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra 2004.pl_PL
dc.referencesParry J., Physical education as olympic education, „European Physical Education Review” 1998, nr 4, s. 153–170.pl_PL
dc.referencesParry J., Sport and Olympism: Universals and multiculturalism, „Journal of the Philosophy of Sport” 2006, nr 33, s. 188–204.pl_PL
dc.referencesParry J., The Moral and Cultural Dimensions of Olympism and Their Educational Application, [w:] 34th Session for Young Participants, red. K. Georgiadis, Ancient Olympia: IOC, IOA, 1994.pl_PL
dc.referencesPawłucki A., Ewolucja teorii wychowania w naukach o kulturze fizycznej, AWF, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesPawłucki A., Sport jako modernizm olimpijski, „Kultura Fizyczna” 2008, nr 9–12, s. 10–16.pl_PL
dc.referencesPęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Semper, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesPiekarski J., O drugoplanowych warunkach poprawności praktyki badawczej w pedagogice – perspektywa biografii, [w:] Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. D. Kubinowski, M. Nowak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006, s. 97–126.pl_PL
dc.referencesPiekarski J., U podstaw pedagogiki społecznej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesPilch T., Zasady badań pedagogicznych, wyd. 2 poprawione, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesPilz G.A., Wölki‑Schumacher F., Przegląd zjawiska kultury Ultra w krajach członkowskich Rady Europy w 2009 roku, [w:] Kibicowanie jako uniwersalny język, red. M. Karaś, Sendsport, Żelechów 2010, s. 30–43.pl_PL
dc.referencesPiotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPiotrowski P., Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.pl_PL
dc.referencesPiwoński Z., Aspiracje i system wartości uczniów w okresie adolescencji, Akademia Pomorska, Słupsk 2014.pl_PL
dc.referencesPłoszaj K., Firek W., Raczova K., Bebcakova V., Różnice w opiniach polskich i słowackich respondentów dotyczących zasady fair play oraz jej miejsca i roli w społeczeństwie, [w:] Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych, w tym w środowisku akademickim, red. J. Nowocień, K. Zuchora, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, Warszawa 2017, s. 326–337.pl_PL
dc.references„Polski Kibol” 1996, nr 1.pl_PL
dc.referencesPoraj G., Poziom syndromu agresji a funkcjonowanie w roli zawodowej u nauczycieli, [w:] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, red. D. Borecka‑Biernat, Difin, Warszawa 2013, s. 154–162.pl_PL
dc.referencesPospiszyl I., Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPotejko P., Dewiacyjne zachowania kibiców sportowych jako zjawisko patologii społecznej, [w:] Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy – zapobieganie – terapia, red. M. Prokosz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 255–263.pl_PL
dc.referencesPotyrała D., Jak pracować z nauczycielami? (Metoda „podwójnego” projektu), [w:] Uczenie metodą projektów, red. B.D. Gołębniak, WSiP, Warszawa 2002, s. 49–53.pl_PL
dc.referencesPółturzycki J., Fair play wśród wartości edukacyjnych, [w:] Fair play w sporcie i olimpiźmie. Szansa czy utopia, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2010, s. 44–51.pl_PL
dc.referencesPrejs B., Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija, wyd. 2, Wydawnictwo KOS, Katowice 2010.pl_PL
dc.referencesProkosz M., Agresja stadionowa – przejawy oraz strategie profilaktyczne, [w:] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, red. D. Borecka‑Biernat, Difin, Warszawa 2013, s. 356–372.pl_PL
dc.referencesPrzetacznik‑Gierowska R.M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPrzyłuska‑Fiszer A., Sport i ideały moralne sportu w kategoriach etyki, [w:] Oblicza sportu, red. Z. Krawczyk, AWF, Warszawa 1990, s. 30–53.pl_PL
dc.referencesPrzyłuska‑Fiszer A., Misiuna B., Etyczne aspekty sportu, AWF, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesPsychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPufal‑Struzik I., Agresywność młodzieży. Źródła, mechanizmy, oblicza. Studium empiryczne, Wydawnictwo UJK, Kielce 2014.pl_PL
dc.referencesRadlińska H., Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961.pl_PL
dc.referencesRaport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. „Edukacja. Jest w niej ukryty skarb”, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesRaport o Kapitale Intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych Premiera, Warszawa 2008.pl_PL
dc.references„Raz Dwa Trzy. Ilustrowany tygodnik sportowy” 1932, nr 3, s. 7.pl_PL
dc.references„Raz Dwa Trzy. Ilustrowany tygodnik sportowy” 1932, nr 4, s. 3.pl_PL
dc.references„Raz Dwa Trzy. Ilustrowany tygodnik sportowy” 1932, nr 26, s. 13.pl_PL
dc.references„Raz Dwa Trzy. Ilustrowany tygodnik sportowy” 1932, nr 27, s.14.pl_PL
dc.references„Raz Dwa Trzy. Ilustrowany tygodnik sportowy” 1932, nr 30, s. 14.pl_PL
dc.referencesReber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie roli sportu w edukacji (2007/2086 – INI).pl_PL
dc.referencesRotkiewicz M., Młodzikowski G., Z tradycji przysięgi olimpijskiej, „Almanach Olimpijski” II 1987–1988, Polska Akademia Olimpijska, s. 67–77.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 977).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego […] (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).pl_PL
dc.referencesRozumieć świat – kierować sobą, red. Cz. Kupisiewicz, Cz. Banach, [w:] Strategia Rozwoju Polski do roku 2020. Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001–2020, Komitet Prognoz „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesRubacha K., Interpretacja wyników badania jako kryterium analizy procesu badawczego, [w:] Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić?, red. M. Dudzikowa, S. Juszczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, s. 137–147.pl_PL
dc.references„Ruch” 1910, nr 19, s. 255.pl_PL
dc.references„Ruch” 1913, nr 11, s. 153.pl_PL
dc.referencesRudniański J., Klasyfikacja, źródła i ocena przemocy w stosunkach międzyludzkich. Zarys ogólny, [w:] Przemoc w życiu codziennym, red. B. Hołyst, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 1997, s. 5–20.pl_PL
dc.referencesRutkowska K., Rola grupy rówieśniczej w procesie formowania się tożsamości, [w:] Szanse rozwoju w okresie dorastania, red. A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska, Fundacja Humaniora, Poznań 2002, s. 111–130.pl_PL
dc.referencesRychła J., Ucieczka. Bunt. Twórczość. Subkultura hip‑hopowa w poszukiwaniu autentycznego stylu życia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesSahaj T., Chuligani stadionowi – studium społecznej bezsilności, „Sport Wyczynowy” 2005, nr 7–8, s. 50–57.pl_PL
dc.referencesSahaj T., Fani futbolowi. Historyczno‑społeczne studium zjawiska kibicowania, AWF, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesSas‑Nowosielski K., Mity i fakty resocjalizacji poprzez kulturę fizyczną, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2001, nr 11, s. 28–32.pl_PL
dc.referencesShare the Olympic Dream, The United States Olypic Committee’s, Curriculum Guides, t. 1, 1995.pl_PL
dc.referencesSikorski M., Doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli, [w:] Edukacja jutra. XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. T. Koszyc et al., t. 2, AWF, Wrocław 2007, s. 361–368.pl_PL
dc.referencesSimon R., Fair Play. The ethics of sport, wyd. 2, Westview Press, Boulder 2004.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W., Przesłanie wychowawcze idei fair play w sporcie dzieci i młodzieży, [w:] Zdrowie. Ruch. Fair play, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2001, s. 244–247.pl_PL
dc.referencesSkorny Z., Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się, PWN, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, PWN, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesSmoleński P., Białoński M., Mordercza wojna na stadionach, „Gazeta Wyborcza” 15–17.09.2006, s. 22.pl_PL
dc.referencesSobczak S., Młodzież wobec stopnia akceptacji norm prawnych i moralnych, [w:] Wartości i postawy młodzieży polskiej, red. D. Walczak‑Duraj, t. 1, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 143–153.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Preferencje wartości nadających sens życia studentów kierunków artystycznych, [w:] Wartości i postawy młodzieży polskiej, red. D. Walczak‑Duraj, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 213–225.pl_PL
dc.referencesSowa‑Behtane E., Wartości członków subkultur młodzieżowych, Akademia Ignatianum WAM, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesSpencer H., O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, przeł. A. Peretiakowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960.pl_PL
dc.referencesSport a agresja, red. Z. Dziubiński, SALOS RP, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSport and Active Society Programmes, A Guide to Implementation, International Olimpic Committee http://www.olympic.org/documents/olympism_in_action/sport%20for%20all/spt-tk-en.pdf [dostęp: 20.03.2016].pl_PL
dc.referencesStach R., Zachowania agresywne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.pl_PL
dc.referencesStevenson J.A., Metoda projektów w nauczaniu, Książnica Atlas, Lwów–Warszawa 1930.pl_PL
dc.referencesStrelau J., Jurkowski A., Putkiewicz Z., Podstawy psychologii dla nauczycieli, PWN, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesSurzykiewicz J., Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne, CMPPP, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSurzykiewicz J., Profilaktyczna pomoc wychowawcza szkole w zapobieganiu agresji: znaczenie kompetencji społecznych, [w:] Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, red. M. Libiszowska‑Żółtkowska, K. Ostrowska, Difin, Warszawa 2008, s. 188–252.pl_PL
dc.referencesSwadźba U., Wartości młodzieży pogranicza kulturowego, [w:] Wartości i postawy młodzieży polskiej, red. D. Walczak‑Duraj, t. 1, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 71–82.pl_PL
dc.referencesSzołtysek A.E., Filozofia wychowania moralnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesSzymański M.J., Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, IBE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSzymański M.S., O metodzie projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSzymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów: podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesTabin M., Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesTchorzewski A.M. de, Nauczyciel w sytuacji konfliktu wartości, [w:] Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, A.M. de Tchorzewski, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999, s. 33–37.pl_PL
dc.referencesTedeschi J.T., Felson R.B., Violence, Aggression & Coercive Actions, Washington American Psychological Association, Waszyngton 1994.pl_PL
dc.referencesTokarska A., Znaczenie środowiska rodzinnego i osobowości na wypełnianie obowiązku szkolnego przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych, na przykładzie technikum, Admin, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesTrześniowski R., Wychowanie fizyczne a sport, [w:] Myśli i uwagi o wychowaniu fizycznym i sporcie, red. K. Zuchora, AWF, Warszawa 2000, s. 48–60.pl_PL
dc.references„Turun Sanomat”, 19.04.2011.pl_PL
dc.referencesUczenie metodą projektów, red. B.D. Gołębniak, WSiP, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesUmiastowska D., Pojęcie fair play w opiniach dzieci i młodzieży na różnych szczeblach edukacji, [w:] Fair play w europejskiej kulturze i edukacji, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2004, s. 130–139.pl_PL
dc.referencesUmiastowska D., Ruch jako sposób na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, [w:] Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna, red. J.E. Kowalska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014, s. 187–200.pl_PL
dc.referencesUmiastowska D., Wykorzystanie zasady fair play jako wartości wychowawczej w szkolnym wychowaniu fizycznym, [w:] Społeczno‑edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, red. J. Nowocień, Warszawa 2006, s. 88–93.pl_PL
dc.referencesUrbaniak‑Zając D., Ilość–jakość: Konsekwencje kłopotliwego rozróżniania badań empirycznych, „Jakościowe Badania Pedagogiczne” 2017, t. II, nr 2, s. 101–115.pl_PL
dc.referencesUrbaniak‑Zając D., Jak badać to, o czym nie wiemy? Kilka uwag o roli wstępnej wiedzy w badaniach, [w:] Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić?, red. M. Dudzikowa, S. Juszczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, s. 85–94.pl_PL
dc.referencesUrbaniak‑Zając D., O łączeniu badań ilościowych i jakościowych – oczekiwania i wątpliwości, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2018, nr 26, s. 121–138.pl_PL
dc.referencesUrbaniak‑Zając D., Praktyczne odniesienia pedagogiki społecznej – refleksje nad działaniem zawodowym, [w:] Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku. Przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych, red. B. Kromolicka, A. Radziewicz‑Winnicki, M. Noszczyk‑Bernasiewicz, ŚWSZ, Katowice 2007, s. 235–244.pl_PL
dc.referencesUrbaniak‑Zając D., W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesUstawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 59, 60).pl_PL
dc.referencesWanat S., Socjologia zachowań chuligańskich w sporcie, „Kultura Fizyczna” 1992, nr 7–8, s. 16–20.pl_PL
dc.referencesWeiner A., Od metody projektów do projektów edukacyjnych, [w:] Karol Szymanowski – Edukacyjne inspiracje. Metoda projektów, red. A. Weiner, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 45–48.pl_PL
dc.referencesWidawska E., Gimnazjalne projekty edukacyjne a proces animacji społecznej. Od idei ku rzeczywistości, [w:] Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, red. E. Wysocka, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2012, s. 360–380.pl_PL
dc.referencesWohl A., Ideologie sportowe. Nacjonalizm i rasizm w sporcie, cz. I, „Kultura Fizyczna” 1977, nr 10, s. 437–440.pl_PL
dc.referencesWohl A., Ideologie sportowe. Nacjonalizm i rasizm w sporcie, cz. II, „Kultura Fizyczna” 1977, nr 12, s. 535–541.pl_PL
dc.referencesWolińska J.M., Dynamika, profilaktyka i resocjalizacja agresji dzieci i młodzieży, [w:] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, red. D. Borecka‑Biernat, Difin, Warszawa 2013, s. 321.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., Olimpizm – edukacją globalną, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 10–12.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., Pedagogika wychowania fizycznego i sportu, [w:] S. Wołoszyn, Pedagogiczne wędrówki przez wieki i zagadnienia. Studia i szkice, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998, s. 213–222.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., Ratujmy humanistyczne wartości sportu, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 50–53.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., Wychowanie fizyczne i sport jako czynnik wychowawczy, „Kultura Fizyczna” 1973, nr 7, s. 296–300.pl_PL
dc.referencesWroczyński R., Pierre de Coubertina poglądy na szkołę i rolę sztuki w wychowaniu, „Almanach Olimpijski” I 1986–1987, Polska Akademia Olimpijska, s. 52–58.pl_PL
dc.referencesWrzesień W., Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesWysocka E., Doświadczenie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno‑funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2009.pl_PL
dc.referencesWysocka E., Społeczno‑kulturowe wyznaczniki agresji młodzieży – próba systematyzacji, [w:] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, red. D. Borecka‑Biernat, Difin, Warszawa 2013, s. 13–34.pl_PL
dc.referencesWysocka E., Wspomaganie rozwoju młodego pokolenia – problemy i zasady pomagania, [w:] Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, red. E. Wysocka, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2012, s. 333–359.pl_PL
dc.referencesWyszyńska K., Czym jest metoda projektu, „Życie Szkoły” 2011, nr 9, s. 549–552.pl_PL
dc.referencesZajączkowski K., Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesZawadowska J., Nauczyciel jako wychowawca – czego nie chcą uczelnie, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesZdebska H., Fair play a etyka współpracy, [w:] Fair play w sporcie i olimpiźmie. Szansa czy utopia, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2010, s. 52–59pl_PL
dc.referencesZdebska H., Piękno sportu – piękno widowiska, „Kultura Fizyczna” 2010, nr 9–12, s. 7.pl_PL
dc.referencesZdebska‑Biziewska H., Dążenie do doskonałości jako podstawowy element edukacji olimpijskiej, [w:] Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, red. J. Nowocień, K. Zuchora, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, Warszawa 2015, s. 159–167pl_PL
dc.referencesZieliński R., Liga chuliganów, Croma, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesZieliński R., Pamiętnik kibica. Ludzie z piętnem Heysel, Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesZuchora K., Edukacja olimpijska w szkole. Cena rekordu, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 7–8, s. 3–8.pl_PL
dc.referencesZuchora K., Edukacja olimpijska w szkole. Miara zasług, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 9–10, s. 6–11.pl_PL
dc.referencesZuchora K., Edukacja olimpijska w szkole. Najwyższa radość, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 3–4, s. 21–25.pl_PL
dc.referencesZuchora K., Edukacja olimpijska w szkole. Pełnia życia, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 5–6, s. 18–23.pl_PL
dc.referencesZuchora K., Edukacja olimpijska w szkole. Sprawa honoru, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 1–2, s. 23–27.pl_PL
dc.referencesZuchora K., Edukacja olimpijska w szkole. Sprawa honoru, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 41–49.pl_PL
dc.referencesZuchora K., Edukacja olimpijska w szkole. Wobec piękna, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 11–12, s. 3–8.pl_PL
dc.referencesZuchora K., Wokół „Ody do sportu”, „Almanach Olimpijski” II 1987–1988, Polska Akademia Olimpijska, s. 83.pl_PL
dc.referencesZuchora K., Wychowanie fizyczne jako pomoc dziecku w tworzeniu własnego wartościowego życia, [w:] Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, red. J. Nowocień, K. Zuchora, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, Warszawa 2015, s. 168–180.pl_PL
dc.referencesŻegnałek K., Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, „Edukacja” 2006, nr 1, s. 79–85.pl_PL
dc.referencesŻukowska Z., Edukacja olimpijska młodzieży. Tradycje – teraźniejszość – perspektywy, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 33–40.pl_PL
dc.referencesŻukowska Z., Fair play edukacyjną szansą, [w:] Myśli i uwagi o wychowaniu fizycznym i sporcie, red. K. Zuchora, AWF, Warszawa 2000, s. 7.pl_PL
dc.referencesŻukowska Z., Fair play w europejskiej kulturze i edukacji, [w:] Fair play w europejskiej kulturze i edukacji, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2004, s. 18–23pl_PL
dc.referencesŻukowska Z., Klub Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wyd. 2, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesŻukowska Z., Proces i metody kształtowania postaw moralnych w sporcie, „Almanach Olimpijski” V 1994–1994, Polska Akademia Olimpijska, s. 91–99.pl_PL
dc.referencesŻukowska Z., Wartości edukacyjne i funkcje socjalizacyjne uczestnictwa młodzieży w kulturze fizycznej, „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1994pl_PL
dc.referencesŻukowska Z., Wychowawcze funkcje idei fair play w sporcie dzieci i młodzieży, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 167–168pl_PL
dc.referencesŻukowska Z., Żukowski R., Fair play jako szczególna wartość w sporcie i życiu młodzieży, [w:] Czysta gra. Fair play, red. K. Hądzelek, M. Rejf, H. Zdebska‑Biziewska, R. Żukowski, Wydawnictwo Fall, Warszawa 2014, s. 153–164.pl_PL
dc.referencesŻukowska Z., Żukowski R., Fair play jako wartość edukacyjna w sporcie a sprawności moralne nauczyciela wychowania fizycznego i trenera, [w:] Fair play w sporcie i olimpiźmie. Szansa czy utopia, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2010, s. 60–71.pl_PL
dc.referencesŻukowska Z., Żukowski R., Fair play wartością uniwersalną dla sportu i wychowania, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 97–110.pl_PL
dc.referencesŻukowska Z., Żukowski R., Społeczno‑wychowawcze wartości idei fair play w sporcie dla wszystkich, [w:] Polska myśl olimpijska (1984–2014), red. K. Zuchora, Wydawnictwo Fall, Warszawa 2014, s. 251–258.pl_PL
dc.referencesŻukowski R., Nauczyciele wychowania fizycznego a postawa fair play, [w:] Zdrowie. Ruch. Fair play, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2001, s. 227–230.pl_PL
dc.referenceshttp://www.2012.org.pl [dostęp: 10.05.2012].pl_PL
dc.referenceshttp://www.gmina.fairplay.pl/ [dostęp: 28.07.2018].pl_PL
dc.referenceshttp://www.kibice‑razem.pl [dostęp: 10.05.2012].pl_PL
dc.referenceshttp://kpk.policja.gov.pl/kpk/aktualnosci/602,dok.html [dostęp: 10.05.2012].pl_PL
dc.referenceshttp://www.olimpijski.pl/Media/files/ksiazka_fair%20play4-popr2.pdf [dostęp: 10.10.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.pkol.pl/pl/pages/display/15576 [dostęp: 15.02.2018].pl_PL
dc.referenceshttp://www.xytrass.jawnet.pl [dostęp: 10.12.2007].pl_PL
dc.referenceshttps://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/8b.pdf [dostęp: 20.12.2016].pl_PL
dc.referenceshttps://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ [dostęp: 10.05.2012].pl_PL
dc.referenceshttps://www.rpo.gov.pl/pliki/13395957720.pdf [dostęp: 20.11.2012].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-810-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe