Show simple item record

dc.contributor.authorDZWONKOWSKA-GODULA, KRYSTYNA
dc.date.accessioned2020-01-28T16:59:44Z
dc.date.available2020-01-28T16:59:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1642-4689
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31350
dc.description.abstractW artykule podjęto problem komunikacji władz samorządowych z mieszkańcami w gminie wiejskiej, stosowanych narzędzi komunikowania, stwarzania możliwości dialogu z obywatelami. Zrealizowane badanie opiera się na studium przypadku gminy wiejskiej Zgierz w województwie łódzkim i analizie danych zastanych dotyczących różnych form komunikowania władz gminy ze społecznością lokalną. Zaproponowano rozróżnienie polityki informacyjnej, mającej charakter jednostronnej komunikacji, ukierunkowanej na przekazanie informacji „z góry na dół” oraz polityki komunikacyjnej, mającej na celu wymianę informacji pomiędzy władzami lokalnymi oraz członkami lokalnej społeczności, w której obie strony wchodzą w role nadawców i odbiorców. Wśród wykorzystywanych instrumentów komunikacji wyodrębniono formy oparte na komunikacji bezpośredniej i pośredniej, w tym komunikacji medialnej. Jak pokazują wyniki badania, mimo stosowania różnorodnych oraz nowoczesnych form komunikowania się z obywatelami, władze samorządowe koncentrują się na informowaniu obywateli o podejmowanych przez nie działaniach i promowaniu prowadzonej polityki. Mniej zainteresowane są natomiast pozyskiwaniem informacji o ich potrzebach, problemach, oczekiwaniach. Sami mieszkańcy również stosunkowo rzadko korzystają z dostępnych form komunikacji z przedstawicielami władz i wpływania w ten sposób na lokalną politykę.pl_PL
dc.description.abstractThe article discusses the problem of communication between local authorities and residents in the rural municipality, including communication tools being implemented and creating opportunities for dialogue with citizens. The research is based on the case study of rural municipality of Zgierz in the Łódzkie Voivodeship in Poland and the analysis of existing data concerning various forms of communication between representatives of local government and local community. It has been distinguished between information policy, which comprises a one-sided communication, aimed at transmitting information “from top to bottom” and communication policy aimed at exchanging information between local authorities and members of local community, in which both parties are senders and receivers. Among the communication instruments being used, forms based on direct and indirect communication, including media communication have been identified. As the results of the study show, despite of implementing various and modern forms of communication with citizens, local government authorities focus on informing citizens on actions taken by them and promoting their policies, but are less interested in obtaining feedback information concerning needs, problems and expectations. The residents themselves also relatively rarely take advantage of available forms of communication with representatives of authorities and thus exert marginal impact upon local policies.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Obszarów Wiejskich;51
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectpolityka informacyjnapl_PL
dc.subjectpolityka komunikacyjnapl_PL
dc.subjectgmina wiejskapl_PL
dc.subjectsamorząd lokalnypl_PL
dc.subjectspołeczność lokalnapl_PL
dc.titlePolityka informacyjna i komunikacyjna władz samorządowych. Studium przypadku wiejskiej gminy Zgierzpl_PL
dc.title.alternativeInformation and communication policy of local authorities. Case study of rural municipality of Zgierzpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number27-45pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesArnstein S.R., 2012, Drabina partycypacji, [w:] J. Erbel, P. Sadura (red.), Partycypacja, Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 12–39.pl_PL
dc.referencesBogdanov D., 2016, Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesDługosz D., Wygnański J.J., 2005, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrosik A., 2006, Polityka komunikacyjna województwa opolskiego, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 269–278.pl_PL
dc.referencesCheshire L., Higgins V., Lawrence G., 2007, Introduction: governing the rural, (w:) L. Cheshire, V. Higgins, G. Lawrence (red.), Rural Governance. International perspectives, Routledge, London, s. 1–17.pl_PL
dc.referencesChmielewski Z., 2015a, Postawa i oczekiwania mieszkańców jako strony w dialogu z urzędem miasta i gminy, [w:] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak (red.), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 67–90.pl_PL
dc.referencesChmielewski Z., 2015b, Praktyka public relations w gminach, [w:] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak (red.), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 34–66.pl_PL
dc.referencesChmielewski Z., Kuca P., Polak R., 2015, Definicje i zagadnienia wprowadzające, [w:] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak (red.), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 11–33.pl_PL
dc.referencesChyliński M., 2014, Informacja i zarządzanie informacją w działalności samorządowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 69, s. 119–130.pl_PL
dc.referencesFrączek P., 2010, Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 314–324pl_PL
dc.referencesGierula M., 2006, Lokalna przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych w Polsce, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej- Curie, Lublin, s. 147–156.pl_PL
dc.referencesHausner J. (red.), Górniak J., Kołdras S., Mazur S., Paszkowska R., 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, 1999, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesKeeter B., 1995, Public relations czyli jak skutecznie informować o swojej działalności, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 161–189.pl_PL
dc.referencesKozłowski J., 1995, Polityka informacyjna gminy, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 21–42.pl_PL
dc.referencesKubas S., 2014, Konsultacje społeczne jako przejaw obywatelskiej partycypacji w lokalnym życiu publicznym na przykładzie miasta Katowice, Annales UMCS, 21, 2, s. 169–187.pl_PL
dc.referencesŁabędź K., 2015, Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym – formy i ograniczenia, Przegląd Politologiczny, 20, 4, s. 93–106.pl_PL
dc.referencesŁuczewski M., Bednarz-Łuczewska P., 2012, Analiza dokumentów zastanych, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia, PWN, Warszawa, s. 163–188.pl_PL
dc.referencesMarks-Krzyszkowska M., 2013, Zarządzanie publiczne na poziomie lokalnym – geneza, główni aktorzy i ich zaangażowanie, Studia Prawno-Ekonomiczne, 88, s. 313–332.pl_PL
dc.referencesMichalska-Żyła A., 2017, Zróżnicowanie jakości życia w gminach wiejskich województwa łódzkiego, [w:] E. Sobczak, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, s. 172–181.pl_PL
dc.referencesMichałowski S., 2006, Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a społeczeństwo obywatelskie, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 147–156.pl_PL
dc.referencesPawlewicz K., Pawlewicz A., 2010, Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 83, s. 71–80.pl_PL
dc.referencesPokrzycka L., 2006, Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 251–268.pl_PL
dc.referencesRaport BIP-Watch – Raport z analizy funkcjonowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej gmin województwa pomorskiego przeprowadzonej w ramach projektu BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej, 2013, Instytut Metropolitalny, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRasmussen T.H., 1992, Not in my backyard: the politics of siting prisons, landfills, and incinerators, State & Local Government Review, 24, 3, s. 128–134.pl_PL
dc.referencesRegulska J., 1995a, Wprowadzenie, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 7–9.pl_PL
dc.referencesRegulska J., 1995b, Polityka informacyjna a udział obywateli w życiu publicznym, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 43–59.pl_PL
dc.referencesRhodes R.A., 1996, The New Governance: Governing without Government, Political Studies, 44, s. 652–667.pl_PL
dc.referencesSakowicz M., 2006, Zarządzanie informacją w gminie – podejście strategiczne czy marketingowe?, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 147–156.pl_PL
dc.referencesSchimanek T., 2015, Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju gminy Zgierz na lata 2015–2020, 2015, Załącznik do Uchwały nr 11/15Rady Gminy Zgierz z dnia 27 sierpnia 2015 r., Zgierz.pl_PL
dc.referencesSzostok P., Rajczyk R., 2013, Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkrystyna.dzwonkowska@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.7163/SOW.51.2
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe