Show simple item record

dc.contributor.authorGabryelak, Ewa
dc.contributor.editorPsyk-Piotrowska, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-11-19T11:55:22Z
dc.date.available2019-11-19T11:55:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGabryelak E., Obszary nierówności w zakresie edukacji i próby ich niwelowania przy wykorzystaniu funduszy unijnych na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich, Psyk-Piotrowska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 43-94, doi: 10.18778/7969-498-3.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-498-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30772
dc.description.abstractProjects promoting the transformation of education in rural areas, ranging from pre-school through the implementation of programs in schools are possible due to European Funds. Thanks to the activity of the municipality and/or local leaders in obtaining EU funds it is possible to implement comprehensive measures to support new and adequate skills of the teaching staff as well as investments in educational infrastructure. The chapter presents an analysis of activities carried out using EU funds in the Łódzkie region in the period 2006–2013 with respect to GUS statistics “Education” for the corresponding period and selected areas of inequality in education.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPsyk-Piotrowska E. (red.), Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinequalities in educationpl_PL
dc.subjecteducational opportunitiespl_PL
dc.subjectEU fundspl_PL
dc.subjectrural areaspl_PL
dc.subjectnierówności w edukacjipl_PL
dc.subjectmożliwości edukacyjnepl_PL
dc.subjectfundusze UEpl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.titleObszary nierówności w zakresie edukacji i próby ich niwelowania przy wykorzystaniu funduszy unijnych na przykładzie województwa łódzkiegopl_PL
dc.title.alternativeAreas of inequality in the field of education and attempts of its correction. The use of European Funds in łódzkie voivodeshippl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number43-94pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Wsi i Miastapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-499-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteZainteresowania naukowo-badawcze: nierówności społeczne i próby ich niwelowania, szanse edukacyjne, fundusze Unii Europejskiej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (2005), specjalność amerykanistyka i mass media w Uniwersytecie Łódzkim. W roku 2008 ukończyła studia podyplomowe Fundusze Unii Europejskiej w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego i Zbiorowego Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jest doktorantką w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta UŁ na kierunku socjologia. W latach 2010–2012 stypendystka projektu: „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców – Akronim D – RIM” edycja II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowuje pracę doktorską pt. Fundusze Unii Europejskiej jako instrument poprawy sytuacji edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa łódzkiego.pl_PL
dc.referencesAdamczyk A., Borkowski J. (red.), 2005, Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawapl_PL
dc.referencesAdamski T., Dzwonkowska K., Gorlach K., Pilichowski A., Starosta P., 2007, Wiedza w rozwoju zrównoważonym wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesAnsalone G., 2000, Keeping on track: A reassessment of tracking in the schools, „Race, Gender and Class”, 7 (3)pl_PL
dc.referencesAnsalone G., 2001, Schooling, tracking and inequality, „Journal of Children and Poverty”, 7 (1)pl_PL
dc.referencesAnsalone G., 2009, Exploring unequal achievement in the schools. The social construction of failure, Lexington Books, Lanham, Plymouthpl_PL
dc.referencesBoni M. (red.), 2009, Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawapl_PL
dc.referencesBourdieu P., Passeron J. C., 2006, Reprodukcja, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesChałasiński J., 1948, Społeczeństwo i wychowanie: socjologiczne zagadnienia szkolnictwa i wychowania w społeczeństwie współczesnym, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawapl_PL
dc.referencesColeman J. et al., 1966, Equality of educational opportunity, U.S. Government, Washington, D.C.pl_PL
dc.referencesDolata R., 2006, Tworzenie elit czy dbanie o spójność społeczną? Pozorny dylemat polityki oświatowej, [w:] M. Boni, S. Golinowska (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawapl_PL
dc.referencesDolata R., 2008, Szkoła – segregacje – nierówności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawapl_PL
dc.referencesDolata R., 2010, Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach, [w:] J. Łukasik, I. Nowosad, M. J. Szymański (red.), Edukacja. Równość czy jakość?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruńpl_PL
dc.referencesDolata R. (red.), 2007, Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawapl_PL
dc.referencesDolata R., Pokropek A., 2010, Motywacja a wyniki testu z nauk przyrodniczych. Studium na przykładzie PISA 2006, [w:] B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego, PTDE, Krakówpl_PL
dc.referencesGuć M., 2005, Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jako wyznacznik polityki władz lokalnych, [w:] T. Mordela (red.), Nowy model świadczenia usług publicznych – współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki, WSAP, Łódźpl_PL
dc.referencesGurnik G., 2006, Szkoła szans, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawapl_PL
dc.referencesGuz S. (red.), 2005, Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo UMCS, Lublinpl_PL
dc.referencesHałabudra E., 2005, Szanse edukacyjne dziecka we współczesnym świecie – dostępność oświaty na początkowych jej szczeblach, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka szanse i zagrożenia, UMCS, Lublinpl_PL
dc.referencesHerbst M., 2012a, Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego: doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej, Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesHerbst M. (red.), 2012b, Decentralizacja oświaty, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawapl_PL
dc.referencesHerbst M. (red.), 2012c, Finansowanie oświaty, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawapl_PL
dc.referencesHerbst M. (red.), 2012d, Zarządzanie oświatą, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawapl_PL
dc.referencesHerczyński J. (red.), 2012a, Informacje oświatowe, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawapl_PL
dc.referencesHerczyński J. (red.), 2012b, Wskaźniki oświatowe, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawapl_PL
dc.referencesJarosz E., Wysocka E., 2006, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Żak, Warszawapl_PL
dc.referencesJencks Ch., Mayer S. E., 1990, The social consequences of growing up in poor neighbor- hood, [w:] L. Lynn, M. G. H. Geary (eds), Inner-city poverty in the United States, National Academy Press, Washington, DCpl_PL
dc.referencesJencks Ch., Phillips M., 1998, The Black – White Test Score Gap, Brookings Institution Press, Washington, DCpl_PL
dc.referencesKaczmarczyk A., 2009, Dojrzałość szkolna dzieci i metody prowadzące do jej osiągnięcia, [w:] E. Zyzik (red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielcepl_PL
dc.referencesKarczewska J., 2009, Placówki wychowania przedszkolnego, ich organizacja i funkcjonowanie, [w:] E. Zyzik (red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielcepl_PL
dc.referencesKirk S., Gallagher J. J., Coleman M. R., Anastasiow N., 2009, Educating Exeptional Children, Houghton Miffin Harcourt Publishing Company, Boston, New Yorkpl_PL
dc.referencesKowalik-Olubińska M., 2005, Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci sześcioletnich, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka szanse i zagrożenia, UMCS, Lublinpl_PL
dc.referencesKwieciński Z., 2011, Cztery i pół: preliminaria – liminaria – varia, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocławpl_PL
dc.referencesLackowski J., 2008, Decentralizacja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesLevitas A. (red.), 2012, Strategie oświatowe, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawapl_PL
dc.referencesMazurkiewicz G. (red.), 2012, Jakość edukacji: różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesMendel M., 2005, Rodzice w szkole. Rodzice i nauczyciele – płaszczyzny współpracy, [w:] Prawa rodziców w szkole, STO, Warszawapl_PL
dc.referencesNarodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007–2013pl_PL
dc.referencesOświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007, GUS, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesOświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008, GUS, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesOświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009, GUS, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesOświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesOświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesOświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, GUS, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesOświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013, GUS, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesPłaszczyńska S., bez daty, Różne formy edukacji przedszkolnej na wsi w świetle prawa oświatowego, Federacja Inicjatyw Oświatowych, dostępny w Internecie <www.mmp.fio.org.pl>, FIO, Warszawapl_PL
dc.referencesPodedworna H., Ruszkowski P. (red.), 2008, Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007– 2013pl_PL
dc.referencesRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Edukacji na lata 2007–2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Internet, dostępny: www.men.gov.pl, MEN, Warszawa (dostęp 14.08.2014)pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2007–2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Internet, dostępny: www.men.gov.pl, MEN, Warszawa (dostęp 14.08.2014)pl_PL
dc.referencesSuchocka M., bez daty, MMP jako centrum aktywności środowiska lokalnego, Federacja Inicjatyw Oświatowych, dostępny w Internecie <www.mmp.fio.org.pl>, FIO, Warszawapl_PL
dc.referencesSuchocka M., bez daty, Współpraca z rodzicami w MMP, Federacja Inicjatyw Oświatowych, dostępny w Internecie <www.mmp.fio.org.pl>, FIO, Warszawapl_PL
dc.referencesSwaniewicz P. (red.), 2012, Edukacja przedszkolna, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawapl_PL
dc.referencesSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013pl_PL
dc.referencesSzczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013pl_PL
dc.referencesSzczepkowska-Szczęśniak K., Uniszewska K., bez daty, Wychowanie w grupie zróżnicowanej wiekowo, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Internet, dostępny: www.mmp.fio.org.pl, FIO, Warszawa (dostęp: 14.08.2014)pl_PL
dc.referencesSzymański M., 2008, W poszukiwaniu drogi: szanse i problemy edukacji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Krakówpl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, DzU z 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm.pl_PL
dc.referencesWłoch S., Włoch A., 2007, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wybrane problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Żak, Warszawapl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-498-3.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe