Show simple item record

dc.contributor.authorSasin, Magdalena
dc.contributor.editorMuszyński, Marcin
dc.date.accessioned2019-11-18T12:20:36Z
dc.date.available2019-11-18T12:20:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSasin M., Międzypokoleniowy przekaz zainteresowań na przykładzie zainteresowań sztuką, [w:] Międzypokoleniowe uczenie się, Muszyński M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 57-74, doi: 10.18778/7969-303-0.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-303-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30758
dc.descriptionAutorka zwraca uwagę na niedoceniany w badaniach zainteresowań aspekt przekazu międzypokoleniowego. Jego znaczenie potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych przez autorkę do pracy doktorskiej na temat zainteresowań kulturalnych młodzieży. Wynika z nich, że rodzinny przekaz międzypokoleniowy jest jednym z podstawowych czynników rozwoju zainteresowań, a z niego wywodzą się inne typy oddziaływań, w tym mediów oraz szkoły. Rodzina dostarcza wzorców zachowań i formułuje oczekiwania wobec dzieci. Zainteresowania w mniejszym stopniu korelują z wrodzonymi uzdolnieniami, w większym zaś – z zainteresowaniami rodziców, co wskazuje na decydujący wpływ wspólnego spędzania czasu wolnego. Rodzice mogą być bezpośrednimi przekazicielami wiedzy, ale także oddziaływać poprzez swój wpływ na sytuacje, w których dziecko ją nabywa, takie jak dobór lektur czy korzystanie z mediów. W przekazie międzypokoleniowym istotna jest nie tylko treść zainteresowań, ale sam fakt ich występowania w danej rodzinie, nastawienie poznawcze, nawyk pielęgnowania pasji. Godna uwagi jest także wspólnota zainteresowań młodzieży i dorosłych, większa niż we wcześniejszych pokoleniach. Rozwijanie nowych zainteresowań przez przedstawicieli starszego pokolenia pod wpływem dzieci jest jednym z przejawów kultury prefiguratywnej, opisywanej przez Margaret Mead. Międzypokoleniowy przekaz zainteresowań zachodzi także w innych środowiskach: w szkole oraz w mediach.pl_PL
dc.description.abstractThe author indicates the aspect of intergenerational transmission of interests, which is underestimated in pedagogical and psychological research. Its importance is confirmed by results of research, done by the author for her doctoral dissertation on cultural interests among youths. They reveal, that family intergenerational transmission is one of basic factors in the development of interests and it creates the other kinds of influence, for instance at school and in media. Family creates behavioral patterns and formulates expectations for children. Interests correlate with innate talents less than with interests of parents, what indicates decisive influence of the time, spent together by parents and children. Parents might transmit knowledge directly or influence situations like choosing readings or using media. Not only the content of interests, but also the fact, that they are important for family members, is significant for intergenerational transmission. The other phenomenon of great importance is the fact, that parents and children have common interests – nowadays it happens more often that in previous generations. More and more people of previous generations develop new interests influenced by their children, which is one of examples of prefigurative culture, described by Margaret Mead. Intergenerational transmission of interests takes place also in other educational situations: at school and on media.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMuszyński M. (red.), Międzypokoleniowe uczenie się, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzainteresowaniapl_PL
dc.subjectzainteresowania sztukąpl_PL
dc.subjecttransmisja międzypokoleniowapl_PL
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjectkulturapl_PL
dc.subjectinterestspl_PL
dc.subjectinterests in artpl_PL
dc.subjectintergenerational transmissionpl_PL
dc.subjectyouthpl_PL
dc.subjectculturepl_PL
dc.titleMiędzypokoleniowy przekaz zainteresowań na przykładzie zainteresowań sztukąpl_PL
dc.title.alternativeIntergenerational Transfer of Interests on the Example of an Interest in Artspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number57-74pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Edukacji Artystycznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-723-6
dc.referencesFeinstein J., 2006, The Nature of Creative Development, Stanford Business Book, Stanford, California.pl_PL
dc.referencesGurycka A., 1989, Rozwój i kształtowanie zainteresowań, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNarkiewicz-Niedbalec E., 2006, Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesOkoń W., 1987, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRegiewicz A., 2007, Popkultura bez dowodu czyli młodość we współczesnej kulturze popularnej, [w:] R. Borkowski (red.), Starość i młodość. Szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.pl_PL
dc.referencesRostowska T., 1995, Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSasin M., 2013, Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży. Studium pedagogiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSikora H., 2006, Postawy rodziców a rozwój uzdolnień plastycznych dzieci, [w:] W. Limont, K. Nielek- Zawadzka (red.), Dylematy edukacji artystycznej, t. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 221–236.pl_PL
dc.referencesSuper D.E., 1972, Psychologia zainteresowań, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzacki J., 2006, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk E., 2003, Kultura, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. II, red. T. Pilch, Warszawa, s. 952.pl_PL
dc.referencesWrzesień W., 2003, Jednostka – rodzina – pokolenie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesWrzesień W, 2005, Europejscy Poszukiwacze i specyfika ich relacji międzypokoleniowych, [w:] W. Wrzesień, A. Żurek, I. Przybył (red.), Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 123–172.pl_PL
dc.referencesWurszt H., 2001, Zainteresowania hobbistyczne młodzieży. „Edukacja i Dialog”, nr 1, s. 41–43.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-303-0.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe