Show simple item record

dc.contributor.authorMazan-Mazurkiewicz, Alicja
dc.date.accessioned2019-11-15T12:05:46Z
dc.date.available2019-11-15T12:05:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMazan-Mazurkiewicz A., Liryka ks. Jana Twardowskiego. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-354-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-354-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30752
dc.descriptionKsiążka zawiera nowy kontekst interpretacyjny twórczości lirycznej Jana Twardowskiego. Świętej Teresie, spośród wszystkich postaci wymienionych z imienia, poświęcony jest najdłuższy jej fragment. U schyłku XX i w początkach wieku XXI ta powszechnie znana w Kościele katolickim święta odkrywana jest ponownie; żywotny i aktualny okazuje się jej wkład w rozwój europejskiej kultury. Inspiracja terezjańska pozwala inaczej niż dotąd odczytać twórczość polskiego poety, cieszącą się ogromnym powodzeniem czytelniczym. Autorkę ma szeroką wiedzę z zakresu dziejów chrześcijańskiej duchowości kształtującej całą kulturę europejską, źródeł i żywotnych nurtów teologii, w szczególności zaś nurtu karmelitańskiego, w który swój oryginalny wkład wniosła św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Nie ogranicza się do korzystania z metod wybranej szkoły interpretacyjnej, ale potrafi korzystać ze zdobyczy różnych teoretyków „literackiej sakrologii” w zależności od tego, jakie potrzeby odsłaniają się w trakcie badania konkretnego materiału literackiego. Praca ukazuje świetny warsztat literaturoznawczy, dodatkowo wzbogacony poprzez znajomość teoretycznej refleksji nad metodologią badania obecności sacrum w literaturze.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the dissertation entitled Poetry of father Jan Twardowski. Encounter with saint Therese of Lisieux is to place the work of the Polish poet in the context that in the research of literary critics has been omitted and effectively shadowed by franciscanism and which, in my opinion, is equally important.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwspólnota upodobańpl_PL
dc.subjectdialektyka miłościpl_PL
dc.subjectdziecięce przesłaniapl_PL
dc.subjectantykobieca fobiapl_PL
dc.subjectnadzieja chrześcijańskapl_PL
dc.subjectwzorzec świętościpl_PL
dc.subjectpatronka poetówpl_PL
dc.titleLiryka ks. Jana Twardowskiego. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieuxpl_PL
dc.title.alternativePoetry of father Jan Twardowski. Encounter with saint Therese of Lisieuxpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number315pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-720-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteAlicja Mazan-Mazurkiewicz to absolwentka polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskała w roku 2001 na podstawie rozprawy Inspiracje biblijne w utworach Romana Brandstaettera, napisanej pod opieką prof. dr. hab. Wiesława Pusza. Od roku 2001 pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ. Jej zainteresowania obejmują problematykę religijnej inspiracji oraz reinterpretacji tradycji religijnej w dziele literackim, a także aksjologię literaturoznawczą. Główny obszar jej badań naukowych to liryka polska po drugiej wojnie światowej, poboczny – literatura dziecięca. Interesują ją zarówno wybitni twórcy o zamkniętym dorobku, jak i nie dość docenieni w badaniach literaturoznawczych oraz tacy, których osobowość twórcza dopiero się kształtuje. Autorka monografii Inspiracje biblijne w utworach Romana Brandstaettera (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003) i około czterdziestu artykułów, ogłaszanych na łamach czasopism, takich jak „Pamiętnik Literacki”, „Prace Polonistyczne”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” oraz w wielu tomach zbiorowych.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie, oprac. A. Iwanowska, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka, posłowie i oprac. A. Iwanowska, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Łaską zdumiony. Moje szczęśliwe wspomnienia, oprac. J. Marlewska, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Milczysz ze mną, wybór i oprac. A. Iwanowska, posłowie J. Kotarska, Poznań 1996.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Niecodziennik cały, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Nie tylko wrona chodzi zdziwiona, wybór i oprac. A. Iwanowska, il. B. Drejewicz, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Poezje wybrane, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Stale być blisko. Pamięć o ludziach, oprac. A. Iwanowska, wstęp abp J. Życiński, wyd. drugie poszerzone, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesTwardowski, Trochę plotek o świętych, wybór i oprac. J. Kurella, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Wiersze, Poznań 1959 [tomik wspólny z Pawłem Heintschem].pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Wiersze z szuflady, wybór i oprac. A. Iwanowska, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932–2006, zebrała i opracowała A. Iwanowska, posłowie J. Puzynina, wyd. nowe uzupełnione, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi, Kraków 1978.pl_PL
dc.referencesA to co na krótko może być na zawsze... Pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego, red. E. Hoffman-Piotrowska i J. Puzynina, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesCieślak S., Bóg, święci i świętość w poezji Jana Twardowskiego, „Prace Polonistyczne” 1996, ser. LI.pl_PL
dc.referencesCzechowicz J., Spokój i niepokój, [w:] idem, Pisma zebrane, t. 5, Szkice literackie, oprac. T. Kłak, Lublin 2011.pl_PL
dc.referencesDybciak K., Śmiech to nie grzech, [w:] idem, Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesGiebułtowicz J., Liryczny dialog o wierze w poezji Jana Twardowskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 1988, nr 3.pl_PL
dc.referencesGrabowski S., Ksiądz Jan Twardowski. Szkic o poecie, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesGrzebałkowska M., Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk J., Zdziwienie. Wyprawa w świat księdza Jana Twardowskiego, „W drodze” 2001, nr 8.pl_PL
dc.referencesJasińska-Wojtkowska M., Z zagadnień popularności współczesnej poezji. Znaki ufności Jana Twardowskiego, [w:] eadem, Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesJastrzębski Z., Na granicy poezji, „Więź” 1960, nr 5.pl_PL
dc.referencesKamieńska A., „Nigdzie nie meldowany święty”, „Twórczość” 1970, nr 3.pl_PL
dc.referencesKamieńska A., Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesKarwala M., Metafizyka oczywistości. (O poezji ks. Jana Twardowskiego), Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesKowalewska-Dąbrowska J., Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski J., Aureola na wieszaku, [w:] idem, Felietony poetyckie, Kraków 1982.pl_PL
dc.referencesMorawski M., Staroświecka tajemnica czyli o wierze bez nerwów, „W drodze” 1999, nr 4, s. 102 [Rec. „Jestem bo Jesteś”. Z księdzem Janem Twardowskim rozmawia Helena Zaworska, Kraków 1999].pl_PL
dc.referencesNowosielski K., Stawiać stopę na wodzie. O poezji Jana Twardowskiego, „W drodze” 1992, nr 9.pl_PL
dc.referencesPrzybylski R., „Jak się nazywa – to nienazwane”, [w:] idem, Wszystko inne. Szkice o literaturze, sztuce i kulturze współczesnej, Poznań 1994.pl_PL
dc.referencesSandauer A., „Niewiara obok wiary”. O poezji ks. Jana Twardowskiego, „Polityka” 1985, nr 7.pl_PL
dc.referencesSmaszcz W., Ks. Jan Twardowski. Poeta nadziei. Życie i twórczość, Białystok 2003.pl_PL
dc.referencesSmaszcz W., Posłowie, [w:] J. Twardowski, Wiersze, wybór i posłowie W. Smaszcz, Białystok 1993.pl_PL
dc.referencesSmaszcz W., Serce nie do pary. O księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesStempka A., Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba, Bydgoszcz 2006.pl_PL
dc.referencesSulikowski A., Album spotkań z ks. Janem Twardowskim, Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesSulikowski A., Liryczne «ja» księdza Twardowskiego, [w:] idem, Przeźroczystość. Wybór wierszy, układ i posłowie A. Sulikowski, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesSulikowski A., Na początku był wiersz czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesSulikowski A., Ornitologia poetycka ks. Jana Twardowskiego, „Znak” 1994, nr 12 (475).pl_PL
dc.referencesSulikowski A., „Serce czyste...” Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego, Lublin 2001.pl_PL
dc.referencesSzpara I., Milczenie a transcendencja. O wybranych wierszach Jana Twardowskiego, [w:] Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria druga, red. W. Wójcik przy współudziale D. Opackiej- -Walasek, Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesTrznadel J., „Dźwigasz mię – ktoś ty?” O poezji Jana Twardowskiego, [w:] Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, Lublin 1983.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Kindziuk M., Zgoda na świat. Z ks. Janem Twardowskim rozmawia Milena Kindziuk, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Smaszcz W., Ludzie, których spotkałem. Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim, Białystok 2001.pl_PL
dc.referencesTwardowski J., Zaworska H., Rozmowa z księdzem Twardowskim. Helena Zaworska – ks. Jan Twardowski, wyd. drugie, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesWokół twórczości ks. Jana Twardowskiego, red. A. Sulikowski, Szczecin 2007.pl_PL
dc.referencesZarębianka Z., Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski, Lublin 1992.pl_PL
dc.referencesZeler B., Po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie. O poezji księdza Jana Twardowskiego, Katowice 2001.pl_PL
dc.referencesTeresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza św., Listy, przeł. I. Koperka, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesTeresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza św., Pisma mniejsze, przeł. Karmelitanki Bose, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesTeresa od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza św., Rękopisy autobiograficzne, przeł. A. Bartosz, wyd. drugie poprawione, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesAby lepiej poznać świętą Teresę z Lisieux, praca zbiorowa, red. o. O. Filek OCD, Kraków 1975.pl_PL
dc.referencesGaucher G. OCD, Dzieje życia. Teresa Martin (1873–1897). Siostra Teresa od Dzieciątka Jezus i od Najświętszego Oblicza, przeł. K. Dybel, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesGuitton J., Geniusz Teresy z Lisieux. Świadectwo fascynacji, przeł. D. Adamski, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Divini amoris scientia, [w:] Teresa od Dzieciątka Jezus św., Dzieje duszy, przekład w oprac. O. Filka OCD Siostry Karmelitanki Bose, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesMartini C. M., Lustiger J.-M., Gaucher G., Clément O., Między wiarą a niewiarą. Doświadczenie duchowe świętej Teresy z Lisieux, przeł. K. Stopa, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesMeersch M. van der, Mała święta Teresa. Życie proboszcza z Ars, przeł. K. Byczewska, przedmowa J. Dobraczyński, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesPierwszy polski przekład „Dziejów duszy”. Niełatwa batalia o tłumaczenie, zebrały i przełożyły z francuskiego Siostry Karmelitanki Bose z Przemyśla, wprowadzenie J. Zieliński OCD, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesŚwięta Teresa z Lisieux. Doktor małej drogi, red. F. M. Kalvelage, przeł. M. Świeży, Sandomierz 2010.pl_PL
dc.referencesŻółty zeszyt, Ostatnie rozmowy św. Teresy od Dzieciątka Jezus zebrane przez Matkę Agnieszkę od Jezusa, przeł. E. Szwarcenberg Czerny, J. Dobraczyński, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesAlighieri D., Piekło. Boskiej Komedii część pierwsza, przeł. A. Kuciak, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesAndersen H. Ch., Baśnie, wyd. ósme, przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesAubert R., Crunican P. E., Ellis J. T., Pike F. B., Bruls J., Hajjar J., Historia Kościoła, t. 5, 1848 do czasów współczesnych, przeł. T. Szafrański, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesBaluch A., Dziecko i świat przedstawiony czyli tajemnice dziecięcej lektury, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesBlaquière G., Łaska bycia kobietą, przeł. J. Pajor, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesBorkowska M. OSB., O prawo dla Boga. Spotkanie z matką Mechtyldą, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesBoros L., Istnienie wyzwolone. Rozważania teologiczne. Mysterium mortis, Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji, przeł. B. Białecki, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesBozowski B., Święci, wielcy i nieznani, Ząbki 2001.pl_PL
dc.referencesBradbury R., 451 stopni Fahrenheita, przeł. A. Kraska, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesBralczyk J., Porzekadła na każdy dzień, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBrandstaetter R., Krąg biblijny, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesBrandstaetter R., Księga modlitw. Dzieła zebrane, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesBułhakow M., Mistrz i Małgorzata, przeł. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, wstęp A. Drawicz, Wrocław 1990, BN II, nr 229.pl_PL
dc.referencesCaffarel H., Pochwycona przez Boga. Henri Caffarel przedstawia Camille C., przeł. J. Grosfeld, Poznań 1988.pl_PL
dc.referencesChojnowski Z., Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej, Olsztyn 2011.pl_PL
dc.referencesChrząstowska B., „Wierzę wierszem”. O poezji kapłańskiej, [w:] Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku, red. M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch, Lublin 1997.pl_PL
dc.referencesCumming J., Listy świętych do grzeszników, przeł. Z. Jakubowska, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesCzapliński P., Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90., Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesCzapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesCzechowicz J., W blasku czystości. O poezji Jerzego Zagórskiego, [w:] idem, Pisma zebrane, t. 5, Szkice literackie, oprac. T. Kłak, Lublin 2011.pl_PL
dc.referencesCzechowicz J., Wybór poezji, oprac. T. Kłak, wyd. II uzup., Wrocław 1985, BN I, nr 199.pl_PL
dc.referencesDaniélou J., Poezja i mistyka, przeł. A. Merdas, [w:] Inspiracje religijne w literaturze, red. A. Merdas, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesDelumeau J., Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII– XVIIIw., przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesDobraczyński J., Mocarz. Opowieść o świętym Andrzeju Boboli, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesDobraczyński J., Wielkość i świętość. Eseje, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesDraguła A., Bliskość jako program, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 29.pl_PL
dc.referencesEnglebert O., Życie świętego Franciszka z Asyżu, Niepokalanów 1991.pl_PL
dc.referencesForstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesFulbert z Chartres, Historia abby Jana, przeł. P. Krupa OP, „W drodze” 2001, nr 7.pl_PL
dc.referencesGałczyński K. I., Dzieła wybrane, t. 1, wybór i oprac. K. Gałczyńska, wstęp K. Jeleński, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGołubiew A., Poszukiwania, Kraków 1960.pl_PL
dc.referencesGreene G., Monsignore Kichote, przeł. J. Karczmarewicz-Fedorowska, Katowice 1990.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk J., „Wystarczy mi jedno życie”, „W drodze” 1988, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesGuitton J., Antier J., Tajemne moce wiary. Znaki i cuda, przeł. I. Burchacka, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesGutowski W., Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku, Toruń 1994.pl_PL
dc.referencesHalík T., Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, przeł. A. Babuchowski, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesHalík T., Noc spowiednika. Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej, przeł. A. Babuchowski, wstęp J. Szymik, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesHanusiewicz M., Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesHerbert Z., Wiersze wybrane, wybór i oprac. R. Krynicki, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesHeschel A. J., Ruch ekumeniczny, przeł. H. Halkowski, „W drodze” 1995, nr 8.pl_PL
dc.referencesHistoria Kościoła w Polsce, red. ks. B. Klimor, ks. Z. Obertyński, Poznań–Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesHryniewicz W. OMI, Dramat nadziei zbawienia. Medytacje eschatologiczne, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesIntencje serca. Antologia poezji religijnej, zebranie, opracowanie i wstęp B. Walczak, A. Hartliński, Poznań 1985.pl_PL
dc.referencesJarosiński Z., Literatura lat 1945–1975, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKamieńska A., Dwie ciemności. Wybór poezji, Poznań 1984.pl_PL
dc.referencesKanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesKelly S., Księga ksiąg utraconych, przeł. E. Klekot, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKnabit L. OSB, Bonowicz W., Sporniak A., Schody do nieba. Z Ojcem Leonem Knabitem OSB rozmawiają Wojciech Bonowicz i Artur Sporniak, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesKochanowski J., Poezje, wstęp i oprac. J. Pelc, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesKołakowski L., 128 bardzo ładnych wierszy stworzonych przez sześćdziesięcioro ośmioro poetek i poetów polskich, oprac. L. Kołakowski, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesKoniński K. L., Uwagi 1940–1942, Poznań 1987.pl_PL
dc.referencesKorolko M., Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca. Obrzędy. Wspólnoty. (Z przydatkiem wypisów literackich), Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKoteja A., tworki pisze się z małej litery, posłowie Z. Zarębianka, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesKrupa P. OP, Żart mistrza Fulberta, „W drodze” 2001, nr 7.pl_PL
dc.referencesKsiądz żebrze, Polak daje, rozmowa z ks. Janem Kaczkowskim, rozmawiała Bożena Aksamit, „Gazeta Wyborcza”, wtorek, 10 stycznia 2012, s. 11.pl_PL
dc.referencesKubiak Z., Literatura Greków i Rzymian, wyd. drugie poprawione, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKudasiewicz J., Matka Odkupiciela, Kielce 1991.pl_PL
dc.referencesKudyba W., Rana, która przyzywa Boga. O twórczości poetyckiej Janusza St. Pasierba, Lublin 2006.pl_PL
dc.referencesKuryluk E., Weronika i jej chusta. Historia, symbolizm i struktura „prawdziwego” obrazu, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesKwiatki św. Franciszka z Asyżu, przeł. i wstęp L. Staff, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesLangkammer H., Stary Testament odczytany na nowo, Lublin 1994.pl_PL
dc.referencesLegendy dominikańskie, przeł. i oprac. J. Salij, przedmowa A. Kamieńska, wyd. trzecie uzupełnione, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesLeszczyński G., Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesLeszczyński G., Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesLubaszewska A., Poetyka doświadczenia duchowego. W stronę antropologii form literackich, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesLurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesMaar M., Pośmiertne życie Andersena [posłowie do H. Ch. Andersen, Schräge Märchen, wybór i przekład H. Detering, Frankfurt nad Menem 1996], przeł. M. Łukasiewicz, „Kwartalnik Literacki Kresy” 1999, nr 1 (37).pl_PL
dc.referencesMadej A., Ciche psalmy. Wiersze, Katowice 1988.pl_PL
dc.referencesMajewski J., Niepotrzebna miękkość serca, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 42.pl_PL
dc.referencesMaliński M., Faustyna znaczy szczęśliwa. Powieść biograficzna, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesMauriac F., Święta Małgorzata z Kortony, przeł. M. Chamiec, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesMcGinley Ph., Podpatrując świętych, przeł. M. Kłos-Gwizdalska, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesMikołejko Z., Żywoty świętych poprawione, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesMiller K., Cichocka T., Bajki rozebrane. Jak odnaleźć się w swojej baśni, wyd. drugie, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Wiersze wszystkie, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesOd Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej, ułożył W. Borowy, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesOlędzka-Frybesowa A., Drogami średniowiecznej Europy, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesOłdakowska-Kuflowa M., Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Lublin 1993.pl_PL
dc.referencesOpacka-Walasek D., Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, Katowice 2005.pl_PL
dc.referencesOszajca J. SJ, Makowski J., Trochę zostawić Bogu. Z Wacławem Oszajcą SJ rozmawia Jarosław Makowski, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesPapuzińska J., Darowane kreski, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesParandowski J., Alchemia słowa, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesPasierb J. St., Józef Czapski – Polak, artysta, chrześcijanin, „Więź” 1993, nr 3.pl_PL
dc.referencesPawlikowska-Jasnorzewska M., Poezje, zebrała M. Wiśniewska, przedmowa A. Mauersberger, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesPernoud R., Inaczej o średniowieczu, przeł. K. Husarska, Gdańsk–Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPrejs M., Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesProblematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, studia pod red. S. Sawickiego i A. Tyszczyka, Lublin 1992.pl_PL
dc.referencesPrzy Sercu Samotności. Antologia współczesnej poezji polskich karmelitanek bosych, wybór i oprac. B. J. Kucharski OCD, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesPrzybylski R., Pustelnicy i demony, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesRabizo-Birek M., Łuski zdań, szyszki wierszy [rec. P. Szewc, Moje zdanie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009], „Dekada Literacka” 2010, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesRadość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus, D. Wojda, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesRenault E., Święta Teresa z Avila, przeł. J. Fenrychowa, Kraków 1983.pl_PL
dc.referencesRobaczek A., Czekanie na Tatry, „W drodze” 1984, nr 10.pl_PL
dc.referencesRogowski R., Światłość i tajemnica. Z problematyki teologii egzystencjalnej, Katowice 1986.pl_PL
dc.referencesSacks O., Przebudzenia, przeł. P. Jaśkowski, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesSalij J., Korzenie filozoficzno-moralne trwałości i nierozerwalności małżeństwa, „W drodze” 1984, nr 10.pl_PL
dc.referencesSiwicka D., Romantyzm 1822–1863, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesSkarga P. SJ, Żywoty świętych polskich, Kraków 1987.pl_PL
dc.referencesSkowronek P., Spotkać się w słowach... o twórczości literackiej ks. Jerzego Szymika, przedmowa K. Heska-Kwaśniewicz, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesSobolewska A., Cela. Odpowiedź na zespół Downa, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSobolewska A., Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesSochoń J., U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSosnowski J., Niepokój i sacrum, [w:] idem, Czekanie cudu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesStaff L., Poezje zebrane, wydanie drugie, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesStinissen W., Noc jest mi światłem, przeł. J. Iwaszkiewicz, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesStinissen W., Zapłata, przeł. J. Iwaszkiewicz, „W drodze” 2000, nr 5.pl_PL
dc.referencesSuplikacje czasu wojny. Antologia polskiej poezji religijnej 1939–1945, wstęp, wybór i oprac. J. Szczypka, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesSwieżawski S., Królak T., Kontemplacja i zdradzony świat. Rozmowy z prof. Stefanem Swieżawskim, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesSzczepan-Wojnarska A., „...z ogniem będziesz się żenił”. Doświadczenie transcendencji w życiu i twórczości Jerzego Lieberta, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesSzyca J., Pan mój i Bóg mój, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesSzymborska W., Poczta literacka czyli jak zostać (lub nie zostać) pisarzem, oprac. T. Walas, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesSzymborska W., Wiersze wybrane, wydanie nowe rozszerzone, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesSzymik J., Akropol z hołdy czyli teologia Śląska. 25 rozmów z księdzem Jerzym Szymikiem o Śląsku i teologii, o poezji i kapłaństwie, o Pszowie i podróżach, o życiu i naszym świecie, wstęp J. Miodek, Katowice 2002.pl_PL
dc.referencesSzymik J., Błękit. 50 wierszy z lat 2000–2002, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesSzymik J., Poezja i teologia, Katowice 2009.pl_PL
dc.referencesŚwiderkówna A., Nie tylko o Biblii, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesTeresa od Jezusa św., Księga mojego życia, wprowadzenie, przypisy i marginalia T. Álvares OCD, D. Wandzioch, przeł. D. Wandzioch, W. Ciak, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesTischner J., Ksiądz na manowcach, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesTischner J., Zańko D., Gowin J., Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesTomasz z Akwinu św., Traktat o Bogu, przeł. i komentarze G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesTomczak P., Figury bycia. Od refleksji postmetafizycznej do lektury figuralnej (Teresa z Lisieux, Simone Weil, Emil Cioran), Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesTrochu F., Święta Bernadetta Soubirous, przeł. K. M. Brodzik OFM Conv., Niepokalanów 1986.pl_PL
dc.referencesTyszyńska-Kownacka D., Starek T., Zioła w polskim domu, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesVoragine J. de, Złota legenda. Wybór, przeł. z łac. J. Pleziowa, wybór, wstęp i przypisy M. Plezia, wydanie drugie zmienione, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesWaluś M., Jeden Pan, jeden Duch, jedno ciało, [w:] M. Wałejko, Z. Nosowski, Razem czy osobno? Polemika wokół książki Zbigniewa Nosowskiego „Parami do nieba”, wstęp K. Knotz OFM Cap, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesWałejko M., Listy w butelce. 3 lata z 33, Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesWilson-Dicson A., Historia muzyki chrześcijańskiej. Od chorału gregoriańskiego do muzyki gospel, przeł. M. Wiśniewska, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesWitkowska A., Kazimierz Brodziński, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesWójcik T., Cóż po starych poetach?, [w:] Co dalej, literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury, red. A. Brodzka-Wald, H. Gosk, A. Werner, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesZ Tobą, więc ze Wszystkim. 222 arcydzieła angielskiej i amerykańskiej liryki religijnej, przeł. S. Barańczak, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesZaleski W., Święci na każdy dzień, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesZarębianka Z., Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych, Bydgoszcz 2001.pl_PL
dc.referencesZawada A., Powrót do kraju łagodności [rec. J. Harasymowicz, Późne lato, wybrał K. Lisowski, Kraków 2003], „Nowe Książki” 2004, nr 3.pl_PL
dc.referencesZioło M. OCSO, Inne sprawy, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesŻychiewicz T., Ludzie ziemi nieświętej, Kraków 1961.pl_PL
dc.referencesŻychiewicz T., Stare Przymierze, Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesŻychiewicz T., Żywoty, t. 1, Kraków 1984.pl_PL
dc.referenceshttp://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Barbara_Katarzyna_Złotowskapl_PL
dc.referenceshttp://www.niebieskalinia.pl/4136-ala-ma-siniaki-wygrywa-13-edycje-galerii-plakatu-amspl_PL
dc.referenceshttp://www.niedziela.pl/artykul/1556/nd/Jezusowi-i-Maryi-zycie-poswiecampl_PL
dc.contributor.authorEmailkbin@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-354-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe