Show simple item record

dc.contributor.authorDzieciuchowicz, Jerzy
dc.date.accessioned2019-11-15T12:04:24Z
dc.date.available2019-11-15T12:04:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDzieciuchowicz J., Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-263-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-263-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30751
dc.descriptionPrzedmiotem opracowania jest rozwój ludności Łodzi oraz przemiany jej struktur demograficzno-społecznych i przestrzennych od powstania miasta do czasów współczesnych. Analizą objęto pięć okresów: 1) do 1820 r., 2) lata 1820–1918, 3) lata 1918–1945, 4) lata 1945–1989 oraz 5) po 1989 r. Pokazano prawidłowości rządzące dynamiką, strukturą i zmiennością przestrzenną ludności Łodzi w warunkach specyficznych dla danych okresów. Opisano też kierunki dotychczasowego rozwoju demograficznego i zmiany w strukturze ludności miasta, a także ich ważniejsze konsekwencje. Zwrócono w szczególności na głęboki regres demograficzny oraz zmiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej ludności, generowane przez transformację systemową, w tym zwłaszcza na proces starzenia demograficznego ludności. Omówiono perspektywy demograficzne Łodzi, z uwzględnieniem zarówno uwarunkowań, jak i konsekwencji przewidywanego, dużego ubytku ludności miasta. Książka może zainteresować studentów i pracowników naukowych zajmujących się problemami geograficznymi, historycznymi, demograficznymi, socjologicznymi i ekonomicznymi dotyczącymi Łodzi. Może być ono również przydatna dla osób związanych z urbanistyką, planowaniem, polityką oraz gospodarką przestrzenną Łodzi.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectludność Łodzi w XX w.pl_PL
dc.subjectŁódź przemysłowapl_PL
dc.subjectdynamika rozwoju miastapl_PL
dc.subjectrozwój demograficznypl_PL
dc.subjectstruktura demograficzno-społeczna ludnościpl_PL
dc.subjectruch migracyjny i naturalnypl_PL
dc.subjectpodział ludności według wyznania i narodowościpl_PL
dc.titleLudność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalnepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number224pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługamipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-722-9
dc.referencesBandurka M., 1974, Zarys dziejów, [w:] Rosin R., Bandurka M., Łódź 1423‒1823‒1973. Zarys dziejów i wybór dokumentów, WKiS UM Łodzi, OŁ PTH, Łódź.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., 1980, Łódź i okolice od końca XVI do końca XVIII w., [w:] Baranowski B., Fijałek J. (red.), Łódź. Dzieje miasta, t. 1: Do 1918 r., PWN, Warszawa‒Łódź.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., 1980a, Łódź i okolice na przełomie XVIII i XIX w. (1793‒1820/1823), [w:] Baranowski B., Fijałek J. (red.), Łódź. Dzieje miasta, t. 1: Do 1918 r., PWN, Warszawa‒Łódź.pl_PL
dc.referencesBaranowski J., Lenczewski T., Pilichowski C., Zamojska J. (red.), 1988, Getto w Łodzi 1940‒1944, Materiały z sesji naukowej 9 VIII 1984, Łódź.pl_PL
dc.referencesBojanowski T., 1992, Łódź pod okupacją niemiecką w latach II wojny światowej (1939 ‒1945, Łódź.pl_PL
dc.referencesBudziarek M., 1995, Wyznania i religie w Łodzi w XIX wieku, „Łódzkie Studia Teologiczne” 4.pl_PL
dc.referencesBudziarek M., 1998, Łódzki bedeker wyznaniowy, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesBudziarek M., 2001, Katolicy niemieccy w Łodzi. Wybrane zagadnienia, [w:] Kuczyński K.A., Ratecka B. (red.), Niemcy w dziejach Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesColeman D., 2002, Population of the industrial world – a convergent demographic community?, „International Journal of Population Geography” 8.pl_PL
dc.referencesColeman D., 2006, Immigration and ethnic change in low-fertility countries: a Third Demographic Transition, „Population and Development Review” 32(3).pl_PL
dc.referencesDavis K., Blake J., 1956, Social structure and fertility: an analytic Framework economic development and cultural change, t. 4, Chicago.pl_PL
dc.referencesDąbrowski K., Janeczek A., Witczak L., 2000, Instytuty życia konsekrowanego w Kościele łódzkim, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesDomański H., 1994, Społeczeństwo klasy średniej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański H., 2004, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1979, Rozkłady przestrzenne dojazdów do pracy ludności wielkiego miasta (na przykładzie Łodzi), „Studia KPZK PAN” 66, 176 s.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1983, Z badań nad strukturą geodemograficzną wielkiego miasta: segregacja przestrzenna płci i wieku ludności Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica 2, s. 29‒63.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1984, Problemy demograficzne śródmieścia Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica 3, s. 37‒67.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1986, Les stratifications socio-démographiques verticales d'un grand ensemble a Łódź, „L'Espace Géographique” 1.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1989 [1990], Proces redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji wielkomiejskiej (przykład aglomeracji łódzkiej), „Przegląd Geograficzny” 61(4).pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1991, Kształt przestrzennego rozkładu wieku ludności Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica 13, s. 19‒39.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J,. 1991a, Pionowa zmienność cech demograficznych i społecznych ludności w świetle badań Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Łodzi, „Przegląd Ekonomiczno-Społeczny m. Łodzi” 10 (1985–1987).pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1992, Zmiany demograficzne w aglomeracji łódzkiej, „Kronika m. Łodzi” 1.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1995, Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji miejskich ‒ przykład aglomeracji łódzkiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1998a, Ludność Polski Środkowej: procesy i struktury przestrzenne, [w:] Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1998b, Zmienność przestrzenna zachowań migracyjnych ludności województwa łódzkiego, [w:] Kwiatkowska W. (red.), Rozwój ekonomiczny. Rynek pracy. Procesy migracyjne w województwie łódzkim, IPiSS, Warszawa Raport IPiSS, nr 15.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2001 [2002], Rozwój, ruch naturalny i migracje ludności, [w:] Liszewski S. (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź, s. 180‒187, wkładki z mapami 2.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2002a, Struktura społeczno-zawodowa ludności, [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi, ŁTN, UMŁ, Łódź, plansza XVII, [współautor: S. Kaniewicz].pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2002b, Wyznania religijne w Łodzi. Struktura wyznaniowa mieszkańców w roku 1931, [w:] Liszewski S., Atlas Miasta Łodzi, plansza XVIII, ŁTN, UMŁ, Łódź (współautorzy: J. Bartos, S. Mordwa, W. Retkiewicz].pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2002c, Postawy wyborcze mieszkańców Łodzi: wybory samorządowe w 1998 roku, [w:] Liszewski S., Atlas Miasta Łodzi, plansza XIX, ŁTN, UMŁ, Łódź [współautorzy: W. Retkiewicz, S. Leszczyński].pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2004a, Ewolucja struktury wyznaniowej Łodzi w latach 1820‒2001, [w:] Dzieciuchowicz J., Klima E., Mordwa S., Retkiewicz W., Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2004b, Struktura przestrzenna i demograficzno-społeczna wyznań religijnych w Łodzi, [w:] Dzieciuchowicz J., Klima E., Mordwa S., Retkiewicz W., Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2006, Przestrzeń aktywności ekonomicznej ludności Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio-Oeconomica 7, s. 123‒147.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2006, Typologia przestrzenna aktywności ekonomicznej ludności Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio-Oeconomica 7, s. 149‒160.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Klima E., Mordwa S., Retkiewicz W., 2004, Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesFlatt O., 1853, Opis miasta Łodzi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFriedman F., 1935, Dzieje Żydów w Łodzi od początku osadnictwa Żydów do roku 1863, Łódź.pl_PL
dc.referencesGałecki A. i in. (red.), 1997, Łódź wielonarodowa i wielowyznaniowa a idea tolerancji, Fundacja Ekumeniczna Tolerancja, Łódź.pl_PL
dc.referencesGinsbert A, 1962, Łódź. Studium monograficzne, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesGrabiński T., 1992, Metody aksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesHyży A., 2005, Bezrobocie w Łodzi, KGPiPP UŁ, Łódź (praca magisterska).pl_PL
dc.referencesJamroch E., 2002, Wiedza religijna jako wskaźnik religijności, [w:] Zdaniewicz W., Zembrzuski T. (red.), Postawy społeczno-religijne mieszkańców archidiecezji łódzkiej, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesJanczak J.K., 1980, Ludność, [w:] Baranowski B., Fijałek J. (red.), Łódź. Dzieje miasta, t. 1: Do 1918 r., PWN, Warszawa‒Łódź.pl_PL
dc.referencesJanczak J., 1982, Ludność Łodzi przemysłowej 1820‒1914, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historia” 11, Łódź.pl_PL
dc.referencesJanczak J.K., 1991, Struktura narodowościowa Łodzi w latach 1820‒1939, [w:] Puś W., Liszewski S. (red.), Dzieje Żydów w Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJanczak J.K., 1997, Struktura społeczna ludności Łodzi w latach 1820‒1918, [w:] Samuś P. (red.), Polacy ‒ Niemcy ‒ Żydzi w Łodzi w XIX‒XX w.: sąsiedzi dalecy i bliscy, „Ibidem”, Kurowice.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., 2007, Dobór przestrzenny i demograficzno-społeczny małżeństw zawieranych w Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., 2009, Przemiany demograficzne w Łodzi w świetle drugiego przejścia demograficznego, [w:] Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, „XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., 2013, Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., 2014, Małżeństwa vs związki nieformalne w opiniach młodych mieszkańców Łodzi, [w:] Dzieciuchowicz J., Janiszewska A. (red.), Przemiany w sferze zachowań demograficznych w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych, „Space‒ Society‒Economy” 12, s. 185‒211.pl_PL
dc.referencesKaniewicz S., Nowakowska B., Wosiak A., 2002, Rozwój i rozmieszczenie ludności, [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi, ŁTN, UMŁ, Łódź, plansza XIV.pl_PL
dc.referencesKersz I., 1999, Szkice z dziejów Gminy Żydowskiej oraz cmentarza w Łodzi, Oficyna Bibliofilów, Łódź.pl_PL
dc.referencesKessler W., 2001, Rola Niemców w Łodzi, [w:] Kuczyński K.A., Ratecka B. (red.), Niemcy w dziejach Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKlima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKłosowski F., 2006, Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji. Przykład konurbacji katowickiej, Wydawnictwo UŚ, Katowice.pl_PL
dc.referencesKolenda M., 2006, Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, „Seria Monografie i Opracowania” 170, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKopczyńska-Jaworska B., Woźniak K., 2002, Łódzcy luteranie. Społeczność i jej organizacja, „Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódzkie Studia Etnograficzne” 41, Łódź.pl_PL
dc.referencesKossmann O., 1936, Das alte deutsche Lodz auf Grund der Städtischen Seelenbücher, [w:] Deutsche Wissenschaftliche Zetschrift für Polen.pl_PL
dc.referencesKossmann O., 1966, Lodz. Eine historiach-geographische Analyse, Würzburg.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1969, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, „Prace Geograficzne IG PAN” 79.pl_PL
dc.referencesKoter M., Kulesza M., Puś W., Pytlas S., 2005, Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKotowska I.E., 1998, Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990, „Studia Demograficzne” 4(134).pl_PL
dc.referencesKotowska I.E., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., 2008, Poland: fertility decline as a response to profound societal and Latour market changes?, „Demographic Research” 19(22).pl_PL
dc.referencesKurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.pl_PL
dc.referencesKurek S., Lange M., Zmiany zachowań prokreacyjnych w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo UP, Kraków.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., 1980, Teoria trzech sektorów gospodarki. Prezentacja i próby oceny, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1990, Organizacja terytorialna diecezji łódzkiej na tle podziałów administracyjnych i przemian w rozmieszczeniu ludności, Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1991, Rola społeczności żydowskiej w organizacji przestrzeni miejskiej Łodzi, [w:] Puś W., Liszewski S. (red.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820‒1944, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1999, Elity intelektualne w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi [w:] Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, „XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź, s. 9‒21.pl_PL
dc.referencesŁódź w 35-leciu PRL, 1979, Urząd Miasta Łodzi, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesMaciaszczyk I., 2002, Monografia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Łodzi, wydruk komputerowy pracy dyplomowej obronionej w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMariański J., 2002, Postawy i zachowania religijno moralne, [w:] Zdaniewicz W., Zembrzuski T. (red.), Postawy społeczno-religijne mieszkańców archidiecezji łódzkiej, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesMatuszak G., 1994, Inteligencja a nowa klasa średnia w Polsce, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalski W., 2002, Migracje stałe ludności, [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi, ŁTN, UMŁ, Łódź, plansza XVI.pl_PL
dc.referencesMichalski W., Nowakowska B., Szafrańska E., 2002, Struktura demograficzna ludności, [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi, ŁTN, UMŁ, Łódź, plansza XV.pl_PL
dc.referencesMilerski B., Woźniak K. (red.), 1998, Przeszłość przyszłości: z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie, Łódź.pl_PL
dc.referencesMissalowa G., 1964‒1975, Studia nad powstaniem łódzkiego okręgu przemysłowego 1815‒1870, t. 1, 2, 3.pl_PL
dc.referencesMortimer-Szymczak H., 1970, Demografia, [w:] Mortimer-Szymczak H. (red.), Łódź. Rozwój miasta w Polsce Ludowej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMroczka L., 1976, Skład wyznaniowy i narodowościowy robotników łódzkich w latach 1918‒1939, [w:] Kalabiński S. (red.), Polska klasa robotnicza, „Studia Historyczne” 7, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMroczka L., 1987, Fenomen robotniczy Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków.pl_PL
dc.referencesMroczka L., 1997, Dynamika rozwoju i struktura społeczno-zawodowa głównych grup etnicznych w Łodzi w latach 1918‒1939, [w:] Samuś P. (red.), Polacy ‒ Niemcy ‒ Żydzi w Łodzi w XIX‒XX w.: sąsiedzi dalecy i bliscy, „Ibidem”, Kurowice.pl_PL
dc.referencesMuznerowski S., 1922, Przyczynki do monografii Łodzi, Nakładem Seminarium Duchownego w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesNau I., 1999, Rozmieszczenie własności kościelnej i jej wpływ na strukturę użytkowania ziemi w Łodzi na przykładzie kościoła rzymsko-katolickiego, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UŁ, maszynopis pracy magisterskiej, Łódź.pl_PL
dc.referencesNotestein F., 1945, Population – long view, [w:] Schultz T. (ed.), Food for the Word, Chicago.pl_PL
dc.referencesOkólski M. (red.), 1990, Teoria przejścia demograficznego, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiotrowski W., 1966, Społeczno-przestrzenna struktura m. Łodzi. Studium ekologiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa– Kraków.pl_PL
dc.referencesPiwowarski W., 1977, Religijność miejska w regionie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiwowarski W., 1996, Socjologia religii, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesPool I., 1982, Is New Zealand a health country?, „New Zealand Population Review” 8(2).pl_PL
dc.referencesPuś W., 1987, Dzieje Łodzi przemysłowej (zarys historii), Muzeum Historii Miasta Łodzi, Centrum Informacji Kulturalnej, Łódź.pl_PL
dc.referencesPuś W., 2001, Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793‒1914, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesPuś W., 2005, Zmiany liczebności i struktury narodowościowej ludności Łodzi do roku 1939, [w:] Koter M., Kulesza M., Puś W., Pytlas S., Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesPuś W., Liszewski S. (red.), 1991, Żydzi w Łodzi 1820‒1944. Wybrane problemy, Łódź.pl_PL
dc.referencesPytlas S., 1994, Łódzka burżuazja przemysłowa 1864‒1914, Łódź.pl_PL
dc.referencesPytlas S., 2005, Rola poszczególnych grup narodowościowych w rozwoju gospodarczym miasta, [w:] Koter M., Kulesza M., Puś W., Pytlas S., Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRadziszewska K., Woźniak K. (red.), 2000, Pod jednym dachem. Niemcy oraz ich polscy i żydowscy sąsiedzi w Łodzi w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Literatura, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosin R., 1980, Miasto Łódź i wsie podłódzkie od początku XV do schyłku XVI w., [w:] Baranowski B., Fijałek J. (red.), Łódź. Dzieje miasta, t. 1: Do 1918 r., PWN, Warszawa‒ Łódź.pl_PL
dc.referencesRosin R., Bandurka M., 1974, Łódź 1423‒1923‒1973. Zarys i wybór dokumentów, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosset E., 1930, Proletariat łódzki w świetle badań demograficznych, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosset E., 1933, Prawa demograficzne wojny, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosset E., 1967, Ludzie starzy. Studium demograficzne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRostowska T. (red.), 2009, Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2012, Żydowskie domy modlitwy w Łodzi – uwarunkowania rozwoju przestrzennego, rozmieszczenie, współczesne relikty i ich wykorzystanie, [w:] Dzieciuchowicz J., Zróżnicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej – wybrane problemy, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio-Oeconomica 12.pl_PL
dc.referencesRynkowska A., 1951, Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821‒1831, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesRynkowska A., 1960, Początki rozwoju kapitalistycznego miasta Łodzi (1820‒1864), KiW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz M., 1992, Migracje ludności do Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Biologia Populacji Ludzkich Współczesnych i Pradziejowych, Łódź.pl_PL
dc.referencesRzepkowski A., 2008, Ludność miasta Łodzi w latach 1918‒1939, Ibidem, Łódź.pl_PL
dc.referencesSlany K., 2002, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesSpodenkiewicz P., 1998, Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie i miejsca, Łódzka Księgarnia Niezależna, Łódź.pl_PL
dc.referencesSroczyńska M., 2002, Obraz Kościoła i jego miejsca w życiu społeczno-politycznym, [w:] Zdaniewicz W., Zembrzuski T. (red.), Postawy społeczno-religijne mieszkańców archidiecezji łódzkiej, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2007, Mieszkańcy z wyższym wykształceniem w przestrzeni Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio-Oeconomica 8, s. 137‒147.pl_PL
dc.referencesSzkup R., 1994, Śladami gminy żydowskiej w Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi” 1, Łódź.pl_PL
dc.referencesSztobryn D., Kozłowski A., 2001, Szkolnictwo niemieckie w Łodzi, [w:] Kuczyński K.A., Ratecka B. (red.), Niemcy w dziejach Łodzi do 1945 roku, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesVan de Kaa D.J., 1987, Europe’s second demographic transition, „Population Bulletin” 42(1), Population Reference Bureau, Washington, D.C.pl_PL
dc.referencesVan de Kaa D.J., 2003, The idea of a secondo demographic transition in industrialized countries, „The Japanise Journal of Population” 1(1).pl_PL
dc.referencesWachowska B., 1976, Struktura wyznaniowo-narodowościowa i społeczno-zawodowa proletariatu łódzkiego (1918‒1929), „Rocznik Łódzki” 21, Łódź.pl_PL
dc.referencesWinch R.F., 1958, Mate selection. A study of complementary Leeds, New York.pl_PL
dc.referencesZelinsky W., 1971, The hypothesis of the mobili ty transition, „Geographical Review” 61.pl_PL
dc.referencesZiemniak M., 2003, Mniejszości narodowe i religijne w Łodzi, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, maszynopis pracy magisterskiej, Łódź.pl_PL
dc.referencesZwoliński P., 1995, Historia Kościoła na ziemi łódzkiej do początku XX wieku, „Łódzkie Studia Teologiczne” 4, Łódź.pl_PL
dc.referencesZwoliński P., 1998, Dzieje parafii Wniebowzięcia NMP na tle rozwoju Łodzi, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-263-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe