Show simple item record

dc.contributor.authorStarzyńska, Dorota
dc.date.accessioned2019-10-09T15:08:38Z
dc.date.available2019-10-09T15:08:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationStarzyńska D., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, doi: 10.18778/7525-634-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-634-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30539
dc.descriptionMonografia poświęcona jest niezwykle aktualnym zagadnieniom jakimi są bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich znaczenie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. W literaturze przedmiotu mało jest prac opisujących procesy zachodzące w przemyśle przetwórczym, jego działach, jak i samych przedsiębiorstwach, a będących efektem pojawienia się bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niniejsza monografia podejmuje próbę wypełnienia tej luki, akcentując zależności pomiędzy zaangażowaniem inwestorów zagranicznych w polski przemysł przetwórczy a konkurencyjnością przedsiębiorstw w nich funkcjonujących. Analizy przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z badań realizowanych przez GUS, NBP oraz badania ankietowego zrealizowanego przez autorkę wśród przedsiębiorstw regionu łódzkiego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbezpośrednie inwestycje zagranicznepl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwa przemysłowe w Polscepl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.titleBezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polscepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number248pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwapl_PL
dc.referencesAdamkiewicz-Drwiłło H. G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesAnaliza atrakcyjności wybranych sektorów gospodarki w Polsce, Wyd. PMR, grudzień 2006pl_PL
dc.referencesBaltagi B. H., Econometric Analysis of Panel Data, J. Wiley&Sons, New York 2005pl_PL
dc.referencesBenchmarking the competitiveness of the European industry, COM (96) 463 Final Report, Brussels, 9.10.1996pl_PL
dc.referencesBernaś B. (red.), Finanse międzynarodowe, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesBezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (według stanu na koniec 2006 roku), Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, grudzień 2007pl_PL
dc.referencesBieńkowski W., Reaganonomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesBalestra P., M. Nerlove , Pooling Cross Section and Time Series Data in the Estimation of a Dynamic Model: The Demand for Natural Gas, „Econometrica” 1966, vol. 34pl_PL
dc.referencesBossak J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, [w:] J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. I Instytut Gospodarki Światowej, Wyd. SGH, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesBossak J., W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. I i II, Wyd. SGH Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesBuckley A., Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesBudnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesBywalec C. Mezoekonomia, „Życie Gospodarcze” 1993pl_PL
dc.referencesCalvet A.L., A Synthesis of Foreign Direct Investment Theories of the Multinational Firm, ,,Journal of International Business Studies” 1981, no. 1pl_PL
dc.referencesCaves R. E., J. A. Frankel, R. W. Jons, Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesCieślik A., Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na rynek pracy kraju goszczącego, „Gospodarka Narodowa” 2005, nr 4/Chojna J. (red.) Inwestycje zagraniczne w Polsce – Raport roczny, IKiCHZ, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesChojna J. (red.), Inwestycje zagraniczne w Polsce – Raport roczny, IBRKiK, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesChojna J., Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce–Raport roczny, IBRKiK Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesChojna J. (red.), Inwestycje zagraniczne w Polsce – Raport roczny, IBRKiK, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesCzerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, „Zeszyt Naukowy AE w Poznaniu” 1990, nr 105pl_PL
dc.referencesDańska B. Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych, Absolwent, Łódź 2000pl_PL
dc.referencesDańska B., Wybrane metody estymacji modeli ekonometrycznych opartych na danych panelowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1995pl_PL
dc.referencesDańska B., I. Laskowska, Zastosowanie modeli panelowych do badania zróżnicowania wydatków gospodarstw domowych na żywność i oraz ochronę zdrowia, Wyd. UŁ, Łódź 1996pl_PL
dc.referencesDołęgowski T., Instytucje a rozwój gospodarczy i konkurencyjność, [w:] J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. I, Wyd. SGH, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesDornbusch R., S. Fisher, Macroeconomics, Mc Graw – Hill Book Co, New York 1984pl_PL
dc.referencesDunning J. H., Studies in International Investment, London 1970pl_PL
dc.referencesDunning J. H., M. Rojeca, Foreign Privatization in Central and Eastern Europe, Central and European Privatization Network, Slovenia 1993pl_PL
dc.referencesDunford M., Competition, Competitiveness and Enterprise Policies, Oxford University Press, Oxford 2001pl_PL
dc.referencesDziechciarz J., Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych – modele ze zmiennymi i losowymi parametrami, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1993pl_PL
dc.referencesDziemianowicz W., Rola władz samorządowych w stymulowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Z. Olesiński (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PTE, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesEnglander S., A. Gurney, Medium-Term Determinants of the OECD Productivity, OECD Economic Studies 1994, no 22pl_PL
dc.referencesEuropejski Monitor Inwestycyjny Ernst & Young 2008. Badanie atrakcyjności inwestycyjnej Europy 2008pl_PL
dc.referencesFDI Confidence Index, New Concerns in an Uncertain World, AT Kearney 2007pl_PL
dc.referencesGeldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Monografie i Opracowania SGPiS, Warszawa 1986pl_PL
dc.referencesGreene W. H., Econometric Analysis, Prentice Hall International, Inc., New York 2003pl_PL
dc.referencesGodziszewski B., Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jak źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania, [w:] M. J. Stankiewicz, Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 1999pl_PL
dc.referencesGolejowska A., Relacje miedzy handlem zagranicznym i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w przemyśle przetwórczym Polski, „Gospodarka Narodowa” 2004, nr 5–6pl_PL
dc.referencesGomułka M., The impact of FDI on Innovativeness in Manufacturing, [w:] M. A. Weresa (red.), Poland. Competitiveness Report 2007. The Role of Foreign Direct Investment, Wyd. SGH, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesGorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki, „Ekonomista” 1996, nr 3pl_PL
dc.referencesGorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji: mikroekonomia przejścia, Wyd. AE, Poznań 1998pl_PL
dc.referencesGorynia M., Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, [w:] J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. II, Wyd. SGH, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesGorynia M. (red.), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesGrudzewski W. M., I. K. Hejduk , Konkurencyjność przedsiębiorstw z Europy Środkowej na rynku europejskim, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2001, nr 9pl_PL
dc.referencesGrupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltex, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesHildebrandt A., Konkurencyjność – Próby zdefiniowania i pomiaru zjawiska, „Wspólnoty Europejskie” 2002, nr 3 (126)pl_PL
dc.referencesHeller J., R. Warżała, Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wyd. UMK, Toruń 2005pl_PL
dc.referencesHorn H., L. Persson, The Endogenous Structure of an International Oligopoly, „Journal of International Economics” 2001, Februarypl_PL
dc.referencesIm H., K. Pesaran , Y. Shin , Testing for unit roots in heterogenous panels, „Journal of Econometrics” 2003, vol. 115pl_PL
dc.referencesIskra W., (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze Fundacja Innowacja Wyższa Szkoła Społeczno–Ekonomiczna Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesJakóbik W., Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesJankowska B., Międzynarodowa konkurencyjność branży. Na przykładzie polskiej branży budowlanej w latach 1994-2001, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005pl_PL
dc.referencesJasiński L. J., Polska polityka kursowa w okresie umocnienia się systemu rynkowego 1990 –1998, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesJaworek M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2006pl_PL
dc.referencesJermakowicz W. W., C. J. Bellas , Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, „International Journal of Commerce & Management” 1993, vol. 7pl_PL
dc.referencesJohnson A., Host Country Effects of Foreign Direct Investment, Wyd. JIBS, 2005pl_PL
dc.referencesKaczmarek B., Współdziałania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyd. UŁ, Łódź 2000pl_PL
dc.referencesKaraszewski W., Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999, Wyd. UMK Toruń 2001pl_PL
dc.referencesKaraszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2004pl_PL
dc.referencesKaraszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wyd. UMK Toruń 2005pl_PL
dc.referencesKaraszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 1990–2003, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wyd. UMK Toruń 2005pl_PL
dc.referencesKimura F. and K. Kiyota , Foreign – owned versus Domestically – owned Firms: Economic Performance in Japan, „Review of Development Economics” 2008, no. 11 (1)pl_PL
dc.referencesKłosiewicz P., J. Krzyżewski, Transakcje repo, „Bank i Kredyt” 1999, nr 9,pl_PL
dc.referencesKozarowicz H., A. Skowrońska , Polityka przemysłowa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesKrugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, „Foreign Affairs”1994, no. 2,pl_PL
dc.referencesKrugman P. & M. Obstfeld, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesKrzysia E., Trendy w handlu zagranicznym USA (w świetle współczesnych teorii wymiany międzynarodowej), „Ekonomista” 1976, nr 1pl_PL
dc.referencesKuch E., The Validity of Cross – Sectionally Estimated Behavior Equations in Time-Series Applications, „Econometrica” 1959, vol. 27pl_PL
dc.referencesKufel T., Ekonometria. Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesKuzel M., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności. Na przykładzie gospodarki Polski, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2007pl_PL
dc.referencesLubiński M., T. Michalski, J. Misala , Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposoby mierzenia. Studia nad konkurencyjnością, IRiSS, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesŁapińska-Sobczak N., Makromodele sektora finansowego. Studium ekonometryczne dla gospodarki polskiej, Wyd. UŁ, Łódź 1997pl_PL
dc.referencesMaddala G., Ekonometria, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesMisala J., Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa 1990pl_PL
dc.referencesMisala J., Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany międzynarodowej, [w:] J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejska i globalizacji, t. I, Wyd. SGH, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesMisala J. (2006), Podstawowe problemy pomiaru międzynarodowej konkurencyjności gospodarki kraju, [w:] A. M. Weresa (red.), Polska – Raport o konkurencyjności 2006, Wyd. SGH, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesMoroz M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa – pojęcie i pomiar, „Gospodarka Narodowa” 2003, nr 9pl_PL
dc.referencesMuller T., Analyzing Modes of Foreign Entry: Greenfield Investment versus Acquisitions, „Review of International Economics” 2007, no. 15 (1)pl_PL
dc.referencesOlesiński Z. (red), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Wyd. PWE, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesOzawa T., The Flying Geese, Paradigm: Toward a Coevolutionary Theory of MNC-Assisted Growth, [w:] F. Khosrow (ed.), The New World Order: Internationalism, Regionalism and the Multinational Corporations, Amsterdam 1999pl_PL
dc.referencesOzawa T., Foreign Direct Investment and Economic Development, „Transnational Corporations” 1992, vol. 1, no. 1pl_PL
dc.referencesOzawa T., S. Castello, Toward an International Business Paradigm of Endogenous Growth: Multinationals and Governments as Co-Endogenisers, „International Journal of the Economics of Business” 2001, vol. 8, no. 2pl_PL
dc.referencesOziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998pl_PL
dc.referencesPilarska C., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesPorter M.E, The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London 1990pl_PL
dc.referencesPorter, M. E., The Role of Location in Competition, „Journal of the Economics of Business” 1994, no. 1pl_PL
dc.referencesPorter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesPorter M. E., X. Sala-I-Martin , K. Schwab , The Global Competitiveness Report 2007–2008, World Economic Forum 2007pl_PL
dc.referencesPosner M.V., International Trade and Technological Change, „Oxford Economic Papers” 1961, vol. 13pl_PL
dc.referencesPoniatowska-Jaksch M., Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu, Monografie i Opracowania 544, Wyd. SGH, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesPresident’s Commission on Industrial Competitiveness, w: Global Competition: The New Reality, U.S. Government Printing Office, Washington DC 1985pl_PL
dc.referencesPrzybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Monografie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001pl_PL
dc.referencesRolfe S., The International Corporation, International Chamber of Commerce, Paris 1969pl_PL
dc.referencesRozkwitalska M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według kryterium czynnika wytwórczego, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki; Wyd. UMK, Toruń 2005pl_PL
dc.referencesRóżański J. (red), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Wyd. DIFIN, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesRóżański J., D. Starzyńska, Powiązania gospodarcze i działalność rozwojowa zlokalizowanych w regionie łódzkim inwestorów zagranicznych (złożony do druku)pl_PL
dc.referencesRugman A.M., Inside the Multinationals — the Economics of Internal Markets, New York 1981pl_PL
dc.referencesRutkowski J., Eksport kapitału, Warszawa 1972pl_PL
dc.referencesRuniewicz M., Międzynarodowa konkurencyjność państw nadbałtyckich, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesRymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesRymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesSitek E. Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Monografie nr 46, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997pl_PL
dc.referencesStankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 7–8pl_PL
dc.referencesStankiewicz M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOIK, Toruń 2002pl_PL
dc.referencesStępień B., M. Sulimowska-Formowicz , Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2004, nr 5–6pl_PL
dc.referencesStrużycki M., Konkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. SGH, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesSztaudynger J. M., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polski przemysł samochodowy, „Gospodarka Narodowa” 2002, nr 5–6pl_PL
dc.referencesUmiński S., Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla transferu technologii do Polski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002pl_PL
dc.referencesVernon R., International Investment and International Trade in the Product Cycle, ,,Quarterly Journal of Economics” 1966, no. 80pl_PL
dc.referencesVernon R., The Economic and Political Consequences of Multinational Enterprise. An Anthology, Boston 1972pl_PL
dc.referencesWażniewski P., Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] J. Chojna (red.), Inwestycje zagraniczne w Polsce – Raport roczny, IBRKiK, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesWeresa M. A. (red.), Polska – Raport o konkurencyjności 2006, Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Wyd. SGH, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesWeresa M. A. (red.), Poland-Competitiveness Report 2007. The Role of Foreign Direct Investment, Wyd. SGH, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesWeresa M.A Atrakcyjność Polski dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] M. A. Weresa (red.) Polska – Raport o konkurencyjności 2008, Konkurencyjność sektora usług, Wyd. SGH, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesWeresa M. A. (red.), Polska – Raport o konkurencyjności 2008, Konkurencyjność sektora usług, Wyd. SGH, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesWinters L.A., International Economics, Routledge, London 1991pl_PL
dc.referencesWitkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wyd. UŁ, Łódź 1996pl_PL
dc.referencesWitkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w UE, [w:] Biała Księga Polska — Unia Europejska. Opracowania i analizy. Seria: Gospodarka, z. 20, URM, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesWitkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym – aspekty teoretyczne, „Ekonomista” 2000, nr 5pl_PL
dc.referencesWitkowska J., Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 2001pl_PL
dc.referencesWorld Competitivness Report 1994, World Economic Forum, Lausanna 1994pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 1994. Transnational Corporation, Employment and the Workplace United Nations, New York and Geneva 1994pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 1999 Foreign Direct Investment and the Challenge of Development, United Nations, New York and Geneva 1999pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 2000: Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, United Nations, New York and Geneva 2000pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 2001. Promoting Linkages, United Nations, New York and Geneva 2001pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness, United Nations, New York and Geneva 2002pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 2003. FDI Policies for Development: National and International Perspectives, United Nations, New York and Geneva 2003pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 2004. The Shift Towards Services, United Nations, New York and Geneva 2004pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 2005. Transnational Corporations and Internationalization of R&D, United Nations, New York and Geneva 2005pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 2006. FDI for Developing and Transition Economies: Implications for Development, United Nations, New York and Geneva 2006pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, United Nations, New York and Geneva 2007pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 2010. Investing in the Low-carbon Economy United Nations, New York and Geneva 2010pl_PL
dc.referencesWiktorowicz J, Ekonomiczne implikacje dostosowania systemu podatków pośrednich do wymogów Unii Europejskiej na przykładzie podatku VAT w rolnictwie, Łódź 2003 (rozprawa doktorska)pl_PL
dc.referencesWrzosek W., Zdolności konkurencyjne konkurentów, „Marketing i Rynek” 2001, nr 7pl_PL
dc.referencesWysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa–Łódź 2001pl_PL
dc.referencesWysokińska Z., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania strukturalne w gospodarce, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesWziątek-Kubiak A., Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność, „Ekonomista” 2001, nr 4pl_PL
dc.referencesWziątek-Kubiak A., Konkurencyjność polskiego przemysłu, PWE, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesZeliaś A., Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa 1991pl_PL
dc.referencesZielińska-Głębocka A. (red.), Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000pl_PL
dc.referencesZorska A., Efekty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gospodarkach krajów goszczących, MBA 2006, no. 5pl_PL
dc.referencesZorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesŻurawska K., Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski, [w:] J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. I, Wyd. SGH, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny 2003, GUS, Warszawa 2003,pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny 2004, GUS, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny 2005, GUS, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny 2006, GUS, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny 2007, GUS, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny 2009, GUS, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny 2011, GUS, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesNauka i technika w 2003 roku, GUS, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesNauka i technika w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny przemysłu 2003, GUS, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny przemysłu 2004, GUS, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny przemysłu 2005, GUS, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny przemysłu 2006, GUS, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny przemysłu 2007, GUS, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny przemysłu 2009, GUS, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesDziałalność podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1993–2002, GUS, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesDziałalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, GUS, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesDziałalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesDziałalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesDziałalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesDziałalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesDziałalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesZagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2003 roku, NBP, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesZagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2004 roku, NBP, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesZagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2005 roku, NBP, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesZagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku, NBP, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesZagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku, NBP, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesZagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku, NBP, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku, NBP, Warszawa 2011pl_PL
dc.referenceswww.paiz.gov.plpl_PL
dc.referenceswww.nbp.plpl_PL
dc.referenceswww.stat.gov.plpl_PL
dc.referenceswww.mg.gov.plpl_PL
dc.referenceswww.atkearney.compl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 kwietnia 1986 roku o spółkach z udziałem zagranicznym, Dz. U. 1986, nr 17, poz. 88pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 grudnia 1988 o działalności gospodarczej z udziałem kapitału zagranicznego, Dz. U. 1988, nr 41, poz. 325pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, - Dz. U. 1990 , nr 51, poz. 298pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 czerwca 1991 roku o spółkach z udziałem kapitału zagranicznym – Dz. U. 1991, nr 60, poz. 253pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej – Dz. U. 1999, nr 101, poz. 1178pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 marca 2002 roku o finansowym wspieraniu inwestycji – Dz. U. 2002, nr 41, poz. 363pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2004 , nr 173, poz. 1807pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 roku, Dz. U. nr 165, poz.1727pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. nr 128, poz. 829 z późniejszymi zmianamipl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-634-5


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe