Show simple item record

dc.contributor.authorMajewski, Dominik
dc.contributor.editorUrbanek, Piotr
dc.date.accessioned2019-10-01T06:48:32Z
dc.date.available2019-10-01T06:48:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMajewski D., Analiza ekonometryczna czynników wpływających na liczbę „zielonych pracowników” w państwach europejskich, [w:] Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, Urbanek P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 257-267, doi: 10.18778/7525-961-2.19pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-961-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30282
dc.descriptionLiczba ekopracowników w Unii Europejskiej od kilku lat charakteryzuje się tendencją wzrostową. Autor zadaje pytanie dotyczące czynników wpływających na liczbę ekopracowników. W artykule zaprezentowano model ekonometryczny oparty na klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów, weryfikujący hipotezy o wpływie: wrażliwości ekologicznej mieszkańców, poziomu zamożności kraju oraz wykształcenia obywateli na liczebność „zielonych pracowników” w gospodarce.pl_PL
dc.description.abstractFor several years, number of eco-employees in the European Union tends to go up. The author asks the question about the factors affecting the number of eco-employees. This article presents an econometric model based on the classical method of least squares, verifying hypotheses about the impact: environmental sensitivity inhabitants, national wealth and the education of citizens the numbers of workers in the green economy.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofUrbanek P. (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectanaliza ekonometrycznapl_PL
dc.subjectczynniki wpływające na liczbę „zielonych pracowników"pl_PL
dc.subjectpaństwa europejskiepl_PL
dc.titleAnaliza ekonometryczna czynników wpływających na liczbę „zielonych pracowników” w państwach europejskichpl_PL
dc.title.alternativeThe econometric analysis of the factors affecting the numbers of green workers in european countriespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number257-267pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-215-6
dc.referencesEcorys, Study on the Competitiveness of the EU eco-industry, Final Report – Part 1, Brussels, 22 October 2009; http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5416.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, SWD(2012) 92 final, Towards a job-rich recovery, Strasbourg 2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0173:FIN:EN:PDF.pl_PL
dc.referencesILO, Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs, ILO Background Note G8 Labour and Employment Ministers Conference, Niigata 2008, http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/2008/g8paper.pdf.pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji Europejskiej, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF.pl_PL
dc.referencesMajewski D., Problem międzynarodowego gapowicza w redukcji efektów zewnętrznych. Przypadek Polski, [w:] P. Urbanek (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Procesy integracji gospodarczej, Wyd. UŁ, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesUNEP/ILO/IOE/ITUC, Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, Nairobi 2008, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_158727.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=SBS_SC_IND_R2pl_PL
dc.referenceshttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama _gdp_k&lang=en oraz 2.) http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/municipalwaste-generation/municipal-waste-generation-assessment-published-3, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-961-2.19


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe