Show simple item record

dc.contributor.authorGórniak, Joanna
dc.contributor.authorStrożek, Piotr
dc.contributor.editorUrbanek, Piotr
dc.date.accessioned2019-10-01T06:43:13Z
dc.date.available2019-10-01T06:43:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGórniak J., Strożek P., Wydatki budżetowe samorządów terytorialnych jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw, [w:] Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, Urbanek P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 160-175, doi: 10.18778/7525-961-2.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-961-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30276
dc.descriptionArtykuł ma na celu przybliżenie teoretycznych aspektów funkcjonowania budżetu Polski. Zaprezentowana teoria jest zatem podstawą do badania empirycznego, prezentującego wpływ wydatków budżetowych samorządów terytorialnych na rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich polskich województw. Jako narzędzie badawcze zastosowano panelowe modele z dekompozycją wyrazu wolnego (FEM) i dekompozycją składnika losowego (REM) dla dwudziestu zmiennych egzogenicznych na przestrzeni 3 lat. Zakłada się, że siła wpływu wydatków budżetowych na wartość brutto środków trwałych w badanych obszarach istotnie się różni.pl_PL
dc.description.abstractArticle aims to explain the theoretical aspects of the functioning and structure of the Polish budget. The presented theory is thus the basis for the empirical study, presenting the impact of local governments budgetary expenditure on socio-economic development of all the Polish provinces. As a research tool were used panel models with the decomposition of the intercept (FEM) and the decomposition of the random component (REM) for twenty exogenous variables in the space of three years. It is assumed that the force of the impact of expenditure on gross value of fixed assets in the areas examined is significantly different.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofUrbanek P. (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwydatki budżetowepl_PL
dc.subjectsamorządy terytorialnepl_PL
dc.subjectrozwój społeczno-gospodarczy województwpl_PL
dc.titleWydatki budżetowe samorządów terytorialnych jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województwpl_PL
dc.title.alternativeLocal governments budget expenditure as a polish provinces determinant of socio-economic developmentpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number160-175pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Logistykipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-215-6
dc.referencesAnaliza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku, NIK, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBorodo A., Brzeziński B., Drgas E., Głuchowski J., Jezierski J., Zarys prawa finansowego, Wyd. UMK, Toruń 1989.pl_PL
dc.referencesBorodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Dom Organizatora, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesBrzeziński B., Dębowska-Romanowska T., Kalinowski M., Wójtowicz W., Prawo finansowe, C.H. BECK, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMilewski R. , Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPodstawska M., Finanse, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSuchecki B. (red.), Dane panelowe i modele wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, Absolwent, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.pl_PL
dc.referencesWiniarski B. (red.), Polityka budżetowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesZiółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-961-2.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe