Show simple item record

dc.contributor.authorBednarek, Katarzyna
dc.contributor.editorUrbanek, Piotr
dc.date.accessioned2019-10-01T06:41:20Z
dc.date.available2019-10-01T06:41:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBednarek K., Determinanty kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, [w:] Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, Urbanek P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 139-149, doi: 10.18778/7525-961-2.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-961-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30274
dc.descriptionCelem niniejszego artykułu jest wskazanie determinantów kształtujących konkurencyjność przedsiębiorstw inwestujących w ŁSSE. Jest wiele czynników wpływających motywująco lub demotywujących na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Łódzka Strefa poprzez oferowane wsparcie finansowe stwarza warunki, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą rozwijać się, inwestować w nowe technologie. Wszystkie te czynniki determinują osiągane przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjne.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this article is to identify the determinants influencing the competitiveness of companies investing in the Special Economic Zone. There are many factors that influence motivation or disincentives on the development of enterprises in the region of Łódź. The Łódź Special Economic Zone by offering financial support to create the conditions by which the company can grow, invest in new technologies. All these factors determine the organization’s competitive advantage.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofUrbanek P. (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwa regionu łódzkiegopl_PL
dc.subjectŁódzka Specjalna Strefa Ekonomicznapl_PL
dc.titleDeterminanty kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznejpl_PL
dc.title.alternativeFactors affecting competitiveness of enterprises based on regions Łódź Special Economic Zonepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number139-149pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwempl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-215-6
dc.referencesAdamkiewicz-Drwiłło H., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesCyrson E., Kompendium wiedzy o gospodarce, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa–Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Łaźniewska E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesHaffer M., Karaszewski W., Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesKaczor T., Tomalak M., Potencjał inwestycyjny Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wyd. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Polska Regionów, nr 9, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesLeśniewski A.M., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom Organizatora, Toruń 2011.pl_PL
dc.referencesMatwiejczuk W., Metodologiczne aspekty oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa budowlanego, [w:] W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Kierunki i Metody Zarządzania Przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia „Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” SA udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli, DzU, 2001, nr 67, poz. 700, § 5 pkt 2.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, DzU, 2008, nr 232, poz. 1548.pl_PL
dc.referencesSpecjalne Stefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania, Raport Ernst & Young, Warszawa, 28 września 2011.pl_PL
dc.referencesStankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesŚwitalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wyd. UW, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 października o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU, 1994, nr 123, poz. 600 z późn. zm.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-961-2.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe