Show simple item record

dc.contributor.authorMalinowska, Dagmara
dc.contributor.editorUrbanek, Piotr
dc.date.accessioned2019-10-01T06:22:50Z
dc.date.available2019-10-01T06:22:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMalinowska D., Rentowność polskich spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – analiza sektorowa, [w:] Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, Urbanek P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 75-95, doi: 10.18778/7525-961-2.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-961-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30270
dc.descriptionCelem pracy jest dokonanie wielopłaszczyznowej analizy rentowności spółek publicznych działających na GPW, z uwzględnieniem sektorów działalności. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Grupę badawczą stanowiły spółki publiczne notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wchodzące w skład następujących sektorów: budownictwo, informatyka, przemysł elektromaszynowy, przemysł spożywczy, media, handel hurtowy i handel detaliczny. Do badania zostały wykorzystane informacje z raportów rocznych spółek publicznych (przede wszystkim sprawozdań finansowych), które są publikowane na stronach internetowych poszczególnych spółek. Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym badaniu była analiza danych ujawnianych przez spółki publiczne wchodzące w skład grupy badawczej.pl_PL
dc.description.abstractThe objective of this paper is to conduct multifaceted analysis of the profitability of public companies operating on the Warsaw Stock Exchange with regard to the sectors of activity. This paper is of a theoretical and empirical nature. The study group were public companies listed on the Warsaw Stock Exchange, in the following sectors: construction, information technology, electrical engineering industry, food industry, media, wholesale and retail. The study used information from the annual reports of public companies (especially financial statements) which are published on the websites of individual companies. The analysis of data disclosed by public companies included in the research group was a research method used in the present study.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofUrbanek P. (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrentownośćpl_PL
dc.subjectpolskie spółki publicznepl_PL
dc.subjectWarszawska Giełda Papierów Wartościowychpl_PL
dc.subjectanaliza sektorowapl_PL
dc.titleRentowność polskich spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – analiza sektorowapl_PL
dc.title.alternativeProfitability of polish public companies listed on the Warsaw Stock Exchange: sector analysispl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number75-95pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-215-6
dc.referencesBednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBednarski L., Analiza sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa, [w:] E. Walińska (red.), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBerman K., Knight J., Case J., Inteligencja finansowa. Co kryją liczby. Przewodnik menedżera, Helion, Gliwice 2007.pl_PL
dc.referencesĆwiąkała-Małys A., Nowak W., Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wyd. UWr, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesDynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwitno P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesGabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGad J., Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wyd. UŁ, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesGołaszewski P., Urbanek P., Walińska E., Analiza sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesKonopoczak K., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt” 2010, nr 41 (6).pl_PL
dc.referencesKopczyńska L., Analiza sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa, [w:] E. Walińska (red.), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKopczyńska L., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] W. Walczak (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKopczyńska L., Tradycyjne metody analizy rentowności, [w:] E. Walińska (red.), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2006, Dom Wydawniczy, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesNowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSierpińska M., Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] M. Sierpińska, T. Jachna (red.), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesStępień K., Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesUrbanek P., Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU, 2009, nr 152, poz. 1223; nr 157, poz. 1241; nr 165, poz. 1316; 2010, nr 47, poz. 278; 2011, nr 102, poz. 585.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-961-2.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe