Show simple item record

dc.contributor.authorPrzybysz-Stawska, Magdalena
dc.date.accessioned2019-09-09T09:17:12Z
dc.date.available2019-09-09T09:17:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPrzybysz-Stawska M., Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-817-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-817-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30106
dc.descriptionW książce zawarto bogatą literaturę przedmiotu z zakresu bibliologii, czytelnictwa, prasoznawstwa, historii politycznej i innych dyscyplin, a także uwzględnia różne teksty pomocnicze, w tym akty prawne. Zawiera ona porównanie wybranych zainteresowań kulturalnych trzech rodzajów. Różnice między nimi są przecież ogromne. Autorka rozpatruje pewne zbieżności na dwóch płaszczyznach: statystycznej i jakościowej. Ustala pewne cechy wspólne w formach przekazu poświęconego książce. W książce znajduje się również obszerne zestawienie autorów, których dzieła recenzowano we wszystkich rodzajach omawianych pism. Może też być ona przydatna specjalistom z różnych dziedzin, jak np. bibliologia, prasoznawstwo, socjologia kultury, historia polityczna, historia literatury, wiedza o literaturze popularnej i współczesnej kulturze masowej. Może też zainteresować zarówno osoby zajmujące się marketingiem i zarządzaniem, reklamą dóbr kultury, promocją książki, jak i badaczy czytelnictwa. Jest zarówno napisana dobrą polszczyzną, przejrzystym stylem, z pewnym polotem i dowcipem, jak i sensownie zilustrowana. Może też dotrzeć do czytelników zainteresowanych kulturą współczesną – bez względu na rodzaj wykształcenia. Przedmiotem szczegółowej analizy stały się tygodniki opiniotwórcze, czasopisma kobiece oraz periodyki młodzieżowe. Podstawowym celem było zbadanie, czy na ich łamach znalazło się miejsce dla informacji związanych z książką, informacji niezwykle ważnych w czasach dla niej trudnychpl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectksiążkapl_PL
dc.subjectprasapl_PL
dc.subjectrynek wydawniczo-księgarskipl_PL
dc.subjectprasa opiniipl_PL
dc.subjectprasa kobiecapl_PL
dc.subjectprasa młodzieżowapl_PL
dc.titleKsiążka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wiekupl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number720pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-606-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteMagdalena Przybysz-Stawska jest absolwentką kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na Uniwersytecie Łódzkim (1999 r., praca magisterska pt. Biblioteka u Pana Grohmana: reportaż na łamach „Gazety Wyborczej” jako rezultat przemian zachodzących w prasie polskiej w latach dziewięćdziesiątych), doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie bibliologii (2004 r., doktorat pt. Problem wyboru: promocja książki w dodatkach do wybranych polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku), adiunktem (od 2004 r.) w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe Autorki koncentrują się wokół zagadnień związanych z obecnością książki, form informacji o literaturze, zamieszczanych na łamach polskiej prasy współczesnej. Dotychczasowy dorobek naukowy M. Przybysz-Stawskiej obejmuje ponad 30 publikacji, m.in. artykuły problemowe (w czasopismach recenzowanych i pracach zbiorowych) oraz sprawozdania. Jest również autorką książki: „To się czyta”. Promocja książki w dodatkach do wybranych polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (2006). Należała do uczelnianej Komisji Stypendiów Socjalnych. W latach 2006–2008 pełniła funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, a od 2009 r. jest członkiem tejże redakcji. W 2008 r. była sekretarzem konferencji naukowej, organizowanej przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, Przestrzeń informacyjna książki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych (Polskiej Sekcji IBBY).pl_PL
dc.referencesCzarnik Oskar St., Między dwoma Sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944–1980, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesCzarnik Oskar St., Proza artystyczna a prasa codzienna (1918–1926), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław i in. 1982pl_PL
dc.referencesDąbrowska-Cendrowska Olga, Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989–2008, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesDziennikarstwo i świat mediów, red. Bauer Zbigniew, Chudziński Edward, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesEncyklopedia wiedzy o prasie, red. Maślanka Julian, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976pl_PL
dc.referencesFranke Jerzy, Polska prasa kobieca w latach 1820–1918. W kręgu ofiary i poświęcenia, Wydawnictwo SBP, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesFrycie Stanisław, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1970, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesGoban-Klas Tomasz, Niepokorna orkiestra medialna. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1944 roku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesGołębiewski Łukasz, Rynek książki w Polsce 2000, Biblioteka Analiz, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesGołębiewski Łukasz, Rynek książki w Polsce 2001, Biblioteka Analiz, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesGołębiewski Łukasz, Rynek książki w Polsce 2002. Wydawnictwa, Biblioteka Analiz, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesGołębiewski Łukasz, Rynek książki w Polsce 2003. Wydawnictwa, Biblioteka Analiz, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesGołębiewski Łukasz, Rynek książki w Polsce 2004. Wydawnictwa, Biblioteka Analiz, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesGołębiewski Łukasz, Rynek książki w Polsce 2005. Wydawnictwa, Biblioteka Analiz, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesGołębiewski Łukasz, Rynek książki w Polsce 2006. Wydawnictwa, Biblioteka Analiz, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesGołębiewski Łukasz, Rynek książki w Polsce. Edycja `98, Wydawnictwo „Herbud”, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesGołębiewski Łukasz, Rynek książki w Polsce. Edycja 1999, Wydawnictwo „Magazyn Literacki”, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesHombek Danuta, Reklama wydawnicza i księgarska w „Gazecie Warszawskiej” w latach 1764– 1795, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 1988pl_PL
dc.referencesJarowiecki Jerzy, Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1997pl_PL
dc.referencesJenkins Henry, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesKolasa Władysław M., Jarowiecki Jerzy, Polska bibliografia prasoznawcza 1996–2001, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Prasoznawcza, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesKondek Stanisław Adam, Władza i wydawcy, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesKowalczyk R., Prasa lokalna w Polsce, Instytut Nauk Politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000pl_PL
dc.referencesKoźniewski Kazimierz, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944– 1950, Czytelnik, Warszawa 1977pl_PL
dc.referencesKsiążka dziecięca 1990–2005, red. G. Leszczyński i in., Wydawnictwo SBP, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesKumiega J., Leszczyńska A., Czasopisma dla dzieci i młodzieży w latach 1990–1996, WiMBP [Wydawnictwo Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie], Wrocław 1996pl_PL
dc.referencesKwade Elżbieta, Rola magazynów prasowych w komunikacji literackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1981pl_PL
dc.referencesLiteratura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), t. 2, red. Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009pl_PL
dc.referencesMateriały pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa, t. 26, red. Słomkowska Alina, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesMedia a wyzwania XXI wieku, red. Bonikowska Małgorzata, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesMedia i dziennikarstwo w Polsce 1989–1995, red. Kopper Grzegorz i in., OBP UJ, Kraków 1996pl_PL
dc.referencesMedia w Polsce. Pierwsza władza IV RP, red. Sokołowski Marek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesMielczarek Tomasz, Między monopolem a pluralizmem, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 1998pl_PL
dc.referencesMielczarek Tomasz, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–2006, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesMielczarek Tomasz, Od Nowej Kultury do Polityki. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003pl_PL
dc.referencesMigoń Krzysztof, Uniwersum piśmiennictwa, jego granice i sposoby istnienia, [w:] Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, red. Migoń Krzysztof, Skalska-Zlata Marta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009pl_PL
dc.referencesNarbutowicz Przemysław, Sprzedać książkę po okładce. Techniki perswazji na okładkach książek literackich wydawanych w Polsce, Biblioteka Analiz, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesNowakowski Piotr Tomasz, Modele człowieka propagowane w wybranych czasopismach młodzieżowych. Analiza antropologiczno-etyczna, Maternus Media, Tychy 2004pl_PL
dc.referencesOlszański Leszek, Dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesPamuła Stanisław, Metoda analizy zawartości prasy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 1996pl_PL
dc.referencesPauluk Dorota, Sojka Agnieszka, Wizerunek nowoczesnej dziewczyny na łamach czasopism młodzieżowych wobec chrześcijańskiego ideału kobiety, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010pl_PL
dc.referencesPisarek Walery, Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983pl_PL
dc.referencesPrasa dawna i współczesna. Część piąta, red. Kosmanowa Bogumiła, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004pl_PL
dc.referencesPrasa dziecięca i młodzieżowa. Studia i materiały, red. Adamczyk Marek, Jarowiecki Jerzy, Instytut Kształcenia Nauczycieli, Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Kielce 1992pl_PL
dc.referencesPrzybysz-Stawska Magdalena, „To się czyta”. Promocja w dodatkach do wybranych polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Wydawnictwo Ibidem, Kurowice/ k. Łodzi 2006pl_PL
dc.referencesPyszny Joanna, „Czytać albo nie czytać…”. Informacje o literaturze i życiu literackim w popularnych magazynach ilustrowanych w latach 1967–1971, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991pl_PL
dc.referencesRogoż Michał, Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach 1945–1989. Studium historycznoprasowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesRosiński Kazimierz, Orkla Media. 10 lat w Polsce, Orkla Press Polska, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesSarnowska-Temeriusz Elżbieta, Kostkiewiczowa Teresa, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990pl_PL
dc.referencesSłownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. Tylicka Barbara, Leszczyński Grzegorz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2002pl_PL
dc.referencesSłownik literatury popularnej, red. Żabski Tadeusz, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1997pl_PL
dc.referencesSłownik terminologii medialnej, red. Pisarek Walery, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006pl_PL
dc.referencesSokół Zofia, Prasa kobieca w Polsce w latach 1945–1995, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998pl_PL
dc.referencesStepowicz Marek, Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesStraus Grażyna, Wolff Katarzyna, Polacy i książki. Społeczna sytuacja książki w Polsce 1992, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesStraus Grażyna, Wolff Katarzyna, Czytać, nie czytać..., kupować, nie kupować... Sytuacja książki w społeczeństwie polskim w 1998 r., Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesŚwiat (z) kolorowych okładek. Prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Zierkiewicz Edyta, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010pl_PL
dc.referencesŚwitała Marcin, Zachowania konsumentów i marketing na rynku książki, Biblioteka Analiz, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesTrzop Beata, Typy kultury popularnej na łamach czasopism kobiecych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005pl_PL
dc.referencesValeriana. Eseje o komunikowaniu między ludźmi, red. Mikułowski-Pomorski Jan, Bajka Zbigniew, Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996pl_PL
dc.referencesW kręgu prasy: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. Gzella Grażyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999pl_PL
dc.referencesWładyka Wiesław, Polityka i jej ludzie, „Polityka” Spółdzielnia Pracy, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesWodniak Katarzyna, Współczesna prasa kobieca a sprawy książki. Treści literackie w czasopismach: „Przyjaciółka”, „Twój Styl”, „Cienie i Blaski”, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesZasacka Zofia, Nastoletni czytelnicy, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesZaworska-Nikoniuk Dorota, Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008pl_PL
dc.references[br. aut.], Dziewczyna chce zmian, „Media i Marketing Polska” 2002, nr 3pl_PL
dc.references[br. aut.], Popularyzacja literatury w niektórych tygodnikach ilustrowanych, „Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa” 1969, nr 123pl_PL
dc.references[br. aut.], Strzał w dziesiątkę. „Newsweek Polska”, „Press” 2001, nr 9pl_PL
dc.references[br. aut.], Tylko dla dziewcząt, „Kobieta i Życie” 1957, nr 11pl_PL
dc.references[br. aut.], Za tydzień będzie „Filipinka”, „Kobieta i Życie” 1982, nr 7pl_PL
dc.references[rozm. Andrzej Palacz], aby nie ucichł szelest przewracanych kartek…, „Wydawca” 2002, nr 5pl_PL
dc.referencesAdamiec Witold, Co się stało z rynkiem książki?, „Notes Wydawniczy” 2000, nr 8pl_PL
dc.referencesAdamiec Witold, O dostępności książki w latach siedemdziesiątych, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1986, t. 17/18pl_PL
dc.referencesAdamiec Witold, Otwartość i sprawność, Przyczynek do analizy i oceny polityki wydawniczej PRL, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1987, t. 19pl_PL
dc.referencesBajka Zbigniew, Kapitał zagraniczny w polskiej prasie – lata 90-te, „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 1–2pl_PL
dc.referencesBańkowska-Bober Krystyna, Produkcja wydawnicza `93, „Notes Wydawniczy” 1994, nr 4pl_PL
dc.referencesBarański Tomasz, Czekając na „Newsweeka”, „Press” 2001, nr 3pl_PL
dc.referencesBinkiewicz Dorota, Pomyśleli, zaistnieli, „Press” 1998, nr 11pl_PL
dc.referencesBurczyk Marek, Prasa a sprawy książki. Niby sporo, a tak niewiele, „Przegląd Księgarski i Wydawniczy” 1972, nr 16pl_PL
dc.referencesChlabicz Michał, „Wprost” do Warszawy, „Press” 2000, nr 11pl_PL
dc.referencesChorązki Władysław, Polskie media lokalne i sublokalne 1989–1999, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 1/2pl_PL
dc.referencesCira Katarzyna, Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1–2pl_PL
dc.referencesCzarkowska Jadwiga, Reklama książki od poczęcia, „Wydawca” 1994, nr 10pl_PL
dc.referencesDąbrowska Zuzanna, Powiedzmy to wprost, „Przegląd Tygodniowy” 1998, nr 40pl_PL
dc.referencesDąbrowska-Cendrowska Olga, Działalność wydawnicza koncernu „Axel Springer Polska” w latach 1994–2003, „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2005, t. 9pl_PL
dc.referencesDębski Paweł, Agent Marek Król, „Przegląd Tygodniowy” 1996, nr 4pl_PL
dc.referencesDrozdowska-Wolska Beata, News na rynku, „Press” 2001, nr 8pl_PL
dc.referencesFilas Ryszard, Aktywność czytelnicza Polaków przełomu wieków, „Zeszyty Prasoznawcze” 2001, nr 3–4pl_PL
dc.referencesFilas Ryszard, Czytelnictwo prasy u progu 2000 roku, „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 1–2pl_PL
dc.referencesFilas Ryszard, Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989–1999), „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 1–2pl_PL
dc.referencesFilas Ryszard, Polski rynek prasy codziennej w I dekadzie XXI wieku (w szczególności po roku 2003), „Zeszyty Prasoznawcze” 2008, nr 3–4pl_PL
dc.referencesFilas Ryszard, Polskie czasopisma w XXI wieku – rozwój czy kryzys?, „Zeszyty Prasoznawcze” 2007, nr 1–2pl_PL
dc.referencesFilas Ryszard, Rośnie dominacja mediów elektronicznych – nowa faza przemian polskiego rynku, „Zeszyty Prasoznawcze” 2003, nr 3–4pl_PL
dc.referencesFilas Ryszard, Rynek prasy codziennej w Polsce przed „Faktem” i z „Faktem”, „Zeszyty Prasoznawcze” 2003, nr 3–4pl_PL
dc.referencesFilas Ryszard, Zmiany w czytelnictwie prasy w latach 1995–1996, „Zeszyty Prasoznawcze” 1997, nr 1/2pl_PL
dc.referencesFiut Ignacy St., Pisma społ.-kulturalne w latach 1989–2000, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 3/4pl_PL
dc.referencesFiut Ignacy St., Prasa bezpłatna w Polsce w latach 1999–2001, „Zeszyty Prasoznawcze” 2002, z. 1–2pl_PL
dc.referencesGłombiowski Karol, Nauka o książce nauką o człowieku, „Studia o Książce” 1973, nr 4pl_PL
dc.referencesGołębiewski Łukasz, Po ośmiu latach wolnego słowa, „Wydawca” 1998, nr 5/6pl_PL
dc.referencesGomulicki Juliusz W., Dwieście lat recenzji literackiej, „Nowe Książki” 1959, nr 24pl_PL
dc.referencesGrigo Anna, Dzień z życia redakcji, „Twój Styl” 2000, nr 10pl_PL
dc.referencesIłowiecki Maciej, Pół wieku w służbie…, „Nowe Państwo” 2007, nr 2pl_PL
dc.referencesJarowiecki Jerzy, Prasa dla dzieci i młodzieży (nurty, tendencje, zmiany), „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej” 1996, nr 3pl_PL
dc.referencesJarowiecki Jerzy, Prasa dla dzieci i młodzieży w latach 1989–1995 (nurty, tendencje, zmiany), „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej” 1996, nr 3pl_PL
dc.referencesJasionek Krzysztof, Młodzi wiedzą lepiej, „Press. Magazyn Ekstra” 2006, nr 7pl_PL
dc.referencesKajtoch Wojciech, O stylu popularnych pism młodzieżowych, „Polonistyka” 2002, nr 9pl_PL
dc.referencesKajtoch Wojciech, Odlotowe bez dwóch zdań!: kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 3/4pl_PL
dc.referencesKania Jan, Przemiany na rynku prasowym w Polsce w latach 1988–1996, „Handel Wewnętrzny” 1997, nr 1pl_PL
dc.referencesKL, Orkla buduje swoją potęgę, „Press” 1996, nr 5pl_PL
dc.referencesKołodziej Jacek, Dobro, zło i inne wartości w czasopismach młodzieżowych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1/2pl_PL
dc.referencesKonecki Józef, „Zwierciadlanych” uwag kilka, Biuletyn Z.G. RSW „Prasa” 1972, nr 153pl_PL
dc.referencesKrzemiński Adam, Polityka wydawcą „Forum”, „Polityka” 2001, nr 14pl_PL
dc.referencesKrzysztofek Kazimierz, Erotyzm bez duszy, „Przegląd Tygodniowy” 1993, nr 20pl_PL
dc.referencesKurowski Igor, Przepis na prasę dla młodzieży, „Raport Prasowy” 1998, nr 2pl_PL
dc.referencesLemańska Małgorzata, Elle u Anny, „Press” 2006, nr 2pl_PL
dc.referencesLubiński Józef, Najważniejsze zasady i cele polityki PZPR w dziedzinie komunikowania w latach 1948–1971, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991, nr 2pl_PL
dc.referencesMarecka Idalia, Gazeta za darmo: nasila się rywalizacja na rynku prasy bezpłatnej, „Przegląd” 2001, nr 4pl_PL
dc.referencesMartysiuk Ania [czytelniczka], Nareszcie, „Dziewczyna” 1991, nr 3pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz Anna, „Filipinka” forever. Historia zmian zachodzących w przestrzeni czasopisma, [w:] Świat (z) kolorowych okładek. Prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Zierkiewicz Edyta, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010pl_PL
dc.referencesMieroszowa Helena, „Zwierciadło” w moich oczach, „Prasa Polska” 1967, nr 7pl_PL
dc.referencesMontgomery Katarzyna, Dziękujemy!, „Zwierciadło” 2012, nr 5pl_PL
dc.referencesMyśliński Jerzy, Tygodniki społeczno-kulturalne. Lektura polskiej inteligencji, [w:] Valeriana. Eseje o komunikowaniu między ludźmi, red. Mikułowski-Pomorski Jan, Bajka Zbigniew, Kraków 1996pl_PL
dc.referencesNalewajk Anna, Sieć na kobiety, „Press” 2001, nr 2pl_PL
dc.referencesNalewajk Anna, Zadyszka, „Press” 2004, nr 5pl_PL
dc.referencesNiesporek-Szamburska Bernadeta, Czasopisma dla dzieci i młodzieży, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), t. 2, red. Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Katowice 2009pl_PL
dc.referencesNiziołek Andrzej, Solista, „Press” 2007, nr 11pl_PL
dc.referencesOlszewska Barbara, Edytorstwo współczesnych czasopism dla dzieci i młodzieży. Zarys problematyki, [w:] Książka dziecięca 1990–2005, red. Leszczyński Grzegorz i in., Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesPaciorek Anna, Pięciolatek „Cogito” i jego młodszy brat, „Rzeczpospolita” 1999, nr 35pl_PL
dc.referencesPawłowski Witold, Nagroda im. Fikusa dla Jerzego Baczyńskiego, „Polityka” 2002, nr 9pl_PL
dc.referencesPilak Antoni, Prasowe ogłoszenia księgarskie jako źródło do dziejów książki (na podstawie ogłoszeń prasowych z pierwszej połowy XIX w., „Studia o Książce” 1976, t. 6pl_PL
dc.referencesPilot Daruiusz?, Bravo Tina, Gut Dziewczyna, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 39pl_PL
dc.referencesPiwowarska Anna, Gatunki dziennikarskie na łamach trzech wcieleń „Filipinki” – podobieństwa i różnice, „Zeszyty Prasoznawcze” 2005, nr 1pl_PL
dc.referencesPiwowarska Anna, Trzy oblicza Filipinki, „Zeszyty Prasoznawcze” 2003, nr 3–4pl_PL
dc.referencesPłaneta Paweł, Świat przedstawiony w czasopismach młodzieżowych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1/2pl_PL
dc.referencesPrewęcka Karolina, „Newsweek przed zmianą, „ Media i Marketing Polska” 2004, nr 17pl_PL
dc.referencesPrewęcka Karolina, Będzie trio, „Media i Marketing Polska Raport Specjalny Magazyny” 2001, nr 16pl_PL
dc.referencesPrewęcka Karolina, Kadr po kadrze, „ Media Polska” 1998, nr 12pl_PL
dc.referencesPrewęcka Karolina, Opinie zawsze w cenie, „Media i Marketing Polska” 2002, nr 8pl_PL
dc.referencesPrewęcka Karolina, Pieńkowska kieruje „Twoim Stylem”, „ Media i Marketing Polska” 2005, nr 7pl_PL
dc.referencesPrewęcka Karolina, Twórczy doping, „Media i Marketing Polska” 2001, nr 21pl_PL
dc.referencesPrewęcka Karolina, Wierny „Twój Styl”, „ Media i Marketing Polska” 2002, nr 12pl_PL
dc.referencesPrewęcka Karolina, Więcej opinii, „Media i Marketing Polska” 2001, nr 16pl_PL
dc.referencesPrewęcka Karolina, Zmiana wizerunku, „Media i Marketing Polska” 1999, nr 21pl_PL
dc.referencesPrewęcka Katarzyna, Wierny „Twój Styl”, „Media i Marketing Polska” 2002, nr 12pl_PL
dc.referencesPrzybysz-Stawska Magdalena, „Wprost” z Internetu. Budowanie nowego wizerunku prasy, [w:] Biblioteka Książka Internet 2010, red. Osiński Zbigniew, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, Lublin 2010pl_PL
dc.referencesPrzybysz-Stawska Magdalena, Literatura w prasie polskiej na przykładzie tygodnika „Polityka”, [w:] Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, red. Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Snopek Jerzy, Seria: Akademickie Warsztaty Dziennikarskie, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesPrzybysz-Stawska Magdalena, Prasa w Internecie, czyli interaktywne formy spędzania wolnego czasu, [w:] „Cudne manowce?” Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, red. Muszyński Wojciech, Wydawnictwo Adam Marszałek, Olsztyn 2008pl_PL
dc.referencesPrzybysz-Stawska Magdalena, Rodzina w Twoim Stylu. Wzór współczesnej rodziny propagowany przez ekskluzywne pismo kobiece w latach 2007–2009, [w:] Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje, red. Muszyński Wojciech, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010pl_PL
dc.referencesPrzybysz-Stawska Magdalena, Stylowa kobieta. Portret współczesnej kobiety w Twoim Stylu (w latach 2000–2003), [w:] „Nowy wspaniały świat?”. Moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia, red. Muszyński Wojciech, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009pl_PL
dc.referencesPrzybysz-Stawska Magdalena, Tradycja i nowoczesność czwartej władzy (na przykładzie tygodników opinii: „Polityki”, „Wprost” i „Newsweek Polska”), UMK, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej [w druku]pl_PL
dc.referencesPrzybysz-Stawska Magdalena, Wprost z Internetu. Budowanie nowego wizerunku prasy, [w:] Biblioteka, książka, informacja, Internet 2010, red. Osiński Zbigniew, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, Lublin 2010pl_PL
dc.referencesRdzanek Jarosław, Reklamą rynek stoi, „Wydawca” 1997, nr 11pl_PL
dc.referencesRostocki Andrzej, Nie do mnie te pretensje! Bilans 1999, „Notes Wydawniczy” 2000, nr 3pl_PL
dc.referencesSarzyński Piotr, Gazetowa Polka, „Polityka” 1992, nr 51pl_PL
dc.referencesSawa-Czajka Elżbieta, Wizerunki kobiet w prasie polskiej (po 1989 r.), [w:] Transformacje mediów (1989–1995): materiały pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa, t. 26, red. Słomkowska Alina, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesSierpiński P., „Polityka” Spółdzielnia Pracy, „Press” 2006, nr 8, Dodatek specjalny: Ranking wydawcówpl_PL
dc.referencesSokół Zofia, Czasopisma dla dziewcząt w Polsce w latach 1990–2004, „Studia Bibliologiczne” 2008, t. 17pl_PL
dc.referencesSokół Zofia, Czasopisma dla młodzieży szkolnej (1990–1995), „Poradnik Bibliotekarza” 1996, nr 11pl_PL
dc.referencesSokół Zofia, Transformacja prasy dziecięco-młodzieżowej w latach 1990–1991, „Poradnik Bibliotekarza” 1996, nr 6pl_PL
dc.referencesSordylowa Barbara i in., O sytuacji polskich czasopism kulturalnych i naukowych, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1996, t. 32pl_PL
dc.referencesStaniszewski Zdzisław, Szczepaniec Józef, Ogłoszenia prasowe jako źródło wiedzy o książce w Polsce wieku XVIII, „Ze Skarbca Kultury” 1960, z. 1pl_PL
dc.referencesStomma Ludwik, Dziewczyna, „Polityka” 1995, nr 9pl_PL
dc.referencesSygut Tomasz, Kto stoi za „Wprost”, „Przegląd” 2005, nr 11pl_PL
dc.referencesSygut Tomasz, Newsweekowe roszady, „Przegląd” 2004, nr 38pl_PL
dc.referencesSygut Tomasz, Rzeczywistość według „Newsweeka”, „Przegląd” 2004, nr 20pl_PL
dc.referencesSzkutnik Zenon, Czasopisma elektroniczne – szanse i problemy, „Biblioteka” 1998, nr 2 Szocki Józef, Prasa dla dzieci i młodzieży, „Zeszyty Prasoznawcze” 1996, nr 3/4pl_PL
dc.referencesSzocki Józef, Prasa dla dzieci i młodzieży. Czytelnictwo i funkcja, „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 3/4pl_PL
dc.referencesTermer Janusz, Codzienne sprawy literatury, „Współczesność” 1968, nr 20, s. 5pl_PL
dc.referencesTobera Marek, Bibliologia wobec polskiego rynku książki w latach 1944–2007, „Przegląd Biblioteczny” 2008, z. 1pl_PL
dc.referencesTobera Marek, Rynek książki w Polsce (1989–2000), „Przegląd Biblioteczny” 2001, z. 3pl_PL
dc.referencesWalicki Piotr, Beczka z piątą klepką, „Media Polska” 1998, nr 5pl_PL
dc.referencesWilk Joanna, Wprowadzenie nowego produktu na rynek wydawniczy – studium przypadku „Newsweeka” i „Faktu”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2008, nr 10pl_PL
dc.referencesWodniak Katarzyna, Miesięcznik „Twój Styl” w latach 1990–1995 jako nowy typ magazynu społeczno-kulturalnego, „Acta Univesritatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna” 1998, nr VIIpl_PL
dc.referencesWolff Katarzyna, Czy książki są nam jeszcze potrzebne?, „Wydawca” 1997, nr 6/7pl_PL
dc.referencesZałuski Jan, Zawiłe losy „Wprostu”, [w:] Prasa dawna i współczesna. Część piąta, red. Kosmanowa Bogumiła, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004pl_PL
dc.referencesZubowicz Beata, Rzeczywistość lukrowana, „Rzeczpospolita” 1997, nr 182pl_PL
dc.referencesŻebrowska Danuta, Czasopisma dziecięce w III Rzeczypospolitej – rekonesans i próba charakterystyki, [w:] Biblioteka i informacja w demokratycznym systemie edukacji dorosłych, red. H. Hovensberg i in., Jarocin–Linköping 1996pl_PL
dc.referencesŻebrowska Danuta, Kulturotwórcza rola współczesnych polskich czasopism młodzieżowych, [w:] Edukacja kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, red, Żebrowski Jan, Gdańsk 1997pl_PL
dc.referencesAxel Springer stawia na Internet, http://wirtualnemedia.pl/document,,339229,Axel_Springer_stawia_na_internet.html, 28 marca 2009pl_PL
dc.referencesDojrzewalnia Róż. Kobiecość w rozkwicie, http://www.dojrzewalnia.pl/o_nas/o_dojrzewalni.html, kwiecień 2011pl_PL
dc.referencesDrwal Agnieszka, Była sobie Filipinka, http://www.pinezka.pl/content/view/2153/209pl_PL
dc.referenceshttp://ftpsuperbrands.home.pl/SB1_pdf/Twoj_Styl.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://polskapresse.plpl_PL
dc.referenceshttp://wkajt.republika.pl/anapi/roz1.htm.pl_PL
dc.referenceshttp://wprost.com.pl/ar/11228/Rynek-praca-wlasnosc/?I=984, 14 września 2009pl_PL
dc.referenceshttp://www.axelspringer.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.bauer.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.cogito.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.dziewczyna.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.elle.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.filipinka.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.guj.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.internetstandard.pl/news/102175/TygodnikPolityka.mainternetowe.ambicje.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.mediabuy.pl/prasa/Elle/pl_PL
dc.referenceshttp://www.mediabuy.pl/prasa/Zwierciadlo/, kwiecień 2011.pl_PL
dc.referenceshttp://www.newsweek.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.polityka.onet.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.prasa.reporterzy.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.twoj.styl.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.wirtualnemedia.pl/index.twój.styl, 3 luty 2009.pl_PL
dc.referenceshttp://www.wirtualnemedia.pl, Anita Błaszczyk, U Bauera, ale w swoim stylu: „Twój Styl” ma nowego właścicielapl_PL
dc.referenceshttp://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tygodniki-opinii-co-to-takiegopl_PL
dc.referenceshttp://www.wprost.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.zkdp.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.zwierciadlo.plpl_PL
dc.referencesKromka Katarzyna, F jak Filipinka, http://www.pinezka.pl/content/view/2153/209pl_PL
dc.referencesDarmach Katarzyna, ,,Polityka” i ,,Wprost” u progu XXI wieku. Problemy zawartości i odbioru, Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, promotor: prof. dr hab. Oskar S. Czarnik, 2004. [praca magisterska]pl_PL
dc.referencesGłombińska Alicja, Przemiany tygodnika „Polityka” w latach 1990–1999, Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, promotor: prof. dr hab. Oskar S. Czarnik, Łódź 2004 [praca magisterska]pl_PL
dc.referencesKałużna Joanna, Współczesne pisma dla dziewcząt na przykładzie „Filipinki” i „Dziewczyny”, Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, promotor: prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Łódź 2004 [praca magisterska]pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwa Sejmowe, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesUstawa o wolności słowa – Prawo prasowe, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesUstawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, „Dziennik Ustaw” 1988, nr 41, poz. 324pl_PL
dc.referencesUstawa z 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka- Ruch”, „Dziennik Ustaw” 1990, nr 21, poz. 126pl_PL
dc.referencesUstawa z 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz zmiany Ustawy Prawo prasowe. „Dziennik Ustaw” 1990, nr 29, poz. 173pl_PL
dc.referencesUstawa z 15 października 1992 r. o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, „Dziennik Ustaw”1992, nr 7, poz. 33pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-817-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe