Show simple item record

dc.contributor.authorStrzyż, Piotr
dc.date.accessioned2019-09-06T10:37:32Z
dc.date.available2019-09-06T10:37:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30085
dc.description.abstractThe period of the Hussite revolution in the years 1419–1436 holds one of the most prominent places in the history of the Czech military. There is no doubt that this is also a time of great glory of Hussite field troops – the „Orphans” and the „Taborites”. For one and a half of a decade no contemporary army which confronted them was able to defeat the Hussites. However, the present paper will not deal with weaponry of these warriors. What will be discussed is their appearance and deeds, with special reference to those of non-military nature which very soon added to their sinister fame. It was not infrequently that this fame virtually paralysed entire armies and defenders of castles and towns – the very sound of a Hussite war battle song Ktož jsú boží bojovníci was enough. A sort of Hussite „hallmarks” were: burning and pulling down of monasteries and churches, tortures and murders of rural and urban populations, with a special preference for burning on the stake or in barns, as well as pillaging of any sort of movable and immovable property and trade with such goods. In spite of the fact that such acts were not uncommon in the Middle Ages, it was the Hussites who were very eagerly labelled as merciless plunderers.en_GB
dc.description.abstractW historii czeskiego oręża jedno z najważniejszych miejsc zajmuje okres rewolucji husyckiej lat 1419–1436. Jest to też niewątpliwie czas wielkiej chwały husyckich wojsk polnych „sierotek” i „taborytów”, którym przez półtorej dekady nie była w stanie sprostać żadna ze stających z nimi do konfrontacji ówczesnych armii. Przedmiotem badań nie będzie jednak uzbrojenie tych wojowników, lecz ich wygląd oraz czyny, przede wszystkim te pozamilitarne, które bardzo szybko przysporzyły im złowrogiej sławy. Nierzadko paraliżowała ona całe armie oraz obrońców zamków i miast – wystarczył dźwięk słów ich bojowej pieśni Ktož jsú boží bojovníci. Ich swego rodzaju „znakami rozpoznawczymi” były: palenie i burzenie klasztorów i kościołów, tortury i mordy na ludności wsi i miast ze szczególnym upodobaniem palenia na stosie lub w stodołach oraz rabowanie wszelkich dóbr ruchomych i nieruchomych oraz handel nimi. I mimo że w średniowieczu takie postępowanie nie należało do rzadkości, to jednak „łatka” pozbawionych litości grabieżców była bardzo chętnie przypinana właśnie husytom.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica; 103
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectKingdom of Bohemiaen_GB
dc.subjectHussitesen_GB
dc.subjectHussite revolutionen_GB
dc.subjectMiddle Agesen_GB
dc.subjectwaren_GB
dc.subjectKrólestwo Czechpl_PL
dc.subjecthusycipl_PL
dc.subjectrewolucja husyckapl_PL
dc.subjectśredniowieczepl_PL
dc.subjectwojnapl_PL
dc.title„Ludzie czarni od słońca i osmaleni od wiatru, o spojrzeniu straszliwym i groźnym” – wojownicy husyccy w świetle źródeł z epokipl_PL
dc.title.alternative„Men blackened with sun and charred with wind, with a horrible and terrifying look” – Hussite warriors in the light of contemporary sourcesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number43-57
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Archeologii, Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa
dc.identifier.eissn2450-6990
dc.referencesAenae Sylvii Chronicon Bohemiae, [w:] Fontes Rerum Bohemicarum, t. VII, ed. J. Emler, Praha 1907.pl_PL
dc.referencesArchiv Český čili stare písemné památky České i Moravské, část 7, ed. F. Kalousek, Praha 1887.pl_PL
dc.referencesBartošek z Drahonic, Kronika, [w:] Ze správ a kronik doby husitské, oprac. I. Hlaváček, Praha 1981, s. 231–299.pl_PL
dc.referencesChronik des Martin von Bolkenhain, Scriptores Rerum Silesiacarum, Bd. XII (Geschichtsschreiber Schlesien des XV. Jahrhunderts), hrsg. F. Wachter, Breslau 1883.pl_PL
dc.referencesChronicon Bartossek de Drahonicz, [w:] Fontes Rerum Bohemicarum, t. V, ed. J. Goll, Praha 1893, s. 591–628.pl_PL
dc.referencesChronicon veteris Collegiati Pragensii, [w:] Fontes Rerum Austiacarum, Bd. II, Abt. 1, hrsg. K. Höfler, Wien 1856, s. 67–102.pl_PL
dc.referencesDuchem i mečem. Čtení o slavě, velikosti a utrpení našeho lidu, oprac. F. Heřmanský, Praha 2008.pl_PL
dc.referencesJana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 11 i 12, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesJoannis Dlugossi Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, [w:] Staročeské vojenské řády: Hájek – Vlček – Žižka, wyd. F. Svejkovský, wstęp J. Durdík, Praha 1952.pl_PL
dc.referencesVavřinec z Březove, Husitská kronika, wyd. M. Bláhova, F. Heřmanský, Praha 1979.pl_PL
dc.referencesZe starých latopisů českých, wyd. J. Porák, J. Kašpar, Praha 1980.pl_PL
dc.referencesBrych V., Arma diaboli. O kuši a střelcích, Praha 2012.pl_PL
dc.referencesBylina S., Rewolucja husycka, t. II (Czas chwały i czas zmierzchu), Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesČornej P., Lipanská křižovatka. Příčiny, průběh a historický význam jedné bitvy, Praha 1992.pl_PL
dc.referencesČornej P., Lipany ve svédectví pramenů, „Husitský tabor” 1985, t. VIII, s. 155–184.pl_PL
dc.referencesČornej P., Tajemství českých kronik, Vyšehrad 1987.pl_PL
dc.referencesČornej P., Velké dějiny zemí Koruny České, t. V (1402–1437), Praha 2000.pl_PL
dc.referencesDolejší J., Křížek L., Husíté. Vrchol válečného umění v Čechách 1419–1434, Praha 2009.pl_PL
dc.referencesKarp P., Niszczenie klasztorów w relacjach kronik doby wojen husyckich, [w:] Scriptura, diploma, sigillum. Prace ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu, red. J. Zdrenka, J. Karczewska, Zielona Góra 2009, s. 309–321.pl_PL
dc.referencesKarp P., Polsko-husycka wyprawa zbrojna przeciw Zakonowi krzyżackiemu w roku 1433, Zielona Góra 2017.pl_PL
dc.referencesPalacký F., Dějiny národu českeho v Čechach a na Moravě, t. III, wyd. 3, Praha 1940.pl_PL
dc.referencesSiatkowska E., Siatkowski J., Wybór tekstów staroczeskich, wyd. 2, Warszawa1988.pl_PL
dc.referencesŠmahel F., Husitská revoluce, t. III (Kronika válečných let), wyd. 2, Praha 1996.pl_PL
dc.referencesWilczyński M., Czy Wandalowie byli wandalami?, [w:] Studia classica et byzantinica. Alexandro Krawczuk oblata, red. J. Salamon, Z.J. Kapera, Kraków 1996, s. 197–216.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.strzyz@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6050.103.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.