Show simple item record

dc.contributor.authorSasin, Magdalena
dc.date.accessioned2019-08-28T09:38:00Z
dc.date.available2019-08-28T09:38:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSasin M., Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży. Studium pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-823-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-823-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30038
dc.descriptionWspółcześnie często podkreśla się konieczność wykorzystywania w badaniach nad edukacją dorobku innych dyscyplin szeroko rozumianej humanistyki. Recenzowana książka należy do prac, które takie właśnie zadanie realizują. Problematyka podjęta przez Magdalenę Sasin sytuuje się w obszarze zainteresowań kilku dziedzin nauki o człowieku. Autorka sięga w swojej książce nie tylko do tekstów pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, lecz także do opracowań z medioznawstwa i teorii kultury. Praca ma więc charakter interdyscyplinarny (…). W wielu opracowaniach media są traktowane jako źródło zagrożeń dla prawidłowego rozwoju młodzieży i być może dlatego zauważalna jest wśród pedagogów tendencja do „odprawiania egzorcyzmów” nad tym fragmentem kulturowej rzeczywistości. Dla Magdaleny Sasin medialne otoczenie współczesnego człowieka jest przede wszystkim ciekawym terenem pedagogicznych eksploracji. Nie poucza ona „jak powinno być”, natomiast jest wyraźnie zafascynowana obszarem swych badań, co przekłada się na atrakcyjność lektury jej książki. Jest to interesujące, dobrze napisane opracowanie, które znakomicie wpisuje się w pedagogiczną debatę nad mediami i kulturą popularnąpl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmedia regionalnepl_PL
dc.subjectzainteresowania kulturalnepl_PL
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectedukacja artystycznapl_PL
dc.subjectedukacja regionalnapl_PL
dc.subjectedukacja medialnapl_PL
dc.titleMedia regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży. Studium pedagogicznepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number318pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Edukacji Artystycznej, Zakład Teorii Wychowania Estetycznegopl_PL
dc.referencesAdamczyk Grzegorz, Wartości społeczne w świadomości młodzieży niemieckiej i polskiej. Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003pl_PL
dc.referencesAdamowski Janusz, Społeczne funkcje prasy lokalnej, [w:] Media lokalne a demokracja lokalna, red. Jerzy Chłopecki, Rafał Polak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2005, s. 351–378pl_PL
dc.referencesAdamski Roman, Czy media lokalne są środkami masowego przekazu?, [w:] Media lokalne a demokracja lokalna, red. Jerzy Chłopecki, Rafał Polak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2005, s. 91–104pl_PL
dc.referencesBaudrillard Jean, Symulakry i symulacja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesBobrowicz Wojciech, Wartości uniwersalne w treściach internetowych grup dyskusyjnych, [w:] Kultura, wartości, kształcenie. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie, red. Dariusz Kubinowski, Wydawnictwo Adam Marszałek dla UMCS, Toruń 2003, s. 293–302pl_PL
dc.referencesBobryk Jerzy, Ludzie i media. Spadkobiercy Teuta, Wydawnictwa UW, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesBraun-Gałkowska Maria, Pedagogika mediów potrzebą szkoły XXI wieku, [w:] Pedagogika mediów: Materiały konferencji naukowej, Kielce, 14 kwietnia 2000 roku, red. Janusz Detka, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2000, s. 11–30pl_PL
dc.referencesBrzezińska Anna, Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesCallo Christian, Modele wychowania, [w:] Pedagogika, red. Bogusław Śliwerski, t. 1, GWP, Gdańsk 2006, s. 277–390pl_PL
dc.referencesClaparède Édouard, Wychowanie funkcjonalne, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesCudowska Agata, Koncepcja analizy jakościowej M. B. Milesa i A. M. Hubermana w badaniach pedagogicznych, [w:] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, red. Bogusław Śliwerski, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007, s. 347–362pl_PL
dc.referencesCybal-Michalska Agnieszka, Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo UAM, Poznań 2006pl_PL
dc.referencesDebesse Maurice, Etapy wychowania, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesDomański Cezary W., U źródeł aktywności twórczej. Psychobiograficzna analiza uzdolnień i zainteresowań w rodzinie Marii Skłodowskiej-Curie, [w:] Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka, red. Stanisław Popek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, s. 195–210pl_PL
dc.referencesDubreucq Francine, Jan Owidiusz Decroly, [w:] Myśliciele – o wychowaniu, red. Czesław Kupisiewicz, Irena Wojnar, BGW, Warszawa 1996, s. 245–276pl_PL
dc.referencesDyrda Beata, Motywowanie do nauki uczniów twórczo uzdolnionych, [w:] Psychopedagogika działań twórczych, red. Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005, s. 119–127pl_PL
dc.referencesDziadzia Bogusław, Edukacja czy postkultura. Media a dzieci na nowy wiek, [w:] Edukacja kulturalna. Wybrane obszary, red. Katarzyna Olbrycht, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004, s.107–114pl_PL
dc.referencesDziki Sylwester, Chorązki Włodzimierz, Media lokalne i regionalne, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000, s. 121–140pl_PL
dc.referencesDziki Sylwester, Prasa w rozwoju historycznym, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000, s. 32–58pl_PL
dc.referencesDzumla Joanna, Kształcenie ustawiczne nauczycieli – kluczowym czynnikiem wspomagania rozwoju pasji i zainteresowań uczniów, [w:] Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży: I Konferencja Naukowo-Metodyczna „Szukać – znaleźć – promować”, red. Alicja Skubacz, Wydawnictwo MODN, Opole 2006, s. 131–134pl_PL
dc.referencesEco Umberto, Trzecie zapiski na pudełku od zapałek 1994–1996, Historia i Sztuka, Poznań 1997pl_PL
dc.referencesEncyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, Wydawnictwo Żak, t. I–IV, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesEriksen Thomas Hylland, Tyrania chwili: szybko i wolno płynący czas w erze informacji, PIW, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesFeinstein Jonathan, The Nature of Creative Development, Stanford Business Book, Stanford, California, 2006pl_PL
dc.referencesFilas Ryszard Polacy jako czytelnicy prasy na przełomie wieków. Stan obecny i perspektywy, [w:] Polskie media u progu XXI wieku, red. Janusz Adamowski, Marek Jabłonowski, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, ASPRA-JR, Warszawa 2001, s. 57–68pl_PL
dc.referencesFiołek-Lubczyńska Bogumiła, Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej. O audiowizualnych tekstach kultury, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesFiske John, Zrozumieć kulturę popularną, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010pl_PL
dc.referencesFuredi Frank, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści, PIW, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesGajda Janusz, Determinanty cywilizacyjne i kulturowe edukacji medialnej, [w:] Janusz Gajda, Stanislaw Juszczyk, Bronisław Siemieniecki, Kazimierz Wenta, Edukacja medialna, Wydawnictwo Adam Marszałek dla UMK, Toruń 2004, s. 17–44pl_PL
dc.referencesGajda Janusz, Dominująca rola mass mediów i hipermediów w kulturze i edukacji, [w:] Janusz Gajda, Stanisław Juszczyk, Bronisław Siemieniecki, Kazimierz Wenta, Edukacja medialna, Wydawnictwo Adam Marszałek dla UMK, Toruń 2004, s. 45–75pl_PL
dc.referencesGajda Janusz, Media w edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesGajda Janusz, Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury – kulturowe uwarunkowania mediów, [w:] Pedagogika medialna, t. I, red. Bronisław Siemienicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 69–108pl_PL
dc.referencesGajda Janusz, O nowy humanizm w edukacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000pl_PL
dc.referencesGładysz Antoni, Kania Tadeusz, Pedagogika kultury u progu XXI wieku, [w:] Pedagogika kultury: historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju, red. Janusz Gajda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 51–59pl_PL
dc.referencesGoban-Klas Tomasz, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, WSiP, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesGoban-Klas Tomasz, Internet jako szansa dla mediów lokalnych, [w:] Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy, red. Janusz W. Adamowski, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, ASPRA-JW, Warszawa 2007, s. 167–174pl_PL
dc.referencesGoban-Klas Tomasz, Komunikowanie i media, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000, s. 11–31pl_PL
dc.referencesGoban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesGoban-Klas Tomasz, Przesunięcie centrum władzy: media jako pierwsza siła systemu politycznego, [w:] Media lokalne a demokracja lokalna, red. Jerzy Chłopecki, Rafał Polak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2005, s. 47–58pl_PL
dc.referencesGodzic Wiesław, Pilot, czyli esencja telewizji, [w:] Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. Wiesław Godzic, Maciej Żakowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 35–64pl_PL
dc.referencesGodzic Wiesław, Rozumieć telewizję, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2001pl_PL
dc.referencesGodzic Wiesław, Telewizja jako kultura, Wydawnictwo Rabid, Kraków 1999pl_PL
dc.referencesGodzic Wiesław, Telewizja. Ziemia jałowa czy pieszczota dla oczu?, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, Universitas, Kraków 2000, s. 71–82pl_PL
dc.referencesGołębniak Bogusława Dorota, Szkoła wspomagająca rozwój, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 98–122pl_PL
dc.referencesGondzik Erwin, Praca z uczniem zdolnym, Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Główny, Katowice 1973pl_PL
dc.referencesGurycka Antonina, Metody badania zainteresowań, [w:] Zainteresowania uczniów, red. Antonina Gurycka, cz. I, Problemy psychologiczne i pedagogiczne, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1961, s. 29–83pl_PL
dc.referencesGurycka Antonina, O systemie badań nad aktualnym stanem oraz rolą czynników warunkujących rozwój zainteresowań uczniów wyższych klas szkoły podstawowej, [w:] Zainteresowania uczniów, cz. II, Czynniki warunkujące stan zainteresowań uczniów wyższych klas szkoły podstawowej, red. Antonina Gurycka, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1964, s. 7–41pl_PL
dc.referencesGurycka Antonina, Rozwój i kształtowanie zainteresowań, WSiP, Warszawa 1989pl_PL
dc.referencesHaag Ernest van den, Szczęścia i nieszczęścia nie umiemy mierzyć, [w:] Kultura masowa, wybór, przekład, przedmowa: Czesław Miłosz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 64–118pl_PL
dc.referencesHameline Daniel, Edward Claparéde, [w:] Myśliciele – o wychowaniu, red. Czesław Kupisiewicz, Irena Wojnar, BGW, Warszawa 1996, s. 185–200pl_PL
dc.referencesHudzik Jan P., Między romantyzmem a pragmatyzmem. O neopedagogice kultury Janusza Gajdy, [w:] Kultura, wartości, kształcenie. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie, red. Dariusz Kubinowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 54–68pl_PL
dc.referencesIwanicka Agnieszka, Wpływ środków masowego komunikowania na poziom aktywności kulturowej młodzieży – praca doktorska, rps w bibliotece Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.referencesIzdebska Jadwiga, Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Trans Humana, Białystok 2001pl_PL
dc.referencesJachimowski Marek, Regiony medialne w Polsce a nowy podział administracyjny kraju, [w:] Polskie media u progu XXI wieku, red. Janusz Adamowski, Marek Jabłonowski, Instytut Dziennikarstwa UW, ASPRA-JR, Warszawa 2001, s. 29–56pl_PL
dc.referencesJakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, red. Danuta Urbaniak-Zając, Jacek Piekarski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001pl_PL
dc.referencesJakubowski Witold, Edukacja w świecie kultury popularnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006pl_PL
dc.referencesJakubowski Witold, Media, tożsamość i edukacja, [w:] Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011, s. 15–31pl_PL
dc.referencesJałowiecki Bohdan, Czy media zagrażają demokracji?, [w:] Media lokalne a demokracja lokalna, red. Jerzy Chłopecki, Rafał Polak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2005, s. 13–34pl_PL
dc.referencesJankowski Dzierżymir, Zróżnicowane rozumienie upowszechniania kultury i jego współczesna wykładnia, [w:] Współczesne dylematy upowszechniania kultury: konferencja naukowa w Lublinie w dniach 4–5 grudnia 1990 r.: zbiór materiałów, red. Jausz Gajda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 25–34pl_PL
dc.referencesJenkins Henry, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesJędrzejewski Stanisław, Radio. Narodziny – Ewolucja – Perspektywy, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000, s. 59–70pl_PL
dc.referencesJuszczyk Stanisław, Wybrane modele komunikowania, [w:] Pedagogika medialna, red. Bronisław Siemieniecki, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 176–192pl_PL
dc.referencesKapuściński Ryszard, Lapidarium IV, Czytelnik, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesKłoskowska Antonina, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesKłoskowska Antonina, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesKłoskowska Antonina, Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa 1972pl_PL
dc.referencesKopciewicz Lucyna, Polityka kobiecości jako pedagogika różnic, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2003pl_PL
dc.referencesKopczyńska Małgorzata, Z popu król – muzyka nastolatków, [w:] Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, red. Anna Przecławska, Leszek Rowicki, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2000, s. 177–198pl_PL
dc.referencesKopczyński Kazimierz, Zainteresowania i system wartości u nieletnich zagrożonych samobójstwem, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesKowalczyk Ryszard, Media lokalne w Polsce, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2008pl_PL
dc.referencesKrüger Heinz-Hermann, Pfaff Nicolle, Metody badań pedagogicznych, [w:] Pedagogika, red. Bogusław Śliwerski, t. 2, GWP, Gdańsk 2006, s. 1–48pl_PL
dc.referencesKrüger Heinz-Hermann, Metody badań w pedagogice, Pedagogika GWP, Gdańsk 2007pl_PL
dc.referencesKubicka Dorota, Kołodziejczyk Anna, Psychologia wpływu mediów: wybrane teorie, metody, badania, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesKultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), red. Witold Jakubowski, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2008pl_PL
dc.referencesKurowska Barbara, Media w procesie wychowania: szansa czy zagrożenie?, [w:] Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 365–376pl_PL
dc.referencesLepa Adam, Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2000pl_PL
dc.referencesLeppert Roman, Młodzież – świat przeżywany i tożsamość, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2002pl_PL
dc.referencesMamzer Hanna, Obraz a karnawalizacja cywilizacji, [w:] Ludyczny wymiar kultury, red. Jan Grad, Hanna Mamzer, Wydawnictwo UAM, Poznań 2004, s. 21–32pl_PL
dc.referencesMarciniszyn Elżbieta, Romanowski Dariusz, Pasje i zainteresowania młodzieży a rzeczywistość szkolna, [w:] Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży: I Konferencja Naukowo-Metodyczna „Szukać – znaleźć – promować”, red. Alicja Skubacz, Wydawnictwo MODN, Opole 2006, s. 33–38pl_PL
dc.referencesMcLuhan Marshall, Radio bęben plemienny, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku: antologia, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 100–108pl_PL
dc.referencesMcLuhan Marshall, Środki zimne i gorące, [w:] M. McLuhan, Wybór tekstów, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 229–240pl_PL
dc.referencesMcLuhan Marshall, Wybór tekstów, Zysk i S-ka, Poznań 2001pl_PL
dc.referencesMelosik Zbyszko, Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości, [w:] Edukacja w czasach popkultury, red. Wojciech Burszta, Andrzej de Tchorzewski, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002, s. 11–32pl_PL
dc.referencesMelosik Zbyszko, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 68–93pl_PL
dc.referencesMelosik Zbyszko, Mass media i przemiany kultury współczesnej [w:] Pedagogika medialna, red. Bronisław Siemieniecki, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 108–121pl_PL
dc.referencesMelosik Zbyszko, Różnica jako (kon)tekst pedagogiczny: ponowoczesne kontrowersje, [w:] Pamięć – miejsce – obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne, red. Jan P. Hudzik, Jadwiga Mizińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 161–175pl_PL
dc.referencesMelosik Zbyszko, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Edytor, Poznań–Toruń 1995pl_PL
dc.referencesMelosik Zbyszko, Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Edytor, Poznań–Toruń 1996pl_PL
dc.referencesMelosik Zbyszko, Szkudlarek Tomasz, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Wydawnictwo Impuls, Kraków 1998pl_PL
dc.referencesMeyrowitz Joshua, Medium Theory [w:] Mass Communication, vol. 1, Theories, basic concepts and varieties of approach, red. Denis McQuail, Sage Publications, London–Thousand Oaks–New Delhi 2007, s. 120–145pl_PL
dc.referencesMichalczyk Stanisław, Media lokalne w systemie komunikowania, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000pl_PL
dc.referencesMichalik Urszula, Kształtowanie świadomości kulturowej oraz poprawianie komunikacji międzykulturowej jako niezbędny element edukacji w dobie globalizacji, [w:] Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej, red. Anna Sajdak, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 96–108pl_PL
dc.referencesMiczka Tadeusz, Glokalizacja mediów. O mechanizmach kreowania i kształtowania współczesnej tożsamości, [w:] Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, red. Igor Borkowski, Aleksander Woźny, Arboretum, Wrocław 2003, s. 30–43pl_PL
dc.referencesMinczanowska Aleksandra, Kreatywność jako wartość i cel edukacji, [w:] Edukacja kreatywna, red. Ewa A. Zwolińska, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 22–30pl_PL
dc.referencesMoir Anne, Jessel David, Płeć mózgu, PIW, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesMroziewicz Krzysztof, Dziennikarz w „globalnej wiosce”, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000, s. 322–345pl_PL
dc.referencesMrozowski Maciej, Media masowe: władza, rozrywka i biznes, ASPRA-JR, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesNarkiewicz-Niedbalec Ewa, Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006pl_PL
dc.referencesNawroczyński Bogdan, Zasady nauczania, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961pl_PL
dc.referencesObuchowska Irena, Drogi dorastania: psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców, WSiP, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesOkoń Wincenty, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesOkoń Wincenty, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1987pl_PL
dc.referencesOlbrycht Katarzyna, Edukacja kulturalna wobec wpływu środków masowego przekazu – pytania podstawowe, [w:] Edukacja kulturalna w życiu człowieka, red. Dzierżymir Jankowski, Wydawnictwo UAM IPA, Kalisz 1999, s. 57–66pl_PL
dc.referencesOlbrycht Katarzyna, Kultura osobista wśród celów edukacji kulturalnej?, [w:] Edukacja kulturalna. Wybrane obszary, red. Katarzyna Olbrycht, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004, s. 15–30pl_PL
dc.referencesPilch Tadeusz, Bauman Teresa, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesPisarek Walery, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesPopek Stanisław, Zdolności i uzdolnienia – ujęcie systemowe problemu, [w:] Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka, red. Stanisław Popek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, s. 9–32pl_PL
dc.referencesPostman Neil, Zabawić się na śmierć: dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Muza, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesPsychologia. Podręcznik akademicki, red. Jan Strelau, t. 2, Psychologia ogólna, GWP, Gdańsk 2000pl_PL
dc.referencesPsychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, red. Andrzej E. Sękowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesPytel Stanisław, Pojęcie „zainteresowania” w literaturze psychologicznej, [w:] Zainteresowania uczniów, red. Antonina Gurycka, cz. I – Problemy psychologiczne i pedagogiczne, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1961, s. 9–28pl_PL
dc.referencesPytlik Jolanta, Szkolne i międzyszkolne modele organizacji zajęć rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży, [w:] Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży: I Konferencja Naukowo-Metodyczna „Szukać – znaleźć – promować”, red. Alicja Skubacz, Wydawnictwo MODN, Opole 2006, s. 123–126pl_PL
dc.referencesRead Herbert, Wychowanie przez sztukę, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976pl_PL
dc.referencesReeves Byron, Clifford Nass, Media i ludzie, PIW, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesRogers Karen B., Re-Forming Gifted Education. Matching the Program to the Child, Great Potential Press, Inc., USA 2002pl_PL
dc.referencesRoguska Agnieszka, Komunikacyjne wartości mediów lokalnych, [w:] Wartości w komunikowaniu, red. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 262– 273pl_PL
dc.referencesRoguska Agnieszka, Przybliżanie kultury regionalnej przez telewizję lokalną w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Kultura, wartości, kształcenie. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie, red. Dariusz Kubinowski, Wydawnictwo Adam Marszałek dla UMCS, Toruń 2003, s. 303–310pl_PL
dc.referencesSasin Magdalena, Kompetencje medialne nauczycieli na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów – porównanie sytuacji polskiej i irlandzkiej, [w:] Nauczyciele muzyki, sztuki. Wybrane aspekty doskonalenia warsztatu zawodowego, red. Anna Pikała, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007, s. 15–26pl_PL
dc.referencesSiemieniecka Dorota, Technologia informacyjna a twórczość, [w:] Pedagogika medialna, red. Bronisław Siemieniecki, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 84–108pl_PL
dc.referencesSiemieniecki Bronisław, Media a patologie, [w:] Pedagogika medialna, red. Bronisław Siemieniecki, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 204–233pl_PL
dc.referencesSillamy Norbert, Słownik psychologii, Książnica, Katowice 2002pl_PL
dc.referencesSikora Henryk, Postawy rodziców a rozwój uzdolnień plastycznych dzieci, [w:] Dylematy edukacji artystycznej, t. II, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, red. W. Limont, K. Nielek-Zawadzka, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005, s. 221–236pl_PL
dc.referencesSiwko Maria, Polska młodzież jako odbiorca mediów: w stronę informacji czy wychowania?, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno- kulturowe [materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej: Kraków, 28 września 2001 r.], red. Lesław H. Haber, wyd. Wydawnictwo AGH, Kraków 2003, s. 177–185pl_PL
dc.referencesSłoniewska Halina, Psychologiczna analiza zainteresowań, PWN, Poznań 1959pl_PL
dc.referencesSłownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006pl_PL
dc.referencesSośniak Tadeusz, Sztuka. Technika. Wartości, Śląsk, Katowice 2001pl_PL
dc.referencesSuper Daniel E., Psychologia zainteresowań, PWN, Warszawa 1972pl_PL
dc.referencesSzacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesSzkudlarek Tomasz, Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesSzmidt Krzysztof J., Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007pl_PL
dc.referencesSzpunar Magdalena, Czas wolny w dobie konsumpcjonizmu i powszechnej mediatyzacji, [w:] Homo creator czy homo ludens? Twórcy –internauci –podróżnicy, red. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 131–140pl_PL
dc.referencesSztobryn Sławomir, Pedagogika Nowego Wychowania, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 278–292pl_PL
dc.referencesSzubertowska Elżbieta, Muzyczna aktywność własna a świadoma percepcja muzyki młodzieży szkół średnich, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002pl_PL
dc.referencesSzybowska Antonina, „Rozrywkowa” czy „poważna”? Kryteria klasyfikacyjne muzyki w wypowiedziach uczniów klas gimnazjalnych, [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, red. Barbara Myrdzik, Małgorzata Latoch-Zielińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 201–207pl_PL
dc.referencesŚliwerski Bogusław, Pedagogika dziecięca. Studium pajdocentryzmu, Pedagogika GWP, Gdańsk 2007pl_PL
dc.referencesŚwida-Zięba Hanna, Młodzi w nowym świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesTarkowski Alek, Komputer. Krótka historia wyobrażeń technokulturowych, [w:] Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. Wiesław Godzic, Maciej Żakowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 299–324pl_PL
dc.referencesToffler Alvin, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986pl_PL
dc.referencesTuszewski Jerzy, Paradoks o słowie i dźwięku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002pl_PL
dc.referencesTyszka Andrzej, Kultura jest kultem wartości. Aksjologia społeczna – studia i szkice, ANTYK Marcin Dybowski, Komorów 1999pl_PL
dc.referencesUchyła-Zroski Jadwiga, Promuzyczne zachowania młodzieży w okresie dorastania i ich uwarunkowanie, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1999pl_PL
dc.referencesUniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesWawrzak-Chodaczek Mirosława, Rola multimediów w zmianie stylu życia społeczeństwa, [w:] Kultura, wartości, kształcenie. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie, red. Dariusz Kubinowski, Wydawnictwo Adam Marszałek dla UMCS, Toruń 2003, s. 289–296pl_PL
dc.referencesWestbrook Robert B., John Dewey, [w:] Myśliciele – o wychowaniu, red. Czesław Kupisiewicz, Irena Wojnar, BGW, Warszawa 1996, s. 277–294pl_PL
dc.referencesWilk Teresa, Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2003pl_PL
dc.referencesWojnar Irena, Aktualne procesy edukacji i kultury w Polsce i na świecie, [w:] Edukacja wobec wyzwań XXI wieku: zbiór studiów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998, s. 15–31pl_PL
dc.referencesWojnar Irena, Humanistyczne intencje edukacji, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesWołoszyn Stefan Jaką pedagogikę uprawiamy?, [w:] Kultura, wartości, kształcenie. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie, red. D. Kubinowski, Wydawnictwo Adam Marszałek dla UMCS, Toruń 2003, s. 25–32pl_PL
dc.referencesZalewska-Pawlak Mirosława, Rola sztuki w wychowaniu. Polska tradycja pedagogiczna, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001pl_PL
dc.referencesZielińska Hanna, Postmodernizm a edukacja, [w:] Nieobecne dyskursy, cz. III, red. Zbigniew Kwieciński, Wydawnictwo UMK, Toruń 1993, s. 188–201pl_PL
dc.referencesBandura Ludwik, Pedagogika medialna, „Ruch Pedagogiczny” 1983, nr 3, s. 3–12pl_PL
dc.referencesBendyk Edwin, Tożsamość w kawałkach. Człowiek epoki sieciowej, „Niezbędnik inteligenta” – dodatek do tygodnika „Polityka” 2006, nr 39, s. 32–36pl_PL
dc.references„Brief – Pierwszy Magazyn Marketingu i Sprzedaży”. Nr specjalny styczeń–kwiecień 2007: „Vademecum mediów”pl_PL
dc.referencesDamrosz Jerzy, Próba określenia nowych zadań pedagogiki kultury w epoce kryzysu europejskiej formacji cywilizacyjno-kulturowej, „Pedagogika Kultury” 2005, t. 1, s. 61–82pl_PL
dc.referencesDudziak Bronisława, Związki między kulturą a osobowością z perspektywy antropologiczno-socjologicznej, „Kwartalnik Edukacyjny” 2006, nr 2, s. 17–27pl_PL
dc.referencesGajda Janusz, Kultura globalna podstawą współczesnej paidei, „Pedagogika Kultury” 2005, t. I, s. 49–59pl_PL
dc.referencesHałgas Katarzyna, Rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, „Kwartalnik Edukacyjny” 2003, nr 3–4, s. 44–51pl_PL
dc.referencesJakubowski Witold, Edukacja wobec kultury globalnej (media i kultura popularna jako wyzwanie edukacyjne), „Kultura, Historia, Globalizacja” – czasopismo internetowe, 2007, nr 1, s. 17–25, http://www.khg.uni.wroc.pl/?type=artykul&id=4, 25.02.2012pl_PL
dc.referencesJedlewska Barbara, Uczestnik kultury jako konsument – „gorący” temat dla pedagoga, „Pedagogika Kultury” 2006, t. II, s. 123–133pl_PL
dc.referencesJemielnik Joanna, Muzyka pop w edukacji, „Edukacja i Dialog” 2001, nr 1, s. 55–59pl_PL
dc.referencesKaczmarkiewicz Maria, Zainteresowania muzyczne młodzieży w okresie przemian edukacyjnych, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2004, nr 5, s. 262–264pl_PL
dc.referencesKapuściński Ryszard, We władzy mediów, „Polityka” 2002, nr 13, s. 13pl_PL
dc.referencesKiszluk Grzegorz, Szubstarski Rafał, „Radio: działa na wyobraźnię” – rozmowa z Jackiem Rusieckim, Jackiem Nieckarzem i Krzysztofem Nepalskim, „Brief” 2000, nr 13, s. 8–13pl_PL
dc.referencesKubinowski Dariusz, Nowe procesy i zjawiska kulturowe jako wyzwanie dla współczesnej pedagogiki kultury – wprowadzenie, „Pedagogika Kultury” 2006, t. 2, s. 7–21pl_PL
dc.referencesKubinowski Dariusz, W poszukiwaniu komplementarnego modelu współczesnej pedagogiki kultury – wprowadzenie, „Pedagogika Kultury” 2005, t. 1, s. 11–23pl_PL
dc.referencesLabiak Damian, Zainteresowania muzyczne młodzieży licealnej, „Wychowanie na co Dzień” 2004, nr 3, s. 21–23pl_PL
dc.referencesŁagoda Joanna, O edukacji w popkulturze, czyli uwagi na trzech marginesach, „Kultura Popularna” 2003, nr 2, s. 135–143pl_PL
dc.referencesMachutniak-Krasucka Anna, Wiedza o kulturze a kapitał społeczny, Refleksje socjologa, „Kultura Współczesna” 2006, nr 2, s. 37–50pl_PL
dc.referencesMarkowska Barbara, Społeczeństwo a media. Dwugłos: Baudrillard – McLuhan, „Kultura Popularna” 2004, nr 1, s. 53–64pl_PL
dc.referencesMatulka Zofia, Upowszechnianie kultury jako problem priorytetowy naszych czasów, „Kultura i Edukacja” 1995, nr 4, s. 23–30pl_PL
dc.referencesMorańska Danuta, Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym – zarys problemu, [w:] Edukacja w sytuacji zmiany społecznej, „Chowanna” 2007, t. 2(29), s. 98–113pl_PL
dc.referencesMusioł Marcin, Pedagogizacja medialna rodziny, „Chowanna” 2007, t. 2(29), s. 114–129pl_PL
dc.referencesOniszczuk Zbigniew, Pojęcie funkcji w badaniach nad społecznym oddziaływaniem prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1988, nr 2, s. 41–52pl_PL
dc.referencesPisarek Walery, Telewizja w systemie komunikowania masowego, „Przekazy i Opinie” 1977, nr 2, s. 9–14pl_PL
dc.referencesRatkiewicz Wiesława, Ratkiewicz Bogusław, Hierarchia wartości młodzieży licealnej, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 2 (165), s. 38–44pl_PL
dc.referencesSankowski Robert, Szczerba Jacek, Popkultura, czyli dozwolone do lat 18, „Gazeta Wyborcza”, 04.01.2006, s. 13pl_PL
dc.referencesStrykowski Wacław, Media w edukacji – kierunki prac badawczych, „Edukacja Medialna” 1998, nr 2, s. 4–9pl_PL
dc.referencesStrykowski Wacław, W poszukiwaniu statusu technologii kształcenia i pedagogiki medialnej, „Rocznik Pedagogiczny” 1995, t. 18pl_PL
dc.referencesTetelowska Irena, Analiza zawartości gazet – wstępne stadium funkcjonalnej typologii prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1962, nr 4, s. 3–19pl_PL
dc.referencesWojciechowska Julita, Geniusz specjalnej troski, „Charaktery” 2009, nr 1, s. 36–39pl_PL
dc.referencesWojnar Irena, Edukacja i kultura, „Kultura i Edukacja” 1995, nr 3, s. 45–60pl_PL
dc.referencesWurszt Halina, Zainteresowania hobbistyczne młodzieży, „Edukacja i Dialog” 2001, nr 1, s. 41–43pl_PL
dc.referencesCele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Łączności, Warszawa 2000, http://kbn.icm.edu.pl/cele/index1.html, 17.08.2006pl_PL
dc.referencesCo Polacy robią w czasie wolnym? Komunikat z badań CBOS, BS/124/2006, oprac. Joanna Lewandowska, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_124_06.PDF, 16.04.2009pl_PL
dc.referencesDiagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek, Warszawa: Rada Monitoring Społecznego, http://www.diagnoza.com/files/diagnoza2007/ raport_11.11.2007.pdf, 10.09.2007pl_PL
dc.referencesDiagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek, Warszawa: Rada Monitoring Społecznego, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf, 04.11.2012pl_PL
dc.referencesEdukacja: jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, tłum. Wiktor Rabczuk, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesEdukacja medialna w Polsce. Raport przygotowany przez zespół Wiesława Godzica dla KRRiT, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesInformator 2008/2009. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódź 2008pl_PL
dc.referencesMany Voices, One World – raport UNESCO, www.unesco.org, 14.08.2006pl_PL
dc.referencesOur Creative Diversity – raport Światowej Komisji do spraw Kultury i Rozwoju pod redakcją Javiera Péreza de Cuéllar, http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586e.pdf, 05.12.2009pl_PL
dc.referencesPodstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, http://bip.men.gov.pl/akty_prawne/rozporzadzenie_20070823_3.pdf, 04.01.2009pl_PL
dc.referencesPodstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2008, http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf, 18.11.2012pl_PL
dc.referencesPodstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2008, http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf, 19.11.2012pl_PL
dc.referencesPodstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego – załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2008, http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf, 19.11.2012pl_PL
dc.referencesPrawo prasowe – ustawa z 26.01.1984 r. z póź. zm., www.sejm.gov.pl, 04.01.2009pl_PL
dc.referencesProgramme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Wyniki badania 2009 w Polsce. Ministerstwo Edukacji Narodowej, www.ifispan. waw.pl/pliki/pisa_2009.pdf, 18.11.2012, http://www1.men.gov.pl/oswiata/biezace/polski_raport_PISA_2006.pdf, 05.11.2008pl_PL
dc.referencesUczyć się, aby być – raport Faure’a, PWN, Warszawa 1975pl_PL
dc.referencesUstawa o radiofonii i telewizji z 29.12.1992 z póź. zm., Dz.U. Nr 7, poz. 34.pl_PL
dc.referenceshttp://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_139287.html – internetowe wydanie magazynu „Chip”, 24.07.2007pl_PL
dc.referenceshttp://e-wydania.pl/poradnik.asp, internetowy poradnik „e-wydania.pl”, 24.07.2007pl_PL
dc.referenceshttp://www.internetworldstats.com/stats.htm, 23.04.2008pl_PL
dc.referenceshttp://merkuriusz.id.uw.edu.pl/numer_3/kultura/W+sieci+cybersztuki,53.html, 24.09.2008pl_PL
dc.referenceshttp://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=562&Itemid=123, strona internetowa Rady Języka Polskiegopl_PL
dc.referenceshttp://www.sixsigma.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.sixsigma.pl%2Ftextbook%2Fesc.html, 01.09.2009pl_PL
dc.referenceswww.nauka.opi.org.pl, strona internetowa jednostki Ośrodka Przetwarzania Informacji, nadzorowanego przez Komitet Badań Naukowych (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), 14.08.2006pl_PL
dc.referenceswww.nauka-polska.pl, opisy polskich prac naukowych wg systemu SYNABA, 14.08.2006pl_PL
dc.referenceswww.polskieradio.pl, 10.10.2007pl_PL
dc.referenceswww.pbczyt.pl, strona internetowa spółki Polskie Badania Czytelnictwa, 14.08.2006pl_PL
dc.referenceshttp://www.unesco.org/education/efa_report/tables_excel/Table2.xls, 05.11.2008pl_PL
dc.referenceswww.wirtualnemedia.pl, 14.08.2006pl_PL
dc.referencesRafa Jarosław, Internet w Polsce – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, referat wygłoszony na konferencji teleinformatycznej Obywatele Internetu 29.06.1999 w Trzebini, http://www.wsp.krakow.pl/papers/trzebinia.html, 24.04.2008pl_PL
dc.referenceshttp://www.pike.org.pl/index.php?p=obranzy&sec=ranking, 30.12.2008pl_PL
dc.referenceshttp://moya.toya.net.pl/site_o_firmie.php, 30.12.2008pl_PL
dc.referencesDomański Tomasz, Marka dla Łodzi, „Kalejdoskop” 2008, nr 11, s. 18–19pl_PL
dc.referencesFilm i flamenco, „Bywalec” – dodatek do „Polska. Dziennik Łódzki. The Times”, 28.11.2008, s. 19pl_PL
dc.referencesFilmowy karnawał, „Echo Miasta”, 27.11.2008, nr 91, s. 1pl_PL
dc.referencesGrał w Bollywood, „Echo Miasta”, 11.12.2008, nr 95, s. 1pl_PL
dc.referencesKulturalna noc, „Echo Miasta”, 18.12.2008, nr 97, s. 1pl_PL
dc.referencesWisława Jordan, Światowa kariera fryzjera z Sieradza, „Ziemia Łódzka”, wrzesień 2008, s. 21pl_PL
dc.referencesKawalerowicz Sylwia, Barcelona doda ci skrzydeł, „Aktivist”, grudzień 2008, nr 114, s. 10pl_PL
dc.referencesKieruzel Marcin, Strąkowski Cezary, Od racjonalizmu do kryzysu, „Kronika Miasta Łodzi” 2008, nr 1, s. 67-72pl_PL
dc.referencesNowak Maciej, Gdzie jest jubilat?, „Aktivist”, grudzień 2008, nr 114, s. 6pl_PL
dc.referencesPawłowski Dariusz, Wieczór z Dedecjusem, „Polska. Dziennik Łódzki. The Times”, 01.12.2009, s. 21pl_PL
dc.referencesPawłowski Dariusz, Wielki świat jest w Łodzi, „Polska. Dziennik Łódzki. The Times”, 01.12.2009, s. 20–21pl_PL
dc.referencesTalaga-Nowacka Aleksandra, Synczyzna, „Kalejdoskop” 2008, nr 11, s. 33–34pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-823-3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe