Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ wahań koniunktury na efekty polityki fiskalnej 

      Szymańska, Agata (2019)
      W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania analizami dotyczącymi oceny siły wpływu dyskrecjonalnych szoków fiskalnych na koniunkturę, przy jednoczesnym niedostatku tego typu badań dla pewnej grupy krajów, między ...