Now showing items 1-10 of 10

  • Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy 

   Kuchciak, Iwa; Świeszczak, Marika; Świeszczak, Krzysztof; Marcinkowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  • Instrumenty dłużne jako dźwignia finansowa rozwoju gmin 

   Bogus, Andrzej; Marcinkowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Debt instruments are rarely used by LRGs in Poland, in comparison to other UE countries. In this paper we state the thesis, that debt can be an effective tool in LRG finance management, fostering the realization of their ...
  • Kapitał intelektualny w MSP 

   Marcinkowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
   Artykuł poświęcony jest kwestiom kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach: opisano istotę tej kategorii oraz wskazano jej znaczenie i specyfikę dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw ...
  • New order in banking 

   Marcinkowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The fi nancial crisis has highlighted many areas of corporate governance failures system in banks. Currently, politicians, regulators, supervisors and environmental bodies are trying to create the foundations for a new ...
  • Nowy ład w bankowości 

   Marcinkowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   Kryzys finansowy uwidocznił wiele obszarów niedoskonałości systemu władztwa korporacyjnego w bankach. Obecnie politycy, regulatorzy, nadzorcy i ciała środowiskowe starają się tworzyć podwaliny nowego ładu bankowości. Artykuł ...
  • Odpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - czyli o giełdowych indeksach zrównoważonego rozwoju 

   Marcinkowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Artykuł przedstawia ideę inwestycji społecznie odpowiedzialnych, a wskazując na wzrost zainteresowania tym nurtem, opisuje powstanie indeksów giełdowych zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono prezentacji ...
  • Rola Komisji ds. Audytu we wspieraniu efektywnego nadzoru korporacyjnego 

   Marcinkowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Osłabienie zaufania inwestorów do sprawozdań finansowych spowodowane licznymi skandalami na wielką skalę powoduje negatywne skutki dla rynków finansowych i całej gospodarki. Zarówno regulatorzy, jak i ciała środowiskowe ...
  • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – wpływ na zawartość raportów rocznych 

   Marcinkowska, Monika (Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2004)
   The paper outlines the idea of corporate social responsibility, which stresses the role that company has to perform within the society. This idea is being propagated as "stakeholder capitalism". The stakeholders of a company ...
  • Wpływ władztwa korporacyjnego na tworzenie wartości przedsiębiorstwa 

   Marcinkowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
   W opracowaniu wskazano dwa podejścia do wartości przedsiębiorstwa: uwzględniające wyłącznie właścicieli oraz wszystkich głównych interesariuszy, i prezentowano związane z tymi koncepcjami modele corporate governance. Następnie ...
  • Władztwo korporacyjne w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 

   Marcinkowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw podkreśla, że podmioty gospodarcze są integralną częścią społeczeństwa, a zatem koniecznym jest sankcjonowanie nadrzędnych norm, zasad i wartości społecznych. ...