Show simple item record

dc.contributor.authorKotyło, Olgierd
dc.date.accessioned2019-08-20T09:11:29Z
dc.date.available2019-08-20T09:11:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29977
dc.description.abstractThe rise in income inequality is often ascribed to globalisation and its various components, such as economic migrations and foreign direct investment. Previous research in this area focused on the relationship between income inequality and flows or stocks of migrants and capital. Little attention has been paid to income flows generated by these categories that are recorded in the balance of payments as primary income. Existing analysis explored the impact of migrants’ remittances on the distribution of income in developing countries. This article analyses the relationship between primary income receipts and income inequality using panel cointegration methods for a group of six emerging countries: Poland, the Czech Republic, Egypt, Russia, Turkey and Chile. In contrast to the existing literature, income inequality is measured by top percentile income share derived from fiscal data (World Inequalities Database). The results reveal a long run, positive relationship between primary income receipts as a share of GDP and top percentile income share. There is also a long-run causal relationship between a rise (fall) in primary income receipts and a rise (fall) in income inequality. The results are robust to alternative estimation methods (CCE, DOLS, VECM). The scope of this work is narrowed by the limited availability of comparable data for other emerging countries.en_GB
dc.description.abstractDo potencjalnych przyczyn wzrostu nierówności dochodowych zalicza się procesy globalizacyjne, w tym migracje ekonomiczne i BIZ. Dotychczasowe badania koncentrowały się na związku między nierównościami dochodowymi a przepływami osób i kapitału. Niewiele uwagi poświęcano generowanym przez nie transferom dochodów rejestrowanym na rachunku obrotów bieżących jako dochody pierwotne. Dotychczasowe analizy poświęcone tym zagadnieniom skupiają się na skutkach transferów dochodów migrantów do kraju pochodzenia i odnoszą się głównie do krajów słabo rozwiniętych. W niniejszej pracy przeanalizowano zależność między przychodami pierwotnymi a nierównościami dochodowymi za pomocą narzędzi kointegracji panelowej dla sześciu krajów wschodzących: Polski, Czech, Egiptu, Rosji, Turcji i Chile. W odróżnieniu od większości dotychczasowej literatury za miernik nierówności dochodowych przyjęto udział najwyższego centyla w dochodzie narodowym wyznaczony na podstawie danych fiskalnych (baza danych WID). Wyniki analizy wskazują na długookresową, dodatnią zależność pomiędzy udziałem przychodów pierwotnych w PKB a udziałem najwyższego centyla w dochodzie narodowym. Wzrost (spadek) udziału przychodów pierwotnych w PKB stanowi ponadto długookresową przyczynę wzrostu (spadku) nierówności dochodowych. Otrzymane wyniki są odporne na zmianę metody estymacji (CCE, DOLS, VECM). Ograniczeniem niniejszej pracy jest niezadowalająca dostępność porównywalnych danych na temat badanych kategorii, utrudniająca rozszerzenie analizy na większą liczbę krajów wschodzących.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa; 26
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectincome inequalityen_GB
dc.subjectbalance of paymentsen_GB
dc.subjectemerging marketsen_GB
dc.subjectpanel cointegrationen_GB
dc.subjectnierówności dochodowepl_PL
dc.subjectbilans płatniczypl_PL
dc.subjectkraje wschodzącepl_PL
dc.subjectkointegracja panelowapl_PL
dc.titlePrzychody pierwotne a nierówności dochodowe w krajach wschodzącychpl_PL
dc.title.alternativePrimary income receipts and income inequality in emerging countriesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number96-111
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAcemoglu D., Autor D. (2010), Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings, „NBER Working Paper Series”, nr 16082, s. 154.pl_PL
dc.referencesAkkermans D. (2017), Net profit flow per country from 1980 to 2009: The longterm effects of foreign direct investment, „PLoS ONE, 12 (6), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179244 (data dostępu: 19 marca 2019).pl_PL
dc.referencesBaltagi B. (2005), Econometric analysis of panel data, John Wiley & Sons, Chichester, s. 237–265.pl_PL
dc.referencesBarbieri L. (2008), Panel cointegration tests: A survey, „Rivista Internazionale di Scienze Sociali”, t. 116, nr 1, s. 3–36.pl_PL
dc.referencesBrzeziński M. (2017), Nierówności dochodowe i majątkowe w Europie – fakty, przyczyny, konsekwencje [w:] J. Kleer, K. Prandecki (red.), Zróżnicowanie dochodowe i społeczne Europy, PAN, Warszawa, 2017, s. 10.pl_PL
dc.referencesBudnikowski A. (2014), Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa, s. 93–100.pl_PL
dc.referencesCard D. (2009), Immigration and inequality, „American Economic Review: Papers and Proceedings”, 99 (2), s. 1–21.pl_PL
dc.referencesCelik S., Basdas U. (2010), How does globalization affect income inequality? A panel data analysis, „International Advances in Economic Research”, t. 16, nr 4, s. 358–370.pl_PL
dc.referencesChintrakarn P. i in. (2012), FDI and income inequality: Evidence from a panel of U.S. states, „Economic Inquiry”, t. 50, nr 3, s. 788–801.pl_PL
dc.referencesChoi C. (2006), Does foreign direct investment affect domestic income inequality?, „Applied Economics Letters”, t. 12, nr 12, s. 811–814.pl_PL
dc.referencesDeng W., Lin Y. (2013), Parameter heterogeneity in the foreign direct investment – income inequality relationship: A semiparametric regression analysis, „Empirical Economics”, t. 45, nr 2, s. 845–872.pl_PL
dc.referencesFeenstra R., Hanson G. (1995), Foreign investment, outsourcing and relative wages, „NBER Working Papers Series”, nr 5121, s. 53.pl_PL
dc.referencesGuschanski A., Onaran Ö. (2018), Determinants of the wage share: A cross-country comparison using sectoral data, „CESifo Forum. Ifo Institut – Leibniz-pl_PL
dc.referencesInstitut für Wirtschaftsforschung an der Universität München”, t. 19, nr 2, s. 44–54.pl_PL
dc.referencesHerzer D. i in. (2014), FDI and income inequality – evidence from Latin American economies, „Review of Development Economics”, 18(4), s. 778–793.pl_PL
dc.referencesHerzer D., Nunnenkamp P. (2013), Inward and outward FDI and income inequality: Evidence from Europe, Review of World Economics, t. 149, s. 395–422.pl_PL
dc.referencesKierzenkowski R., Koske I. (2013), The drivers of labor income inequality – A literature review, „Journal of International Commerce, Economics and Policy”, t. 4, nr 1, s. 32.pl_PL
dc.referencesKoechlin V., Leon G. (2007), International remittances and income inequality: An empirical investigation, „Journal of Economic Policy Reform”, t. 10, nr 2, s. 123–141.pl_PL
dc.referencesKonopczak K., Welfe A. (2014), Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji, „Ekonomista”, nr 4, s. 463–489.pl_PL
dc.referencesLeigh A. (2007), How closely do top income shares track other measures of inequality?, „The Economic Journal”, nr 117, s. 589–603.pl_PL
dc.referencesMajeed T. (2016), Distributional consequences of remittances: Evidence from sixty-five developing countries, „Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences”, t. 10 (2), s. 274–295.pl_PL
dc.referencesMFW (2014), Balance of payments and international investment position compilation guide, MFW, Waszyngton, s. 620.pl_PL
dc.referencesMihaylova S. (2015), Foreign direct investment and income inequality in Central and Eastern Europe, „Theoretical and Applied Economics”, t. XXII, nr 2 (603), s. 23–42.pl_PL
dc.referencesMushtaq M. i in. (2017), Distributional impact of foreign remittances in Pakistan, „Pakistan Business Review”, July 2017, s. 320–338.pl_PL
dc.referencesNakonieczna-Kisiel H. (2016), Foreign direct investment and the balance of payments in Poland, Trends in the World Economy, t. 8, s. 111–123.pl_PL
dc.referencesPerez R.P., Gomes C.N. (2015), Determinants and home country effects of FDI outflows. Evidence from Latin American countries, „ECLAC Studies and Perspectives Series”, nr 166, Mexico, s. 71.pl_PL
dc.referencesPesaran M. (2006), Estimation and inference in large heterogenous panels with a multifactor error structutre, „Econometrica”, nr 74, s. 967–1012.pl_PL
dc.referencesShen I. i in. (2010), Remittances and inequality: A dynamic migration model, „Journal of Economic Inequalities”, t. 8, s. 197–220.pl_PL
dc.referencesWelfe A. (2018), Ekonometria, PWE, Warszawa, s. 486.pl_PL
dc.referencesWorld Development Indicators, https://databank.worldbank.org/data (data dostępu: 19 marca 2019).pl_PL
dc.referencesWorld Inequality Database, https://wid.world/data (data dostępu: 19 marca 2019).pl_PL
dc.referencesWorld Inequality Report (2018), F. Alvaredo i in. (red.), World Inequality Lab, s. 300.pl_PL
dc.contributor.authorEmailolgierd.kotylo@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.26.02
dc.subject.jelD31pl_PL
dc.subject.jelF61pl_PL
dc.subject.jelF21pl_PL
dc.subject.jelF24pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.