Show simple item record

dc.contributor.authorPawlak, Bartłomiej
dc.date.accessioned2019-08-05T08:16:20Z
dc.date.available2019-08-05T08:16:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29891
dc.description.abstractAging of employees is a huge and global problem in times of low birth rate. Because of decreasing number of births and extending lifetime of Polish populations this problem also applies to the Polish economy. One of the economic consequences of aging is extended time of work activity for older people. For this reason the main goal of the article was to examine the direction and influence of changes in the employees’ age structure on economic growth measured by labor productivity (presented as the dynamics of real Gross Domestic Product per employee). The results of the empirical study contained in the article shows that the highest productivity of employees falls on the age of 40. It was also found that there is an optimal value for the age diversity of employees, in which labor productivity is the highest. On the basis of the obtained results, conclusions regarding the Polish economy were presented.en_GB
dc.description.abstractStarzenie się osób pracujących to duży i globalny problem w czasach niskiego przyrostu naturalnego. Z powodu malejącej liczby urodzeń oraz wydłużania się czasu życia polskiego społeczeństwa dotyczy on również polskiej gospodarki. Jedną z ekonomicznych konsekwencji zjawiska starzenia się jest wydłużanie się aktywności zawodowej osób starszych. Z tego też powodu główny cel artykułu stanowi zbadanie kierunku oraz wpływu zmian struktury wieku osób pracujących na wzrost gospodarczy mierzony jako wydajność pracy (dynamika realnego PKB przypadającego na zatrudnionego). Wyniki przeprowadzonego badania empirycznego wykazały, że największą wydajnością pracy charakteryzują się pracownicy w wieku 40 lat. Wykazano także optymalne zróżnicowanie wieku pracowników, dla którego wydajność pracy jest najwyższa. Na podstawie otrzymanych rezultatów zaprezentowano możliwy ich wpływ na polską gospodarkę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii; 2
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectwork productivityen_GB
dc.subjectaging of the populationen_GB
dc.subjectworking people age structureen_GB
dc.subjectdemographyen_GB
dc.subjecteconomic growthen_GB
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectstarzenie się społeczeństwapl_PL
dc.subjectwydajność pracypl_PL
dc.subjectstruktura wieku osób pracującychpl_PL
dc.subjectwzrost gospodarczypl_PL
dc.titleStruktura wieku osób pracujących a wzrost gospodarczypl_PL
dc.title.alternativeThe employees’ age structure economic growthen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number21-38
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBernard Ch. I., The Functions of Executive, Harvard University Press, Cambridge 1958.pl_PL
dc.referencesBloom D.E., Canning D., Fink G., Implication of Population Ageing for Economic Growth, „Oxford Review of Economic Policy” 2010, nr 4, s. 583–612.pl_PL
dc.referencesBloom D., Lutz W., Prskawetz A., Population Aging, Human Capital Accumulation and Productivity Growth, The Population Council, New York 2008.pl_PL
dc.referencesBortkiewicz A., Makowiec-Dąbrowska T., Wiek a zdolność do pracy, [w:] Kleer J. (red.), Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008, s. 111–144.pl_PL
dc.referencesBrémond J., Salort M., Odkrywanie ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesCiutiene R., Railaite R., Challenges of Managing an Ageing Workforce, „Engineering Economics” 2015, nr 4, s. 39–397.pl_PL
dc.referencesDimian G., Ileanu B., Aceleanu M., Aging and Economic Competitiveness in the Core of „North Euro-Zone”, „Engineering Economics” 2016, nr 3, s. 253–264.pl_PL
dc.referencesDrury H., Scientific Management: A History and Criticism, Forgotten Books, New York 2016.pl_PL
dc.referencesJagas J., Wydajność pracy. Uwarunkowania systemowe, Wydawnictwo TiT, Opole 1995.pl_PL
dc.referencesKrawiec F., Wpływ czynników osobowych na wydajność pracy robotników w przemyśle, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesOld-age Pension Systems in the Nordic Countries, https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:968720/FULLTEXT01.pdf [dostęp: 27.04.2018].pl_PL
dc.referencesPenc J., Szumpich S., Ergonomia przemysłowa a wydajność pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesPolska Akademia Nauk – Komitet prognoz „Polska 2000 plus”, Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesProduktywność jako czynnik kształtujący wysokość wynagrodzenia, http://ciborowski.host247.pl/wydajnosc.htm [dostęp: 26.04.2018].pl_PL
dc.referencesSkirbekk V., Age and Individual Productivity: A Literature Survey, „Max Planck Institute for Demographic Research Working Paper” 2003, nr 23, s. 1–37.pl_PL
dc.referencesSmith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSpołeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych, http://migageing.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/36/2015/01/SiM_03.pdf [dostęp: 26.04.2018].pl_PL
dc.referencesSytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/18/1/1/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf [dostęp: 26.04.2018].pl_PL
dc.referencesWhy Business Should Recruit Young People, http://dera.ioe.ac.uk/13758/1/why-businesses-shouldrecruit-young-people.pdf [dostęp: 26.04.2018].pl_PL
dc.contributor.authorEmailbartlomiejpawlak92@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.51.02
dc.relation.volume51pl_PL
dc.subject.jelJ14pl_PL
dc.subject.jelJ20pl_PL
dc.subject.jelC10pl_PL
dc.subject.jelC20pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.