Show simple item record

dc.contributor.authorWalczak, Waldemar
dc.date.accessioned2019-08-05T07:39:18Z
dc.date.available2019-08-05T07:39:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29885
dc.description.abstractThe aim of the article is to present multidimensional analyses and deliberations that bring us closer to better understanding the corrupt practices that commonly occur in everyday economic reality. Particular attention was paid to the economic and social aspects of the corrupt behaviors which are considered, taking into account the main goals of corruption and the accompanying results. At the beginning of the work, the essence and aims of corruption were characterized, and also the author’s own definition of this phenomenon was formulated in a broad sense, according to a pragmatic approach to the analyzed problem. The consequence of the adopted research approach is that corruption has been divided into two categories – crimes and legal corruption. An important element of the analysis is the perception of corruption as a network of influences, connections and dependencies which are a consequence of actions developed in practice and the behaviors of the people in charge of the authorities. Another topic was devoted to financial benefits, which should be interpreted as an economic dimension and a basic determinant for all forms of corruption. In this part of the study, specific processes and decisions for achieving measurable financial benefits by a selected group of beneficiaries were thoroughly discussed and explained. In order to strengthen the formulated theses, remarks and conclusions, the results from the audit carried out by the Supreme Audit Office were additionally used. The findings included in the report of the Supreme Audit Office also served as an important argument for the assessment of specific behaviors in terms of public officials bearing responsibility for activities that are a conscious act of using power for their own particular interests. In the further part of the article, the assumptions and objectives of the anticorruption policy of the government included in the program documents for years 2014–2019, as well as the new version of the anti-corruption strategy for years 2018–2020, were subjected to a critical analysis. Finally, the author presented selected information included in the annual Central Anti-corruption Agency report and a few reflections summing up the process of combating corruption in Poland.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Ethics in Economic Life; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectcorruptionen_GB
dc.subjectabuse of authorityen_GB
dc.subjecteconomicsen_GB
dc.subjectfinanceen_GB
dc.subjectsocial aspectsen_GB
dc.subjectfinancial benefitsen_GB
dc.subjectanti-corruption strategyen_GB
dc.titleEkonomiczne i społeczne aspekty korupcjipl_PL
dc.title.alternativeEconomic and social aspects of corruptionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number31-51
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Economic Policy
dc.identifier.eissn2353-4869
dc.referencesBarczak-Oplustil, A. (2009). „W związku z pełnieniem funkcji publicznej” jako znamię dookreślające czynność sprawczą tzw. korupcji urzędniczej – zarys wybranych problemów. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 3, 75–96.en_GB
dc.referencesBil, J. (2014). Korupcja w biznesie jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, 15, 48–65.en_GB
dc.referencesBogacz-Wojtanowska, E., & Meisel-Dobrzański, J. (2017). Między konfliktem interesów a brudnymi sieciami: problemy i patologie współdziałania organizacji publicznych i pozarządowych. In T. Piróg (Ed.), Oblicza polskiej samorządności. Wyzwania i praktyki rządzenia (s. 61–80). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos. Brol, M. (2009). Korupcja w krajach transformacji ustrojowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Ponaniu, 24, 121–134.en_GB
dc.referencesBrol, M. (2015). Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.en_GB
dc.referencesChudy, W. (1992). Kłamstwo jako korupcja antropologiczna. Ethos, 1, 88–96.en_GB
dc.referencesCieślik, A., & Goczek, Ł. (2015). On the evolution of corruption patterns in the post-communist countries. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(1), 33–53.en_GB
dc.referencesCieślik, A., & Goczek, Ł. (2016). Korupcja, jakość rządzenia a wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 14(5), 91–119.en_GB
dc.referencesCzaińska, K. (2018). Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika – porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 118, 23–33.en_GB
dc.referencesCzepil, B. (2016a). O możliwościach zastosowania kategorii granicy w analizie zjawiska korupcji. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(2), 169–191.en_GB
dc.referencesCzepil, B. (2016b). The ‘fight against corruption’ as a never-ending and selflegitimizing process. Studia Socjologiczne, 4(223), 201–228.en_GB
dc.referencesDominiuk, R. E. (2017). Korupcja wyborcza jako patologia relacji państwo – biznes. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 1(20), 159–169.en_GB
dc.referencesDzionek-Kozłowska, J. (2014). Political corruption and electoral systems seen with economists’ lenses. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 17(4), 79–92.en_GB
dc.referencesDzionek-Kozłowska, J., & Matera, R. (2016). O poszukiwaniu przyczyn bogactwa i nędzy narodów w teorii Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona. Gospodarka Narodowa, 285(5), 5–26.en_GB
dc.referencesGniazdowski, M. (2006). Pochwała korupcji i nepotyzmu w systemach totalitarnych... ale co teraz? Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 9(2), 123–129.en_GB
dc.referencesGodłów-Legiędź, J. (2004). Korupcja a wolność gospodarcza w krajach transformacji ustrojowej. Gospodarka Narodowa, 11/12, 35–48.en_GB
dc.referencesHussein, A. (2017). Bezpieczeństwo antykorupcyjne dla rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio H, 51(6), 117–127.en_GB
dc.referencesInformacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 r. (2018, 9 kwietnia). Warszawa: Centralne Biuro Antykorupcyjne.en_GB
dc.referencesInformacja o wynikach kontroli naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego (LZG-410-19/2009, nr ewid. 148/2010/P/09/LZG). (2010, wrzesień). Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Zielonej Górze.en_GB
dc.referencesJakubów, E. (2018). Konkurencyjność instytucjonalna państw OECD. Catallaxy, 3(1), 5–15.en_GB
dc.referencesKiwak, W., (2012). Ekonomiczny wymiar sprawiedliwości. In U. Zagóra-Jonszta (Ed.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu (s. 157–165). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.en_GB
dc.referencesKopińska, G. (2018). Stanowiska publiczne jako łup polityczny. Polityka personalna w okresie od 16 listopada 2015 do 31 października 2017 roku. Warszawa: Fundacja Batorego.en_GB
dc.referencesKubiak, A. (2013). Działania antykorupcyjne – wybrane przykłady. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288, 45–57.en_GB
dc.referencesLaskowski, P. (2005). Korupcja władz lokalnych. Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 6, 70–77.en_GB
dc.referencesLewicka-Strzałecka, A. (2018). Pomiar korupcji i jego ograniczenia. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 21(1), 7–20.en_GB
dc.referencesLiszewska, A. (2015). Zakres bezprawności „korupcji urzędniczej” – przyjmowanie korzyści a pełnienie funkcji publicznej. Kontrola Państwowa, 5(364), 149–158.en_GB
dc.referencesNIK o naborze na stanowiska urzędnicze. (2010, 18 października). https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-naborze-na-stanowiska-urzednicze.htmlen_GB
dc.referencesNowak, C. (2012). Publicyzacja sfery prywatnej na przykładzie penalizacji korupcji w obrocie gospodarczym. Krytyka Prawa, 4(1), 219–237.en_GB
dc.referencesPacian, J., & Pacian, A. (2010). Zwalczanie korupcji funkcjonariuszy publicznych. Studia Prawnoustrojowe, 11, 255–266.en_GB
dc.referencesPaczocha J. (2018). Partia w państwie. Bezprecedensowa wymiana kadr w administracji rządowej i jej legislacyjne podstawy. Warszawa: Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju.en_GB
dc.referencesPastusiak, R., & Pluskota, A. (2017). Wpływ korupcji na inwestycje. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(85), 671–679.en_GB
dc.referencesPawlikowska-Olszta, M. (2015). Nepotyzm – wróg racjonalnego zarządzania. Personel i Zarządzanie, 12, 26–30.en_GB
dc.referencesPotapenko, K. (2017). Przeciwdziałanie korupcji w zamówieniach publicznych i nowy system e-zamówień „ProZorro” na Ukrainie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, 2, 9–27.en_GB
dc.referencesRomański, M. (2017). Czy CBA i aparat sądowniczy w Polsce są skuteczne w walce z korupcją? Przegląd Nauk o Obronności, 3, 197–219.en_GB
dc.referencesRosicki, R. (2012). Rzecz o nepotyzmie i kumoterstwie. Przegląd Politologiczny, 2, 131–146.en_GB
dc.referencesRządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 37 z dnia 1 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 229).en_GB
dc.referencesRządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 207 z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r., poz. 12).en_GB
dc.referencesSanecka-Tyczyńska, J. (2015). Ocena III Rzeczypospolitej – płaszczyzna polaryzacji współczesnej sceny politycznej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 181(14), 99–114.en_GB
dc.referencesSypniewska, B. A., & Jagodziński, A. (2017). Rola i znaczenie protekcji w procesie poszukiwania pracy w świetle badań. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 9, 77–89.en_GB
dc.referencesSzulczewski, G. (2018). Próba prakseologicznej i etycznej analizy nowych postaci korupcji. Prakseologia, 160, 151–172.en_GB
dc.referencesWalczak, W. (2017). Działania analityczno-informacyjne identyfikujące mechanizmy korupcyjne w procesach zarządzania. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 16, 55–72.en_GB
dc.referencesWalczak, W. (2018). Korupcja jako sieć wpływów, powiązań i zależności. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 19, 11–41.en_GB
dc.referencesWawrzusiszyn, A. (2013). Społeczna percepcja korupcji. Norma czy zagrożenie bezpieczeństwa? In P. Chodak (Ed.), Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypolsolitej Polskiej (s. 135–147). Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.en_GB
dc.referencesWypych-Dobkowska, M. (2010). Konsekwencje nepotyzmu w organizacjach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 6, 9–20.en_GB
dc.contributor.authorEmailwaldemar.walczak@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.22.1.02
dc.relation.volume22pl_PL
dc.subject.jelK42pl_PL
dc.subject.jelZ13pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.