Show simple item record

dc.contributor.authorKuran, Michał
dc.contributor.editorKuran, Magdalena
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.contributor.editorKaczor-Scheitler, Katarzyna
dc.date.accessioned2019-07-11T10:56:48Z
dc.date.available2019-07-11T10:56:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKuran M., Hagiograficzny wizerunek świątobliwej wdowy Doroty Barzi — konstruowanie wzorców osobowych w kazaniu o. Adama Makowskiego Roczna i wieczna pamiątka, [w:] Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, Kuran M., Kuran M., Kaczor-Scheitler K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 267-284, doi: 10.18778/7525-996-4.19pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-996-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29337
dc.description.abstractThe object of the presentation is not another attempt to reconstruct a biography, but an analysis of the image praise created by Father Adam Makowski. The image that has been created in the form of oratory. The author is respecting the rules of constructioning anniversary sermons. Convention exploits in order to make a monument for the dead, which has been created for herself, living piously fulfilling the works of mercy and materially supporting the Jesuits and the poor. The title of oration seems to indicate such an intention by the writer: The Annual and Perennial Reminder [...] Dorothy of Ojźrzaków Barzina [...] at the Memorial Service Offered. Literary imagery requires the overview in the light of hagiographic writing conventions. This is all the more necessary that Dorothy Barzi was describing as saintly, the pious, holy. This article presents an outline of a biographical figure, analysis of the structure of the sermon. The article juxtaposes conventions of funeral preaching and hagiographic text functions, and finally discusses the elements of the hagiographic image of Dorothy Barzi. These elements are: the origin, marital status (adequately the praise of son acts), pious activities, taking on persecution, work for the Church, mortification (posts cilice), showing humility, concern for the Jesuits (donations), the poor (charity), the sick and imprisoned (care), setting a school for girls, pious death.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M., Kuran M., Kaczor-Scheitler K. (red.), Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpiśmiennictwo zakonnepl_PL
dc.subjectksięgozbiorypl_PL
dc.subjectrękopisypl_PL
dc.subjectmedytacjepl_PL
dc.subjectrozwój duchowypl_PL
dc.titleHagiograficzny wizerunek świątobliwej wdowy Doroty Barzi — konstruowanie wzorców osobowych w kazaniu o. Adama Makowskiego Roczna i wieczna pamiątkapl_PL
dc.title.alternativeThe Hagiographic Image of the Saintly Dorothy Barzi — Creating Personal Patterns in the Adam Makowski’s Sermon The Annual and Perennial Reminderpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number267-284pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-332-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteMichał Kuran studia polonistyczne ukończył w roku 1996 na Uniwersytecie Łódzkim. Od roku 1998 pracuje w Katedrze Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych tejże uczelni. Stopień doktora uzyskał w roku 2003, zaś doktora habilitowanego w 2013 roku. Od roku 2009 pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, należy do zespołu redakcyjnego „Czytania Literatury”. Główne obszary zainteresowań badawczych to literatura polska XVII wieku. W szczególności literatura okolicznościowa (poezja i proza), edytorstwo tekstów dawnych, epika staropolska, zwłaszcza dorobek Samuela Twardowskiego i Marcina Paszkowskiego. Michał Kuran jest autorem książek Retoryka, historia i tradycja literacka w twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego (Łódź 2008) oraz Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku (Łódź 2012). Współredagował (z Janem Okoniem) m.in. tom Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej (Łódź 2007), jak też (z Krystyną Płachcińską) tom okolicznościowy Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka), cz. I–II (Łódź 2010) wydany z okazji 70-tych urodzin Profesora Jana Okonia. Wydał tomik Książę Janusz Wiśniowiecki (1598–1636) w lubelskich kazaniach pogrzebowych (Lublin 2007, w serii Lubelska Biblioteka Staropolska). Publikował artykuły w „Terminusie”, „Baroku”, „Napisie”, „Pracach Polonistycznych”, „Acta Universitatis Lodziensis — Folia Litteraria Polonica”, „Acta Universitatis Lodziensis — Folia Librorum” i w „Akapicie” oraz w monograficznych tomach zbiorowych. Recenzje ogłaszał w „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim” i „Studiach Źródłoznawczych”.pl_PL
dc.referencesJaroszewicz F., Matka świętych Polska albo żywoty świętych błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek…, Kraków 1767.pl_PL
dc.referencesMakowski A., Roczna i wieczna pamiątka Jaśnie Wielmożnej i Miłościwej Paniej Jej M‹oś›ci P‹ani› Doroty z Ojźrzakowa Barżynej, wojewodzinej krakowskiej w Kościele Ś‹więtej› Barbary od Ojców Profesów Societatis Iesu, 10. dnia kwietnia wznowiona i z katedry kaznodziejskiej przy mszej żałobnej wystawiona, Kraków 1614.pl_PL
dc.referencesKsiążka pamiątkowa Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie od roku 1584 do 1884 skreślona w roku jubileuszowym, Kraków 1884.pl_PL
dc.referencesKuchowicz Z., Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI–XVIII wieku, Łódź 1974.pl_PL
dc.referencesKuran M., Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku, Łódź 2012 .pl_PL
dc.referencesPaszenda J., Kościół św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym księży jezuitów, Kraków 1985, „Biblioteka Krakowska”, nr 125.pl_PL
dc.referencesSkwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-996-4.19


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe