Show simple item record

dc.contributor.authorLaszkiewicz, Anna
dc.contributor.authorŁaszkiewicz, Anna
dc.date.accessioned2019-07-09T07:25:02Z
dc.date.available2019-07-09T07:25:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0438-5403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29274
dc.description.abstractModern information and telecommunication technologies, in particular the In- ternet and mobile technologies, have created a new opportunity for communication with consumers in the market. In addition to communication channels, there are also solutions enabling the establishment of new sales channels. Consumers, using the Internet in any form, increasingly often choosing products are looking for the convenience and maximisation of benefits in the purchase process. They expect companies to operate omnichannel services tailored to their current preferences. The consumer experience accumulated during the purchase process influences the next purchase decision and the consumer’s loyalty towards the company. The article aims to present the role of shopper experiences in the process of building omnichan- nel customers’ loyalty. The article discusses the issues related to the omnichannel strategy and the legitimacy of its implementation in the enterprise. It also presents the importance of enterprises’ concern for positive consumer experiences in the purchasing process and the impact of these activities on the loyalty of buyers on the company. The article has a theoretical and cognitive character.pl_PL
dc.description.abstractNowoczesne technologie informatyczno-telekomunikacyjne, w tym w szcze- gólności Internet i technologie mobilne, stworzyły na rynku nową możliwość komunikacji z konsumentami. Obok kanałów komunikacji pojawiły się również rozwiązania umożliwiające ustanowienie nowych kanałów sprzedaży. Konsumenci korzystający z Internetu w dowolnej formie coraz częściej wybierając produkty kie- rują się wygodą i maksymalizacją korzyści w procesie zakupu. Oczekują od przed- siębiorstw omnikanałowej obsługi dopasowanej do ich aktualnych preferencji. Do- świadczenia konsumentów zgromadzone podczas procesu zakupowego wpływają na podjęcie kolejnej decyzji o zakupie i lojalność konsumenta wobec firmy. Celem artykułu jest przedstawienie roli doświadczeń kupujących w procesie budowania lojalności klientów omnichannel. W artykule omówiono zagadnienia związane ze strategią omnichannel i zasadnością jej wdrożenia w przedsiębiorstwie. Przedsta- wiono również znaczenie troski przedsiębiorstw o pozytywne doświadczenia kon- sumentów w procesie zakupowym i wpływ tych działań na lojalność kupujących wobec firmy. Artykuł ma charakter teoretyczno-poznawczy.pl_PL
dc.description.abstractСовременные информационно-телекоммуникационные технологии, в том числе, в особенности, интернет и мобильные технологии, создали на рынке новую возможность общения с потребителями. Наряду с каналами коммуни- кации появились также решения, дающие возможность установлять новые каналы продаж. Потребители, пользующиеся интернетом в любой форме, выбирая продукты, все чаще руководствуются удобством и максимизацией выгоды в процессе покупки. Они ожидают от предприятий омниканального обслуживания, приспособленного к их актуальным предпочтениям. Опыт по- требителей, накопленный в процессе покупок, влияет на принятие очередного решения о покупке и на их лояльность по отношению к фирме. Цель статьи – представить роль опыта покупателей в процессе формирования лояльности клиентов омниканала. В статье обсудили вопросы, связанные со стратегией омниканальности и обоснованностью ее внедрения на предприятии. Предста- вили также значение заботы предприятий о положительном опыте потребите- лей в процессе совершения покупок и влияние этих действий на лояльность покупателей к фирме. Статья имеет теоретико-познавательный характер.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherIBRKKpl_PL
dc.relation.ispartofseriesHandel Wewnętrzny;6
dc.subjectwielokanałowośćpl_PL
dc.subjectdoświadczenie klientapl_PL
dc.subjectlojalnośćpl_PL
dc.subjectstrategiapl_PL
dc.subjecthandel elektronicznypl_PL
dc.subjectмногоканальностьpl_PL
dc.subjectопыт клиентаpl_PL
dc.subjectлояльностьpl_PL
dc.subjectстратегияpl_PL
dc.subjectэ-коммерцияpl_PL
dc.subjectomnichannelpl_PL
dc.subjectcustomer experiencepl_PL
dc.subjectloyaltypl_PL
dc.subjectstrategypl_PL
dc.subjecte-commercepl_PL
dc.titleShopper experiences as the key to omnichannel loyaltypl_PL
dc.title.alternativeDoświadczenia zakupowe kupujących jako źródło lojalności w podejściu omnikanałowympl_PL
dc.title.alternativeОпыт покупателей, связанный с приобретением товаров, в качестве источника лояльности в омниканальном подходеpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderAnna Łaszkiewiczpl_PL
dc.page.number8pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAntonowicz M. (2017), Strategia omnichannel – wyzwanie dla logistyki, „Handel Wewnętrzny”, nr 5(370).pl_PL
dc.referencesForrester, Customer Desires vs. Retailer Capabilities: Minding The Omni-Channel Commerce Gap (2018), https://www.hybris.com/medias/sys_master/formsCollaterals/formsCollaterals/h21/ hfa/8808382529566/Hybris-Accenture-Forrester-TLP OmniChannel.pdfpl_PL
dc.referencesGemius (2017), E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGregor B., Gotwald-Feja B., Łaszkiewicz A. (2017), E-commerce a zachowania konsumentów, (w:) Bartosik-Purgat M. (red.), Zachowania konsumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczorowska-Spychalska D. (2017), Consumer perspective of omnichannel commerce, “Manage- ment”, No. 21(2), DOI: https://doi.org/10.1515/manment-2017-0007.pl_PL
dc.referencesLemon K.N., Verhoef P.C. (2016), Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey, “Journal of Marketing”, No. 80(6), DOI: https://doi.org/10.1509/jm.15.0420.pl_PL
dc.referencesMSI (2016), Research Priorities 2016-2018, http://www.msi.org/uploads/articles/MSI_RP16-18.pdfpl_PL
dc.referencesWyner G. (2017), Why Omni-channel Alone Is Not A Strategy, “Marketing News”, September. (www1) https://sjp.pwn.pl/sjp/doswiadczenie;2453772.htmlpl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.laszkiewicz@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume377pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record