Show simple item record

dc.contributor.authorGranosik, Mariusz
dc.date.accessioned2019-07-05T07:12:33Z
dc.date.available2019-07-05T07:12:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGranosik M., Praca socjalna - analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-854-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-854-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29233
dc.description.abstractNiniejsza praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, zawierająca konteksty teoretyczne przyjętej w pracy perspektywy obejmuje teoretyczne i metodologiczne założenia analizy konwersacyjnej wraz ze wskazaniem ich zbieżności z generalnymi założeniami pedagogiki społecznej oraz podstawowe założenia klasycznego i nowego instytucjonalizmu odniesione do założeń analizy instytucjonalnej, zadomowionej już w pedagogice społecznej. Analiza ta wzbogacona będzie ponadto o ocenę przydatności wybranych elementów analizy konwersacyjnej i instytucjonalnej dla teorii i praktyki pedagogiki społecznej. Część druga to prezentacja rezultatów badania opartego na analizie kilkunastu dyskusji profesjonalnych z kilku instytucji. Wnioski te uporządkowane zostały ze względu na stopień ogólności od najbardziej szczegółowych, jak wewnętrzna organizacja działania, poprzez kontekstualizację tego działania, tematyzację i instytucjonalizowanie, aż po bardziej uogólnione wnioski teoretyczne uporządkowane w ścieżki instytucjonalizacji pracy socjalnej. Wnioski ogólne uzupełnione są konkluzjami metodologicznymi oraz praktycznymi. W aneksie znajdzie Czytelnik notę metodologiczną, na którą składa się prezentacja metody, która została wykorzystana w podstawowym dla niniejszej pracy projekcie badawczym z takimi szczegółowymi zagadnieniami, jak próbkowanie, transkrypcja czy procedury analityczne.pl
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Niniejsza publikacja mogła powstać dzięki grantowi badawczemu MNiSW nr N 106 149134, który był finansowany ze środków na naukę w latach 2008–2011.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpraca socjalnapl_PL
dc.subjectanaliza instytucjonalnapl_PL
dc.subjectperspektywa konwersacyjnapl_PL
dc.subjectperspektywa instytucjonalnapl_PL
dc.subjectinstytucjonalizowanie pracy socjalnejpl_PL
dc.subjectprocesy instytucjotwórczepl_PL
dc.subjectorientowanie pracy socjalnejpl_PL
dc.titlePraca socjalna - analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnejpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number311pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnejpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMariusz Granosik jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego od 2001 r. Wcześniej był związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie obronił pracę doktorską pt. Społeczna organizacja pracy socjalnej – studium interakcyjne. W swojej pracy badawczej, prowadzonej już od ponad 18 lat, podejmuje zagadnienia związane z sposobami organizowania, a ostatnio instytucjonalizowania pracy socjalnej. Zainteresowania metodologiczne obejmują takie podejścia interpretatywne jak: teoria ugruntowana, analiza konwersacyjna, analiza dyskursu, wywiad narracyjny, jest też stałym uczestnikiem warsztatów biograficznych oraz warsztatów analizy dyskursu organizowanych m.in. wspólnie z Instytutem Socjologii UŁ. W ciągu ostatnich lat odbył kilka staży naukowych, m. in. w Bielefeld, Koblencji i Mainz. W swoim dorobku Mariusz Granosik ma dwie monografie autorskie, jest redaktorem pięciu prac zbiorowych oraz ponad trzydziestu artykułów naukowych. Mariusz Granosik ma też ponad siedmioletnie doświadczenie praktyczne w pracy opiekuńczej, socjalnej i wychowawczej, w tym w pracy z młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.pl_PL
dc.referencesAdams R., (1996), Social Work and Empowerment, ser. Practical Social Work, Macmillan Press Ltd., Basingstoke Hampshire.pl_PL
dc.referencesAder S., (2006), Was leitet den Blick? Wahrnehmung, Deutung und Intervetnion in der Jugend hilfe, Juventa, Weinheim und München.pl_PL
dc.referencesAlmond G., (1956), Comparative Political Systems, „Journal of Politics”, No. 18.pl_PL
dc.referencesAltagswissen. Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit, (1973), Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen, t. 1–2, Reinbek.pl_PL
dc.referencesArminen I., (2005), Institutional Interaction: Studies of Talk at Work, Aldershot, Ashgate.pl_PL
dc.referencesAsystentura rodziny – nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, (2010), red. M. Szpunar, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni i Uniwersytet Gdański, Gdynia.pl_PL
dc.referencesAtkinson J. M., Drew P., (1979), Order in Court: the Organization of Verbal Interaction in Judicial Settings, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesAtkinson P., Coffey A., (1997), Analyzing Documentary Realities, [w:] Qualitative Research. Theory, Method and Practice, ed. D. Silverman, Sage, London.pl_PL
dc.referencesAustin J. L., (1962), How to do things with words, Cambridge, MA: Harvard University Presspl_PL
dc.referencesBaistow K., (1994), Liberation and Regulation? Some Paradox of Empowerment, „Critical Social Policy”, Issue 42, Vol. 14, No. 3.pl_PL
dc.referencesBaldwin T., (2008), Philosophy of Language in the Twentieth Century, [w:] The Oxford Handbook of Philosophy of Language, eds. E. Lepore, B. C. Smith, Oxford.pl_PL
dc.referencesBarley S., Tolbert P., (1997), Institutionalization and Structuration: Studying the Links between Action and Institution, „Organization Studies”, No. 18 (1).pl_PL
dc.referencesBasso K. H., (1970), To give up on words: silence in the Western Apache culture, „South-Western Journal of Anthropology”, No. 26 (3).pl_PL
dc.referencesBaszaczak B., (2010), Narracja i tożsamość. Paula Ricoeura hermeneutyka antropologiczna, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesBaszaczak B., (2011), Tożsamość człowieka a pojęcie narracji, „Analiza i Egzystencja”, nr 14.pl_PL
dc.referencesBavelas J. B., Rogers L. E., Millar F. E., (1985), Interpersonal Conflict, [w:] Handbook of Discourse Analysis, ed. T. A. van Dijk, Vol. 4, Academic Press, London.pl_PL
dc.referencesBecker H., Geer B., Hughes E., Strauss A., (1961), Boys in White: Student Culture in Medical School, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesBerger P., Luckmann T., (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBergmann G., (1964), Logic and Reality, University of Wisconsin Press, Madison.pl_PL
dc.referencesBergmann M., (2005), Tanio, skutecznie, bezpiecznie? Nowa analiza instytucjonalna i jej wizja instytucji społecznej, „Dialogi Polityczne”, nr 5–6.pl_PL
dc.referencesBergson H., (2007), Materia i pamięć, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerne E., (2010), W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBernstein B., (1980a), Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia, [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBernstein B., (1980b), Socjolingwistyczne ujęcie procesu socjalizacji: uwagi dotyczące podatności na oddziaływanie szkoły, [w:] Badania nad rozwojem języka dziecka, red. G. W. Shuger, M. Smoczyńska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBernstein B., (1990), Odtwarzanie kultury, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBevir M., (2004), Governance and Interpretation: What are the Implications of Postfoundationism?, „Public Administration”, Vol. 82, No. 3.pl_PL
dc.referencesBion W. R., Rickman J., (1943), Intra-group Tensions in Therapy, „Lancet”, 27 November.pl_PL
dc.referencesBlaug M., (2000), Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlumer H. (1975), Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, tłum. D. Niklas, [w:] Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J., Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBockstaele J., Bockstaele M., (1960), Une méthode de traitement des problèmes de groupes : la socianalyse, „Cahiers dʼétudes et de recherches”, Mars, Sorbonne, Paryż.pl_PL
dc.referencesBöhnisch L., (1982), Der Sozialstaat und seine Pädagogik. Sozialpolitische Anleitungen zur Sozialarbeit, Luchterhand, Neuwied, Darmstadt.pl_PL
dc.referencesBokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., (1977), Socjologia języka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBraun A., Graßhoff G., Schweppe C., (2011), Sozialpädagogische Fallarbeit, Ser. Studienbücher für soziale Berufe 11, Ernst Reinhardt Verlag, München.pl_PL
dc.referencesBrose H.-G., (1984), Arbeit auf Zeit – Biographie auf Zeit?, [w:] Biographie und soziale Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven, Red. M. Kohli, G. Robert, Metzler, Stuttgart.pl_PL
dc.referencesBrose H.-G., (1990), Czas życiowy a czas w życiu, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, PWN, Warszawa–Poznań 1990.pl_PL
dc.referencesBrose, H.-G., (2004), Towards a Culture of Non-Simultaneity? An Introduction, [w:] Cultures of Non-Simultaneity, ed. H.-G. Brose, „Time and Society”, Special Volume, 13/1, Sage.pl_PL
dc.referencesBuchanan J., (1966), An Individualistic Theory of Political Process, [w:] Varieties of Political Theory, ed. D. Easton, Prentice-Hal, Englewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesButtny R., (2004), Talking Problems: Studies in Discursive Construction. Albany, NY, State University of New York Press.pl_PL
dc.referencesChmielewski P., (1994), Nowa analiza instytucjonalna. Logika i podstawowe zasady, „Studia Socjologiczne”, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesCichosz M., (2006), Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945–2005, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń.pl_PL
dc.referencesCicourel A., (1973), Cognitive Sociology: language and meaning in social interaction, Penguin, Harmondsworth.pl_PL
dc.referencesCicourel A., (1984a), Etnometodologia, [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentyczne tendencje w socjologii współczesnej, red. E. Mokrzycki, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCicourel A., (1984b), Procedury interpretacyjne i reguły normatywne w procesie negocjacji statusu i roli, [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentyczne tendencje w socjologii współczesnej, red. E. Mokrzycki, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesColeman J., (1990), Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, London.pl_PL
dc.referencesCommunication in Medical Care: Interaction between Primary Care Physicians and Patients, (2006), eds. J. Heritage, D. Maynard, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCorbin J., Strauss A. L. (1990), Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria, „Qualitative Sociology”, Vol. 13, No. 1.pl_PL
dc.referencesCotinaud O., (1976), Groupe et analyse institutionnelle. Lʼintervention psychosiologique et ses dérives, Centurion, Paris.pl_PL
dc.referencesCruberllate J., (2007), Three Neofunctionalist Conceptual Contributions to the Institutional Theory in Organizations, „Brazilian Administrative Review”, Vol. 4, No. 1.pl_PL
dc.referencesCzy kryzys socjologii?, (1977), red. J. Szacki, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., (1984), Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica, nr 8, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., (1985a), Problem podmiotowości we współczesnej socjologii interakcji. Jaźń i jej zniesienie, cz. 1, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., (1985b), Człowiek nie ma osobowości, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica, zesz. 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., (1997), Generalne kierunki opracowania, wymiary analityczne, [w:] Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, wyd. II, Katedra Socjologii Kultury, Łódźpl_PL
dc.referencesCzyżewski M., (1998a), Analiza jakościowa, „Encyklopedia Socjologii”, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., (1998b), Etnometodologia, „Encyklopedia Socjologii”, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., (2009), Polski spór o książkę Strach Jana Tomasza Grossa w perspektywie «pośredniczącej» analizy dyskursu, „Studia Socjologiczne”, nr 3.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., (2010), Historia nieudanej ceremonii. Dyskusja radiowa «Cena wolności» (analiza przypadku), [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, WAiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., Dunin K., (1991), Seppospolita Polska (zamiast posłowia), [w:] Cudze problemy. O ważności tego co nieważne, red. M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., Piotrowski A., (1991), Spór o AIDS, czyli kto panuje w dyskursie o moralności?, [w:] Cudze problemy. O ważności tego co nieważne, red. M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDavidson J., (1984), Subsequent version of invitations, offers, requests and proposals dealing with potential or actual rejection, [w:] Structures of Social Actions: Studies in Conversation Analysis, eds. J. M. Atkinson, J. C. Heritage, Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesDen Fall bearbeitbar halten – Gespräche im Jobcenter, (2011), Red. U. Karl, H. Müller, S. Wolff, mpis, publikacja w druku.pl_PL
dc.referencesDenzin N. K. (1973), Symbolic Interactionism and Ethnomethodology, [w:] Understanding Everyday Life, ed. J. Douglas, Routledge & Kegan Paul, London.pl_PL
dc.referencesDerrida J., (1986), Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, „Pamiętnik Literacki”, zesz. 2.pl_PL
dc.referencesDiscussing Conversation Analysis: The work of Emanuel A. Schegloff, (2003), eds. C. L. Prevignano, P. Thibault, Benjamins, Amsterdam/Philadelphia.pl_PL
dc.referencesDowns A., (1957), An Economic Theory of Democracy, Harper & Row, New York.pl_PL
dc.referencesDudkiewicz M., Granosik M., Racław M., (2011a), Nota metodologiczna, [w:] Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, red. M. Dudkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDudkiewicz M., Granosik M., Racław M., (2011b), Rekonstrukcja uwarunkowań i rekomendacje, [w:] Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, red. M. Dudkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia Socjologii, (1998), tom 1, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEthnomethodology, (1974), ed. R. Turner, Penguin, Harmondsworth.pl_PL
dc.referencesFallverstehen und Fallstudien. Interdisziplinare Beitrage zur rekonstruktiven Sozialarbeitsforschung, (2008), Red. C. Giebeler, W. Fischer, M. Goblirsch, I. Miethe, G. Riemann, Juventa, Weinheim und München.pl_PL
dc.referencesFenomenologia i socjologia, (1989), red. Z. Krasnodębski, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFreidson E., Rhea B., (1963), Processes of control in a company of equals, „Social Problems”, No. 11.pl_PL
dc.referencesFreud Z., (1976), Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGarfinkel H., (1967), Studies in Ethnometodology, wyd. I, Englewood Cliffs, N.Y.pl_PL
dc.referencesGarfinkel H., (1984), Studies in Ethnomethodology, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesGarfinkel H., (1989), Aspekty problemu potocznej wiedzy o strukturach społecznych, przeł. D. Lachowska, [w:] Fenomenologia i socjologia, red. Z. Krasnodębski, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGarfinkel H., (2007), Studia z etnometodologii tłum. Alina Szulżycka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGavin Ch. D., Seabury B. A., (1998a), Działania interpersonalne w pracy socjalnej, t. 1, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referencesGavin Ch. D., Seabury B. A., (1998b), Działania interpersonalne w pracy socjalnej, t. 2, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referencesGeißler K., (2000), Vom Beten zur Beratung ohne Ende, „Supervision”, Nr. 2.pl_PL
dc.referencesGlaser B., Strauss A. L., (1964), Awareness Contexts and Social Interaction, „American Sociological Review”, Vol. 29, No. 5.pl_PL
dc.referencesGlaser B., Strauss A. L. (1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine Publishing Company, Chicago. Contexts and Social Interaction, „American Sociological Review”, Vol. 29, No. 5.pl_PL
dc.referencesGlaser B., Strauss A. L., (1968), Time for Dying, Aldine Publishing Co., Chicago.pl_PL
dc.referencesGoffman E., (1978), Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Penguin Books, Harmondsworth.pl_PL
dc.referencesGoffman E., (1979), Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity, Penguin Books, Harmondsworthpl_PL
dc.referencesGoffman E., (2006), Rytuał interakcyjny, tłum. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoffman E., (2011), Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGoldson B., (2000), ʽChildren in needʼ or ʽyoung offendersʼ? Hardening ideology, organizational change and new challenges for social work with children in trouble, „Child and Family Social Work”, No. 5.pl_PL
dc.referencesGouldner A., (1977), Co zdarzyło się w socjologii: historyczny model rozwoju strukturalnego, [w:] Czy kryzys socjologii?, red. J. Szacki, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGouldner A., (1984a), Anty-Minotaur, czyli mit socjologii wolnej od wartości, [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentyczne tendencje w socjologii współczesnej, red. E. Mokrzycki, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGouldner A., (1984b), Teoretyczny kontekst socjologii, [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentyczne tendencje w socjologii współczesnej, red. E. Mokrzycki, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (1997), Niektóre aspekty pracy nad rozumieniem upośledzonego, „Studia Socjologiczne”, nr 144 (1/97).pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2000), Professionalität und Handlungschamata in der Sozialarbeit, „Zeitschrift für Qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung”, Heft 1.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2002), Kształcenie–tożsamość–działanie. O biograficznym wymiarze pracy socjalnej, [w:] Badanie–działanie–kształcenie. Czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej, red. E. Marynowicz-Hetka, Wyd. ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2003a), Interakcjonistyczne badanie działania w pracy socjalnej jako pomost pomiędzy teorią i praktyką, [w:] Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, red. E. Kantowicz, A. Olubiński, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2003b), Profesjonalizm a schematy działania w pracy socjalnej, „Praca Socjalna”, nr 1.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2003c), Walka interakcyjna o sytuacyjny status w młodzieżowej grupie rówieśniczej – studium przypadku, „Przegląd Socjologiczny”, t. 52/1.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2004), Czy Aleksander Kamiński zasługuje na krytykę?, [w:] Aleksander Kamiński i jego twórczość pedagogiczna. Dyskusja o przeszłości wobec teraźniejszości i przyszłości, red. E. Marynowicz-Hetka, H. Kubicka, M. Granosik, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2005a), Nowa organizacja pozarządowa jako biograficzny plan działania – koncepcja teoretyczno-badawcza, [w:] Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, red. B. Kromolicka, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2005b), Badania biograficzne i obserwacja uczestnicząca – w stronę zintegrowanego podejścia badawczego, [w:] Narracje – (auto)biografia – etyka, red. L. Koczanowicz, R. Nahirny, R. Włodarczyk, Wydawnictwo DSWE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2005c), Superwizja jako praca nad biografią, [w:] Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, red. J. Szmagalski, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Służb Rodzinie, ser. Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2006a), Związki z socjologią interpretatywną, [w:] E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2006b), Profesjonalizacja zawodów społecznych. Przykład praca socjalna, [w:] E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2006c), Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2006d), Professional Action in Social Work – an Interactional Perspective, [w:] Face of Research on European Social Development. Community Work, Civil Society, and Professionalisation of Social Work, ed. A. Heimgartner, LIT Verlag, Wien.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2006e), Wykluczony Inny – fenomenologia (po)rozumienia, [w:] E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2007a), Zespołowość jako podstawowa kategoria badań interpretatywnych, [w:] Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, M. Granosik, D. Wolska-Prylińska, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2007b), Analiza konwersacyjna w badaniach pedagogicznych: zakres zastosowań, możliwości i ograniczenia, [w:] Narracja–krytyka–zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, red. E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz, Wydawnictwo DSWE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2008), Professionalisation of the Social Crafts. Social Work: the Case in Point, [w:] Contemporary Developments in Social Protection and Social Work: Professionalisation, Deinstitutionalisation and Reform, ed. S. Bornarova, Faculty of Philosophy, Institut for Social Work and Social Policy, Skopje.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2010a), Conversation Analysis: The Method of Research into Professional Action, [w:] Participative Approaches in Social Work Research/Les approches participatives dans les recherches du travail social, ed. M. Granosik, A. Gulczyńska, E. Marynowicz-Hetka, Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej pod patronatem KNP PAN, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2010b), Public discourse – a new field of social work, [w:], European Societies in Transition – Social Development and Social Work, ed. Dan Sandu, Lit. Verlag, Berlin.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2011a), Rekonstrukcja uwarunkowań możliwości przekształceń/zmian organizacji codziennej pracy socjalnej w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, [w:] Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, red. M. Dudkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2011b) The Third Party and the (Professional) Stranger: Personal and Interactional Approach to Participative Research, „Pensée plurielle. Parole, pratiques & réflexions social”, No. 3.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2012), „Mówię, jak jest, robię, co mi każą” o interpretacyjnym rozdarciu współczesnego pracownika socjalnego, [w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGranosik M., (2013), Discursive Participation of Social Work Research – a Critical Perspective, Montpellier (w przygotowaniu).pl_PL
dc.referencesGranosik M., Gulczyńska A., Marynowicz-Hetka E., (2008a), Analyse de nouvelles pratiques dans le champ du travail social – Approches méthodologiques. Synthèse du séminaire de Vaucresson, (przeł. G. Karbowska), „Pensée plurielle. Parole, pratiques & réflexions social”, No. 3 (19).pl_PL
dc.referencesGranosik M., Gulczyńska A., Marynowicz-Hetka E., (2008b), Processus de création de nouvelles pratiques dans le champ du travail social – L’analyse d’une perspective participative, (przeł. G. Karbowska), „Pensée plurielle. Parole, pratiques & réflexions social”, No. 3(19).pl_PL
dc.referencesGranosik M., Gulczyńska A., Marynowicz-Hetka E., (2010a), Introduction/Introduction, [w:] Participative Approaches in Social Work Research/Les approches participatives dans les recherches en travail social, ed. M. Granosik, A. Gulczyńska, E. Marynowicz-Hetka, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGranosik M., Gulczyńska A., Marynowicz-Hetka E., (2010b), The diary of the seminar/Journal du seminaire, [w:] Participative Approaches in Social Work Research/Les approches participatives dans les recherches en travail social, ed. M. Granosik, A. Gulczyńska, E. Marynowicz-Hetka, Wydawnictwo UŁ, Łódź.Greenwood E., (1957), Attributes of a Profession, „Social Work”, No. 2.pl_PL
dc.referencesGuigou J., (1978), Temps mort pour l’analyse institutionnelle?, POUR, No. 62–63.pl_PL
dc.referencesGuiraud P., (1976), Semantyka, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGutierrez K., Rymes B., Larson J., (1995), Script, Counterscript, and Underlife in the Classroom, „Harvard Educational Review”, Vol. 65, No. 3pl_PL
dc.referencesHabermas J., (1999), Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHall P. A., Taylor R. C. R., (1996), Political Science and the Three New Institutionalisms, „Political Studies”, No. 44 (5).pl_PL
dc.referencesHałas E., (1998), Interakcjonizm symboliczny, „Encyklopedia Socjologii”, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHay C., (2006), Constructivist institutionalism, [w:] The Oxford Handbook of Political Institutions, eds. R. A. W. Rhodes, S. A. Binder, B. A. Rockman, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesHeck R. G., May R., (2008), Fregeʼs Contribution to Philosophy of Language, [w:] The Oxford Handbook of Philosophy of Language, eds. E. Lepore, B. C. Smith, Oxford.pl_PL
dc.referencesHege M., (1994), Berufsbiographie in der Supervision, „Supervision”, Heft 26 .pl_PL
dc.referencesHege M., (2002), Supervision in der Sozialarbeit der letzten zwanzig Jahre, „Supervision”, Nr. 2.pl_PL
dc.referencesHeritage J., (1984), Garfinkel and Ethnomethodology, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesHermanns H., (1984), Ingenieurleben. Der Berufsverlauf von Ingenieuren in biografischer Perspektive, [w:] Biographie und Soziale Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven, Red. R. Kohli, G. Robert, Metzler, Stuttgart.pl_PL
dc.referencesHerrigel G., (2005), Institutionalists at the limits of institutionalism: a constructivist critique of two edited volumes from Wolfgang Streeck and Kozo Yamamura, „Socio-Economic Review”, Oxford University Press and the Society for the Advancement of Socio-Economics, No. 3.pl_PL
dc.referencesHerwig-Lempp J., (2004), Ressourcenorientierte Teamarbeit: systemische Praxis der kollegialen Beratung, ein Lern- und Übungsbuch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.pl_PL
dc.referencesHess R., (1975), La Socianalyse, Éditions universitaires, Paris.pl_PL
dc.referencesHitzler S., (2012), Aushandlung ohne Dissens? Praktische Dilemmata der Gesprächsführung im Hilfeplangespräch, VS Verlag, Wiesbaden.pl_PL
dc.referencesHitzler S., Messmer H., (2010), Group Decision-making in Child Welfare and the Pursuit of Participation, „Qualitative Social Work”, Vol. 9, No. 2pl_PL
dc.referencesHobbes T., (1954), Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHoch B., (2002), Supervision – Ort der Langsamkeit, Ort der Lösung?, „Supervision”, Nr. 1pl_PL
dc.referencesHodgson G., (2003), John R. Commons and the Foundations of Institutional Economics, „Journal of Economic Issues”, Vol. 37, No. 3.pl_PL
dc.referencesHolton R. J., Turner B. S., (1986), Talcot Parsons on Economy and Society, Routledge and Kegan Paul Inc. NY.pl_PL
dc.referencesHow to Analyse Talk in Institutional Settings: A Casebook of Methods, (2001), ed. A. McHoul, M. Rapley, Continuum International, London.pl_PL
dc.referencesHughes E., (1958), Man and Their Work, The Free Press, Glencoe, Illinois.pl_PL
dc.referencesJakob G., (2001), Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych, [w:] Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, red. D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakobson R., (1989), W poszukiwaniu istoty języka, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, (2001), red. D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJansen B., (2002), Selbstdarstellung. Aspekte zu einer Berufsbilddiskussion, „Supervision”, Nr. 1.pl_PL
dc.referencesJarman-Rohde L., McFall J., Kolar P., Strom G., (1997), The Changing Context of Social Work Practice: Implications and Recommendations for Social Work Educators, „Journal of Social Work Education”, Vol. 33, No. 1.pl_PL
dc.referencesJaspers K., (1978), Sytuacje graniczne, przeł. M. Skwieciński, [w:] Jaspers, red. R. Rudziński, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJefferson G., (1983), On Exposed and Embedded Correction in Conversation, „Studium Linguistik”, Nr. 14.pl_PL
dc.referencesJęzyk i społeczeństwo, (1980), red. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.references„Journal Officiel de la République Française – Lois et Décrets” 1957, No. 84, 9 April.pl_PL
dc.referencesKallmeyer W., Schütze F., (1976), Konversationsanalyse, „Studium Linguistik”, Nr. 1.pl_PL
dc.referencesKallmeyer W., Schütze F., (1977), Zur Konstitution von Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung, [w:] Gesprächsanalysen, Red. D. Wagner, Buske, Hamburg.pl_PL
dc.referencesKamiński A(leksander), (1980), Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamiński A(ntoni), (1988), Res Publica – Res Privata, [w:] V. Ostrom, Federalizm amerykański, Tworzenie społeczeństwa samorządnego, [przeł. J. Kubicka-Daab], Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamiński A(ntoni), (1994), Wstęp, [w:] Załamanie porządku etatystycznego, red. W. Morawski, W. Kozek, Instytut Socjologii UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKim K. K., (2002), Order and Agency in Modernity: Talcott Parsons, Erving Goffman, and Harold Garfinkel, State University of New York Press.pl_PL
dc.referencesKnill Ch., (1999), Explaining Cross – National Variance in Administrative Reform: Autonomous v. Instrumental Bureaucracies, „Journal of Public Policy”, No. 19.pl_PL
dc.referencesKonecki K., (1988), Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, „Studia Socjologiczne”, nr 1.pl_PL
dc.referencesKonecki K., (1997), Time in the Recruiting Search Process by Headhunting Companies, [w:] Grounded Theory in Practice, eds. A. Strauss, J. Corbin, Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesKonecki K., (1998), Łowcy głów – headhunting. Analiza pracy rekrutacyjnej w agencjach doradztwa personalnego, Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa-Wero, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoopman C., (2011), Foucault and Pragmatism: Introductory Notes on Metaphilosophical Methodology, „Foucault Studies”, No. 11.pl_PL
dc.referencesKozinowski M., (2000), Supervision im Profitbereich – Chance oder Sakrileg?, „Supervision”, Nr. 4pl_PL
dc.referencesKrasiejko I., (2009), Nowe role pracownika socjalnego, „Praca Socjalna”, nr 6.pl_PL
dc.referencesKrasiejko I., (2010), Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referencesKrüger H., (1983), Gruppendiskussionen. Überlegungen zur Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit aus der Sicht der Betroffenen, „Soziale Welt”, Heft 1.pl_PL
dc.referencesKryzys i schizma. Antyscjentyczne tendencje w socjologii współczesnej, (1984), red. E. Mokrzycki, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLabov W., (1972a), Rules for Ritual Insults, [w:] Studies in Social Interaction, ed. D. Sudnow, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesLabov W., (1972b), The Logic of Nonstandard English, [w:] Language and Social Context, ed. P. P. Giglioli, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex.pl_PL
dc.referencesLaclau E., (1994), Why Do Empty Signifiers Matter to Politics?, [w:] The Lesser Evil and the Greater Good, ed. J. Weeks, River Orams Press, London.pl_PL
dc.referencesLʼanalyse institutionnelle en crise? Historique, analyses et débats, (1978), „POUR” (Revue), Special Volume 62–63, November–December.pl_PL
dc.referencesLanger S. K., (1976), Nowy sens filozofii, przeł. A. Bogucka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLapassade G., (1975), Socianalyse et Potentiel humain, Gauthier-Villars, Paris.pl_PL
dc.referencesLeffers C. J., (1994), Supervision – Die neue Zauberformel zur Professionalisierung der Sozialarbeit?, [w:] Modernisierung Sozialer Arbeit durch Methodenentwicklung und – reflexion, Hrsg. N. Groddeck, M. Schumann, Lambertus Verlag, Freiburg im Breisgan.pl_PL
dc.referencesLévi-Strauss C., (1969), Myśl nieoswojona, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiberman K(enneth), (2007), Husserl’s criticism of reason: With ethnomethodological specifications, Lexington Books, Lanham.pl_PL
dc.referencesLiedtke F., (2001), Relevanz und Relevanzbereiche im Gespräch, [w:] Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, Red. A. Burkhardt, H. Steger, H. E. Wiegand, Walter de Gruyter, New York, Berlin.pl_PL
dc.referencesLissowska M., (2004), Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLourau R., (1970), Lʼanalyse institutionnelle, Les Éditions de Minuit, Paris.pl_PL
dc.referencesManterys A., (1997), Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarch J. G., Olsen J. P., (1989), Rediscovering Institutions, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E., (1994), Aplikacyjny nurt analizy instytucjonalnej i jego przydatność dla pedagogiki społecznej, [w:] Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E., (2006), Aplikacyjne nurty analizy instytucjonalnej i ich zastosowanie w działaniu społecznym, [w:] Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, t. 1, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesMaxwell J., (1959), Towards a Clarification of the Therapeutic Community Concept, „British Journal of Medical Psychology”, No. 32.pl_PL
dc.referencesMaxwell J., (1981), Społeczności terapeutyczne, [w:] Psychologia w działaniu, red. K. Jankowski, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMay T., (2011), A New Neo-Pragmatism: From James and Dewey to Foucault, „Foucault Studies”, No. 11.pl_PL
dc.referencesMendel G., (1992), La Société nʼest pas une famille, la Découverte, Paris.pl_PL
dc.referencesMeyer J., (1994), Rationalized Environments, [w:] Institutional Environments and Organizations, eds. R. Scott, J. Meyer, Sage, Newbury Park.pl_PL
dc.referencesMeyer J., (1996), Otherhood: The Promulgation and Transmission of Ideas in the Modern Organizational Environment, [w:] Translating Organizational Change, de Gruyter, eds. B. Czarniawska, G. Sevon, Berlin.pl_PL
dc.referencesMeyer J. W., Ronald L. J., (2000), The ʽActorsʼ of Modern Society: The Cultural Construction of Social Agency, „Sociological Theory”, No. 18.pl_PL
dc.referencesMiller R., (1982), Japan’s Modern Myth, Weatherhill, Tokyo.pl_PL
dc.referencesMokrzycki E., (1984), Wstęp, [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentyczne tendencje w socjologii współczesnej, red. E. Mokrzycki, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNarracja–krytyka–zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, (2007), red. E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz, Wydawnictwo DSWE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNarracje – (auto)biografia – etyka, (2005), red. L. Koczanowicz, R. Nahirny, R. Włodarczyk, Wydawnictwo DSWE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNocuń A., Szmagalski J., (1998), Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referencesNorth D., (1986), The New Institutional Economics, „Journal of Institutional and Theoretical Economics”, No. 142.pl_PL
dc.referencesOlsen J. P., (2000), Organizing European Institutions of Governance. A Prelude to an Institutional Account of Political Integration, „Arena Working Paper”, No. 2, Oslo.pl_PL
dc.referencesOstrom E., Gardner R., Walker J., (1994), Rules, Games, and Common-Pool Resources, The University of Michigan Press, Ann Arbor.pl_PL
dc.referencesPädagogische Professionalität: Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns, (1996), Red. W. Helsper, A. Combe, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Suhrkamp Verlag.pl_PL
dc.referencesParticipative Approaches in Social Work Research/Les approches participatives dans les recherches en travail social, (2010), red. M. Granosik, A. Gulczyńska, E. Marynowicz-Hetka,), Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej pod patronatem KNP PAN, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesPawlak W., (1993), Instytucje i zmiana instytucjonalna w teorii D. Northa, „Studia Socjologiczne”, nr 1.pl_PL
dc.referencesPayne M., (1991), Modern Social Work Theory: A Critical Introduction, Lyceum Books, Inc. Chicago.pl_PL
dc.referencesPedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, (1998), red. Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referencesPierson P., Skocpol T., (2002), Historical Institutionalism in Contemporary Political Science, [w:] Political Science: State of the Discipline, eds. I. Katznelson, H. Milner, Norton, New York.pl_PL
dc.referencesPiotrowski A. (1981), Negocjacyjny model interakcji, „Przegląd Socjologiczny”, nr 33.pl_PL
dc.referencesPithouse A., (1985), Poor Visibility. Case Talk and Collegial Assessment in a Social Work Office, „Work and Occupations”, Vol. 12, No. 1.pl_PL
dc.referencesPithouse A., (1987), Social Work: The Social Organisation of an Invisible Trade, Aldershot u.a.O.pl_PL
dc.referencesPollitt Ch., Bouckaert G., (2000), Public Management Reform: a Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesPomerantz A. M., (1978), Compliment responses: notes on the cooperation of multiple constraints, [w:], Studies in the Organization of Conversational Interaction, ed. J. N. Schenkein, Academic Press, New York.pl_PL
dc.referencesPomerantz, A. M., (1984), Agreeing and disagreeing with assessment: Some features of preferred/dispreferred turn shapes, [w:] Structure of Social Action: Studies in Conversation Analysis, eds. J. M. Atkinson, J. Heritage, Cambridge, Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesPopper K., (1985), The rationality principle, [w:] Popper Selections, ed. D. Miller, Princeton University Press, NJ.pl_PL
dc.referencesPracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, (2011), red. M. Dudkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrawda M. (1989), Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze), „Studia Socjologiczne”, nr 4.pl_PL
dc.referencesPrawda M., (1987), Doświadczenie pracy w historii życia. Z badań socjologów niemieckiego obszaru językowego, „Studia Socjologiczne”, nr 1.pl_PL
dc.referencesPutnam R., Leonardi R., Nanetti R., (1995), Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesRadlińska H., (1961), Pedagogika społeczna, Ossolineum, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRancew-Sikora D., (2007), Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRauschenbach T., (1996), Awans w cieniu państwa opiekuńczego. O rozwoju zawodowej pracy socjalnej w Niemczech, [w:] Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Interart, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRenkema J., (2004), Introduction to discourse studies, John Benjamins Publishing, Philadelphia.pl_PL
dc.referencesRichmond M., (1917), Social Diagnosis, Russell Sage Foundation, New York.pl_PL
dc.referencesRiemann G., (1997), Beziehungsgeschichte, Kernprobleme und Arbeitsprozesse in der sozialpadagogischen Familienberatung. Eines arbeits-, biographie- und interaktionsanalytische Studie zu einem Handlungsfeld der sozialen Arbeit, niepublikowana praca habilitacyjna, Otto-von-Guericke Universitat Magdeburg.pl_PL
dc.referencesRiemann G., (2000), Die Arbeit in der sozialpädagogischen Familienberatung. Interaktionsprozesse in einem Handlungsfeld der sozialen Arbeit, Juventa, Weinheim und München.pl_PL
dc.referencesRiemann G., (2005a), Ethnographies of practice – practising ethnography. Resources for self-reflective social work, „Journal of Social Work Practice”, Vol. 19, No. 1, March.pl_PL
dc.referencesRiemann G., (2005b), Trying to Make Sense of Cases. Features and Problems of Social Workers’ Case Discussions, “Qualitative Social Work”, No. 4.pl_PL
dc.referencesRiemann G., (2009), Der Beitrag interaktionistischer Fallanalysen professionellen. Handelns zur sozialwissenschaftlichen Fundierung und Selbstkritik der Sozialen Arbeit, [w:] Professionalität in der Sozialen Arbeit. Standpunkte, Kontroversen, Perspektive, Red. R. Becker-Lenz, S. Busse, G. Ehlert, S. Müller, VS Verlag, Wiesbaden.pl_PL
dc.referencesRiemann G., (b.d.), Biograficzne wpływy i biograficzna zawartość działania profesjonalnego: analiza tekstowa zespołowego omówienia przypadku w społeczno-pedagogicznym ośrodku poradnictwa rodzinnego. Omówienie przypadku Pani Gräfe, przeł. Marek Czyżewski, mpis, Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesRiemann G., Schütze F., (1992), „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 36, nr 2.pl_PL
dc.referencesRiesman D., (1971), Samotny tłum, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRiker W., Ordershook P., (1973), An Introduction to Positive Political Theory, Prentice-Hal, Englewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesRittberger B., Schimmelfennig F., (2006), Explaining the constitutionalization of the European Union, „Journal of European Public Policy”, No. 13.pl_PL
dc.referencesRokuszewska-Pawełek A., (1996), Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program socjologii biografistycznej Fritza Schützego, „Ask”, nr 1.pl_PL
dc.referencesRorty R., (1967), The Linguistic Turn, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesRose N., (1998), Inventing our selves. Psychology, power, and personhood, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesRose N., (1999), Powers of Freedom. Reframing Political Thought, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesRosenberg S., Sedlak A., (1972), Structural Representations of Implicit Personality Theory, [w:] Advances in Experimental Social Psychology 6, ed. L. Berkowitz, Academic Press, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesRuzek S. K., (1973), Making Social Work Accountable, [w:] The Professions and their Prospects, ed. E. Freidson, Beverly Hills und London.pl_PL
dc.referencesRytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, (1997), red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Aureus, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSacks H., Schegloff E. A., Jefferson G., (1974), A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation, „Language”, No. 50.pl_PL
dc.referencesSady W., (1993), Wittgenstein. Życie i dzieło, Daimonion, Lublin.pl_PL
dc.referencesSałustowicz P., (2001), O akademizacji pracy społecznej w Niemczech – krytyczna ocena istniejącego stanu, [w:] Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, red. E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski, Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referencesSchegloff E. A., (2007), Sequence Organization in Interaction: A Primer in Conversation Analyis, Vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesSchegloff E. A., Jefferson G., Sacks H., (1977), The preference for self-correction in the organization of repair in conversation, „Language”, No. 53.pl_PL
dc.referencesSchimmelfennig F., Sedelmeier U., (2002), Theorizing EU enlargement: research focus, hypotheses, and the state of research, „Journal of European Public Policy”, No. 9.pl_PL
dc.referencesSchmidt V. A., (2008), Discursive institutionalism: The explanatory power of discourse, „Annual Review of Political Science”, No. 11.pl_PL
dc.referencesSchmidt V. A., (2010), Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive institutionalism as the fourth ‘new institutionalism’, „European Political Science Review”, Vol. 2, No. 1, March.pl_PL
dc.referencesSchnädelbach H., (1992), Filozofia. w Niemczech w latach 1831–1933, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchütz A., (1971), Das Problem der Relevanz, Suhrkamp, Frankfurt am Main.pl_PL
dc.referencesSchütze F., (1981), Prozeßstrukturen des Lebensablaufs, [w:] Biographie in handlungswissenschaftlicher Perspektive, Red. J. Matthes, A. Pfeifenberger, M. Stosberg, Verlag der Nürnberger Forschungsvereinigung, Nürnberg.pl_PL
dc.referencesSchütze F., (1990), Presja i wina: doświadczenia młodego żołnierza niemieckiego w czasie drugiej wojny światowej i ich implikacje biograficzne, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski, Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchütze F., (1992), Sozialarbeit als „bescheidene” Profession, [w:] Erziehen als Profession. Zur Logik professionellen Handelns in pädagogischen Feldern, Hrsg. B. Dewe, W. Ferchhoff, F. Olaf-Radtke, Leske+Budrich, Opladen.pl_PL
dc.referencesSchütze F., (1994), Strukturen des professionellen Handelns, biographische Betroffenhait und Supervision, „Supervision”, Heft 26, November.pl_PL
dc.referencesSchütze F., (1997), Trajektoria cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne”, nr 1.pl_PL
dc.referencesScott W. R., (1994), Institutions and Organizations: Toward a Theoretical Synthesis, [w:] Institutional Environments and Organizations: Structural Complexity and Individualism, eds. W. R. Scott, J. W. Meyer, Sage, Thousand Oaks.pl_PL
dc.referencesSenge P., (1990), Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organisation, Doubleday, New York.pl_PL
dc.referencesSkidmore R. A., Thackeray M. G., (1996), Wprowadzenie do pracy socjalnej, „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Interart, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmith A., (1976), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSoulet M. H. (1996), Działanie społeczne i jego wymiar pedagogiczny, na przykładzie pracy z rodziną, [w:], Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Interart, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSozialarbeit als Beruf. Auf dem Weg zur Professionalisierung?, (1973), Red. H.-U. Otto, K. Utermann, Juventa, Monachium.pl_PL
dc.referencesSozialpadagogische Diagnostik und Fallverstehen in der Jugendhilfe, (2004), Red. Christian Schrapper, Juventa, München.pl_PL
dc.referencesStankiewicz W., (2005), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStanley S., (1999), Badanie aktów mowy w wywiadach prowadzonych przez kuratorów, [w:] Socjologia pracy socjalnej, red. M. Davies, BPS, Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referencesStemplewska-Żakowicz K., (2002), Koncepcje narracyjnej tożsamości, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesStrauss A. L., (1977), Mirrors and Masks. The Search for Identity, Martin Robertson, London.pl_PL
dc.referencesStrauss A., Corbin J., (1990), Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage Publications Ltd.pl_PL
dc.referencesStrauss A., Fagerhaugh S., Suczek B., Wiener C., (1985), Social Organization of Medical Work, The University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesStróżewski W., (1983), Racjonalizm i metaracjonalizm, „Studia Filozoficzne”, nr 5–6.pl_PL
dc.referencesStudies in Social Interaction, (1972), ed. D. Sudnow, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesSułkowski B., (2004), Teoria wczasowania vs. czas wolny, [w:] Aleksander Kamiński i jego twórczość pedagogiczna. Dyskusja o przeszłości wobec teraźniejszości i przyszłości, red. E. Marynowicz-Hetka, H. Kubicka, M. Granosik, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSünker H., (1996), Teoretyczne stanowiska, społeczno-polityczny kontekst i profesjonalne perspektywy pracy socjalnej – dyskusja o pracy socjalnej, [w:] Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Interart, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzaniawski K., (1983), Racjonalność jako wartość, „Studia Filozoficzne”, nr 5–6.pl_PL
dc.referencesSzmagalski J., (1996), Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański, Wydawnictwo Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzmagalski J., (2005), Koncepcje superwizji pracy socjalnej, [w:] Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, red. J. Szmagalski, Wyd. Instytut Rozwoju Służb Rodzinie, ser. Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztompka P., (1986/1987), Czas społeczny, czas biograficzny, czas pedagogiczny, [w:] Szanse naukowego rozwoju pedagogiki, red. S. Palka, Zeszyty Naukowe UJ „Prace Pedagogiczne”, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesTaylor I., (2004), Multi-professional Teams and the Learning Organization, [w:] Social Work, Critical Reflection and the Learning Organization, eds. N. Gould, M. Baldwin, Ashgate, Hants/Burlington.pl_PL
dc.referencesTelka L., (2006), Przykład aplikacji analizy instytucjonalnej: zmiany w przestrzeni społecznej placówki, [w:] E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesThelen K., Steinmo S., (1992), Historical Institutionalism in Comparative Politics, [w:] Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis, eds. K. Thelen, S. Steinmo, F. Longstreth, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesToren N., (1969), Semi-Professionalism and Social Work: A Theoretical Perspective, [w:] The Semi-Professions and Their Organization, ed. A. Etzioni, Nowy Jork, Londyn.pl_PL
dc.referencesToren N., (1972), Social Work: The Case of a Semi-Profession, Beverly Hills, Londyn.pl_PL
dc.referencesTorfing J., (1998), Politics, Regulation and the Modern Welfare State, Macmillan, Basingstoke.pl_PL
dc.referencesTorfing J., (2001), Path-Dependent Danish Welfare Reforms: The Contribution of the New Institutionalisms to Understanding Evolutionary Change, „Scandinavian Political Studies”, Nordic Political Science Association, Vol. 24, No. 4.pl_PL
dc.referencesTrempała E., (1994), Od szkoły środowiskowej do szkoły uspołecznionej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne”, nr 24.pl_PL
dc.referencesTrempała E., (1997), Panorama pedagogiki społecznej, Wyd. WSP, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesTrawkowska D., (2005), Konsultacja i superwizja w górnośląskich ośrodkach pomocy społecznej. Studium empiryczne, [w:] Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, red. J. Szmagalski, Wyd. Instytut Rozwoju Służb Rodzinie, ser. Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrenholm S., Jensen A., (2002), Poznanie społeczne: jak spostrzegamy jednostki, relacje i wydarzenia społeczne, [w:] Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrzebiński J., (2002), Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesTurner R. H., (1968), The Self-Conception in Social Interaction, [w:] The Self in Social Interaction, eds. Ch. Gordon, K. J. Gergen, John Wiley and Sons Inc, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesTurner R. H., (b.d.), Koncepcja siebie w interakcji społecznej, przeł. M. Czyżewski, mpis, Instytut Socjologii UŁ.pl_PL
dc.referencesUnderstanding Everyday Life: Toward the Reconstruction of Sociological Knowledge, (1970), red. J. Douglas, Aldine Publishing Co., Chicago, Ill.pl_PL
dc.referencesUrbaniak-Zając D., (2004), Teoria środowiska w teorii pedagogiki społecznej Aleksandra Kamińskiego a koncepcja Lebenswelt, [w:] Aleksander Kamiński i jego twórczość pedagogiczna. Dyskusja o przeszłości wobec teraźniejszości i przyszłości, red. E. Marynowicz-Hetka, H. Kubicka, M. Granosik, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesUrbaniak-Zając D., (2003), Pedagogika społeczna w Niemczech. Stanowiska teoretyczne i problemy praktyki, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesVeblen T., (1958), The Theory of Business Enterprise, A Mentor Book. The New American Library of World Literature, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesVeblen T., (1971), Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVom Falleingang bis zur Kollegialen Beratung – Grundsätze und Arbeitshilfen, (b.d.), Bundesmodellprojekt „Hilfeplanung als Kontraktmanagement?”, Modellstandort Düsseldorf, Universität Koblenz-Landau.pl_PL
dc.referencesWagner A., (2007), W poszukiwaniu teorii społeczeństwa obywatelskiego, przeł. M. Granosik, [w:] Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, M. Granosik, D. Wolska-Prylińska, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWaller W. T., (1989), Criticism of Institutionalism, Methodology, and Value Theory: A Comment on Langlois, „Journal of Economic Issues”, Vol. 23, No. 3.pl_PL
dc.referencesWeber M., (1978), The Essentials of Bureaucratic Organization, [w:] Modern Sociology. Introductory Readings, ed. P. Worsley, Penguin Books, Harmondsworth.pl_PL
dc.referencesWickenden W., (1941), The Second Mile, przemówienie w Kanadyjskim Instytucie Inżynierii.pl_PL
dc.referencesWilson M., (1996), Smutek i strata – problem pracy socjalnej, [w:] Wybrane problemy pracy socjalnej, red. A. Kwak, Tepis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilson T. P. (1973), Normative and Interpretative Paradigms in Sociology, [w:] Understanding Everyday Life, ed. J. Douglas, London, Routledge & Kegan Paul.pl_PL
dc.referencesWinkler M., (2009), Pedagogika społeczna, przeł. M. Wojdak-Piątkowska, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWirbals H., (2002),Gute Beratung kostet gutes Geld – Über dem schwierigen Umgang von Supervisorinnen mit dem »lieben« Geld, „Supervision”, Nr. 1.pl_PL
dc.referencesWittgenstein L., (2004), Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWooffitt R., (2005), Conversation Analysis and Discourse Analysis: A Comparative and Critical Introduction, London, etc. Sage Publications.pl_PL
dc.referencesWray R. L., (2007), Veblen’s Theory of Business Enterprise and Keynes’s Monetary Theory of Production, „Journal of Economic Issues”, Vol. 41, No. 2, June.pl_PL
dc.referencesZabieglik S., (2003), Homo oeconomicus, [w:] Etyczne podstawy ekonomii – teoria i praktyka, red. J. Kubka, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesZunin L., (1972), Contact: The First Four Minutes, Nash, Los Angeles.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-854-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe