Show simple item record

dc.contributor.authorWasilewski, Marcin
dc.date.accessioned2019-06-25T10:26:36Z
dc.date.available2019-06-25T10:26:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWasilewski M., Protagoras z Abdery - sofista i wychowawca. Studium z historii filozofii wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-871-4pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-871-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28923
dc.descriptionPraca składa się z dwóch głównych części poprzedzonych dwoma rozdziałami wstępnymi. W części pierwszej (Między Abderą i Sycylią) przedstawione są testimonia, fragmenty i interpretacje tyczące biografii Protagorasa, w drugiej (‘Sophia’ Protagorasa) natomiast te, które odnoszą się do jego myśli (w tym łącznie 60 fragmentów w przekładzie własnym, z czego 59 po raz pierwszy w przekładzie na język polski). W prolegomenach poruszone zostały zagadnienia metodologiczne (wraz z przyjętymi tutaj zasadami ekspozycji materiału źródłowego) oraz dotyczące historii terminu sophistes.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpedagogikapl_PL
dc.subjectteoria wychowaniapl_PL
dc.subjectProtagoraspl_PL
dc.subjectsofistapl_PL
dc.titleProtagoras z Abdery - sofista i wychowawca. Studium z historii filozofii wychowaniapl_PL
dc.title.alternativeProtagoras of Abdera – sophist and educator. Study in history of philosophy of educationpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number270pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Teorii Wychowania, Zakład Pedagogiki Filozoficznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-310-8
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarcin Wasilewski (rocznik 1976), doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwent Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magisterium (O kłopotach pedagogiki z własną historią wobec przemian humanistyki) i doktorat (Paideutyka Platona: spory i kontrowersje wokół paidei) uzyskał pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Janusza Gniteckiego w Zakładzie Metodologii Pedagogiki WSE UAM. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania z zakresu historii filozofii wychowania, w szczególności nad myślą pedagogiczną w antycznej Grecji. Jest autorem szeregu publikacji naukowych, m.in. monografii Paideutyka Protagorasa i Platona (2007), współredagował również monografię zbiorową Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność (2012). Odbył miesięczny zagraniczny staż naukowy (Trnavska univerzita v Trnave) finansowany ze środków Unii Europejskiej. Pełni funkcję członka prezydium Central European Philosophy of Education Society na Uniwersytecie Karola w Pradze i członka zarządu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Ferdynanda Trentowskiego, jest także zastępcą redaktora naczelnego „Pedagogiki Filozoficznej on-line” i moderatorem Wortalu Pedagogiki Filozoficznej.pl_PL
dc.referencesAjschines [z Aten], Mowy, przekł. W. Lengauer, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesAjschylos, Tragedie, przekł. S. Srebrny, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesAlkidamas, O autorach mów pisanych czyli o sofistach, [w:] R. Turasiewicz, Alkidamas o oralności i piśmienności, „Terminus”, 1, 1999.pl_PL
dc.referencesArystofanes, Komedie, przekł. J. Ławińska-Tyszkowska, t. 1–2, Warszawa 2001–2003.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Dzieła wszystkie, przekł. zbior., t. 1–7, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Metafizyka, przekł. T. Żeleźnik, t. 1–2, Lublin 2000.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Poetyka, [w:] Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos, Trzy poetyki klasyczne, przekł. T. Sinko, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesAtenajos, Uczta mędrców, przekł. K. Bartol, J. Danielewicz, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesBartol K., Danielewicz J., Komedia grecka od Epicharma do Menandra. Wybór fragmentów, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesCapizzi A., Protagora. Le testimonianze e i frammenti. Edizione riveduta e ampliata con uno studio sulla vita, le opere, il pensiero e la fortuna, Firenze 1955.pl_PL
dc.referencesCicero Marcus Tulius, Pisma filozoficzne, przekł. W. Kornatowski, t. 1–4, Warszawa 1960–1963.pl_PL
dc.referencesCorradi M., Protagora tra filologia e filosofia. Le testimonianze di Aristotele, Pisa–Roma 2012.pl_PL
dc.referencesCyceron Marek Tuliusz, O mówcy, przekł. B. Awianowicz, Kęty 2010.pl_PL
dc.referencesCyceron Marek Tuliusz, O państwie. O prawach, przekł. I. Żółtowska, Kęty 1999.pl_PL
dc.referencesCyceron, Brutus, czyli o sławnych mówcach, przekł. M. Nowak, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesDanielewicz J. (oprac.), Liryka starożytnej Grecji, Warszawa–Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesDemostenes, Wybór mów, przekł. R. Turasiewicz, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesDiels H., Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und deutsch, Berlin 1903.pl_PL
dc.referencesDiels H., Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und deutsch, hrsg. W. Kranz, Bd. 1–3, Zürich 2004–2005.pl_PL
dc.referencesDiodor Sycylijski, Biblioteka historyczna, red. S. Dworacki, komentarz historyczny L. Mrozewicz, przekł. zbior. (w druku).pl_PL
dc.referencesDiogenes Laertios, Protagoras (IX, 50–56), przekł. Z. Nerczuk, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 9, 2011.pl_PL
dc.referencesDiogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przekł. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, B. Kupis, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesEurypides, Tragedie, przekł. J. Łanowski, t. 1–4, Warszawa 2005–2007.pl_PL
dc.referencesEurypides, Tragedie, przekł. J. Łanowski, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesFlawiusz Filostratos, Żywoty sofistów, przekł. M. Szarmach, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesFocjusz, Biblioteka, przekł. O. Jurewicz, t. 1–5, Warszawa 1986–1999.pl_PL
dc.referencesGemelli L. (Hrsg.), Die Vorsokratiker. Griechisch-lateinisch-deutsch, Bd. 1–3, Düsseldorf 2007– 2009.pl_PL
dc.referencesGildemeister J., Buecheler J.F., Pseudo-Plutarchos περὶ ἀσκήσεως „Rheinisches Museum für Philologie”, 27, 1872.pl_PL
dc.referencesGronewald M., Ein neues Protagoras-Fragment, „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”, 2, 1968.pl_PL
dc.referencesHermiasz, Satyra na filozofów pogańskich, [w:] Pierwsi apologeci greccy, przekł. L. Misiarczyk, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesHerodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesHezjod, Narodziny bogów (Theogonia), Prace i dni, Tarcza, przekł. J. Łanowski, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHippokrates, Wybór pism, przekł. M. Wesoły, t. 1, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesHomer, Iliada, przekł. K. Jeżewska, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesIsocrates, vol. 2. With an English translation by G. Norlin, Cambridge–London, 2000.pl_PL
dc.referencesIzokrates, Mowy cypryjskie, przekł. K. Tuszyńska-Maciejewska, [w:] K. Tuszyńska-Maciejewska, Izokrates jako twórca parenezy w prozie greckiej, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesIzokrates, Pochwała Heleny, przekł. K. Tuszyńska-Maciejewska, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, 8, 1991.pl_PL
dc.referencesIzokrates, Przeciw sofistom, przekł. M. Dobrek, „Meander”, 3–4, 2007.pl_PL
dc.referencesJoyal M., McDougall I., Yardley J.C., Greek and Roman education: a sourcebook, London–New York 2009.pl_PL
dc.referencesJózef Flawiusz, Przeciw Apionowi. Autobiografia, przekł. J. Radożycki, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKirk G.S., Raven J.E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami, przekł. J. Lang, Warszawa–Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesKlemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska, t. 1–2, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKsenofont, Pisma sokratyczne, przekł. L. Joachimowicz, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesLegowicz J. (oprac.), Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesLukian, Dialogi, przekł. M.K. Bogucki, W. Madyda, t. 1–3, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesMaso S., Franco C. (a cura di), Sofisti: Protagora, Gorgia, Dissoi Logoi. Una reinterpretazione dei testi, Bologna 2000.pl_PL
dc.referencesMowy podwójne, przekł. J. Gajda, [w:] J. Gajda, Sofiści, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesMożdżeń S. (oprac.), Historia wychowania. Wybór źródeł, cz. 1: Starożytność, Kielce 1996.pl_PL
dc.referencesMullachius F.G.A., Fragmenta philosophorum Graecorum, vol. 2, Paris 1867.pl_PL
dc.referencesPianko G., Silloi – poemat satyryczny Tymona z Fliuntu, „Meander”, 7, 1952.pl_PL
dc.referencesPindar, Ody zwycięskie. Olimpijskie, pytyjskie, nemejskie, istmijskie, przekł. M. Brożek, Kraków 1987.pl_PL
dc.referencesPlato, Kratylos, przekł. Z. Brzostowska, Lublin 1990.pl_PL
dc.referencesPlaton, Eutydem, przekł. W. Witwicki, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesPlaton, Faidros, przekł. L. Regner, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPlaton, Gorgias. Menon, przekł. P. Siwek, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesPlaton, Kratylos, przekł. W. Stefański, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesPlaton, Phaidros, przekł. E. Zwolski, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesPlaton, Prawa, przekł. M. Maykowska, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesPlaton, Protagoras, przekł. L. Regner, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPlaton, Rzeczpospolita, przekł. S. Lisiecki, Kraków 1928.pl_PL
dc.referencesPlaton, Sofista. Polityk, przekł. W. Witwicki, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesPlatona Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton. Przełożył oraz wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył W. Witwicki, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesPlatona Fajdros. Przełożył oraz wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył W. Witwicki, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesPlatona Hippiasz mniejszy, Hippiasz większy, Ion. Przełożył oraz wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył W. Witwicki, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesPlatona Menon. Przełożył oraz wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył W. Witwicki, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesPlatona Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg Praw. Przełożył oraz wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył W. Witwicki, t. 1–2, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesPlatona Protagoras. Przełożył, wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył W. Witwicki, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesPlatona Teajtet. Przełożył oraz wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył W. Witwicki, Warszawa 1959. Plutarch, Moralia II (wybór), przekł. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesPlutarch, Żywoty równoległe, przekł. K. Korus, L. Trzcionkowski, t. 1–2, Warszawa 2004–2005.pl_PL
dc.referencesPlutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów (z Żywotów równoległych), przekł. M. Brożek, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.pl_PL
dc.referencesPlutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów (z Żywotów równoległych), przekł. M. Brożek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesPorawski R., Wesoły M., Metodologiczne aporie Arystotelesa I (Przekład i komentarz Met. B 1–3), „Meander”, 2, 1981.pl_PL
dc.referencesRyssel V., Neu aufgefundene graeco-syrische Philosophensprüche über die Seele, „Rheinisches Museum für Philologie”, 51, 1896.pl_PL
dc.referencesSekstus Empiryk, Przeciw fizykom. Przeciw etykom, przekł. Z. Nerczuk, Kęty 2010.pl_PL
dc.referencesSekstus Empiryk, Przeciw logikom, przekł. I. Dąmbska, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesSeneca Lucius Annaeus, Listy moralne do Lucyliusza, przekł. W. Kornatowski, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesSextus Empiryk, Zarysy Pirrońskie, przekł. A. Krokiewicz, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSmith Lewis A., Catalogue of the syriac mss. in the convent of S. Catharine on Mount Sinai, „Studia Sinaitica”, 1, 1894.pl_PL
dc.referencesSofiści greccy, przekł. L. Staff, Warszawa [b.r.w.].pl_PL
dc.referencesSprague R.K. (ed.), The older Sophists. A complete translation by several hands of the fragments in Die Fragmente der Vorsokratiker, edited by Diels-Kranz. Whith a new edition of Antiphon and of Euthydemus, Indianapolis–Cambridge 2001.pl_PL
dc.referencesTeodoret z Cyru, Leczenie chorób hellenizmu, przekł. S. Kalinkowski, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesThe Texts of Early Greek Philosophy. The Complete Fragments and Selected Testimonies of the Major Presocratics. Edited and translated by D.W. Graham, vol. 2, Cambridge 2010.pl_PL
dc.referencesTukidydes, Wojna peloponeska, przekł. K. Kumaniecki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.pl_PL
dc.referencesUntersteiner M. (a cura di), Sofisti. Testimonianze e frammenti, fasc. 1: Protagora e Seniade, Firenze 1949.pl_PL
dc.referencesUntersteiner M., Battegazzore A. (a cura di), Sofisti. Testimonianze e frammenti. Testo greco a fronte, Milano 2009.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Heraklit w świetle najnowszych badań, „Studia Filozoficzne”, 7–8, 1989.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Przedsokratycy: fragmenty i doksografia (od Talesa do Archytasa) (w druku).pl_PL
dc.referencesWesoły M., Świadectwa niespisanej nauki Platona (I). Traktat Arystotelesa „O dobru”, „Meander”, 4, 1984.pl_PL
dc.referencesWiniarczyk M., Starożytne wykazy ateistów. Próba zbadania tradycji, „Classica Wratislaviensia”, 7, 1977.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S. (oprac.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1: Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia, Kielce 1995.pl_PL
dc.referencesŹródła do dziejów wychowania (wybór). W dodatku album ilustracyj do dziejów wychowania. Wybrał i objaśnił S. Kot, cz. 1: Od starożytnej Grecji do końca w. XVII, Kraków 1929.pl_PL
dc.referenceshttp://www.tlg.uci.edupl_PL
dc.referencesAbramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, t. 1–4, Warszawa 1958–1965.pl_PL
dc.referencesAdorno F., Protagora nel IV secolo d. C. Da Platone a Didimo Cieco, [w:] F. Adorno, F. Decleva Caizzi, F. Lasserre, F. Vendruscolo, Protagora, Antifonte, Posidonio, Aristotele. Saggi su frammenti inediti e nuove testimonianze da papiri, Firenze 1986.pl_PL
dc.referencesBańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBeck F.A.G., Greek Education 450–350 B.C., New York 1964.pl_PL
dc.referencesBednarczyk A., Medycyna i filozofia w starożytności, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesBerkeley G., Siris, przekł. A. Grzeliński, M. Szymańska, B. Żukowski, Kęty (w druku).pl_PL
dc.referencesBigaj J., Zrozumieć metafizykę, t. 1: Rozszyfrowanie dzieła zwanego „Metafizyką” Arystotelesa, cz. 1: Bibliofilska kompilacja i jej skutki, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesBodéüs R., Arystoteles, przekł. M. Kaczyński, [w:] R.H. Popkin (red.), Historia filozofii zachodniej, przekł. zbior., Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesBravo B., Historiografia antyczna, [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1/2: Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBravo B., Krytyka tekstu, [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1/2: Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBravo B., Kultura w polis okresu klasycznego, [w:] B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. 2, Okres klasyczny, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBravo B., Polis u Homera, [w:] B. Bravo, J. Kolendo, W. Lengauer (red.), Świat antyczny. Stosunki społeczne, ideologia i polityka, religia, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesBravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. 1: Do końca wojen perskich, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesBravo B., Wipszycka-Bravo E., Losy antycznej literatury, [w:] A. Świderkówna (red.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBrown S. F., Tłumaczenie i przekaz filozofii greckiej, przekł. O. Styczyńska, [w:] R.H. Popkin (red.), Historia filozofii zachodniej, przekł. zbior., Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesBurckhardt J., Polis grecka, [w:] W. Lengauer, L. Trzcionkowski (oprac.), Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBurnet J., Greek Philosophy. Thales to Plato, London 1932.pl_PL
dc.referencesBurnet J., Thales to Plato, London 1914.pl_PL
dc.referencesCambiano G., Stać się człowiekiem, [w:] J.P. Vernant (red.), Człowiek Grecji, przekł. P. Bravo, Ł. Niesiołowski-Spanò, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesCancik H., Schneider H. (Hrsg.), Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Bd. 1, Stuttgart– Weimar 1996.pl_PL
dc.referencesCanfora L., Obywatel, [w:] J.P. Vernant (red.), Człowiek Grecji, przekł. P. Bravo, Ł. Niesiołowski- -Spanò, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesChantraine P., Dictionnare étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris 2009.pl_PL
dc.referencesChmielewski A., Cała filozofia Platona jest zbiorem przypisów do „antyfilozofii” sofistów, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 4, 2001.pl_PL
dc.referencesChristes J., Klein R., Lüth Ch. (Hrsg.), Handbuch der Erziehung und Bildung in der Antike, Darmstadt 2006.pl_PL
dc.referencesClark S.R.L., Filozofia antyczna, [w:] A. Kenny (red.), Oksfordzka ilustrowana historia filozofii, przekł. J. Łoziński, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesClassen C.J., Sophistik, Darmstadt 1976.pl_PL
dc.referencesCopleston F., Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym, przekł. H. Bednarek, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesCopleston F., A history of Philosophy, vol. 1: Greece and Rome, London 1946.pl_PL
dc.referencesCurren R. (ed.), A companion to the philosophy of education, Malden 2003.pl_PL
dc.referencesCytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesCytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres cesarstwa. Autorzy chrześcijańscy, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesCzałojan W., Wschód i Zachód. Dziedzictwo idei w filozofii starożytnej i średniowiecznej, przekł. I. Jaroszewska, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesCzerkawski J., Historiografia filozoficzna, [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesCzerwińska J., Anthropeia physis come dramatis persona in Euripide, Łódź, 2007.pl_PL
dc.referencesCzerwińska J., Człowiek Eurypidesa wobec zagrożeń życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesCzerwińska J., Państwo i prawo w świetle nauki sofistycznej oraz przekazu historycznego Tukidydesa, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, 7, 1988.pl_PL
dc.referencesDanek Z., Myślę więc nie wiem. Próba interpretacji platońskiego dialogu „Teajtet”, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesDavies J.K., Demokracja w Grecji klasycznej, przekł. G. Muszyński, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesDavison J.A., Protagoras, Democritus, and Anaxagoras, „The Classical Quarterly”, 3, 1953.pl_PL
dc.referencesDąmbska I., Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej. Studia i teksty, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.pl_PL
dc.referencesDąmbska I., Zarys historii filozofii greckiej, Lwów 1935 (Lublin 1993).pl_PL
dc.referencesDembińska-Siury D., Człowiek odkrywa człowieka. O początkach greckiej refleksji moralnej, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesDepaepe M., Rozważania o naturze historii wychowania. Nota dyskusyjna, przekł. I. Szybiak, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2, 1993.pl_PL
dc.referencesDetel W., Nauka, [w:] E. Martens, H. Schnädelbach (red.), Filozofia. Podstawowe pytania, przekł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesDietz K.-M., Protagoras von Abdera. Untersuchungen zu seinem Denken, Bonn 1976.pl_PL
dc.referencesDodds E.R., Grecy i irracjonalność, przekł. J. Partyka, Bydgoszcz 2002.pl_PL
dc.referencesDreikopel T., Wizerunek Protagorasa z Abdery w Platońskim dialogu „Protagoras” (309a–348a), [w:] W. Wróblewski (red.), W kręgu Platona i jego dialogów, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesDrozdek A., Greccy filozofowie jako teolodzy, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesDubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesDupréel E., Les sophistes, Neuchatel 1948.pl_PL
dc.referencesDworacki S., Eupolis i fragmenty jego komedii, Poznań 1991.pl_PL
dc.referencesFarrington B., Nauka grecka, przekł. Z. Glinka, Warszawa 1954.pl_PL
dc.referencesFinley M.I., Grecy, przekł. A. Bogdański, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesFinley M.I., Polityka w świecie starożytnym, przekł. D. Kozińska, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesFlacelière R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, przekł. Z. Bobowicz, J. Targalski, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesFlashar H. (Hrsg.), Die Philosophie der Antike, Bd. 2/1, Sophistik, Sokrates, Sokratik, Mathematik, Medizin, Basel 1998.pl_PL
dc.referencesFord A., Sophist without Rhetoric: The Arts of Speech in Fifth-Century Athens, [w:] Y.L. Too (ed.), Education in Greek and Roman antiquity, Leiden–Boston–Köln 2001.pl_PL
dc.referencesGadamer H.G., Początek filozofii, przekł. J. Gajda-Krynicka, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGajda J., Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej, Wrocław 1986.pl_PL
dc.referencesGajda J., Sofiści, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesGajda J., Teorie wartości w filozofii przedplatońskiej, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesGajda-Krynicka J., Czy można ‘mówić niebyty’. Koncepcja sądu fałszywego w „Sofiście” jako przewrót epistemologiczny w filozofii greckiej, [w:] M. Manikowski (red.), Kolokwia Platońskie. Παρμενίδης. Σοφιστής, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesGajda-Krynicka J., Filozofia przedplatońska, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGajda-Krynicka J., Izostenia, [w:] A. Maryniarczyk (red.) Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5, Lublin 2004.pl_PL
dc.referencesGajda-Krynicka J., Sofiści, [w:] A. Maryniarczyk (red.) Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesGałkowski S., Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesGawroński A., Byt, istota i prawda w świetle współczesnych badań lingwistycznych – wnioski filozoficzne, „Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody”, 11, 1991.pl_PL
dc.referencesGnitecki J., Metodologia badań w pedagogice hermeneutycznej. Hermeneutyczna zmiana formacyjna w pedagogice, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesGodoń R., Między myśleniem a działaniem. O ewolucji anglosaskiej filozofii edukacji, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGogacz M., O pojęciu i metodzie historii filozofii, „Ruch Filozoficzny”, 25, 1996/1997.pl_PL
dc.referencesGomperz Th., Die Apologie der Heilkunst. Eine griechische Sophistenrede des fünften vorchristlichen Jahrhunderts, Wien 1890.pl_PL
dc.referencesGomperz Th., Griechische Denker. Eine Geschichte der antiken Philosophie, Bd. 1–3, Leipzig 1893–1909.pl_PL
dc.referencesGraeser A., Die Philosophie der Antike 2: Sophistik und Sokratik, Plato und Aristoteles, München 1993.pl_PL
dc.referencesGraeser A., Řecka filosofie klasického období, přel. M. Petřiček, Praha 2000.pl_PL
dc.referencesGromska D., Wstęp [do Etyki nikomachejskiej], [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesGrote G., History of Greece, vol. 8, London 1850.pl_PL
dc.referencesGuthrie W.C.K., Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, przekł. A. Pawelec, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesGuthrie W.C.K., A history of Greek Philosophy, vol. 2, Cambridge 1969.pl_PL
dc.referencesGuthrie W.C.K., The Sophists, Cambridge 2003.pl_PL
dc.referencesHadot P., Czym jest filozofia starożytna?, przekł. P. Domański Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesHalpern I., O metodach historji filozofji, „Przegląd Filozoficzny”, 19, 1916.pl_PL
dc.referencesHammond N.G.L., Dzieje Grecji, przekł. A. Świderkówna, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesHandelsman M., Historyka. Zasady metodologji i teorji poznania historycznego, Warszawa 1928.pl_PL
dc.referencesHansen M.H., Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady i ideologia, przekł. R. Kulesza, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHansen M.H., Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, przekł. A. Kulesza, R. Kulesza, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesHare R.M., Platon, przekł. S. Sencerz, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesHavelock E.A., Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, przekł. P. Majewski, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesHavelock E.A., Przedmowa do Platona, przekł. P. Majewski, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesHegel G.W.F., Wykłady z historii filozofii, przekł. Ś.F. Nowicki, t. 1, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesHeinrich W., Zarys historji filozofji, t. 1, cz. 1: Filozofja grecka, Kraków 1925.pl_PL
dc.referencesHellwig J., Prolegomena do historii wychowania, Poznań 1995.pl_PL
dc.referencesHerbert Z., Wiersze wybrane, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesHerrin J., Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, przekł. N. Radomski, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesHuisman D., Leksykon dzieł filozoficznych, przekł. L. Kiełbasa, J. Kiełbasa, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesJaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przekł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesJaeger W., Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, Berlin 1934.pl_PL
dc.referencesJaeger W., Teologia wczesnych filozofów greckich, przekł. J. Wocial, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesJałmużna T., Michalska I., Michalski G. (red.), Konteksty i metody w badaniach historyczno- -pedagogicznych, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesJaniszewski P., Historiografia późnego antyku, [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 3: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesJaniszewski P., Stebnicka K., Szabat E., Sofiści i retorzy greccy w Cesarstwie Rzymskim (I–VII w.). Słownik biograficzny, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesJaraczewski M., „Epi techne” czy „epi paideia”: Hipokrates na rozstaju dróg sofistycznej i platońskiej edukacji (Prot. 312ab). Próba obrony pierwszego pokolenia sofistów przed zarzutem niestosownego pobierania pieniędzy za naukę, [w:] A. Gendźwił, A. Izdebski, E. Sroczyńska (red.), Przemiany mentalności w kulturach starożytnych, Warszawa–Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesJaworska-Witkowska M., Witkowski L., Pedagogika filozoficzna: relacje między pedagogiką, filozofią i humanistyką a edukacją, kulturą i życiem społecznym, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 4, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesJundziłł J., Kształcenie w starożytności, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesJundziłł J., Początki wychowania. Wychowanie w świecie starożytnym, [w:] J. Hellwig (red.), Historia wychowania, Poznań 1994.pl_PL
dc.referencesJundziłł J., Rodzina rzymska w czasach prosperity i przemian ideowych II wieku. Apulejusz, Fronton, Marek Aureliusz i Tertulian, Bydgoszcz 1996.pl_PL
dc.referencesJundziłł J., Rodzina w starożytności, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesJundziłł J., Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej okresu III wiek p.n.e. – III wiek n.e., Bydgoszcz 2001.pl_PL
dc.referencesKahn Ch., Język i ontologia, przekł. B. Żukowski, Kęty 2008.pl_PL
dc.referencesKelessidou A., Oskarżyciele Sokratesa, przekł. M. Wesoły, „Peitho. Examina Antiqua”, 1 (2), 2011.pl_PL
dc.referencesKerferd G.B., The First Greek Sophists, „The Classical Reviev”, 1, 1950.pl_PL
dc.referencesKerferd G.B., The sophistic movement, Cambridge 1981.pl_PL
dc.referencesKerferd G.B, Sophists, [w:] J.J. Chambliss (ed.), Philosophy of education. An encyclopedia, New York–London 1996.pl_PL
dc.referencesKerferd G.B., Flashar H., Die Sophistik, [w:] H. Flashar (Hrsg.), Die Philosophie der Antike, Bd. 2/1, Sophistik, Sokrates, Sokratik, Mathematik, Medizin, Basel 1998.pl_PL
dc.referencesKołakowski L., Legenda o cesarzu Kennedym: nowa dyskusja antropologiczna, [w:] L. Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesKomornicka A.M., Poezja starożytnej Grecji. Wybrane gatunki literackie, Łódź 1987.pl_PL
dc.referencesKomorowska J., Philostrati Protagoras czyli biogram agnostyka, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU”, 39, 2009.pl_PL
dc.referencesKompa A., Edukacja w Konstantynopolu, [w:] M.J. Leszka, T. Wolińska (red.), Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKot S., Historia wychowania, t. 1: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKrämer H., Fichte, Schlegel i infinityzm w interpretacji Platona, przekł. A. Gniazdowski, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKrasnodębski M., Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKrawczuk A., Historia starożytnych Greków do czasów Aleksandra Wielkiego, [w:] A. Krawczuk (red.), Wielka historia świata, t. 3: Świat okresu cywilizacji klasycznych, Kraków–Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKrokiewicz A., Zarys filozofii greckiej (od Talesa do Platona), Warszawa 1971 (Warszawa 2000)pl_PL
dc.referencesKuderowicz Z., Przegląd metod historii filozofii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.pl_PL
dc.referencesKudláčová B., Dejiny pedagogického myslenia I, Trnava 2009.pl_PL
dc.referencesKulczycki S., Geometria nieeuklidesowa, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesKulesza R., Procesy polityczne w Atenach V i IV w. p.n.e., [w:] B. Bravo, J. Kolendo, W. Lengauer (red.), Świat antyczny. Stosunki społeczne, ideologia i polityka, religia, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesKulesza R. (red.), Słownik kultury antycznej, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKumaniecki K., Ateny w dobie Peryklesa, [w:] K. Kumaniecki, K. Michałowski, L. Winniczuk (red.), Epoka Peryklesa, Warszawa 1949.pl_PL
dc.referencesKumaniecki K., Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesKumaniecki K., Cytowska M., Szelest H., Rychlewska L., Literatura rzymska, t. 1–5, Warszawa 1977–1996.pl_PL
dc.referencesKupisiewicz C., Szkice z dziejów dydaktyki. Od starożytności po czasy dzisiejsze, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesKupisiewicz C., Z dziejów teorii i praktyki wychowania, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesKupisiewicz C., Wojnar I. (red.), Myśliciele – o wychowaniu, t. 1–2, Warszawa 1996–2000.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski T., Rola Sokratesa i sofistów w dziejach filozofii według E. Dupreela, „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis”, A, 15, 1973.pl_PL
dc.referencesLabuda G., Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. 1: Do schyłku XX wieku, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesLanglois Ch.V, Seignobos Ch., Wstęp do badań historycznych, przekł. W. Górkowa, Lwów 1912.pl_PL
dc.referencesLee M. K., Epistemology after Protagoras. Responses to Relativism in Plato, Aristotle, and Democritus, Oxford 2008.pl_PL
dc.referencesLegowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesLegutko R., Komentarz, [w:] Platon, Obrona Sokratesa, przekł. R. Legutko, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesLegutko R., Sofiści i demokracja, [w:] P. Kłoczowski (red.), Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesLengauer W., Religia starożytnych Greków, [w:] R. Kulesza (red.), Słownik kultury antycznej, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesLengauer W., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesLengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesLesky A., Tragedia grecka, przekł. M. Weiner, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesLeśniak K., Diogenes Laertios i jego dzieło, [w:] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przekł. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, B. Kupis, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesLévêque P., Świat grecki, przekł. J. Olkiewicz, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesLewandowska K., Sofistów studia nad językiem. Protagoras z Abdery, „Littera Antqua”, 3, 2012.pl_PL
dc.referencesLewes G.H., The Biographical History of Philosophy, vol. 1, London 1857.pl_PL
dc.referencesLewes J.H., Historya filozofii starożytnej, przekł. A. Dygasiński, Warszawa 1906.pl_PL
dc.referencesLiddel H.G., Scott R., Greek-English Lexicon. With a Revised Supplement, Oxford 1996.pl_PL
dc.referencesLorenz Ch., Przekraczanie granic. Eseje z filozofii historii i teorii historiografii, przekł. M. Bobako, R. Dziergwa, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesLüth Ch., Studium. Griechenland, [w:] J. Christes, R. Klein, Ch. Lüth (Hrsg.), Handbuch der Erziehung und Bildung in der Antike, Darmstadt 2006.pl_PL
dc.referencesLutosławski W., Wykłady jagiellońskie, t. 2: Poprzednicy Platona, Kraków 1902.pl_PL
dc.referencesŁuczyńska B., Badania historyczne w pedagogice, [w:] S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesŁukowski P., Analiza dwóch paradoksów starożytnych: Euathlosa oraz Krokodyla, „Principia”, 34, 2003.pl_PL
dc.referencesMarrou H.I., Histoire de l’éducation dans l’antiquité, Paris 1948.pl_PL
dc.referencesMarrou H.I., Historia wychowania w starożytności, przekł. S. Łoś, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesMarrou H.I., O poznaniu historycznym, przekł. H. Łaszkiewicz, Kęty 2011.pl_PL
dc.referencesMartin Th.M., Starożytna Grecja. Od czasów prehistorycznych do okresu hellenistycznego, przekł. T. Derda, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesMaryniarczyk A. (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1–10, Lublin 2000–2009.pl_PL
dc.referencesMejer J., The alleged new fragment of Protagoras, „Hermes”, 100, 1972.pl_PL
dc.referencesMendelson M., Many Sides: A Protagorean Approach to the Theory, Practice and Pedagogy of Argument, Dordrecht–Boston–London 2002.pl_PL
dc.referencesMielczarski C., Idee społeczno-polityczne sofistów. U źródeł europejskiego pluralizmu politycznego, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMielczarski C., Sofiści i polityka. Antyczne źródła liberalizmu europejskiego, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMiller S.G., Starożytni olimpijczycy. Sportowe życie antycznej Grecji, przekł. I. Żółtowska, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMorrison J.S., The Place of Protagoras in Athenian Public Life (460–415 B. C.), „The Classical Quarterly”, 35, 1941.pl_PL
dc.referencesMożdżeń S., Historia wychowania, t. 1: Do 1795, Sandomierz 2006.pl_PL
dc.referencesMrozewicz L., Historia powszechna. Starożytność, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesMuir J.V., Protagoras and Education at Thourioi, „Greece & Rome”, 29, 1982.pl_PL
dc.referencesMüller C.W., Protagoras über die Götter, „Hermes”, 95, 1967.pl_PL
dc.referencesMurray O., Narodziny Grecji, przekł. A. Twardecki, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesMurzyn A. (red.), Paideia starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesNarecki K., Protagoras z Abdery, [w:] A. Maryniarczyk (red.) Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesNawroczyński B., Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Kraków–Warszawa 1947.pl_PL
dc.referencesNerczuk Z., Koncepcja logosu w sofistyce, [w:] D. Kubok, D. Olesiński (red.), Postacie i funkcje logosu w filozofii greckiej, Bielsko-Biała 2011.pl_PL
dc.referencesNerczuk Z., Metoda „dwu mów” w świetle świadectw przedplatońskich, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 10 (45), 2012.pl_PL
dc.referencesNerczuk Z., Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim ‘Teajtecie’ na tle myśli sofistycznej, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesNerczuk Z., Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński „Teajtet”, [w:] A. Pacewicz (red.), Kolokwia Platońskie. Θεαίτητος, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesNerczuk Z., Przyrodnicze i medyczne źródła myśli Protagorasa, [w:] A. Górniak, K. Łapiński, T. Tiuryn (red.), Poznać jak się rzeczy mają, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesNerczuk Z., Przyrodnicze podstawy sofistycznej koncepcji człowieka – zarys problematyki, [w:] A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła (red.), Philosophiae itinera. Studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie-Krynickiej, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesNerczuk Z., Żywot Protagorasa u Diogenesa Laetriosa (Żywoty i poglądy słynnych filozofów, IX, 50–56), „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 9, 2011.pl_PL
dc.referencesNestle W., Bemerkungen zu den Vorsokratiker und Sophisten, „Philologus”, 67, 1908.pl_PL
dc.referencesNestle W, Vom Mythos zum Logos, Stuttgart 1940.pl_PL
dc.referencesO’Grady P., What is a Sophist?, [w:] P. O’Grady (ed.), The Sophists. An Introduction, London 2008.pl_PL
dc.referencesO’Hear A., Historia filozofii wychowania, [w:] T. Handerich (red.), Encyklopedia filozofii, przekł. J. Łoziński, t. 2, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesOphuijsen J.M. van, Raalte M. van, Stork P. (eds), Protagoras of Abdera: The Man, His Measure (w druku).pl_PL
dc.referencesOsborne R. (red.), Grecja klasyczna 500–323 p.n.e., przekł. B. Mierzejewska, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPaczkowski P., Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku (IV w. p.n.e.), Rzeszów 2005.pl_PL
dc.referencesPawlicki S., Historya filozofii greckiej od Talesa do śmierci Arystotelesa, t. 1, Kraków 1890.pl_PL
dc.referencesPeverada S., Il canto delle sirene. Protagora e la metafisica, Milano 2002.pl_PL
dc.referencesPietrzykowski M., Rzeźby greckie z Sarapeum memfickiego. Studium ikonograficzne, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesPilch T., Protagoras z Abdery, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPlezia M., Chronografia i biografia hellenistyczna o Arystotelesie, [w:] M. Plezia, Od Arystotelesa do „złotej legendy”, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesPlezia M. (red.), Słownik łacińsko-polski, t. 1–5 Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPodbielski H., Historia przekazu literatury greckiej, [w:] H. Podbielski (red.), Literatura Grecji starożytnej, t. 1, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesPohlenz M., Hippokrates und die Begründung der wissenschaftlichen Medizin, Berlin 1938.pl_PL
dc.referencesPomeroy S.B., Burstein S.M., Donlan W., Roberts J.T., Starożytna Grecja. Historia polityczna, społeczna i kulturalna, przekł. O. Dragouni, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPopowski R., Wprowadzenie, [w:] R. Popowski, M. Wojciechowski, Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesPress G.A., Platon, przekł. T. Piwowarczyk, [w:] R.H. Popkin (red.), Historia filozofii zachodniej, przekł. zbior., Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesPycka W., Myśl Sokratesa na tle wcześniejszych koncepcji uprawiania filozofii, Lublin 2012.pl_PL
dc.referencesReale G., Historia filozofii starożytnej, przekł. E.I. Zieliński, t. 1–5, Lublin 1999–2002.pl_PL
dc.referencesReale G., Il pensiero antico, Milano 2001.pl_PL
dc.referencesReale G., Myśl starożytna, przekł. E.I. Zieliński, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesReale G., Storia della filosofia antica, t. 1–5, Milano 1989.pl_PL
dc.referencesReinhardt K., Hekataios von Abdera und Demokrit, „Hermes”, 47, 1912.pl_PL
dc.referencesReynolds L.D., Wilson N.G., Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, przekł. P. Majewski, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesRhodes P.J., Historia Grecji. Okres klasyczny 478–323 p.n.e., przekł. L. Trzcionkowski, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesRobin L., La pensée grecque et les origines de l’esprit scientifique, Paris 1923.pl_PL
dc.referencesRobinson Th.M., Sofiści, przekł. T. Piwowarczyk, [w:] R.H. Popkin (red.) Historia filozofii zachodniej, przekł. zbior., Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesRomilly J., Les Grands Sophistes dans l’Athènes de Périclès, Paris 1988pl_PL
dc.referencesRomilly J., The Great Sophists in Periclean Athens, transl. J. Lloyd, Oxford 2002.pl_PL
dc.referencesRosenstrauch H., Parodia językowych badań sofistów w ‘Chmurach’ Arystofanesa, „Eos”, 51, 1961.pl_PL
dc.referencesRutkowski J., Zmierzch kształcenia? Wybrane implikacje pedagogiczne filozofii Leo Straussa i Erica Voegelina, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSalamucha A., Definicje wychowania w literaturze pedagogicznej, „Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika”, t. 32, z. 2, 2004.pl_PL
dc.referencesSchiappa E., Protagoras and logos: a study in Greek philosophy and rhetoric, Columbia 2003.pl_PL
dc.referencesSchmid W., Geschichte der griechischen Literatur, Bd. 3, München 1940.pl_PL
dc.referencesSchnädelbach H., Argumentacja filozoficzna, [w:] E. Martens, H. Schnädelbach (red.), Filozofia. Podstawowe pytania, przekł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSchneider S., Czy mądrości i cnoty można nauczyć? (Bezimienna rozprawka z połowy w. V przed Chr.), Kraków 1896.pl_PL
dc.referencesSchneider S., Sofiści, a oświata helleńska, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, 36, 1908.pl_PL
dc.referencesSchneider S., Studya filologiczne nad rozwojem oświaty greckiej w V wieku przed Chr., Kraków 1901.pl_PL
dc.referencesSchneider S., Utajona polemika Herodota z Protagorasem, „Eos”, 2, 1895.pl_PL
dc.referencesScott-Kakures D., Castagnetto S., Benson H., Taschek W., Hurley P., Wstęp do historii filozofii, przekł. J. Ruszkowski, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesSidgwick H., The Sophists, „Journal of Philology” 1872.pl_PL
dc.referencesSiegel H. (ed.), The Oxford handbook of philosophy of education, Oxford 2009.pl_PL
dc.referencesSieradzan J., Sokrates nieznany. Studia o recepcji postaci Sokratesa, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSinko T., Literatura grecka, t. 1, cz. 1: Literatura archaiczna (w. IX–VI), Kraków 1931; t. 1, cz. 2: Literatura klasyczna (w. V–IV przed Chr.), Kraków 1932; t. 2, cz. 1: Literatura hellenistyczna (wiek III i II przed Chr.), Kraków 1947; t. 2, cz. 2: Literatura hellenistyczna (wiek I przed Chr.), Kraków 1948; t. 3, cz. 1: Literatura grecka za Cesarstwa Rzymskiego (wiek I–III n.e.), Kraków 1951; t. 3, cz. 2: Literatura za Cesarstwa II (wiek IV–VIII n.e.), Wrocław 1954.pl_PL
dc.referencesSinko T., Zarys historii literatury greckiej, t. 1: Literatura archaiczna i klasyczna, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesSłapek D., Sport i widowiska w świecie antycznym. Kompendium, Kraków–Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSmaszcz W., Posłowie, [w:] K. Wierzyński, Poezje zebrane. Zebrał i posłowiem opatrzył W. Smaszcz, t. 2, Białystok 1994.pl_PL
dc.referencesSnell B., Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, przekł. A. Onysymow, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSourvinou-Inwood Ch., Czym jest religia polis?, przekł. P. Majewski, [w:] W. Lengauer, L. Trzcionkowski (oprac.), Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSwieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSwieżawski S., Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSzabat E., Wprowadzenie do badań nad edukacją u schyłku starożytności (V–VII w.), [w:] P. Janiszewski, E. Wipszycka, R. Wiśniewski (red.), Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSzacki J., Dylematy historiografii idei, [w:] J. Szacki, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Biodoksografia pedagogiczna, [w:] E. Dubas, W. Świtalski (red.), Biografia i badanie biografii, t. 2: Uczenie się z biografii Innych, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Historia doktryn pedagogicznych – niepokoje interpretacyjne, [w:] T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski (red.), Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Historia wychowania, [w:] B. Śliwerski, Pedagogika, t. 1, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Historiografia edukacyjna i jej metodologia. Wybrane zagadnienia, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Myśl pedagogiczna, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Pedagogika historyczna i filozoficzna, „Przegląd Pedagogiczny”, 1, 2011.pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900–1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Starożytna myśl pedagogiczna (w kręgu śródziemnomorskim), [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Stefan Wołoszyn jako historyk filozofii wychowania, [w:] S. Sztobryn, M. Miksza (red.), Tradycja i współczesność filozofii wychowania, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Synteza prądów i kierunków w pedagogice, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Znaczenie refleksji historycznej w pedagogice, [w:] S. Sztobryn, J. Semków (red.), Edukacja i jej historiografia. W poszukiwaniu płaszczyzny twórczego dialogu, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Świtka M. (oprac.), Polskie badania nad myślą pedagogiczną. Parerga, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesTatakis B., Filozofia bizantyńska, przekł. S. Tokariew, red. M. Wesoły, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 1, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Lwów 1931 (Warszawa 2009).pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., O pisaniu historii filozofii, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU”, 3, 1952.pl_PL
dc.referencesTaylor A.E., Plato, the Man and his Work, Metheun 1926.pl_PL
dc.referencesTaylor A.E., Varia Socratica, Oxford 1911.pl_PL
dc.referencesToo Y.L. (ed.), Education in Greek and Roman antiquity, Leiden–Boston–Köln 2001.pl_PL
dc.referencesTopolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesTopolski J., Od Achillesa do Béatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesTopolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesTreves P., Edukacja w mieście-państwie, [w:] F. Adorno i in., W dawnych Atenach, przekł. zbior., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.pl_PL
dc.referencesTurasiewicz R., Alkidamas o oralności i piśmienności, „Terminus”, 1, 1999.pl_PL
dc.referencesTurasiewicz R., Demokracja ateńska a kwestia tolerancji światopoglądowej w V wieku p.n.e., „Meander”, 7–8. 1991.pl_PL
dc.referencesTurasiewicz R., W kręgu znaczeniowym pojęcia νόμος, „Meander”, 1, 1974.pl_PL
dc.referencesTuszyńska-Maciejewska K., Izokrates jako twórca parenezy w prozie greckiej, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesUeberweg F., Grundriß der Geschichte der Philosophie, Bd. 1–3, Berlin 1863–1866.pl_PL
dc.referencesUntersteiner M., Nota sulla parola “sofista”, [w:] M. Untersteiner, A. Battegazzore (a cura di), Sofisti. Testimonianze e frammenti. Testo greco a fronte, Milano 2009.pl_PL
dc.referencesUntersteiner M., The Sophists, transl. K. Freeman, Oxford 1953.pl_PL
dc.referencesVegetti M., Człowiek i bogowie, [w:] J.P. Vernant (red.), Człowiek Grecji, przekł. P. Bravo, Ł. Niesiołowski-Spanò, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesVegetti M., Protagora, autore della ‘Republika’? (ovvero, il “mito” del ‘Protagora’ nel suo contesto), [w:] G. Casterano (a cura di), Il ‘Protagora’ di Platone: struttura e problematiche, Napoli 2004.pl_PL
dc.referencesVernant J.P., Mit i religia w Grecji starożytnej, przekł. K. Środa, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesVernant J.P., Mity greckie czyli świat, bogowie, ludzie, przekł. J. Łukaszewicz, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesVersenyi L., Protagoras’ Man-Measure Fragment, „American Journal of Philology”, 83, 1962.pl_PL
dc.referencesVignali D., I sofisti. Retori, filosofi ed educatori, Roma 2006.pl_PL
dc.referencesWasilewski M., Filozofia výchovy v klasickom Grécku. Problematika predmetu a metodológie, prekl. L. Bokorová, [w:] B. Kudláčová, S. Sztobryn (eds), Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perpektíve, Trnava 2011.pl_PL
dc.referencesWasilewski M., Konštruowanie historického sveta vo vedách o výchove, prekl. L. Bokorová, „Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis”, 14, 2010.pl_PL
dc.referencesWasilewski M., Nowe spojrzenie na grecką filozofię edukacji z okresu klasycznego i hellenistycznego (Recenzja: Mikołaj Krasnodębski, Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona, Difin/engram, Warszawa 2011, ss. 180), „Kultura i Wychowanie”, 3, 2012.pl_PL
dc.referencesWasilewski M., O kłopotach pedagogiki z własną historią, [w:] S. Sztobryn, E. Łatacz, J. Bochomulska (red.), Filozofia wychowania w Europie w XX wieku, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesWasilewski M., Paideutyka Protagorasa i Platona, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesWasilewski M., Pedagogika helleńska w artykułach naukowych i popularnonaukowych Stanisława Schneidra (1858–1917), [w:] I. Michalska, G. Michalski (red.), Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesWasilewski M., Pojęcia pedagogiczne u Herodota z Turioj, [w:] S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek (red.), Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesWasilewski M., Semantics of the verb παιδεύω (paideuo) in the early classical period in Greece, transl. M. Gutkowski, [w:] S. Sztobryn, K. Kamiński (red.), Rzeczywistość edukacyjna. Wątki i tropy interpretacyjne, t. 1, Łódź (w druku).pl_PL
dc.referencesWasilewski M., Termin ‘sophistes’ w V wieku p.n.e., „Kultura i Wychowanie”, 1, 2011.pl_PL
dc.referencesWasilewski M., Źródła do biografii Protagorasa. Od Eupolisa do Diogenesa Laertiosa, [w:] E. Dubas, W. Świtalski (red.), Biografia i badanie biografii, t. 2, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesWaśkiewicz H., Historia filozofii prawa. Filozofia prawa starożytnego świata pogańskiego, cz. 1: Grecja – okres najwcześniejszy i helleński, Lublin 1960.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Arystotelesowska episteme: przedmiot i metoda, [w:] J. Such, M. Szcześniak (red.), Z epistemologii wiedzy naukowej, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Doksografia grecka, [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 10, Lublin 2009.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Heraklit z Efezu i Empedokles z Akragas w wykładni Diogenesa Laertiosa, „Filo- Sofija”, 1, 2007.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Homo mensura, [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Natura – człowiek – sztuka w koncepcji Arystotelesa, [w:] K. Łastowski, P. Zeidler (red.), Tropami filozofii, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Posłowie, [w:] Platon, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Uczta, przekł. W. Witwicki, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesWesoły M., „Protagoras” Platona: kompozycja, rozgrywka logosów i sokratejska parodia, [w:] A. Pacewicz (red.), Kolokwia Platońskie. Protagoras, „Lectiones & Acroases Philosophicae”, 4, 2011.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Przedsokratycy, [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 10, Lublin 2009.pl_PL
dc.referencesWesoły M., „Teajtet” Platona: przedmiot, pejrastyka i sokratejska wymowa, [w:] A. Pacewicz (red.), Kolokwia Platońskie. Θεαίτητος, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Tendencje wychowawcze i moralizatorskie w Ksenofontowym „Podręczniku łowiectwa”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium”, 2, 1975.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Uczta mędrców czy sofistów? Wokół antyfilozoficznej wymowy dialogu Atenajosa, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 56, 2011.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Z Konstantynopola do Florencji, czyli odzyskanie greki na Zachodzie, „Eos”, 85, 1998.pl_PL
dc.referencesWęcławski T., Dziwne pytanie o „całość czasu”, [w:] E. Zielonacka-Lis (red.), Nauki pogranicza, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesWęcowski M., Starożytność klasyczna, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesWierzyński K., Poezje zebrane. Zebrał i posłowiem opatrzył W. Smaszcz, t. 2, Białystok 1994.pl_PL
dc.referencesWiniarczyk M., Euhemer z Messeny. Życie i dzieło ‘Święta historia’, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesВиноградов Ю. Г., Древнейшее греческое письмо с острова Березань, „Вестник древней истории”, 4, 1971.pl_PL
dc.referencesWipszycka E., Wstęp, [w:] B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. 2: Okres klasyczny, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWitkowski S., Historjografja grecka i nauki pokrewne (chronografja – biografja – etnografja – geografja), t. 1–3, Kraków 1925–1927.pl_PL
dc.referencesWolanin H., Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Od Homera do Dionizjusza Traka, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesWoleński J., Przyczynek do historii pojęcia prawdy: Protagoras, Demokryt i Tukidydes, [w:] W. Glinkowski, A. Nowaczyk, J. Piórczyński (red.), Rozum w dziejach. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Panasiuka, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., Pedagogika sofistów. Studium z dziejów antycznej kultury pedagogicznej (część pierwsza), „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1–2, 1956.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., Pedagogika sofistów. Studium z dziejów antycznej kultury pedagogicznej (część druga), „Kwartalnik Pedagogiczny”, (1) 3, 1957.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., Pedagogika sofistów. Studium z dziejów antycznej kultury pedagogicznej, [w:] B. Suchodolski, W. Okoń (red.), Z dziejów myśli pedagogicznej. Materiały do studiów, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesWróblewski W., Literacko-językowe zainteresowania sofistów, [w:] W. Wróblewski (red.), W kręgu Platona i jego dialogów, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesWróblewski W., Miejsce poezji w pedagogicznej działalności Protagorasa z Abdery w świetle Platońskiego dialogu „Protagoras”, [w:] W. Wróblewski (red.), W kręgu Platona i jego dialogów, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesWróblewski W., Pojęcie arete w II połowie V wieku p.n.e. Protagoras – Gorgiasz – Demokryt, Toruń 1979.pl_PL
dc.referencesWróblewski W., Rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego w Atenach w wieku VI i V przed Chrystusem, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesWróblewski W., Sofiści, [w:] H. Podbielski (red.), Literatura Grecji starożytnej, t. 2, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesWróblewski W., Spór o nowy ideał wychowawczy na przełomie V i IV wieku przed Chr. Pomiędzy ‘ergon’ i ‘logos’, „Collectanea Classica Thoruniensia”, 9, 1987.pl_PL
dc.referencesWróblewski W., Spór starożytnych wokół ‘Politei’ Platońskiej, „Collectanea Philologica”, 3, 1999.pl_PL
dc.referencesWróblewski W., Wychowawczy program Protagorasa, „Filomata”, 341, 1980.pl_PL
dc.referencesZeller E.G., Die Philosophie der Griechen. Eine Untersuchung über Charakter, Gang und Hauptmomente ihrer Entwicklung, Bd. 1–3, Tübingen 1844–1852.pl_PL
dc.referencesZilioli U., Protagoras and the Challenge of Relativism. Plato’s Subtlest Enemy, Aldershot 2007.pl_PL
dc.referencesZiółkowski A., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-871-4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe