Show simple item record

dc.contributor.authorGacka, Ewa
dc.contributor.editorMüller, Diana
dc.contributor.editorSobczak, Anna
dc.date.accessioned2019-06-18T14:06:09Z
dc.date.available2019-06-18T14:06:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGacka E., Pedagodzy w systemie opieki logopedycznej. Refleksje nad treściami logopedycznymi w kształceniu studentów kierunku pedagogika, [w:] Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Müller D., Sobczak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 47-58, doi: 10.18778/7969-022-0.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-022-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28892
dc.description.abstractAutorka przedstawia modelowe ujęcie roli pedagogów w opiece logopedycznej. Czyni to z punktu widzenia czynnego zawodowo logopedy i nauczyciela akademickiego. Jednocześnie prezentuje opinie studentów kierunku pedagogika w tej kwestii. Na kanwie powyższych rozważań ustosunkowuje się do treści logopedycznych w kształceniu pedagogów. Wychowanie postrzega jako pomoc w rozwoju bio-psycho-społecznym, które odnosi się do człowieka od narodzin po starość. A więc wychowanie to także pomoc w rozwoju języka i doskonaleniu umiejętności językowych człowieka na różnych etapach życia. Podkreśla rolę edukacyjną pedagogów, ich znaczenie w profilaktyce zaburzeń mowy, a także w doskonaleniu umiejętności porozumiewania językowego wychowanków, zwracając uwagę na potrzebę pracy pedagogów nad własnymi umiejętnościami komunikacji językowej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMüller D., Sobczak A. (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpedagodzypl_PL
dc.subjectopieka logopedycznapl_PL
dc.subjecttreści kształceniapl_PL
dc.subjectpomoc w rozwojupl_PL
dc.subjectdoskonalenie komunikacji językowejpl_PL
dc.subjectprofilaktyka zaburzeń mowypl_PL
dc.titlePedagodzy w systemie opieki logopedycznej. Refleksje nad treściami logopedycznymi w kształceniu studentów kierunku pedagogikapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number47-58pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnejpl_PL
dc.referencesBłeszyński J. J., Podejście pozytywne w diagnozie logopedycznej. Problem metatezy, [w:] J. J. Błeszyński (red.), Medycyna w logopedii. Terapia. Wspomaganie. Wsparcie. Trzy drogi – jeden cel, Harmonia Universalis, Gdańsk 2013, s. 31–39.pl_PL
dc.referencesCieszyńska J., Od zabawy i nauki czytania do systemu językowego. Od języka do społeczności, „Logopeda” 2007, nr 1 (4), s. 6– 29.pl_PL
dc.referencesFaber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesFijuth J., Biernat W., Bobek-Bilewicz B., Gliński B., Krajewski R., Krzakowski M., Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, [w:] M. Krzakowski (red.), Zalecenia postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w nowotworach złośliwych, Via Medica, Gdańsk 2009, s. 33–66.pl_PL
dc.referencesGacka E., Trends in Development of Speech-language Care Versus Socio-demographic Changes, [w:] A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (ed.), Development and Supporting the Development from the Perspective of the Human Sciences – Opportunities and Threats, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 129–138.pl_PL
dc.referencesGrabias S., O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012, s. 56–69.pl_PL
dc.referencesGrabias S., Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesHejnicka-Bezwińska T. Szanse i ograniczenia związane z integracją różnych rodzajów wiedzy o edukacji, [w:] J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 25–51.pl_PL
dc.referencesJassem J., Kawecki A., Krajewski R., Krakowski M., Składowski K., Szyfter W., Nowotwory nabłonkowe głowy i szyi, [w:] M. Krzakowski (red.), Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, Via Medica, Gdańsk 2009, s. 2–32.pl_PL
dc.referencesJastrzębowska G., Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Tom 1. Interdyscyplinarne podstawy logopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 301–329.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1982, s. 34–40.pl_PL
dc.referencesKlim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKosztyła-Hojna B., Citko D., Milewska A., Rogowski M., Analiza występowania zaburzeń jakości głosu u pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, „Polski Merkuriusz Lekarski” 2008, t. XXV, nr 147, s. 236–239.pl_PL
dc.referencesKwolek A., Rehabilitacja w udarze mózgu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPąchalska M., Afazjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesPluta-Wojciechowska D., Dokąd zmierza logopedia?, „Forum Logopedyczne” 2013, nr 21, s. 9–21.pl_PL
dc.referencesPrzyszczypkowski K., Rozmyta przestrzeń pedagogiki, „Debata Edukacyjna” 2009, nr 2, s. 74–80.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie MEN z 23.12.2008 bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_2008. 1223_v2.pdf (dostęp 13.06.2013).pl_PL
dc.referencesSieltycki M., Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej. 2005, www.cen.uni.wroc.pl (dostęp 20.06. 2013).pl_PL
dc.referencesSzeląg E., Nowe tendencje w terapii logopedycznej w świetle badań nad mózgiem, [w:] T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 1028–1061.pl_PL
dc.referencesSzymański M. S., Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim, czyli szkic do samokrytyki, „Debata Edukacyjna” 2009, nr 2, s. 68–73.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001, s. 27–28.pl_PL
dc.referencesŚliwińska-Kowalska M., Choroby narządu głosu jako problem społeczny, [w:] Zawodowe choroby narządu głosu u nauczycieli. Profilaktyczne znaczenie nauki emisji głosu. Materiały szkoleniowe, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2001, s. 1–3.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-022-0.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe