Show simple item record

dc.contributor.authorOrzechowska, Agata
dc.contributor.authorTalarowska, Monika
dc.contributor.authorZboralski, Krzysztof
dc.contributor.editorKuźma, Inga B.
dc.date.accessioned2019-06-10T07:05:17Z
dc.date.available2019-06-10T07:05:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationOrzechowska A., Talarowska M., Zboralski K., Wybrane trudności i dylematy etyczne w zakresie psychologicznych aspektów prowadzenia badań naukowych i klinicznych, [w:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Kuźma I. B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 197-219, doi: 10.18778/7525-963-6.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-963-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28792
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana przez MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźma I. B. (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpsychologistpl_PL
dc.subjectresearchpl_PL
dc.subjectclinical diagnosispl_PL
dc.subjectethicspl_PL
dc.subjectpsychologpl_PL
dc.subjectbadaniapl_PL
dc.subjectdiagnoza klinicznapl_PL
dc.subjectetykapl_PL
dc.titleWybrane trudności i dylematy etyczne w zakresie psychologicznych aspektów prowadzenia badań naukowych i klinicznychpl_PL
dc.title.alternativeSelected Problems and Ethical Dilemmas in Psychological Aspects of Scientific Research and Clinicalpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number197-219pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłychpl_PL
dc.referencesBednarek Ewa (2002), Zawód zaufania publicznego. Między profesjonalizmem a fuszerką, „Gazeta Prawna”, nr 89, s. 24.pl_PL
dc.referencesBerscheid Ellen, Baron Robert, Dermer Marshall, Libman Mark (1973), Anticipating Informed Consent: An Empirical Approach, „American Psychologist”, Vol. 28, s. 913–925.pl_PL
dc.referencesBędkowska-Korpała Barbara, Gierowski Józef Krzysztof (2007), Psychologia lekarska a profesjonalny kontakt lekarza z pacjentem, [w:] Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie, B. Będkowska-Korpała, K. J. Gierowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 7–15.pl_PL
dc.referencesBobrowska-Nowak Wanda (1973), Początki polskiej psychologii, Wydawnictwo PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoratyńska Maria, Konieczniak Przemysław (2001), Prawa pacjenta, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBorys Bogusław (2006), Wzrost znaczenia psychologii we współczesnej medycynie; istotne przyczyny, [w:] Psychologia w medycynie (wybrane zagadnienia), B. Borys, M. Mankowicz (red.), Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBrzezińska Anna (2000), Dziecko w badaniach psychologicznych, [w:] Etyczne dylematy psychologii, J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 221‒254.pl_PL
dc.referencesBrzezińska Anna, Brzeziński Jerzy, Eliasz Andrzej (red.) (2000), Standardy kształcenia psychologów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesBrzeziński Jerzy (2000), Problemy etyczne badań naukowych i diagnostycznych, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, t. 1, J. Strelau (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 523–537.pl_PL
dc.referencesBrzeziński Jerzy, Toeplitz-Winiewska Małgorzata (red.) (2000), Etyczne dylematy psychologii, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesChrystowska-Jabłońska Bogumiła (2006), Mosty czy przepaście w komunikacji lekarz – pacjent, „Biuletyn Onkologiczny”, z. 6, s. 77–79.pl_PL
dc.referencesChrystowska-Jabłońska Bogumiła (2006), Psychologiczne aspekty metod leczenia onkologicznego, „Biuletyn Onkologiczny”, z. 6, s. 80–83.pl_PL
dc.referencesCiszewski Jerzy (2003), Wybrane instytucje prawa cywilnego, Arche, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCzabała Czesław Jan, Sęk Helena (2005), Wprowadzenie do psychologii klinicznej, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, J. Strelau (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 555–565.pl_PL
dc.referencesHeszen-Niejodek Irena (2005), Psychologiczne problemy chorych somatycznie, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, J. Strelau (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 513–531.pl_PL
dc.referencesHunt William (1946), The Future of Diagnostics Testing in Clinical Psychology, „Journal of Clinical Psychology”, z. 4, s. 311–317.pl_PL
dc.referencesJacyszyn Jerzy (2004), Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakubowska-Winiecka Anna, Włodarczyk Dorota (red.) (2007), Psychologia w praktyce medycznej, PZWL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarosz Marek (1983), Psychologia lekarska, PZWL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJedliński Krzysztof (1992), Jak rozmawiać z tymi co stracili nadzieję, INTRA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaplun Annette (1997), Promocja zdrowia w chorobach przewlekłych. Odkrywanie nowej jakości zdrowia, Instytut Medycyny Pracy, Łódź.pl_PL
dc.referencesKodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1991 roku (1991), Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (1997), DzU, nr 78, poz. 483.pl_PL
dc.referencesKübler-Ross Elisabeth (1979), Rozmowy o śmierci i umieraniu, PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewska Agnieszka (1997), Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, „Państwo i Prawo”, vol. 61, nr 1, s. 7–12.pl_PL
dc.referencesMączka Grzegorz (2007), Człowiek umierający – psychologiczne aspekty opieki paliatywnej, [w:] Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie, B. Bętkowska-Korpała, K. J. Gierowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 241–252.pl_PL
dc.referencesNiemczyński Adam (2002), Psycholog – zawodem zaufania publicznego?, Konferencja: „Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolne wykonywanie zawodu”, 8.04.2002 r., Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP, MPiPS, materiały.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (2005), DzU, nr 226, poz. 1943, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesOrońska Anna (2000), Rozmowa z nieuleczalnie chorym, [w:] Komunikowanie się z pacjentem, J. Barański, E. Waszyński, A. Steciwo (red.), Wydawnictwo Astrum, Wrocław, s. 130–138.pl_PL
dc.referencesPaluchowski Władysław Jacek (2007), Diagnoza psychologiczna, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaluchowski Władysław Jacek, Hornowska Elżbieta (2000), Problemy teoretyczne diagnozy psychologicznej, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, t. 1, J. Strelau (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 509–521.pl_PL
dc.referencesPieter Józef (1972), Historia psychologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPonczek Dorota (2000), Prawa pacjenta w Polsce, Wydawnictwo ADI, Łódź.pl_PL
dc.referencesReykowski Janusz (1999), O zmieniającej się roli psychologii w zmieniającym się świecie, „Czasopismo Psychologiczne”, vol. 5, nr 3, s. 201.pl_PL
dc.referencesSadock Benjamin, Sadock Virginia (2003), End-of-life Care and Palliative Medicine, „Synopsis of Psychiatry”, Vol. 56, s. 1338–1351.pl_PL
dc.referencesSęk Helena (2005), Psychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkłodowski Henryk, Rytych Sławomir (2006), Dzieje psychologii łódzkiej w latach 1918– 2005, PTP, Łódź.pl_PL
dc.referencesSkłodowski Henryk (red.) (1996), Medycyna psychosomatyczna i psychologia chorego somatycznie wobec zagrożenia i wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStachowski Ryszard (2000), Historia psychologii od Wundta do czasów najnowszych, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, t. 1, J. Strelau (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 25–66.pl_PL
dc.referencesStatut Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP dnia 21.09.2005 r. (2007), PTP, Warszawa, (zmieniony 27 stycznia 2007 r., Sąd Rejonowy dla Warszawy, KRS 38 316).pl_PL
dc.referencesSteciwko Andrzej (2000), Zasady komunikowania się lekarza z pacjentem z uwzględnieniem przewlekle i ciężko chorego, [w:] Komunikowanie się z pacjentem, J. Barański, E. Waszyński, A. Steciwo (red.), Wydawnictwo Astrum, Wrocław, s. 121–129.pl_PL
dc.referencesStepulak Marian Zdzisław (2000), Tajemnica zawodowa w działalności badawczej i praktycznej psychologów, [w:] Etyczne dylematy psychologii, J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 123‒134.pl_PL
dc.referencesSzawarski Zbigniew (2005), Mądrość i sztuka leczenia, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesTalarowska Monika, Florkowski Antoni, Orzechowska Agata, Zboralski Krzysztof (2008), Etyka w zawodzie psychologa, „Valetudinaria”, vol. 13, nr 1, s. 7–10.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (1997), DzU, nr 28, poz. 152, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (1994), DzU, nr 111, poz. 535, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (2001), DzU, nr 73, poz. 763, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesWalden-Gałuszko Krystyna de (2000), U kresu. Opieka paliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi, Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWrześniewski Kazimierz (2005), Medycyna psychosomatyczna i behawioralna, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, J. Strelau (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 450–456.pl_PL
dc.referencesZboralski Krzysztof, Florkowski Antoni, Talarowska-Bogusz Monika, Macander Marian, Gałecki Piotr (2008), Quality of Life and Emotional Functioning in Selected Psychosomatic Diseases, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”, nr 62, s. 1–6.pl_PL
dc.referencesZimbardo Philip G., Ruch Floyd L. (1994), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailagata.orzechowska@umed.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailmonika.talarowska@umed.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailkrzysztof.zboralski@umed.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-963-6.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe