Show simple item record

dc.contributor.authorDanielewicz, Justyna
dc.date.accessioned2019-05-13T15:31:37Z
dc.date.available2019-05-13T15:31:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationDanielewicz J., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-914-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-837525-914-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28194
dc.descriptionPublikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym z ustrojem, organizacją i zarządzaniem obszarami metropolitalnymi. Opracowanie prezentuje całościowe ujęcie problematyki zarządzania metropolitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji governance jako nowego podejścia do analizowania tych procesów.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecturbanizacjapl_PL
dc.subjectmetropoliapl_PL
dc.subjectgovernancepl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectobszary zurbanizowanepl_PL
dc.subjectmetropolizacja przestrzenipl_PL
dc.subjectobszary metropolitalnepl_PL
dc.titleZarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacjipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number468pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionempl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-313-9
dc.references20 samorządów deklaruje współpracę w ramach Białostockiego Obszaru Metropolitalnego, 2009, Puls Biznesu, http://www.pb.pl/1745920,86351,20‐samorzadowdeklaruje‐wspolprace‐w‐ramach‐bialostockiego‐obszaru‐metropolitalnego, 19.12.2012.pl_PL
dc.referencesAaronson D., 1998, Using Sibling Data to Estimate the Impact of Neighbourhoods on Children’s Educational Outcomes, „Journal of Human Resources”, vol. 33, No 4, s. 915–946.pl_PL
dc.referencesAcemoglu D., Johnson S., Robinson J, 2004, Institutions as the Fundamental Cause of Long‐Run Growth, NBER Working Paper Series, Working Paper 10481, http://www.nber.org/papers/w10481.pl_PL
dc.referencesAdshead M., 2002, Developing European Regions? Comparative Governance, Policy Networks and European Integration, Ashgate.pl_PL
dc.referencesAgenda Terytorialna Unii Europejskiej. W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, 2007.pl_PL
dc.referencesAguilar A. G., 1997, Metropolitan growth and labor markets in Mexico, „Geo Journal”, No 43, s. 371–383.pl_PL
dc.referencesAhrens J., Rudolph P. M., 2006, The Importance of Governance in Risk Reduction and Disaster Management, “Journal of Contingencies and Crisis Management”, vol. 14, no 4, s. 207–220.pl_PL
dc.referencesAlbrow M., 1997, The Global Age: State And Society Beyond Modernity, Stanford University Press, Stanford.pl_PL
dc.referencesAllison M., Kaye J., 2003, Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook, John Wiley & Sons Inc., Hoboken.pl_PL
dc.referencesAllmendinger P., Ball M., 2006, New Horizons Research Programme. Rethinking the Planning Regulation of Land and Property Markets: Final Report, Office of the Deputy Prime Minister, London.pl_PL
dc.referencesAlmirall R. S., 2009, The Regional Spatial Plan of the Metropolitan Region of Barcelona, The Multigenerational Metropolis – METREX Meeting, Wrocław.pl_PL
dc.referencesAMB, 2003, The metropolitan territory of Barcelona. Basic data, recent developments, perspectives, Mancomunitat de Municipis de l’Area Metropolitana de Barcelona, Barcelona.pl_PL
dc.referencesAmbruosi C. S., Baldinelli G. M., Cappuccini E., Migliardi F., 2010, Metropolitan Governance: Which Policies for Globalizing Cities?, „Transition Studies Review”, No 17, s. 320–331.pl_PL
dc.referencesAmin A., Graham S., 1997, The ordinary city, “Transactions of the Institute of British Geographers”, vol. 22, no 4, s. 411‐429.pl_PL
dc.referencesAmin A., Thrift N., 2002, Cities: Reimagining the Urban, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesAmin S., 1997, Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society, Zed Books, London.pl_PL
dc.referencesAndersen H. T., van Kempen R., 2001, Governing European Cities. Social Fragmentation, Social Exclusion and Urban Governance, Ashgate, Aldershot.pl_PL
dc.referencesAndersson H., Jorgensen G., Joye D., Ostendorf W., 2001, Change and Stability in Urban Europe. Form, Quality and Governance, Ashgate.pl_PL
dc.referencesAndrews, R., 2008, An Institutionalist Approach to Spatial Variations in Public Service Failure: Evidence from England, „European Urban and Regional Studies”, vol. 15, No 4, s. 349–362.pl_PL
dc.referencesAppadurai A., 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesAppiah K. A., 2007, Przedmowa, [w:] S. Sassen, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesArens J., 2002, Governance And Economic Development. A Comparative Institutional Approach, Edward Elgar Publishing, Northampton.pl_PL
dc.referencesArens J., Rudolph P. M., 2006, The Importance of Governance in Risk Reduction and Disaster Management, „Journal of Contingencies and Crisis Management”, Volume 14, Issue 4.pl_PL
dc.referencesARL, Academy for Spatial Research and Planning, 2008, The Territorial Cohesion Principles. Position Paper to the EU Green Paper on Territorial Cohesion. Position Paper from the ARL. No. 78, Hanoverpl_PL
dc.referencesArytmiak R., 2000, Między przeszłością a przyszłością. Społeczeństwo globalne przełomu tysiącleci, [w:] S. Bielański, T. Biernat (red.), Wokół problematyki integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesAsheim B., Clark E., 2001, Creativity and Cost in Urban and Regional Development in the “New Economy”, „European Planning Studies”, vol. 9, No. 7.pl_PL
dc.referencesAsheim B., Cooke P., 1998, Localised innovation networks in a global economy: a comparative analysis of endogenous and exogenous regional development approaches, “Comparative Social Research”, vol. 17, JAI Press, Stamford, s. 199‐240.pl_PL
dc.referencesBakan J., 2006, Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawapl_PL
dc.referencesBanachowicz B., Danielewicz J., 2006, Współrządzenie jako forma zarządzania publicznego w obszarach metropolitalnych, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.pl_PL
dc.referencesBanachowicz B., Danielewicz J., 2006, Współrządzenie w zarządzaniu obszarami metropolitalnymi, [w:] S. Korenik, K. Wilk (red.), Gospodarka‐przestrzeń‐rozwój, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1143, s. 186‐198pl_PL
dc.referencesBańczyk M., Achrem A., Mróz J., 2008, NORDEA METROX.2008. Pierwszy ranking metropolitalności miast polskich, METROPOLIA POZNAŃ sp. z o.o., Poznań.pl_PL
dc.referencesBartik T. J., 2003, Local Economic Development Policies, Upjohn Institute Working Paper, Nr. 03–91.pl_PL
dc.referencesBartkowski J., 2007, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauer A., Röhl D., Haase D., Schwarz N., 2011, Leipzig – between growth and shrinkage, [w:] S. Pauleit, S. Bell, C. Aalbers (red.), Peri‐Urban Futures: Land Use and Sustainability, Springer, Berlin.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 1998, Globalization: The human consequences, Polity, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBavkis H., Juillet L., 2004, The Horizontal Challenge: Line Departments, Central Agencies and Leadership, Canada School of Public Service, Ottawa.pl_PL
dc.referencesBaylis J., Smith S. (red.), 2001, The Globalization of World Politics, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesBaylis J., Smith S., Owens P. (red.), 2009, The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesBeauregard R. A., 1995, Theorizing the global‐local connection, [w:] P. L. Knox, P. J. Taylor (red.), 1995, World Cities in a World‐System, Cambridge University Press, s. 232–48.pl_PL
dc.referencesBeauregard R. A., 2006, The radical break in late twentieth‐century urbanization, „Area”, vol. 38, No 2, s. 218–220pl_PL
dc.referencesBeck U, 2000, What is globalization?, Polity, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBeim M., 2009, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesBendyk E., 2010, Metropolia w sieci, „Samorząd Terytorialny”, nr 6.pl_PL
dc.referencesBerry B. J. L., Conkling E. C., Ray M., 1997, The global economy in transition, Prentice Hall, Upper Saddle River.pl_PL
dc.referencesBis R., 1971, The political economy of metropolitan areas, Markham, Chicago.pl_PL
dc.referencesBish R. L., Nourse H. O., 1975, Urban Economics and Policy Analysis, McGraw‐Hill, New York.pl_PL
dc.referencesBlakely E. J., 1994, Planning Local Economic Development. Theory and Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks–London–New Delhi, s. 59–62.pl_PL
dc.referencesBoettke P. J., Coyne C. J., Leeson P. T., 2011, Quasimarket failure, „Public Choice”, No 149, s. 209–224.pl_PL
dc.referencesBogacz‐Wojtanowska E., 2005, Strategia działania organizacji pozarządowych w budowaniu relacji z sektorem publicznym i komercyjnym, [w:] B. Plawgo, W. Zaremba (red.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok, s. 97–102.pl_PL
dc.referencesBogason P., 2001, Public Policy And Local Governance. Institutions in Postmodern Society, Edward Elgar Publishing London.pl_PL
dc.referencesBorkowski, 2007, Koło zamachowe, „Gazeta Bankowa”, nr 25.pl_PL
dc.referencesBourdieu P., 1985, The Forms of Capital, [w:] J. G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood, New York.pl_PL
dc.referencesBovaird T., 2005, Public governance: balancing stakeholder power in a network society, “International Review of Administrative Sciences”, vol. 71, No 2, s. 217–228.pl_PL
dc.referencesBovaird T., Loeffler E. (red.), 2004, Public Management and Governance, Routledge, London–New York.pl_PL
dc.referencesBovens M. (red.), 2002, Success And Failure In Public Governance A Comparative Analysis, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesBoyne G. A., 2003, Sources of Public Service Improvement: a Critical Review and Research Agenda, “Journal of Public Administration Research and Theory”, vol. 13, No 3, s. 367–94.pl_PL
dc.referencesBradford N., 2003, Public‐private Partnership? Shifting Paradigms of Economic Governance in Ontario, „Canadian Journal of Political Science”, vol. 35, No 5, s. 1005–1033.pl_PL
dc.referencesBrenner N., 1998, Global cities, glocal states: global city formation and state territorial restructuring in contemporary Europe, „Review of International Political Economy”, No 5, s. 1–37.pl_PL
dc.referencesBrenner N., 1999, Globalisation as Reterritorialisation: The Re‐scaling of Urban Governance in the European Union, „Urban Studies”, vol. 36, No 3, s. 431–451.pl_PL
dc.referencesBrenner N., 2000, The urban question as a scale question: reflections on Henri Lefebvre, urban theory and the politics of scale, „International Journal of Urban and Regional Research”, No 24, s.. 361–378.pl_PL
dc.referencesBrenner N., 2003, Metropolitan Institutional Reform and the Rescaling of State Space in Contemporary Western Europe, “European Urban and Regional Studies”, vol. 10, no 4, s. 297–324.pl_PL
dc.referencesBrenner N., 2004, New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford University Press, Oxford–New York.pl_PL
dc.referencesBroszkiewicz R., 2005, Kierunki i metody projektowania optymalnych struktur rozwoju regionalnego w warunkach integracji Polski z Unia Europejską, [w:] F. Kuźnik (red.), Studia regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesBrueckner J. K., 2000, Urban Sprawl: Diagnosis and Remedies, „International Regional Science Review”, vol. 23, No 2, s. 160–171.pl_PL
dc.referencesBrunn S. D., Hays‐Mitchell M., Zeigle D. J. (red.), 2012, Cities of the World: World Regional Urban Development, Rowman & Littlefield, Lanham.pl_PL
dc.referencesBruszt L., 2008, Wielopoziomowe zarządzanie – warianty wschodnie. Wyłaniające się wzorce zarządzania rozwojem regionalnym w nowych państwach członkowskich, „Zarządzanie publiczne”, nr 1 (3), s. 5–22.pl_PL
dc.referencesBryson J. M., 2011, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey‐Basspl_PL
dc.referencesBrzozowska K., 2006, Partnerstwo publiczno‐prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBSR INTERREG III B project. Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes”, Planning System of Sweden, http://commin.org/upload/Sweden /SE_Planning_System_in_English.pdf., 24.07.2012.pl_PL
dc.referencesBuciak R., 2012, Szersze strefy miejskie programu Urban Audit jako przykład delimitacji zasięgu oddziaływania miast, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBureau of Statistics Hamburg and Schleswig‐Holstein, 2006, Hamburg Metropolitan Area, http://www.statistik‐nord.de/fileadmin/download/faltblaetter/Metropolregion_englisch.pdfpl_PL
dc.referencesBurns J., 1995, Władza przywódcza, [w:] J. Szczupaczyński, (red.), Władza i społeczeństwo: antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. 1 Scholar, Warszawa, s. 261–272.pl_PL
dc.referencesByong‐Man A., 2002, Reforming Public And Corporate Governance. Management and the Market in Australia, Britain and Korea, Edward Elgar Publishing.pl_PL
dc.referencesCadbury A., 1995, The Company Chairman (2nd Ed), Prentice Hall, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesCahyadi G., TenBrink S., 2004, Barcelona Metropolitan Economic Strategy, Global Urban Development, Praga.pl_PL
dc.referencesCamagni R., 2006, Territorial Impact Assessment (TIA): a methodological proposal, “Scienze Regionali ‐ Italian Journal of Regional Science”, No 2, s. 135‐146, http://www.grupposervizioambiente.it/aisre/pendrive2010/pendrive/Paper/Camagni1.pdf.pl_PL
dc.referencesCamagni R., Lenzi C., 2010, Multi‐criteria analysis in Territorial Impact Assessment: An application of the TEQUILA model to the European transport policies casepl_PL
dc.referencesCamiller J. A., Falk J., 1992, The End of Sovereignty? The Politics of a Shrinking of Fragmenting World, Edward Elgar, Aldershot.pl_PL
dc.referencesCantonal Office of Spatial Planning and Surveying, 2002, Settlement Development in the Canton of Zurich. A Review of 50 Years of Spatial Planning, Das kleine Forum, Zurych.pl_PL
dc.referencesCar, J. B., Feiock R. C. (red.), 2003, Reshaping the local government landscape: citycounty consolidation and its alternatives, M. E. Sharpe, Armonk.pl_PL
dc.referencesCarr J. B., Feiock R. C., 1999, Metropolitan government and economic development, „Urban Affairs Review”, vol. 34, No 3, s. 476–488.pl_PL
dc.referencesCarruthers J. I., 2003, Growth at the Fringe: The Influence of Political Fragmentation in United States Metropolitan Areas, „Papers in Regional Science”, vol. 82, No 4, s. 475–499.pl_PL
dc.referencesCarruthers J. I., Ulfarsson G. F., 2002, Fragmentation and Sprawl: Evidence from Interregional Analysis, „Growth and Change”, vol. 33, No 3, s. 312–340.pl_PL
dc.referencesCars G., Healer P., Madanipour A, Magalhaes C. (red.), 2002, Urban Governance, Institutional Capacity and Social Milieux, Ashgate, Aldershot.pl_PL
dc.referencesCastells M., 1996, The Rise of Network Society, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesCastells M., 2000, End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. III., Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesCastells M., 2008, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS, 2010, Zaufanie społeczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChakravorty S., 2003, Urban development in the global periphery: The consequences of economic and ideological globalization, „The Annals of Regional Science”, vol. 37, No 3, s. 357–367.pl_PL
dc.referencesChądzyńska E., 2008, Miasta przyszłości – tendencje rozwojowe wybranych miast na świecie, [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 27–36.pl_PL
dc.referencesChmielewski J. (red.), 1995, Studium Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChristmann A., 2011, Legitimacy of Governance Structures. A comparative approach to measure in‐ and output legitimacy in metropolitan areas, EGPA Annual Conference, Bukareszt.pl_PL
dc.referencesChute Ch. F., 1956, Today’s Urban Region, „National Municipal Review”, vol. 45, issue 6, s. 274–280.pl_PL
dc.referencesCid S. L., 2009, Metropolitan Area of Lisbon, Konferencja METREX, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCieslewicz D. J., 2002, The Environmental Impacts of Sprawl, [w:] Squires G. D. (red.), Urban Sprawl: Causes, Consequences and Policy Responses, Urban Institute Press, Washington, s. 23–38.pl_PL
dc.referencesCieśla A., 2009, Co to jest kurczące się miasto?, http://www.regioportal.pl/pl28/ teksty1060/co_to_jest_kurczace_sie_miasto.pl_PL
dc.referencesCini M. (red.), 2007, Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesClark G., 2010, Leadership and Governance of OPENCities, British Council, Madryt.pl_PL
dc.referencesClark G., 2011, Narzędzia rozwoju metropolii, prezentacja na konferencji „Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy”, Katowice, listopad.pl_PL
dc.referencesClark G., Huxley J., Mountford D., 2010, Organising Local Economic Development: The Role of Development Agencies and Companies, Local Economic and Employment Development (LEED), OECD Publishing,doi: 10.1787/9789264083530‐en.pl_PL
dc.referencesClark T. N., 2000, Old and new paradigms for urban research: Globalization and the fiscal austerity and urban innovation project, „Urban Affairs Review”, vol. 36, No 1, s. 3–45.pl_PL
dc.referencesClark T. N., Hoffmann‐Martinot V. (red.), 1998, The New Political Culture, Boulder, Colorado Westview.pl_PL
dc.referencesClavel P., Pitt J., Yin J., 1997, The community option in urban policy, „Urban Affairs Review”, vol. 32 No 4, s. 435–458.pl_PL
dc.referencesCoaffee J., Healer P., 2003, “My Voice: My Place”: Tracking Transformations in Urban Governance, “Urban Studies”, vol. 40, No 10, s. 1979–1980.pl_PL
dc.referencesCole A., John P., 2001, Local Governance in England and France, Routledge.pl_PL
dc.referencesColeman J. S., 1990, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCollin J.P., Léveillée J., Poitras C., 2002, New Challenges And Old Solutions: Metropolitan Reorganization in Canadian and U.S. City–Regions, „Journal of Urban Affairs”, vol. 24, No 3, s. 317–332.pl_PL
dc.referencesCommission of The European Communities, 2001, European Governance – a White Paper, Bruksela.pl_PL
dc.referencesConsidine M., 2005, Partnerships, Relationships and Networks: Understanding Local Collaboration Strategies in Different Countries, [w:] OECD, Local Governance and the Drivers of Growth, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesCooke P., Heidenreich M., Braczyk H. J., 2004, Regional Innovation Systems. The Role of Governances in a Globalized World, Routledge.pl_PL
dc.referencesCoombes M., 2006, Defining Metropolitan Regions (MRs): coping with complexity, OECD, Paryżpl_PL
dc.referencesCornforth C., 2002, The Governance of Public and Non‐Profit Organizations, Routledgepl_PL
dc.referencesCostituzione della Repubblica Italiana, 2003pl_PL
dc.referencesCote S., Healy T., 2001, The Well‐being of Nations: The Role of Human and Social Capital, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesCox K. R. (red.), 1997, Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local, The Guilford Press, New York–London.pl_PL
dc.referencesCox R. W., 1987, Production Power and World Order: Social Forces in the Making of History, Columbia University Press, New York.pl_PL
dc.referencesCrainer S., Dearlove D. (red.), 2004, Financial Times Handbook of Management, Pearson Education Limited, Harlow.pl_PL
dc.referencesCrespo J. L., Cabral J., 2010, The institutional dimension to urban governance and territorial management in the Lisbon metropolitan area, „Análise Social”, vol. XLV (197), s. 639–662.pl_PL
dc.referencesCushman & Wakefield, 2011, European Cities Monitor, http://www.cushwake.com/cwglobal/jsp/kcReportDetail.jsp?Country=GLOBAL&Language=EN&catId=100003&pId=c38200001p.pl_PL
dc.referencesCutler A. C., Haufler V., Porter T. (red.), 1999, Private Authority and International Affairs, State University of New York Press, Albany.pl_PL
dc.referencesCutler D. M., Glaeser E. L., 1997, Are Ghettos Good or Bad?, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 112, No 3, s. 827–72.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T., 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzaputowicz J., 2001, Globalizacja – wpływ na państwo narodowe, „Polska w Europie”, nr 4 (38).pl_PL
dc.referencesCzornik M. (red.), 2003, Wdrażanie strategii rozwoju miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.pl_PL
dc.referencesCzornik M., 2004, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesCzyż T., 2009, Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce, „Przegląd Geograficzny”, nr 4, s. 445–459.pl_PL
dc.referencesDahl R. A., 1971, Polyarchy. Participation and Opposition, Yale University Press, New Haven.pl_PL
dc.referencesDahl R., Tufte E. R., 1973, Size and Democracy, Stanford University Press, Berkeley.pl_PL
dc.referencesDalby S., 2009, Security and environmental change, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesDanielewicz J., Markowski T., 2008, Zarządzanie w obszarze metropolitalnym – podejście instytucjonalne, [w:] T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, „Biuletyn KPZK”, z. 237, s. 73–103.pl_PL
dc.referencesDanson M., Halkier H., Cameron G., 2000, Governance, Institutional Change and Regional Development, Ashgate.pl_PL
dc.referencesDavies A., 1999, A strategic approach to corporate governance, Gower.pl_PL
dc.referencesDavoudi S., Evans N., Governa F., Santangelo M., 2008, Territorial governance in the making. Approaches, methodologies, practices, „Boletín de la A.G.E.”, No 46, s. 33–52.pl_PL
dc.referencesDeklaracja o utworzeniu rady Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego podpisana w Krakowie 22 listopada 2007 r.pl_PL
dc.referencesDenhardt R. B., Denhardt J. V., 2008, Public Administration: An Action Orientation, Wadsworth Publishing Company.pl_PL
dc.referencesDiGaetano A., Klemanski J. S., 1999, Urban regime capacity: A comparison of Birmingham, England and Detroit, Michigan, „Journal of Urban Affairs”, vol. 15, No 4, s. 367–384.pl_PL
dc.referencesDiGaetano A., Strom E., 2003, Comparative Urban Governance An Integrated Approach, „Urban Affairs Review”, vol. 38, No 3, s. 356–395.pl_PL
dc.referencesDoh J. P. (red.), 2005, Handbook On Responsible Leadership And Governance In Global Business, Edward Elgar Publishing.pl_PL
dc.referencesDollery B. F., Wallis J. W., 2009, Niesprawność rynku, niesprawność rządu, przywództwo i polityka publiczna, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2(8), s. 83–91.pl_PL
dc.referencesDomański B., 2008, Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju?, „Studia KPZK PAN”, nr 120, s. 135–143.pl_PL
dc.referencesDomański R., 2001, The innovative city, House of Poznań University of Economics, Poznań.pl_PL
dc.referencesDomański R., 2004, Geografia ekonomiczna: ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDowns A., 1994, New Visions for Metropolitan America, Brookings Institution, Washington.pl_PL
dc.referencesDrobniak A., 2005, Ocena projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesDrzazga D., 2010, Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy‐struktury organizacyjne‐instrumenty, [w:] Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDunning J. H., Lundan S.M., 2008, Multinational Enterprises and The Global Economy, Edward Elgar, Northampton.pl_PL
dc.referencesDuranton G., 2000, Urbanisation, urban structure and growth, [w:] J. M. Huriot, J. F. Thisse (red.), Economics of Cities: Theoretical Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, s. 290–317.pl_PL
dc.referencesDutkowski M., 2000, Zmiany postsocjalistycznych metropolii w Polsce, [w:] R. Domański (red.), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 192, s. 37–48.pl_PL
dc.referencesDyskusja o Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym, 2010, http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/artykul/dyskusja‐o‐wroclawskim‐obszarze‐metropolitalnym/, 26.01.2012.pl_PL
dc.referencesDziałek J., 2008, Geografia kapitału społecznego. Regionalne zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w Polsce, [w:] T. Nawrocki, K. Bierwiaczonek, M. S. Szczepański (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 127–143.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J. (red.), 2009, Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., (red.), 2009, Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDziemianowicz W., Łukomska J., 2009, Bieguny wzrostu, ośrodki centralne i metropolie – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?, [w:] Z. Makieła (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, t. CXXV, Warszawa, s. 18–29.pl_PL
dc.references„Dziennik Zachodni”, 2012, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/545395,slaskw‐sejmie‐na‐razie‐jest‐godka‐a‐co‐z‐metropolia,id,t.html, 1.12.2012.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1967, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, „Prace Geograficzne IG PAN”, t. 63.pl_PL
dc.referencesEldredge H. W., 1967, Taming Megalopolis: How to manage an urbanized world, Doubleday & Company, New York.pl_PL
dc.referencesErhardt D., Burdon R., 1999, Free Entry in Infrastructure, Discussion paper, nr 2093, World Bank, Washington.pl_PL
dc.referencesEriksen S., 2007, Promoting Good Governance in Eastern Europe – Domestic Responses to External Influences, [w:] D. Coombes, L. Vass (red.), Post‐Communist Public Administration: Restoring Professionalism and Accountability, NISPAcee Press, Bratislava.pl_PL
dc.referencesESPON, 2006, Atlas ESPON Struktura terytorium Europy, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn, http://www.espon.pl/files/11_2/2/ESPON%20Atlas_FIN_600_2.pdf.pl_PL
dc.referencesEuropean Comission, 2005, Social Capital, Special Eurobarometer 223 / Wave 62.2 – TNS Opinion & Social.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, 2011, Cities of tomorrow – Challenges, visions, ways forward, Brussels.pl_PL
dc.referencesEwing R., Pendall R., Chen D., 2002, Measuring Sprawl and Its Impact, Smart Growth America, Washington.pl_PL
dc.referencesFaliński S., 2008, Warszawa – jaka metropolia?, materiały z konferencji naukowej, Wyższa Szkoła Ekonomiczno‐Informatyczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFaludi A., van der Valk A., 1994, Rule and order: Dutch planning doctrine in the twentieth century, Kluwer Academic, Dordrecht.pl_PL
dc.referencesFarazmand A., 2004, Sound Governance. Policy and Administrative Innovations, Praeger.pl_PL
dc.referencesFeiock C. R. (red.), 2004, Metropolitan Governance. Conflict, Competition and Cooperation, Georgetown University Press, Washington.pl_PL
dc.referencesFerri V., 2009, Le Città metropolitane in Italia. Una istituzione del federalismo, „Economia Italiana”, nr 2, s. 367–403.pl_PL
dc.referencesFinka M., 2007, Territorial Cohesion – Between Expectation, Disparities and Contradictions, [w:] D. Scholich (red.), German Annual of Spatial Research and Policy, Springer Verlag, Leipzig, s. 23–40.pl_PL
dc.referencesFinsterbusch K., 1985, State of the Art in Social Impact Assessment, „Environment and Behavior”, vol. 17, No 2, s. 193–221.pl_PL
dc.referencesFisher R., Shragge E., 2000, Challenging community organizing: Facing the 21st Century, „Journal of Community Practice”, nr 8(3), s. 1‐19.pl_PL
dc.referencesFleurke F., Willemse R., 2006, Measuring Local Autonomy: A Decision‐making Approach, “Local Government Studies”, vol. 32, No 1, s. 71–87.pl_PL
dc.referencesFlorentino R., 2007, The Spatial Governance of the Lisbon’s Metropolitan Region, THE VITAL CITY, European Urban Research Association (EURA) 10th Anniversary Conference, University of Glasgow, 12–14 Septemberpl_PL
dc.referencesFlorida R., 2000, The Economic Geography of Talent, Heinz School of Public Policy and Management, Carnegie Mellon University, Pittsburghpl_PL
dc.referencesFlorida R., 2002, The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life, Basic Books, New York.pl_PL
dc.referencesFlorida R., 2004, The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent, Harper Business, New York, London.pl_PL
dc.referencesFlorida R., 2005, Cities and the Creative Class, Routledge, New York–London.pl_PL
dc.referencesFont J., Gutierrez‐Suarez R., Parrado‐Diez S., 1999, Inter‐governmental Partnerships at the Local Level in Spain: Mancomunidades and Consortia in a Comparative Perspective, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesFontan J. M., Hamel P., Morin R., Shragge E., 2007, Community Organizations and Local Development in a Metropolitan Region: Does Place Matter?, [w:] J. E. Klausen, P. Swianiewicz, Cities in City Regions: Governing the Diversity, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 175–191.pl_PL
dc.referencesFontan J. M., Hamel P., Morin R., Shragge E., 2009, Community Organizations and Local Governance in a Metropolitan Region, „Urban Affairs Review”, vol. 44, No 6, s. 832–857.pl_PL
dc.referencesFranchini T., Valverde F., 2004, Madrid Strategic Plan, 40th ISoCaRP Congress, Genewa.pl_PL
dc.referencesFreeman R. E., McVea J., 2001, A Stakeholder Approach to Strategic Management, Darden Business School Working Paper, No. 01–02, http://ssrn.com/abstract=263511 or doi:10.2139/ssrn.263511pl_PL
dc.referencesFriedmann J., 1986, The world city hypothesis, „Development and Change”, No 17, s. 69–83.pl_PL
dc.referencesFriedmann J., 1995, Where we stand: a decade of world city research, [w:] P. L. Knox, P. J. Taylor (red.), 1995, World Cities in a World‐System, Cambridge University Press, s. 48‐62.pl_PL
dc.referencesFriedmann J., 1998. The new political economy of planning: The rise of civil society, [w:] M. Douglass, J. Friedmann (red.), Cities for citizens, Planning and the rise of civil society in a global age, John Wiley and Son, Chichester, s. 19–35.pl_PL
dc.referencesFriedmann J., Wolff G., 1982, World city formation: an agenda for research and action, „International Journal of Urban and Regional Research”, No 6, s. 309–344.pl_PL
dc.referencesFrykowski M., 2005, Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesFuhrmann M., Grochowski M., Pieniążek M., Wilk W., Zegar T., 2005, Warszawa – Obszar Metropolitalny – Mazowsze. Relacje międzygminne: współpraca czy obojętność?, „Samorząd Terytorialny”, nr 7–8, s. 17–37.pl_PL
dc.referencesFukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa−Wrocław.pl_PL
dc.referencesFukuyama F., 2003, Kapitał społeczny, [w:] Harrison L. E., Huntington S. P. (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S‐ka, Kraków.pl_PL
dc.referencesFulton W., Pendall R., Nguyen M., Harrison A., 2001, Who Sprawls Most? How Growth Patterns Differ across the U., Brookings Institution Washington, http://www.brookings.edu/es/urban/publications/fulton.pdfpl_PL
dc.referencesFurubotn E.G., Richter R., 2000, Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor.pl_PL
dc.referencesGaczek W., 2000, Urynkowienie gospodarki gruntami a przemiany struktury użytkowania terenów dużych miast, „Przegląd Geograficzny”, nr 4, s. 411–428.pl_PL
dc.referencesGajl N., 1979, Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGarcia M., 2003, The case of Barcelona, [w:] W. Salet, A. Kreukels, A. Thornley (red.), Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press, London–New York, s. 337–358.pl_PL
dc.referencesGaunard‐Anderson M. F., 2011, New challenges for a border region and its metropolitan area at the beginning of the new French territorial reform. The case of Lorraine and its metropolitan area Metz‐Nancy in the Greater Region, [w:] Contested Regions: Territorial Politics and Policy, Regional Studies Association, Seaford.pl_PL
dc.referencesGaussier N., Lacour C., Puissant S., 2003, Metropolitanization and territorial scales, „Cities”, vol. 20, No 4, s. 253–263.pl_PL
dc.referencesGawłowski R., 2010, Reprezentacja polityczna obszarów metropolitalnych na przykładzie Londynu, [w:] Lutrzykowski A., Gawłowski R. (red.), Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 107–116.pl_PL
dc.referencesGawroński H., 2010, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesGawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E., 1998, Funkcje metropolitarne Warszawy, „Zeszyty IGiPZ PAN”, nr 53.pl_PL
dc.referencesGdulewicz E., 2002, Ustrój polityczny Niemiec. [w:] Skrzydło W. (red.), Ustroje państw współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‐Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesGereffi G., 1994, The organization of buyer‐driven global commodity chains, [w:] G. Gereffi, M. Korzeniowicz (red.), In Commodity Chains and Global Capitalism, Greenwood, Westport, s. 95–120.pl_PL
dc.referencesGiddens A., 1990, Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesGiddens A., 1991, Modernity and Self‐Identity, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesGidlund J., 2000, Local And Regional Governance In Europe. Evidence from Nordic Regions, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesGiguère S., 2003, Managing Decentralisation and New forms of Governance, [w:] Managing Decentralisation: A New Role for Labour Market Policy, OECD, Paris, s. 11–26.pl_PL
dc.referencesGiguère S., 2005, The Drivers of Growth: Why Governance Matters, [w:] Local Governance and the Drivers of Growth, OECD, Paris, s. 11–37.pl_PL
dc.referencesGilens M., 2005, Inequality and democratic responsiveness, „Public Opinion Quarterly”, vol. 69, No 5, s. 778–796.pl_PL
dc.referencesGilpin R., 1987, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesGlasbergen P. (red)., 1995, Managing Environmental Disputes. Network Management as an Alternative, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.pl_PL
dc.referencesGlazer A., Konrad K. A. (red.), 2003, Conflict and Governance, Springer Verlagpl_PL
dc.referencesGlobalization: Threat or Opportunity?, http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200to.htm#II, 02.09.2010.pl_PL
dc.referencesGonzalez R. de Miguel, 2008, Spatial planning, metropolitan government and governance in the major cities in Spain, “Boletín de la A.G.E”, No 48.pl_PL
dc.referencesGood Urban Governance: A Normative Framework (HS/C/PC.1/CRP.6), 26 February 2000, http://www.un‐habitat.orgpl_PL
dc.referencesGorzelak G., 2008, Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4 (6), s.73–89.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., 2009, Metropolizacja a globalizacja, [w:] B. Jałowiecki (red.), Czy metropolia jest miastem?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., Smętkowski M., 2009, Dynamika rozwoju regionów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] G. Gorzelak, M. S. Szczepański, W. Ślęzak‐Tazbir (red.), Człowiek – miasto – region: związki i interakcje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGottdiener M., 2002, Urban Analysis as Merchandising: The ‘LA School’ and the Understanding of Metropolitan Development, [w:] Eade J., Mele C. (red.), Understanding the City: Contemporary and Future Perspectives, Blackwell, Oxford, s. 159–180.pl_PL
dc.referencesGough J., Eisenschitz A., McCulloch A., 2006, Spaces of social exclusion, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesGovernance International, 2006, http://www.govint.org/english.html.pl_PL
dc.referencesGovernment Office for London, 2008, „Circular”, 1.pl_PL
dc.referencesGórka Z., 1994, Zmiany w strukturze funkcjonalnej centrum Krakowa w dobie transformacji społeczno‐ekonomicznej Polski, [w:] VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódźpl_PL
dc.referencesGraham J., Amos B., Plumptre T., 2003, Principles for Good Governance in the 21st Century, „Policy Brief”, nr 15.pl_PL
dc.referencesGraizbord B., Rowland A., Aguilar A. G., 2003, Mexico City as a peripheral global player: The two sides of the coin, „The Annals of Regional Science”, no 37, s. 501– 518.pl_PL
dc.referencesGraniszewski L., 2009, Wielocentryczność systemu prawa – implikacje dla państwa i obywateli, [w:] K. Kamińska, S. Mrozowska, G. Piwnicki, Państwa – regiony – świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGras N. S. B., 1922, The Development of Metropolitan Economy in Europe and America, „American Historical Review”, nr 27, s. 695–708.pl_PL
dc.referencesGraves P. E., 2003, Non‐Optimal Levels of Suburbanization, „Environment and Planning”, No 35 (2), s. 191–98.pl_PL
dc.referencesGreer J., 2001, Partnership Governance in Northern Ireland. Improving Performance, Ashgate.pl_PL
dc.referencesGriffin K., 1996, Studies in Globalization and Economic Transitions, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesGrochal R., 2008, Metropolie będą oddolne, http://wyborcza.pl/1,85996,5430243,Metropolie_beda_oddolne.html.pl_PL
dc.referencesGrochowski M., 2010, Samorząd na obszarach metropolitalnych. Raport z badań, „Samorząd Terytorialny”, nr 6, s. 24–36.pl_PL
dc.referencesGrootaert Ch., 1998, Social Capital: The Missing Link?, “Social Capital Initiative Working Paper”, No. 3, The World Bank.pl_PL
dc.referencesGualini E., 2003, The region of Milan, [w:] W. Salet, A. Kreukels, A. Thornley (red.), Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press, London–New York.pl_PL
dc.referencesGuillen M., 2001, Is Globalization Civilizing, Destructive or Feeble? A Critique of Five Key Debates in the Social Science Literature, „Annual Review of Sociology”, vol. 27.pl_PL
dc.referencesHaider D., 1992, Place wars: new realities of the 1990s, „Economic Development Quarterly”, No 6.pl_PL
dc.referencesHall P., 1966, The World Cities, World University Library, Weidenfeld & Nicolson, London.pl_PL
dc.referencesHall P., 1989, London 2001, Unwin Hyman, London.pl_PL
dc.referencesHall P., 1998, Cities in Civilisation: Culture, Innovation and Urban Order, Weidenfeld & Nicolson, London.pl_PL
dc.referencesHall P., 2001, Global city‐regions in the twenty‐first century. [w:] A. Scott, (red.), Global city‐regions: trends, theory, policy, Oxford University Press, Oxford, s. 59–77.pl_PL
dc.referencesHall T., Hubbard P. (red.), 1998, The Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regime, and Representation, Wiley, Chichester; New York.pl_PL
dc.referencesHambleton R., 2001, The new city management, [w:] R. Hambleton, H. Savitch, M. Stewart, (red.), Globalism and Local Democracy, Palgrave London.pl_PL
dc.referencesHamel P., Lustager‐Thaler H., Mayer M. (red.), 2000, Urban Movements in a Globalising World, London, New York, Routledge.pl_PL
dc.referencesHamilton D. K., Miller D. Y., Paytas J., 2004, Exploring the Horizontal and Vertical Dimensions of the Governing of Metropolitan Regions, „Urban Affairs Review”, vol. 40, No. 2.pl_PL
dc.referencesHamnett C., 1994, Social polarisation in global cities: theory and evidence, “Urban Studies”, No 29, s. 401–424.pl_PL
dc.referencesHampton K., Wellman B., 2002, The Not So Global Village of Netville, [w:] Wellman B., Haythornthwaite C. (red.), The Internet in Everyday Life, Blackwell, Oxford, s. 345–371.pl_PL
dc.referencesHanifan L. J., 1916, The Rural School Community Center, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, no 67, s. 130–138.pl_PL
dc.referencesHansen A. L., Andersen H. T., Clark E., 2001, Creative Copenhagen: Globalization, Urban Governance and Social Change, „European Planning Studies”, vol. 9, No 7, s. 851–869.pl_PL
dc.referencesHarańczyk A., 1998, Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHarding A., 1997, Urban regimes in a Europe of the cities? „European Urban and Regional Studies”, No 4, s. 291–314.pl_PL
dc.referencesHarding A., Le Gale` S. P., 1997, Globalization, urban change and urban policies in Britain and France, [w:] Scott A. (red.), The Limits of Globalization, Routledge, London, s. 181–201.pl_PL
dc.referencesHarper T. L., Hibbard M., Gar‐On Yeh A., Costa H. (red.), 2011, Dialogues in urban and regional planning, Routledge, New York, Londonpl_PL
dc.referencesHarsman B., Olsson A. R., 2003, The Stockholm Region Metropolitan governance and spatial policy, [w:] Salet W., Kreukels A., Thornley A. (red.), Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press, London–New York.pl_PL
dc.referencesHartog R., 1999, Growth without Limits: Some case studies of 20th century urbanization, „International Planning Studies”, vol. 4, No 1, s. 95–130.pl_PL
dc.referencesHarvey D., 1989, From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban governance in late capitalism, Geografiska Annaler, No 71B, s. 3–17.pl_PL
dc.referencesHausner J., 1998, Metropolie‐luka koncepcyjna?, [w:] J. Purchla (red.), Metropolitalne funkcje Krakowa, MCK, Kraków, s. 33‐38.pl_PL
dc.referencesHausner J., 2001, Modele polityki regionalnej w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(5), s. 5–24.pl_PL
dc.referencesHausner J., 2008, Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHealey P., 2007, Urban Complexity and Spatial Strategies: Towards a Relational Planning for our Times, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesHealey P., Cameron S., Davoudi i in., 1995, Introduction: the city‐crisis, change and invention, [w:] P. Healey, S. Cameron, S. Davoudi at al. (red.), Managing Cities: The New Urban Context, John Wiley and Sons, Chichester, s. 1–20.pl_PL
dc.referencesHealey P., Khakee A., Motte A. (red.), 1997, Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe, UCL Press Limited.pl_PL
dc.referencesHede H., 2006, The Stockholm Region. Regional Planning and Development Overview, Office of Regional Planning and Urban Transportation, Stockholm County Council, Sztokholm.pl_PL
dc.referencesHeeg S., 2003, Governance in the Stuttgart metropolitan region. [w:] W. Salet, A. Thornley, A. Kreukels, (red.), Metropolitan Governance in Europe. Comparative Case Studies of European City‐Regions, Routledge, London–New York.pl_PL
dc.referencesHeinelt H., Kübler D., 2004, Metropolitan Governance in the 21st Century Capacity, Democracy and the Dynamics of Place, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesHeld D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J., 1999, Global Transformations: Politics, Economics, and Culture, Stanford University Press, Stanford.pl_PL
dc.referencesHerbst J., 2008, O kategorii „responsywności” władzy i o pewnym warunku responsywności władzy w Polsce, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4 (6), s. 91–106.pl_PL
dc.referencesHerbst M., 2003, Koniunktura gospodarcza metropolii, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerrschel T., Newman P., 2002, Governance of Europe's City Regions. Planning, Policy & Politics, Routledge, Londyn Nowy York.pl_PL
dc.referencesHill M., Hupe P. L., 2002, Implementing Public Policy. Governance in Theory and in Practice, Sage Publications Ltd.pl_PL
dc.referencesHirst P., Thompson G., 1996, Globalization in Question, Polity Press., Oxford.pl_PL
dc.referencesHnat P., 2009, Regional and global levels of economic governance: the case of trade liberalization efforts, [w:] W. Niemiec, I. Benczes, (red.), The economic dimensions of global and regional governance, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesHodgson G. M., (red.), 2003, Recent Developments in Institutional Economics, Elgar, Northampton.pl_PL
dc.referencesHoen H. W., 2003, Good Governance In Central And Eastern Europe. The Puzzle of Capitalism by Design, Edward Elgar Publishing.pl_PL
dc.referencesHolland E. W., 1991, Deterritorializing „Deterritorialization”: From the „Anti‐ Oedipus” to „A Thousand Plateaus”, „Substance”, vol. 20, No. 3, issue 66, s. 55‐65.pl_PL
dc.referencesHood C., 1991, A Public Management for All Seasons, „Public Administration”, vol. 69, No 3‐19.pl_PL
dc.referencesHowell‐Moroney M., 2008, The Tiebout Hypothesis 50 Years Later: Lessons and Lingering Challenges for Metropolitan Governance in the 21st Century, „Public Administration Review”, vol. 68, No 1, s. 97–109.pl_PL
dc.referencesHudson C., 2005, Regional Development Partnerships in Sweden: Putting the Government Back in Governance?, “Regional and Federal Studies”, vol. 15, No 3, s. 311–327.pl_PL
dc.referencesHughes O., 2003, Public Management and Administration. An Introduction, Palgrave Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesHugo G., Champion T. (red.), 2004, New Forms of Urbanization: Beyond the Urban‐ Rural Dichotomy, Ashgate, Aldershot.pl_PL
dc.referencesHurrell A., 1995, Regionalism in Theoretical Perspective, [w:] L. Fawcett, A. Hurrell (red.), Regionalism in World Politics, Oxford University Press, Oxford, s. 36–73.pl_PL
dc.referencesIlcan S., Basok T., 2004, Community government: Voluntary agencies, social justice and the responsibilization of citizens, „Citizenship Studies”, No 8 (2), s. 129–144.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2003, Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 61–72.pl_PL
dc.referencesIrazabal C., 2005, City Making and Urban Governance in the Americas. Curitiba and Portland, Ashgate.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., 2010a, Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego – potrzeba rozwiązania problemu metropolii, [w:] Lutrzykowski A., Gawłowski R. (red.), Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 15–23.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., 2010b, Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno‐prawnej, [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Liber, Warszawapl_PL
dc.referencesIzdebski H., Nelicki A., Zachariasz I., 2007, Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Program Sprawne Państwo, Ernst & Young, Warszawa, s. 18.pl_PL
dc.referencesJacobs J., 1969, The Economy of Cities, Vintage, New York.pl_PL
dc.referencesJacobs J., 1984, Cities and the Wealth of Nations: Principles of Economic Life, Vintage Books, New York.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk‐Gryszkiewicz J., 2005, Procesy urbanizacji we współczesnym świecie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 8–24.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1999, Metropolie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2000a, Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2000b, Warszawa jako metropolia europejska?, [w:] A. Kukliński, J. Kołodziejski, T. Markowski, W. Dziemianowicz (red.), Globalizacja polskich metropolii, EUROREG, Warszawa, s. 24–80.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2002, Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2007, Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Szczepański M. S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJansen Ch., Leijon S., 1996, Theorizing and Conceptualising Regions, [w:] J. Alden, P. Boland (red.), Regional Development Strategies. A European Perspective, Regional Studies Association.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2003, Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2005, Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki: XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJencks C., Mayer S. E., 1990, The Social Consequences of Growing Up in a Poor Neighborhood, [w:] L. E. Jr. Lynn, M. G. H. McGreary (red.), Inner‐City Poverty in the United States, National Academy Press, Washington, s. 111–86.pl_PL
dc.referencesJessop B., 1994, Post‐Fordism and the state, [w:] Amin A. (red., Post‐Fordism: a Reader, Blackwell, Oxford, s. 251–279.pl_PL
dc.referencesJessop B., 1998, The rise of governance and the risks of failure: the case of economic development, „International Social Science Journal”, No 155, s. 29–45.pl_PL
dc.referencesJessop B., 1999, Narrating the Future of the National Economy and the National State? Remarks On Remapping Regulation and Reinventing Governance, [w:] G. Steinmetz (red.), State/culture: state‐formation after the cultural turn, Cornell University Press. Ithaca, s. 378–406.pl_PL
dc.referencesJeżak J., 2010, Orientacja stakeholders jako podstawa zrównoważonego rozwoju dużego przedsiębiorstwa, [w:] Cisek M, Domańska‐Szaruga B. (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJędralska K., Żabiński L., 2003, Gospodarka w obliczu globalizacji: przegląd wybranych zagadnień, PTE, Katowice.pl_PL
dc.referencesJohn P., 2001, Local Governance in Western Europe, Sage, London.pl_PL
dc.referencesJóźwik B., 2007, Globalizacja i integracja europejska, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesJuchnicka M., Proniewski M., 2009, Procesy metropolizacyjne w Polsce – metropolizacja przestrzenie, [w:] W. Czarnecki, M. Proniewski (red.), Metropolie. Problemy rozwoju, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, s. 13–27.pl_PL
dc.referencesJurgielaniec A., 2011, Partnerstwo Publiczno‐Prywatne, CUS, ARAW, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., 2010, Proces integracji metropolitalnej – „od dołu” i „od góry”, [w:] A. Lutrzykowski, R. Gawłowski (red.), Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 45–61.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., 2012, Integracja zarządzania w Aglomeracji Poznańskiej, prezentacja na seminarium, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., Mikuła Ł., 2007, Ustroje terytorialno‐administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.pl_PL
dc.referencesKamal‐Chaoui L., 2003, Metropolitan Governance in OECD Countries, OECD.pl_PL
dc.referencesKamal‐Chaoui L., Leman E., Rufei Z., 2009, Urban trends and policy in China, „OECD Regional Development Working Papers”, s. 64, http://www.oecd.org/dataoecd/28/21/42607972.pdf. 1.08.2011pl_PL
dc.referencesKamińska K., Mrozowska S., Piwnicki G., 2009, Państwa‐regiony‐świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKampen M. H. A. van, Naerssen A. L. van, 2008, Globalisation and Urban Governance in Two Asian Cities: Pune (India) and Cebu (The Philippines), „European Planning Studies”, no 16(7), s. 941–954.pl_PL
dc.referencesKantor P., 2006, Regionalism and Reform; A Comparative Perspective on Dutch Urban Politics, „Urban Affairs Review”, vol. 41, No 6, s. 800–829.pl_PL
dc.referencesKarta Lipska w sprawie Europejskich Miast Zrównoważonych, 2007, http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/karta_lipska_16.02.2007_projekt.pdf.pl_PL
dc.referencesKast F. E., Rosenzweig J. E., 1970, Organizationa and Management, McGraw‐Hill.pl_PL
dc.referencesKatus J., 2002, Transformacja, globalizacja i europejska integracja, [w:] ESVA Polska, Europejskie Sympozjum Stowarzyszeń Dobrowolnych, Globalizacja a rozwój regionalny, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesKatz B., Allen K., 1999, Help wanted: connecting inner‐city job seekers with suburban jobs, “Brookings Review”, no 17(4).pl_PL
dc.referencesKaźmierczak T. (red.), 2008, W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKearns A., Paddison R., 2000, New Challenges for Urban Governance, “Urban Studies”, vol. 37, no 5–6, s. 845–850.pl_PL
dc.referencesKeating M., 1991. Comparative urban politics. Edward Elgar, Aldershot.pl_PL
dc.referencesKeil R., 1998, Globalization makes states: perspectives of local governance in the age of the world city, „Review of International Political Economy”, vol. 5 issue 4, s. 616–646.pl_PL
dc.referencesKeller D. A., 2009, Switzerland and Zurich, Konferencja METREX, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKelling J. (red.), 2011, Urban‐rural relationships in metropolitan areas of influence. Best practice examples of metropolitan‐rural cooperation, METREX.pl_PL
dc.referencesKeohane R. O, Nye J. S., 2000, Introduction, [w:] Nye J. S. Jr., Donahue J. D. (red.), Governance in a Globalizing World, Brookings Institutional Press, Washington.pl_PL
dc.referencesKettl D. F., 2000, The Global Public Management Revolution. A Report on the Transformation of Governance, Brooklin Institution Press, Washington.pl_PL
dc.referencesKickert W. J. M., 1997, Public governance in the Netherlands: An alternative to Anglo‐ American “Managerialism”, „Public Administration”, vol. 75.pl_PL
dc.referencesKickert W. J. M., 2002, Public governance in small continental European states, „International Journal of Public Administration”, No 12.pl_PL
dc.referencesKickert W. J. M., Klijn E. H., Koppenjan J. F. M. (red.), 1997, Managing Complex Networks, Sage, Londonpl_PL
dc.referencesKickert W., Koppenjan J. 1997, Public Management and Network Management, [w:] W. J. M. Kickert, E. H. Klijn, J. F. M. Koppenjan (red.), Managing Complex Networks, Sage, London, s. 35–61.pl_PL
dc.referencesKieżun W., 2002, Polski dorobek teoretyczny zarządzania publicznego, „Współczesne Zarządzanie”, nr 4.pl_PL
dc.referencesKieżun W., 2004, O kosztach administracji, „MBA”, nr 1.pl_PL
dc.referencesKlasik A., 1998, Rola metropolii w rozwoju regionalnym, [w:] J. Purchla (red.), Metropolitalne funkcje Krakowa, MCK, Kraków, s. 39–46.pl_PL
dc.referencesKlasik A., Kuźnik F. (red.), 2001, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesKlausen J. E., Swianiewicz, P. 2007, Cities in city regions: governing the diversity, Faculty of Geography and Regional Studies, UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlein J. L., Tremblay D. G., 2010, Social Actors and Their Role in Metropolitan Governance in Montreal: Towards an Inclusive Coalition?, „GeoJournal”, No 75 (6), s. 567–579.pl_PL
dc.referencesKlimczuk A., 2009, Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno‐ekonomiczny, http://nbn‐resolving.de/urn:nbn:de:0168‐ssoar‐314337.pl_PL
dc.referencesKlimek P., 2012, Stowarzyszenie czy związek? Co samorządom opłaca się bardziej?, „Finanse Komunalne”, nr 5, s. 13–20.pl_PL
dc.referencesKnieling J., Kuerschner J., 2011, Territorial cohesion by supra‐regional urban‐rural partnerships. Exploration of different forms of cooperation between metropolitan cores and peripheral regions, the cases of the city of Amsterdam and the metropolitan region of Hamburg, [w:] Contested Regions: Territorial Politics and Policy, Regional Studies Association, Seaford.pl_PL
dc.referencesKnox P. L., 1995, World cities and the organization of global space, [w:] R. J. Johnston, P. J. Taylor, M. J. Watts (red.), Geographies of Global Change: Remapping the World in the Late Twentieth Century, Blackwell, Oxford, s. 232–247.pl_PL
dc.referencesKnox P. L., Taylor P. J. (red.), 1995, World Cities in a World‐System, Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesKobrin S. J., 1997, The architecture of globalization: state sovereignty in a networked global economy, [w:] Dunning J. H., Governments, Globalization and International Business, Clarendon Press, Oxford, s. 147–148.pl_PL
dc.referencesKobrin S. J., 2009, Globalization, transnational corporations and the future of global governance, [w:] Scherer A. G., Palazzo G. (red.), Handbook of Research on Global Corporate Citizenship, Edward Elgar, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesKogucik J., Związki i porozumienia międzygminne – korzyści ze współpracy, http://samorzad.infor.pl/drukowanie/387816.pl_PL
dc.referencesKohler‐Koch B., Eising R. (red.), 1999, The Transformation of Governance in the European Union, Routledge.pl_PL
dc.referencesKołodziejski J., Parteka T., 2000, Perspektywy rozwoju metropolii Trójmiasta w XXI wieku, [w:] A. Kukliński, J. Kołodziejski, T. Markowski, W. Dziemianowicz (red.), Globalizacja polskich metropolii, EUROREG, Warszawa, s. 160–170.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, 2010, Drugie sprawozdanie o stanie miast europejskich, RWI, DIFU, NEA Transport Research and Training i PRAC, Bruksela.pl_PL
dc.referencesKomorowski J., 2000, Współczesne uwarunkowania gospodarczo‐przestrzenne internacjonalizacji miast polskich, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, Seria 2, Prace Habilitacyjne, z. 157.pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‐Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zwiększania znaczenia partnerstw publiczno‐prywatnych, http://www. ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/Documents/Komunikat_KE_ws._wspierania_PPP_ 210111.pdf, 31.12.2012pl_PL
dc.referencesKonferencja Zarządzanie rozwojem obszarów metropolitalnych, 2012, 17–19 maja, Gdynia.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.pl_PL
dc.referencesKooiman J., 2003, Governing as Governance, Sage Publications Ltd, London.pl_PL
dc.referencesKooiman J., 2008, (Współ)rządzenie socjopolityczne, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3 (5), s. 138–151.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., 2000, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKorcelli‐Olejniczak, E., 2004, Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990–2002: współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej, PAN. IGiPZ.pl_PL
dc.referencesKorol J., Szczuciński P., 2006, Przestrzenne zróżnicowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i ich wpływ na regionalny rozwój zrównoważony, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 450, s. 307‐323.pl_PL
dc.referencesKosiński L., 1958, Zagadnienia struktury funkcjonalnej miast polskich, „Przegląd Geograficzny IG PAN”, t. XXX, z. 2.pl_PL
dc.referencesKożuch B., 2003, Zarządzanie publiczne w zarysie, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.pl_PL
dc.referencesKożuch B., 2004a, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKożuch B., 2004b, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKożuch B., 2005, Kooperatywne zachowania organizacji publicznych, [w:] B. Plawgo, W. Zaremba (red.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.pl_PL
dc.referencesKrugman P., Venables A., 1995, Globalization and the inequality of nations, „Quarterly Journal of Economics”, No 110, s. 857–880.pl_PL
dc.referencesKrzeczunowicz A., 2006, Globalizacja: geneza, zasięg, konsekwencje, Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Edukator”, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesKübler D., Schenkel W., Leresche J.‐P., 2003, Bright Lights, Big Cities? Metropolisation, Intergovernmental Relations, and the New Federal Urban Policy in Switzerland, „Swiss Political Science Review”, No 9, s. 261–282.pl_PL
dc.referencesKübler D., Schwab B., 2007, New regionalism in five Swiss metropolitan areas: An assessment of inclusiveness, deliberation and democratic accountability, „European Journal of Political Research”, No 46, s 473–502.pl_PL
dc.referencesKukliński A., 2000, Metropolia Warszawy wobec wyzwań procesów globalizacji, [w:] Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W. (red.), Globalizacja polskich metropolii, EUROREG, Warszawa, Oficyna wydawnicza „Rewasz”.pl_PL
dc.referencesKukliński, A. Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W., 2000, Globalizacja polskich metropolii, EUROREG, Warszawa, Oficyna wydawnicza „Rewasz”.pl_PL
dc.referencesKunzmann K. R., 1998, World City Regions in Europe: Structural Change and Future Challenges, [w:] F. Lo, Y. Yeung (red.), Globalization and the World of Large Cities, United Nations University Press, Tokyo, New, York, Paris.pl_PL
dc.referencesKuraś B., 2008, Marszałkowie nie chcą metropolii, http://wyborcza.pl/1,76842, 5875499,Marszalkowie_nie_chca_metropolii.html#ixzz2FVNFaLxu, 9.01.2012.pl_PL
dc.referencesKuźniar R., 2000, Globalizacja, geopolityka, polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, s. 9–16.pl_PL
dc.referencesKuźniar R., 2003, Globalizacja i porządek międzynarodowy, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1.pl_PL
dc.referencesKuźnik F. (red.), Studia regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesLackowska M., 2009, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Wyd. UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLafferty W. M. (red.), 2004, Governance For Sustainable Development. The Challenge of Adapting Form to Function, Edward Elgar Publishing.pl_PL
dc.referencesLarsson G., 2006, Spatial Planning Systems in Western Europe: An Overview, IOS Press, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesLasocka D., 2005, Samorządy w Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLauder K. H. (red.), 2004, Public governance in the age of globalization, Ashgate, London.pl_PL
dc.referencesLauria M. (red.), 1996, Reconstructing urban regime theory: regulating urban politics in a global economy, Sage, Thousand Oaks.pl_PL
dc.referencesLe Gales P., 2002, European Cities: Social Conflicts and Governance, Oxford University Press, Oxfordpl_PL
dc.referencesLefevre Ch., 2003, Paris‐ile‐de‐France region, [w:] W. Salet, A. Thornley, A.Kreukels (red.), Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press, London–New York.pl_PL
dc.referencesLegeby F., Engström C‐J., 2002, A Case Study of the Stockholm‐ Mälar Region, [w:] C. Bengs (red.), Facing ESPON, „Nordregio Report”, nr 1.pl_PL
dc.referencesLegge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.pl_PL
dc.referencesLegge 7 agosto 2012, n. 135, Gazzetta Ufficiale N. 189 del 14 Agosto 2012.pl_PL
dc.referencesLei n.º 10/2003 de 13 de Maio, Estabelece o regime de criação, o quadro de atribuições e competências das áreas metropolitanas e o funcionamento dos seus órgãos, Diário da República.pl_PL
dc.referencesLei n.º 44/91 de 2 de Agosto Áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, „Diário da República”.pl_PL
dc.referencesLei n.º 46/2008 de 27 de Agosto, Estabelece o regime jurídico das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, Diário da República, 1.ª série – Nº 165–27, http://www.aml.pt/web/index.php?&iLevel1=gaml&iLevel2=legislacao&iContent=index.html.pl_PL
dc.referencesLei n.º44/1991 de 2 de Agosto, Áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, Diário da República.pl_PL
dc.referencesLendzion J., 2004, Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej Państwa, Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej w MGiP, Gdynia.pl_PL
dc.referencesLevine M. A., 1994, The transformation of urban politics in France: The roots of growth politics and urban regimes, „Urban Affairs Quarterly”, No 29, s. 383–410.pl_PL
dc.referencesLevitt T., 1983, The globalization of markets, „Harvard Business Review”, May–June, s. 92–93.pl_PL
dc.referencesLiberska B. (red.), 2002, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLim G.C., 2005, Globalization, spatial allocation of resources and spatial impacts: A conceptual framework, [w:] H. W. Richardson, C.‐H. C. Bae (red.), Globalization and urban development, Springer, New York, s. 13–28.pl_PL
dc.referencesLin N., 2001, Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesLis K., Sterniczuk H., 2005, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesLisiński M., 2004, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2005, Janusowe oblicze suburbanizacji, [w:] Jażdżewska I. (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 91‐100.pl_PL
dc.referencesLlei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 03.08.2010.pl_PL
dc.referencesLo F., Yeung Y. (red.), 1998, Globalization and the world of large cities, United Nations University Press, Tokyo, New York, Paris.pl_PL
dc.referencesLogan J., Molotch H., 1987, Urban Fortunes: The Political Economy of Place, University of California Press, Berkeley, Los Angeles.pl_PL
dc.referencesLovan W. R., Murray M., Shaffer R., 2004, Participatory Governance. Planning, Conflict Mediation and Public Decision‐Making in Civil Society, Ashgate, Aldershof Burlington.pl_PL
dc.referencesLowery D., 2000, A Transactions Costs Model of Metropolitan Governance: Allocation versus Redistribution in Urban America, „Journal of Public Administration Research and Theory”, No 10 (1), s. 49–78.pl_PL
dc.referencesLutrzykowski A., 2010, Metropolizacja – żywiołowy proces czy przedmiot polityki miejskiej, [w:] A. Lutrzykowski, R. Gawłowski (red.), Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 5–14.pl_PL
dc.referencesLutrzykowski A., Gawłowski R. (red.), 2010, Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruńpl_PL
dc.referencesLyall C., Tait J., 2005, New Modes of Governance. Developing an Integrated Policy Approach to Science, Technology, Risk and the Environment, Ashgate, Aldershof.pl_PL
dc.referencesŁadysz I., 2009, Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMAC, 2012, Wyniki konsultacji dot. Zielonej księgi obszarów metropolitalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMAC, 2013, Biała księga obszarów metropolitalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMadanipour A., 1998, Social exclusion and space, [w:] A. Madanipour, G. Cars, J. Allen (red.), Social Exclusion in European Cities: Processes, Experiences and Responses, Jessica Kingsley, London, s. 75–94.pl_PL
dc.referencesMagone J. M., 2003, Regional Institutions and Governance in the European Union, Greenwood Publishing Group.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2003, Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitalnych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 9–17.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2005, Procesy urbanizacji w dobie globalizacji i społeczeństwa informacyjnego, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesMajer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMakieła Z. (red.), 2009, Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, „Studia KPZK PAN”, t. CXXV, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaldonado J. L., 2003, Metropolitan Government in Madrid, [w:] W. Salet, A. Kreukels, A. Thornley (red.), Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press, London–New York, s. 359–374.pl_PL
dc.referencesMaliszowa B., 1981, Hierarchia ośrodków usługowych i ich program w świetle podziałów terytorialnych kraju, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 112.pl_PL
dc.referencesMarin B., Mayentz R. (red.), 1991, Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations, Westview Press, Colorado.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 2000, Globalizacja i metropolie, teoria i rzeczywistość – przypadek aglomeracji łódzkiej, [w:] Domański R. (red.), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 192, s. 125‐140.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 2005, Przedmiotowa i podmiotowa konkurencyjność regionów, [w:] T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno‐ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa, s. 24‐37.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 2010, Zarządzanie metropolią przyszłości i jej wyróżniki – Modele zarządzania, Panel dyskusyjny – Modele rozwoju Pomorza, 4 marca, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 2011, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, t. CXXXIV, KPZK PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 2012, Problemy zarządzania w obszarach funkcjonalnych, Konferencja „Zarządzanie rozwojem obszarów metropolitalnych”, 17–19 maja, Gdynia.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, Studia KPZK PAN, t. CXXXII.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Kot J., Stawasz D., 2000, Przestrzenne aspekty globalizacji w Polsce, [w:] Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W. (red.), Globalizacja polskich metropolii, EUROREG, Warszawa, Oficyna wydawnicza „Rewasz”.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Marszał T., 2006a, Funkcje metropolitalne pięciu stolic województw wschodnich, www.mrr.gov.plpl_PL
dc.referencesMarkowski T., Marszał T., 2006b, Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D. (red.), 2007, Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Żuber P. (red.), 2011, System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, t. CXXXIV, KPZK PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarks G., Hooghe L., 2001, Multi‐Level Governance and European Integration, Rowman & Littlefield Pub Inc.pl_PL
dc.referencesMarsh D., Rhodes R. A. W., 1992, Policy Networks in British Government, Clarendon, Oxford.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 2008, Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMassey D. S., Gross A. B., Shibuya K., 1994, Migration, Segregation, and the Geographic Concentration of Poverty, „American Sociological Review”, No 59 (3), s. 425–445.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1992, Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast Polski w latach 1973– 1983, „Acta Universitas Lodzensis”, Folia Geographica, 17.pl_PL
dc.referencesMatthews R. C. O., 1986, The Economics of Institutions and the Sources of Growth, „The Economic Journal”, Vol. 96, No. 384.pl_PL
dc.referencesMattoon R. H., 1995, Can alternative form of governance help metropolitan areas?, „Economic Perspectives”, vol. 19, issue 6.pl_PL
dc.referencesMączyńska E., 2003, Gospodarka i przedsiębiorstwa w warunkach globalnej zmiany, [w:] K. Jędralska, L. Żabiński (red.), Gospodarka w obliczu globalizacji. Przegląd wybranych zagadnień, PTE, Katowice.pl_PL
dc.referencesMc Ginnis M. D. (red.), 1999, Polycentricity and Local Public Economies, University of Michigan Press, Ann Arbor.pl_PL
dc.referencesMcGrew A., 2009, Globalization and Global Politics, [w:] Baylis J., Smith S., Owens P. (red.) 2009, The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesMcLaverty P., 2002, Public Participation and Innovations in Community Governance, Ashgate.pl_PL
dc.referencesMcMahon, Patrice., 2004. Globalization and Global Governance: The implications for ethnopolitical conflict in Eastern Europe. Presented at the annual meeting of the International Studies Association 2004, Montreal, Quebec, Canada, Mar 17, 2004. http://www.allacademic.com/meta/p72488_index.htmlpl_PL
dc.referencesMendel T., 2000, Próba określenia wpływu poszczególnych grup interesów (stakeholders) na zarządzanie przedsiębiorstwami, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 2.pl_PL
dc.referencesMendes C., Morgado S., 2008, Lisbon Metropolitan Area: centralities, urban growth and policies, 44th ISOCARP Congress.pl_PL
dc.referencesMETREX, 2004, The Revised METREX Practice Benchmark of Effective Metropolitan Spatial Planning Practice. Metropolitan governance and the development of effective Integrated Metropolitan Strategies, http://www.eurometrex.org/Docs/InterMETREX/ Discussion/EN_Metro_Gov_Note2.pdf.pl_PL
dc.referencesMETREX, 2010, Intra‐metropolitan polycentricity in practice ‐ Reflections, challenges and conclusions from 12 European metropolitan areas, Final report of the METREX ‐ ExPRET Group on Intra‐Metropolitan Polycentricity, Glasgow.pl_PL
dc.referencesMetropolia ciągle tylko na papierze, 2007, http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,343 09,4749957.html, 19.12.22012.pl_PL
dc.referencesMetropolie będą oddolne, 2008, http://wyborcza.pl/1,85996,5430243,Metropolie_beda_oddolne.html, 19.12.2008.pl_PL
dc.referencesMiasto z marszałkiem kłóci się o wrocławską metropolię, 2010, http://m.wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,106542,8645769.html, 26.01.2012.pl_PL
dc.referencesMieszkowska K., 2005, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi – doświadczenia i nowe możliwości, [w:] T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 221, s. 35‐39.pl_PL
dc.referencesMikołajewicz Z. (red.), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesMikuła Ł, 2009, Struktury organizacyjne planowania i zarządzania w aglomeracji poznańskiej, prezentacja na konferencji Miasto w aglomeracji – zarządzanie przestrzenią, Katowice.pl_PL
dc.referencesMiller D. Y., Lee J. H., 2011, Making Sense of Metropolitan Regions: A Dimensional Approach to Regional Governance, „Publius”, vol. 41, No 1, s. 126–145.pl_PL
dc.referencesMiller D., 2002, The Regional Governing of Metropolitan America, Westview Press, Boulder.pl_PL
dc.referencesMilward H. B., Wamsley G. L., 1985, Policy Subsystems, Networks and the Tools of Public Management, [w:] K. Hanf, Th. A. J. Toonen, Policy Implementation in Federal and Unitary Systems, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht.pl_PL
dc.referencesMironowicz I, 2007, Czy potrzebne jest nam prawo aglomeracyjne?, „Urbanista”, nr 7.pl_PL
dc.referencesMitchell R. K., Agle B. R., Wood D. J., 1997, Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, „Academy of Management Review”, vol. 22, No 4, s. 853–886.pl_PL
dc.referencesMitchell‐Weaver C., Miller D., Deal jr, R., 2000, Multilevel Governance and Metropolitan Regionalism in the USA, „Urban Studies”, vol. 37, No 5/6.pl_PL
dc.referencesMitlin D., 2004, Reshaping Local Democracy, „Environment and Urbanization”, No 16(1), s. 3–8.pl_PL
dc.referencesMittelman J. (red.), 1996, Globalization: Critical Reflections, Lynne Rienner Publishers, Boulder.pl_PL
dc.referencesMollenkopf, J., Castells M., 1991, Dual city, Russell Sage, New York.pl_PL
dc.referencesMoloch H., 1976, The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place, „The American Journal of Sociology’, vol. 82, No 2, s. 309–332.pl_PL
dc.referencesMonks R. A. G., Minow N., 2003, Corporate Governance, Blackwell Publishers, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMooney G., Pile S., Brook C., 1999, On orderings and the city, [w:] S. Pile, C. Brook, G. Mooney (red.), Unruly Cities?, Routledge, Londyn, s. 345–362.pl_PL
dc.referencesMorgado S., 2007, Developing Metropolitan Lisbon, 43rd ISOCARP Congress.pl_PL
dc.referencesMorgado S., 2012, Lisbon experiences with metropolitan planning and management Konferencja „Zarządzanie rozwojem obszarów metropolitalnych”, 17–19 maja, Gdynia.pl_PL
dc.referencesMoritz K., 2011, Powstał Gdański Obszar Metropolitalny. „Równi i solidarni”, http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Powstal‐Gdanski‐Obszar‐Metropolitalny‐Rownii‐solidarni‐n51425.html, 1.12.2012.pl_PL
dc.referencesMossberger K., Stoker G., 2001, The Evolution of Urban Regime Theory: The challenge of Conceptualisation, „Urban Affairs Review”, vol. 36, No 6.pl_PL
dc.referencesMoszoro M., 2005, Partnerstwo publiczno‐prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMRR, 2008, Związki międzygminne we Francji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMRR, 2009, Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMRR, 2010a, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMRR, 2010b, Plan uporządkowania strategii rozwoju, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMRR, 2012a, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMRR, 2012b, Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020, Projekt, 20 lipca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMSWiA, 2007, Założenia do projektu ustawy metropolitalnej, projekt z dnia 4 lipca 2007 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesMSWiA, 2007, Założenia do projektu ustawy metropolitalnej, projekt z dnia 4 lipca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMurie A., Beazley M., Carter D., 2003, The Birmingham case, [w:] W. Salet, A. Kreukels, A.Thornley (red.), Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press, London–New York, s. 57–76.pl_PL
dc.referencesMyrdal G., 1957, Economic Theory and Underdeveloped Regions, Duckworth, London.pl_PL
dc.referencesNarayan D., 1999, Bonds and Bridges: Social capital and Poverty, World Bank, Washington.pl_PL
dc.referencesNaschold F., von Otter C., 1996, Public sector transformation: rethinking markets and hierarchies in government, John Benjamins Publishing. Co., Amsterdam– Philadelphia.pl_PL
dc.referencesNational Contribution – Portugal, www.coe.int/t/.../CompendiumPortugal_en.pdf.pl_PL
dc.referencesNavarro C., 2006, Spanish metropolitan areas and the case of Madrid, http://www.vrm.ca/documents/Carmen_Navarro.pdf, 25.07.2012.pl_PL
dc.referencesNavarro C., 2011, Metropolitanization of Spanish urban areas: trends, challenges and the special case of Madrid, „European Political Science”, 11 November, doi: 10.1057/eps.2011.43.pl_PL
dc.referencesNelson A. C., Duncan J. B., 1995, Growth Management Principles and Practices, Planners Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesNesadurai H., 2002, Globalisation and Economic Regionalism: A Survey and Critique of the Literature, „CSGR Working Paper”, No 108/02, Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation, University of Warwick.pl_PL
dc.referencesNewman P., Thornley A., 2005, Planning World Cities: Globalization and Urban Politics, Palgrave, London.pl_PL
dc.referencesNiemiec W., Benczes, I., 2009, The economic dimensions of global and regional governance, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesNiziołek M., 2008, Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNiżnik J., 2006, Multilevel governance: patterns and degrees of political integration: the EU eastern enlargement challenge, IFiS Publishers.pl_PL
dc.referencesNorris D. F., 2001a, Prospects for Regional Governance under the New Regionalism: Economic Imperatives versus Political Impediments, „Journal of Urban Affairs”, No 23 (5), s. 557–71.pl_PL
dc.referencesNorris D. F., 2001b, Whither Metropolitan Governance?, “Urban Affairs Review”, vol. 36, No 4, s. 532–550.pl_PL
dc.referencesNorth D. C., 1990, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, New York.pl_PL
dc.referencesNorth D. C., 1991, Institutions, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 5, No 1, s. 97–112.pl_PL
dc.referencesNorton A., 1991, Civil Society in the Middle Way, „IPA Review”, vol. 44, No 3, s. 50–54.pl_PL
dc.referencesNoworól A., 1998, Instrumenty zarządzania rozwojem miasta, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.pl_PL
dc.referencesOakerson R. J., 1999, Governing Local Public Economies: Creating the Civic Metropolis, ICS Press, Oakland.pl_PL
dc.referencesOakerson R. J., 2004, The study of metropolitan governance, [w:] R. C. Feiock (red.), Metropolitan governance. Conflict, competition and cooperation, Georgetown University Press, Waszyngton.pl_PL
dc.referencesOates W. E., 1972, Fiscal federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New York.pl_PL
dc.referencesOduwaye L., 2006, Effects of Globalization on Cities in Developing Countries, “Journal of Sociological Sciences”, No 12(3), s. 199–205.pl_PL
dc.referencesOECD, 1993, Managing with Market‐Type Mechanisms, PUMA, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 1999, Best practices in local development, Paris: LEED Notebook 27, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2000, The reform of metropolitan governance, „Policy Brief”, OECD Observer, Octoberpl_PL
dc.referencesOECD, 2001a, OECD Territorial Reviews: Italy, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2001b, Cities for Citizens: Improving Metropolitan Governance, OECD, Parispl_PL
dc.referencesOECD, 2001c, Territorial Outlook, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2003, Managing Decentralisation: A New Role for Labour Market Policy, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2004, OECD Principles of Corporate Governance, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2005a, Building Competitive Regions: Strategies and Governance, OECD Publishing.pl_PL
dc.referencesOECD, 2005b, Local Governance and the Drivers of Growth, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2006a, OECD Territorial Reviews: Competitive Cities in the Global Economy, OECD Publisher, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2006b, OECD Territorial Reviews: France, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2006c, OECD Territorial Reviews: Milan, Italy, Parispl_PL
dc.referencesOECD, 2007a, OECD Territorial Reviews: Competitive Cities, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2007b, OECD Territorial Reviews: Randstad Holland, Netherlands.pl_PL
dc.referencesOECD, 2007c, OECD Territorial Reviews: Madrid, Spain, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2008a, Territorial Reviews: Poland, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2008b, OECD Territorial Reviews: Portugal, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2009, OECD Territorial Reviews: Copenhagen, Denmark, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2010, OECD Territorial Reviews: Sweden, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD, 2011, OECD Territorial Reviews: Switzerland, OECD Publishing.pl_PL
dc.referencesOECD, 2012, Definition of Functional Urban Areas (FUA) for the OECD metropolitan database, Paris.pl_PL
dc.referencesOhmae K., 2008, The End Of The Nation State. The rise of Regional Economies, HarperCollins, London.pl_PL
dc.referencesOliver J. E., 2001, Democracy in suburbia, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesOlsson A. M., Cars G., 2011, Polycentric spatial development: institutional challenges to intermunicipal cooperation, „Jahrbuch für Regionalwissenschaft”, t. 31, nr 2.pl_PL
dc.referencesOlszewski E., 2009, Globalizacja a państwo i polityka, [w:] Kamińska K., Mrozowska S., Piwnicki G., Państwa–regiony–świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesOner A.C., Mitsova D., Prosperi D., Vos J., 2010, Knowledge Globalization in Urban Studies and Planning: A Network Analysis of International Co‐authorships, „Journal of Knowledge Globalization”, vol. 3 (1).pl_PL
dc.referencesOsborne D., Gaebler T. 1994; Rządzić inaczej, Media Rodzina, Poznań.pl_PL
dc.referencesOssowicz T., 2005, Planowanie wrocławskiego obszaru metropolitalnego, referat na konferencji KPZK pt. Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Łódź.pl_PL
dc.referencesOstrom E., 1983, A public choice approach to metropolitan institutions: structures, incentives and performance, „Social Science Journal”, No 20(3), s. 79–96.pl_PL
dc.referencesOstrom E., 1987, A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action, „American Political Science Review”, vol. 92, No 1.pl_PL
dc.referencesOstrom E., Parks R. B., 1999, Neither Gargantua nor the land of lilliputs, [w:] McGinnis (red.), Polycentricity and local public economies, University of Michigan Press, Ann Arbor, s. 284–305.pl_PL
dc.referencesOstrom V., 1972, Polycentricity, The American Political Science Association, Washington.pl_PL
dc.referencesOstrom V., 1989, The Intellectual Crisis in American Public Administration, University Alabama Press, Tuscaloosa.pl_PL
dc.referencesOstrom V., 1997, The Meaning of Democracy and the Vulnerability of Democracy, University of Michigan Press, Ann Arbor.pl_PL
dc.referencesOstrom V., Ostrom E., 1971, Public Choice: A Different Approach to Public Administration, „Public Administration Review”, No 31 (2), s. 203–16.pl_PL
dc.referencesOstrom V., Tiebaut Ch. M., Warren R., 1961, The Organization of Government in Metropolitan Areas: A theoretical Inquiry, “American Political Science Review”, no 2, s. 831‐842.pl_PL
dc.referencesOwsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPainter J., 1997, Regulation, regime and practice in urban politics,[w:] M. Lauria (red.), Reconstructing urban regime theory: regulating urban politics in a global economy, Sage, Thousand Oaks, s. 122–43.pl_PL
dc.referencesPark J. W., 2003, International Understanding of Local Governance and The Present Conditions and Problems of Local Governance in Busan, http://www.oecd.org/ dataoecd/59/38/6101980.pdf.pl_PL
dc.referencesPark J.‐W., International understanding of local governance and the present conditions and problems of local governance in Busan, Department of Public Administration, Silla University, http://www.oecd.org/dataoecd/59/38/6101980.pdf, 12.12.2011.pl_PL
dc.referencesParks R. B., Oakerson R. J., 1993, Comparative Metropolitan Organization: Service Production and Governance Structures in St. Louis (MO) and Allegheny County (PA), „Publius”, No 23 (1), s. 19 – 39.pl_PL
dc.referencesParks R. B., Oakerson R. J., 2000, Regionalism, Localism, and Metropolitan Governance: Suggestions from the Research Program on Local Public Economies, “State and Local Government Review”, no 32, s. 169‐179.pl_PL
dc.referencesParrado Diez S., 2006, Creating Economies of Scale, Promoting Inter Municipal Cooperation, SIGMA Conference: Public Administration Reform and Territorial Organisation: Empowering Local Governments in Ankara, 28 February – 1 March.pl_PL
dc.referencesParrado‐Diez S., 2006, Creating Economies of Scale, Promoting Inter Municipal Cooperation, SIGMA Conference: Public Administration Reform and Territorial Organisation: Empowering Local Governments in Ankara, 28 February – 1 March.pl_PL
dc.referencesParry G., Moyser G., Day N., 1992, Political Participation and Democracy in Britain, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesParteka T., 2000a, Planowanie strategiczne w równoważeniu struktur regionalnych, „Studia KPZK PAN”, t. 108.pl_PL
dc.referencesParteka T., 2000b, Wpływ globalizacji na zmiany struktury przestrzennej handlu, usług i transportu Trójmiasta, [w:] A. Kukliński, J. Kołodziejski, T. Markowski, W. Dziemianowicz (red.), Globalizacja polskich metropolii, EUROREG, Warszawa, Oficyna wydawnicza „Rewasz”, s. 160–170.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2000, Polskie metropolie jako ogniwa procesu transformacji i przemian przestrzenno‐strukturalnych (na tle metropolii europejskich), [w:] Z. Mikołajewicz (red.), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 361–379.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2003, Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 19–40.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2008, Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast, [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 11–26.pl_PL
dc.referencesParysek J., Mierzejewska L. 2005. Two stages in Postwar Urbanisation in Poland: From Socialist to Postmodern Urbanisation, [w:] Y. Murajama, G. Du (red.), Cities in Global Perspective: Diversity and Transition College of Tourism, Rikkyo University with IGU Urban Commision, Tokyo, s. 72‐82pl_PL
dc.referencesPemberton J.‐A., 2009, Sovereignty: Interpretations, Palgrave Macmillan, New York.pl_PL
dc.referencesPemberton S., 2011, Exploring the changing governance of London – the politics of state rescaling, scale periodization and local political strategy, [w:] Contested Regions: Territorial Politics and Policy, Regional Studies Association, Seaford, s. 84–85.pl_PL
dc.referencesPereira M., Carranca M. A., 2009, Governance in the Lisbon Metropolitan Area: between the ambition of reinforcing the international rank and the will for deeper internal territorial cohesion, City Futures Conference, Madryt.pl_PL
dc.referencesPerry J. (red.) 1996; Handbook of Public Administration, Jossey‐Bass Public Administration, San Francisco.pl_PL
dc.referencesPeters B. G., 1998, Getting by With Some Help from Our Friends: Partnerships as Institutions, [w:] J. Pierre, (red.), Partnerships in Urban Governance: European and American Experiences, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesPeters B. G., Pierre J., 1998, Governance Without Government? Rethinking Public Administration, „Journal of Public Administration Research and Theory”, No 8, s. 223–243.pl_PL
dc.referencesPhares D., 2004, Metropolitan Governance without Metropolitan Government?, Ashgate.pl_PL
dc.referencesPieprzny S., Ura E., Ura M., 2005, Umowy o partnerstwie publiczno‐prywatnym jako czynnik efektywności i sprawności działań samorządu terytorialnego, [w:] E. Ura (red.), Sprawność działania administracji samorządowej, SEAP‐Uniwersytet Rzeszowski‐WSzH‐P, Rzeszów, s. 503–516.pl_PL
dc.referencesPierre J., 1999, Models of urban governance: The institutional dimension of urban politics, „Urban Affairs Review”, No 34 (3): 372–96.pl_PL
dc.referencesPierre J., 2005, Comparative urban governance—Uncovering complex causalities, „Urban Affairs Review”, no 40 (4), s. 446–462.pl_PL
dc.referencesPierre J., Peters B. G., 2001, Governance, politics and the state, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesPietrzyk I., 2000, Kontrakty państwa z regionami jako narzędzie polityki rozwoju regionalnego, [w:] Z. Mikołajewicz (red.), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 327–345.pl_PL
dc.referencesPla Estratègic Metropolità de Barcelona, 2010, Barcelona Vision 2020, Strategic Metropolitan Plan of Barcelona Association, Barcelonapl_PL
dc.referencesPlanning and Compulsory Purchase Act, 2004, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/ 2004/5/contents.pl_PL
dc.referencesPlawgo B., Zaremba W. (red.), 2005, Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystokpl_PL
dc.referencesPolak E., 2003, Globalizam i lokalizm jako bieguny funkcjonowania współczesnej cywilizacji, [w:] M. Barański, M. Stolarczyk (red.), Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesPolak E., 2009, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno‐ekonomiczne, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPollitt C., 1990, Managerialism and the Public Services: The Anglo‐American Experience, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesPopławski M., 2008, Proces projektowania głównych założeń reformy samorządu terytorialnego w Danii z dnia 1 stycznia 2007 r., [w:] J. Marszałek‐Kawa, A. Lutrzykowski (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 245–270.pl_PL
dc.referencesPorter M., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, Basingstoke.pl_PL
dc.referencesPorter M., 1998, Clusters and the new economics of competition, “Harvard Business Review”, November‐Decemberpl_PL
dc.referencesPorter M., 2001a, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorter M., 2001b, Regions and the new economics of competition, [w:] A. J. Scott (red.), Global City‐Regions: Trends, Theory, Policy, Oxford University Press, Oxford, s. 139–157.pl_PL
dc.referencesPortes A., 1998, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, „Annual Review of Sociology”, vol. 24, s. 1–24.pl_PL
dc.referencesPotoczek A., 2005a, Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, [w:] Rutkowski J., Stawasz D. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok, s. 11–20.pl_PL
dc.referencesPotoczek A., 2005b, Planowanie przestrzenne jako instrument zarządzania rozwojem jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Kosiedowski W. (red.) Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności DOM ORGANIZATORA, Toruń, s. 117–126.pl_PL
dc.referencesPotoczek A., Jachowicz S., 2005, Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko‐Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II, Toruń–Warszawa.pl_PL
dc.referencesPreteceille E., 2000, Segregation, Class and Politics in Large Cities, [w:] A. Bagnasco, P. Le Gales (red.), Cities in Contemporary Europe, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesProgram antykryzysowy dla Wrocławia, 2009, http://www.computerworld.pl/news/344115/Program.antykryzysowy.dla.Wroclawia.html, 8.12.2012.pl_PL
dc.referencesProjekt na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 28 maja 2008 r. ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych.pl_PL
dc.referencesProjekt z 15 września 2008 r. ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie.pl_PL
dc.referencesProjekt z 15 września 2008 ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie.pl_PL
dc.referencesProjekt z 8 maja 2009 r. ustawy o polityce miejskiej państwa i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie.pl_PL
dc.referencesProjekt z grudnia 2012 r. ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.pl_PL
dc.referencesPROT‐AML, 2002, Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa, Lizbona.pl_PL
dc.referencesProvan K. G., Brinton M. H., 1995, A Preliminary Theory of Interorganisational Network Effectiveness: A Comparative Study of Four Community Mental Health Systems, „Administration Science Quarterly”, No 40, s. 1–33.pl_PL
dc.referencesPrusek A., 1995, Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków.pl_PL
dc.referencesPrzygodzki Z., 2007, Zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności regionów, [w:] Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 14–22.pl_PL
dc.referencesPszczołowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPuga D., 1998, Urbanization patterns: European versus less developed countries, „Journal of Regional Sciences”, vol. 38, No 2, s. 231–252.pl_PL
dc.referencesPurchla J., Sepioł J., 1998, Metropolie a rozwój regionalny Polski, [w:] J. Purchla (red.), Metropolitalne funkcje Krakowa, t. 1, MCK, Kraków, s. 13–32.pl_PL
dc.referencesPutnam R., 1993, Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesPutnam R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesPutnam R., 2001, Social Capital: Measurement and Consequences, [w:] The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well‐ Being, International Symposium Report edited by the OECD and HRDC.pl_PL
dc.referencesPutnam R., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPutnam R., Leonardi R., Nanetti R. 1993, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesPyka R., 2010, Wspólnota aglomeracji Saint‐Étienne Métropole, jako przykład postępującego w Europie procesu metropolizacji, [w:] R. Pyka (red.), Sposób na metropolie. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląskozagłebiowskiej metropolii, UM Katowice RSS MSNP US, Katowice.pl_PL
dc.referencesRedondo J. L., 2010, Global Challenges and Strategic Spatial Planning in the Region of Catalonia, Bruksela.pl_PL
dc.referencesRees J., Harding A., 2013, CAEE. The case for agglomeration economies in Europe, ESPON & University of Manchester, http://www.espon.eu/export/sites/default/ Documents/Projects/TargetedAnalyses/CAEE/CAEE_Greater_Manchester_C ase_Study_Appendix_C2_FINAL.pdf.pl_PL
dc.referencesReese L. A., 2004, Same Governance, Different Day: Does Metropolitan Reorganization Make a Difference?, „Review of Policy Research”, vol. 21, No 4, s. 595–611.pl_PL
dc.referencesRegulski J., Kocoń W., Ptaszyńska‐Wołoczkowicz M., 1988, Władze lokalne a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReich R.B., 2000, Praca narodów: przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesReiss‐Schmidt S., 2004, Munich Region: From Government to Governance?, 40th ISo‐ CaRP Congress, Genewa.pl_PL
dc.referencesRezolucja Lubelska, 2012, Lublin.pl_PL
dc.referencesRhodes G., 1970, Government of London: The Struggle for Reform, LSE/Weidenfeld and Nicolson, London.pl_PL
dc.referencesRhodes R. A. W., 1988, Beyond Westminster and Whitehall: The Subsectoral Governments of Britain, London: Unwin Hyman, London.pl_PL
dc.referencesRhodes R. A. W., 1990, Policy Networks: A British Perspective, „Journal of Theoretical Politics”, vol. 2, no 3, s. 293–317.pl_PL
dc.referencesRhodes R. A. W., 1996, The New Governance: Governing without Government, „Political Studies”, Volume 44, Issue 4.pl_PL
dc.referencesRice P. G., Venables A. J., Pattachini E., 2006, Spatial Determinants of Productivity: Analysis for the Regions of Great Britain, „Regional Science and Urban Economics”, No 36 (6), s. 727–752.pl_PL
dc.referencesRichardson H. W., Bae C.‐H. C. (red.), 2005, Globalization and urban development, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesRingli H., 1997, Plan‐making in the Zurich Region, [w:] P. Healey, A. Khakee, A. Motte (red.), Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe, UCL Press Limited, s. 111–128.pl_PL
dc.referencesRobertson R., 1992, Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage, London, s. 8.pl_PL
dc.referencesRogers J., 2004, Institutional Failure, Blind Leadership and The Blame‐Game National Pastime. The case of Argentina, „Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies”, No 21/2, s. 129–137.pl_PL
dc.referencesRomer P. M., 1986, Increasing returns and long‐run growth, „Journal of Political Economy”, No 94, s. 1002–1037.pl_PL
dc.referencesRosenthal S. S., Strange W. C., 2004, Evidence on the Nature and Sources of Agglomeration Economies, [w:] V. Henderson, J. Thisse, (red.), Handbook of Urban and Regional Economics, North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesRosso E., 2004, Torino: policies and actions at a metropolitan level, Paper presented at the La Gouvernance Metropolitaine Conference, Montreal, 7–8 October.pl_PL
dc.referencesRot P., 2009, Metropolitalna rewolucja w drodze, „Gazeta Wyborcza”, 27 stycznia, s. 2.pl_PL
dc.referencesRSA, 2011, Exploring the changing governance of London – the politics of state rescaling, scale periodization and local political strategy, [w:] Contested Regions: Territorial Politics and Policy, Regional Studies Association, Seaford.pl_PL
dc.referencesRusk D., 1993, Cities without Suburbs, Woodrow Wilson Center Press, Washington.pl_PL
dc.referencesRutkowski J. (red.), 2010, Partnerstowo publiczno‐prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRząd przyjął założenia do projektu ustawy metropolitalnej, 2007, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4608004.html, 19.12.2012.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2000, Miasto – scena konfliktów i współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSager F., 2005, Metropolitan Institutions and Policy Coordination: The Integration of Land Use and Transport Policies in Swiss Urban Areas, „Governance”, No 18, s. 227–256.pl_PL
dc.referencesSalamon L. M., Anheier H.K., 1997, The Civil Society Sector, “Society”, vol. 34, No 2, s. 60–65.pl_PL
dc.referencesSalet W., 2006, Rescaling Territorial Governance in the Randstad Holland: The Responsiveness of Spatial and Institutional Strategies to Changing Socio‐economic Interactions, „European Planning Studies”, vol. 14, No 7, s. 959–978.pl_PL
dc.referencesSalet W., Kreukels A., Thornley A. (red.), 2003, Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press, London–New Yorkpl_PL
dc.referencesSalsman R. M., 2012, Fiscal Austerity And Public Policy, “Forbes”, http://www.forbes.com/sites/richardsalsman/2012/06/19/fiscal‐austerity‐and‐public‐policy/, 23.12.2012.pl_PL
dc.referencesSaltzstein A. L., Copus, C., Sonenshein R. J., Skelcher C., 2008, Visions of Urban Reform: Comparing English and U.S. Strategies for Improving City Government, „Urban Affairs Review”, No 44, s. 155–181.pl_PL
dc.referencesSamorządy wojewódzkie krytycznie o projekcie ustawy metropolitalnej, 2008, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5823873.html, 19.12.2012.pl_PL
dc.referencesSamuelson P. A., 1954, The Pure Theory of Public Expenditure, „Review of Economics and Statistics”, No 36 (4), s. 387–389.pl_PL
dc.referencesSarnecki P., 2007, Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSarnecki P., 2008, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSassen S., 1991, The Global City, Princeton University Press, Princeton, New York.pl_PL
dc.referencesSassen S., 1994, Cities in World Economy, Pine Forge Press, Thousand Oaks.pl_PL
dc.referencesSassen S., 1996, Loosing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, Columbia University Press, New York, s. 25–30.pl_PL
dc.referencesSassen S., 1998, The impact of new technologies and the globalization of cities, [w:] F. Lo, Y. Yeung (red.), Globalization and the world of large cities, United Nations University Press, Tokyo.pl_PL
dc.referencesSassen S., 2000, Cities in the global economy, [w:] R. Simmonds, G. Hack (red.), Global city regions: Their emerging forms, Spon Press, London.pl_PL
dc.referencesSassen S., 2007, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesScharpf F. W., 1997, Introduction: The Problem solving Capacity of Multi‐level Governance, „European Journal of Public Policy”, No 4, s. 520–38.pl_PL
dc.referencesScherer A. G., Palazzo G., Baumann D., 2006, Global rules and private actors: Toward a new role of the transnational corporation in global governance, „Business Ethics Quarterly”, No 16(4), s. 505–532.pl_PL
dc.referencesSchindegger F., Tatzberger G., 2004, Territorial impact assessment (TIA.) A certain tool or a whole kind of tools, (contribution for first Interim Report of ESPON 3.1). Vienna: ÖIR ‐ Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning.pl_PL
dc.referencesSchmitt P., Harbo L. G., Lehto V., 2011, An actor‐oriented survey of territorial governance systems in the Nordic capital regions, „NORDREGIO Working Paper”, No 6.pl_PL
dc.referencesSchneider M., 1986, Fragmentation and the growth of local government. Public Choice, No 48 (3), 255–263.pl_PL
dc.referencesSchneider M., 1989, Intermunicipal competition, budget‐maximizing bureaucrats, and the level of suburban competition, „American Journal of Political Science”, No 33 (2), 612–628.pl_PL
dc.referencesScholte J. A., 1997, Global Capitalism and the State, „International Affairs”, no 73 (3), s. 427–52.pl_PL
dc.referencesScholte J. A., 2005, Globalization: A Critical Introduction, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesSchulte W., 2006, Sustainable Development of Metropolises and Achievements of Hamburg in this Field, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSchulte W., b.r., How the Metropolis Hamburg cooperates with other Municipalities in the Metropolitan Region even in Cooperation with Private Companies, http://www.urban.chcg.gov.tw/A97017R_Index/Upload/DownloadArea/1001118001/1001118001002.pdf, 11.05.2012.pl_PL
dc.referencesSchwab K., 2010, The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum, Geneva.pl_PL
dc.referencesScott A. J., 2001, Globalization and the Rise of City‐regions, „European Planning Studies”, vol. 9, No 7.pl_PL
dc.referencesSeixas J., 2011, Catalysing governance in a paradoxical city: the Lisbon Strategic Charter and the uncertainties of political empowerment in the Portuguese capital city, „Urban Research & Practice”, vol. 4, No 3, 264‐284.pl_PL
dc.referencesSeligman A. B., 1997, The Problem of Trust, Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesShaffer S., 2004, Principles of American Metropolitan Governance, Llumina Press, Coral Springs.pl_PL
dc.referencesShort J. R., 2004, Global Metropolitan: Globalizing Cities in a Capitalist World, Routledge, Londyn–New York.pl_PL
dc.referencesSierocińska K., 2011, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, „Studia ekonomiczne”, nr 1 (LXVIII ), s. 69–86.pl_PL
dc.referencesSilva C. N., Syrett S., 2005, Metropolitan Governance and Regionalism: The Case of Lisbon, [w:] I. Sagan, H. Halkier (red.), Regionalism contested: institution, society and governance, Ashgate Publishing, Aldershot Burlington, s. 247–264.pl_PL
dc.referencesSilva C. N., Syrett S., 2006, Governing Lisbon: Evolving Forms of City Governance, „International Journal of Urban and Regional Research”, vol. 30.1, s. 98–119.pl_PL
dc.referencesSkarżyńska K., 2005, Czy jesteśmy prorozwojowi? Wartości i przekonania ludzi a dobrobyt i demokratyzacja kraju, [w:] M. Drogosz (red.), Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, GWP, Gdańsk, s. 69–92.pl_PL
dc.referencesSkogstad G., 2003, Who Governs? Who Should Govern?: Political Authority and Legitimacy in Canada in the Twenty‐First Century, „Canadian Journal of Political Science”, No 36 (5), s. 955–974.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w warunkach globalizacji, http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki_polecane/17_ksztalcenieustawiczne/07‐Skrzypek.pdf, 13.09.2010.pl_PL
dc.referencesSkwierczyński A., 2004, Struktura napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ujęciu przestrzennym, [w:] I. Michałków (red.), Kapitał zagraniczny. Wyzwania i szanse, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSlaughter A. M., 2004, Disaggregated Sovereignty: Toward the Public Accountability of Global Government Networks, “Government and Opposition”, s. 159–190, http://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/GovtOpp.pdf.pl_PL
dc.referencesSmart A., Smart J., 2003, Urbanization and the Global Perspective, “Annual Review of Anthropology”, vol. 32, s. 263‐285.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., 2001, Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(7).pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, „Raporty i analizy EUROREG”, nr 1.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., Wójcik P., 2009, Regiony w Europie Środkowo‐Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe, „Raporty i analizy EUROREG”, nr 3.pl_PL
dc.referencesSoja E., 1992, Inside exopolis: scenes from Orange County, [w:] M. Sorkin (red.), Variations on a Theme Park: The New American City and the End of Public Space, The Noonday Press, New York, s. 94–122.pl_PL
dc.referencesSoja E., 2000, Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesSolecki W. D., Leichenko R. M., 2006, Urbanization and the Metropolitan Environment. Lessons From New York and Shanghai, „Environment”, vol. 48, No 4, s. 8–23.pl_PL
dc.referencesSørensen E., Torfing J., 2004, Making Governance Networks Democratic, „Working Paper Series”, No 1, Centre For Democratic Network Governance.pl_PL
dc.referencesSquires G. D., 2002, Urban Sprawl and the Uneven Development of Metropolitan America, [w:] G. D. Squires (red.), Urban Sprawl: Causes, Consequences and Policy Responses, Urban Institute Press, Washington, s. 1–22.pl_PL
dc.referencesStaniek Z., 2005, Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, [w]: W. Pacho (red.), Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStanisławski J., 1990, Słownik angielsko‐polski, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStaniszkis J., 2003, Kryzys państwa, „Rzeczpospolita”, nr 255.pl_PL
dc.referencesStatut Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, http://www.gzm.bip‐e.pl/portal/ gzm/236/535/Statut.html.pl_PL
dc.referencesStatut Stowarzyszenia Metropolia Poznań, http://www.aglomeracja.poznan. pl/aglomeracja/public/aglomeracja/pages.html?id=14745&ch=14799&p=2237 8&instance=1144&lang=pl&lhs=aglomeracja&rhs=publications.pl_PL
dc.referencesStawasz D., Drzazga D., Szydłowski C., 2011, Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStefaniuk J., 2007, Ustawa o związkach aglomeracyjnych – przegląd prac legislacyjnych dotyczących delimitacji i funkcjonowania, http://www.regioportal.pl/pl24/teksty4/ustawa_o_zwiazkach_aglomeracyjnych_przeglad_prac, 21.12.2012.pl_PL
dc.referencesSteinmetz G. (red.), 1999, State/culture: state‐formation after the cultural turn, Cornell University Press, Ithaca.pl_PL
dc.referencesStephens G. R., Wikstrom N., 2000, Metropolitan Government and Governance: Theoretical Perspectives, Empirical Analysis, and the Future, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesStewart M., 1996, Too little, too late: The politics of local complacency, „Journal of Urban Affairs”, No 18, s. 119–137.pl_PL
dc.referencesStewart M., 2003, Tackling the Challenge of Policy Integration, [w:] OECD Managing Decentralisation: A New Role for Labour Market Policy, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesStigler G. J., 1962, The tenable range of functions of local government, [w:] E.Phelps (red.), Private wants and public needs, W. W. Norton, New York.pl_PL
dc.referencesStiglitz J., 2004, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStöhr W. B., 2003, Development from below: Vingt ans plus tard, [w:] J.‐M. Fontan, J.‐L. Klein, B. Lévesque (red.), Reconversion économique et développement territorial, Presses de l’Université du Québec, Québec, Ontario, s. 119–43.pl_PL
dc.referencesStoker G., 1998, Governance as Theory: Five Propositions, „International Social Science Journal”, No 155, s. 17–28.pl_PL
dc.referencesStoker G., 2006, The Comparative Study of Local Governance: the need to go global, Hallsworth Conference, University of Manchester, 17–18 marca.pl_PL
dc.referencesStone C. L, 1989, Regime politics, Governing Atlanta 1946–1988, University of Kansas Press, Lawrence.pl_PL
dc.referencesStopford J. M., Strange S., Henley J. S., 1991, Rival states, rival firms: competition for world market shares, Cambridge University Press, Cambridge, s. 1–2, 97–136pl_PL
dc.referencesStorper M., 1997, The Regional World: Territorial Development in a Global Economy. Guilford Press, New York.pl_PL
dc.referencesStrange S., 1988, States and Markets, Frances Pinter, London.pl_PL
dc.referencesStrange S., 1996, The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesStrzelecki Z., 2011, Barometr Mazowsza. Zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.pl_PL
dc.referencesSullivan H., Skelcher C., 2002, Working across borders: collaborations in public services, [w:] G. Stoker, D. Wilson (red.), Government beyond the centre, Palgrave Macmillan, Basingstoke.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., 2003, Partisan Cleavages in Local Governments in Poland After 1990 [w:] T. Zarycki, G. Kolankiewicz (red.), Regional Issues in Polish Politics, London: School of Slavonic and East European Studies, University College London, Occasional Papers, No 60, s. 179–201.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., 2005, Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4 (22), s. 5–25.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., 2006, Zarządzanie metropoliami: doświadczenia międzynarodowe, a rzeczywistość polska, „Samorząd Terytorialny” nr 1‐2/2006, s. 29‐44.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., 2008, Partnerska polityka publiczna na poziomie, „Dialog”, nr 4.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., Klimska U., 2005, Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 35, s. 45–70.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., Krukowska J., Nowicka P., 2011, Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., Mielczarek A., Klimska U., 2004, Nierówne koalicje: liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSwyngedouw E., 1996, Producing futures: global finance as a geographical project, [w:] Daniels P., Lever W. (red.), The Global Economy in Transition, Longman, Harlow, s. 135–163.pl_PL
dc.referencesSwyngedouw E., 1997, Neither global nor local: “glocalization” and the politics of scale, [w:] K. R. Cox (red.), Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local, The Guilford Press, New York–London, s. 137–166.pl_PL
dc.referencesSwyngedouw E., 2004, Globalisation or 'Glocalisation'? Networks, Territories and Rescaling, „Cambridge Review of International Affairs”, vol. 17, No 1.pl_PL
dc.referencesSzczerski K., 2003, Integracja europejska. Cywilizacja i polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzkurłat E., 2003, Prestiż i specyfika miejsca jako kryterium metropolizacji polskich miast, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 73–81.pl_PL
dc.referencesSzlachta J., 1995, Problemy rozwoju wielkich miast UE na tle szerszej przestrzeni europejskiej, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 169.pl_PL
dc.referencesSztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzumska A., 2009, Czekamy na ustawę o aglomeracjach, http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/52325,czekamy‐na‐ustawe‐o‐aglomeracjach,id,t.htmlpl_PL
dc.referencesSzymańska D., 2008, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., 2012, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwietlik M., Lubiatowski A., 2004, Cele, problematyka, tryb, „Wspólnota”, nr 13.pl_PL
dc.referencesTaylor P. J., 2001, Specification of the world city network, „Geographical Analysis”, No 33, s. 181–194.pl_PL
dc.referencesTaylor P. J., 2002, European Cities in the World City Network, [w:] H. van Dijk (red.), The European Metropolis 1920–2000, Proceedings of a Conference at The Centre of Comparative European History, Berlin.pl_PL
dc.referencesTaylor P. J., 2003, European Cities in the World City Network, „GaWC Research Bulletin”, No 105pl_PL
dc.referencesTaylor P. J., 2004, World City Network. A Global Urban Analysis, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesTaylor P. J., Derudder B., Saey P., Witlox F. (red.), 2007, Cities in globalization: Practices, policies and theories, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesTaylor P. J., Ni P., Derudder B., Hoyler M., Huang J., Witlox F. (red), 2010, Global Urban Analysis: A Survey of Cities in Globalization, Routledge.pl_PL
dc.referencesTelò M., 2001, European Union and New Regionalism. Regional Actors and Global Governance in a Post‐Hegemonic Era, Ashgate, Aldershof–Burlington.pl_PL
dc.referencesThe Principal Agglomerations of the World, http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html.pl_PL
dc.referencesThornley A., 2003, London. Institutional turbulence but enduring nation‐state control, [w:] Salet W., Kreukels A., Thornley A. (red.), Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press, London–New York.pl_PL
dc.referencesThrift N., 1994, Globalisation, regulation, urbanisation: The case of the Netherlands, „Urban Studies”, vol. 31, No 3, s. 365–380.pl_PL
dc.referencesTiebout Ch. M. 1956, A Pure Theory of Local Expenditures, „Journal of Political Economy”, No 64 (5), s. 416–24.pl_PL
dc.referencesTomas M., 2001, Local Government and Local Democracy. A Case Study: Barcelona, Barcelona.pl_PL
dc.referencesTomas M., 2002, Dealing with metropolitan governance. A case study: Madrid, VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8–11 Oct.pl_PL
dc.referencesTomlinson J., 1999, Globalization and Culture, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesToniolo M., Pugliese T., 2003, Venice, [w:] W. Salet, A. Kreukels, A. Thornley (red.), Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press, London–New York, s. 244–263.pl_PL
dc.referencesTosics I., 2011, Sustainable land use in peri‐urban areas government, planning and financial instruments, [w:] S. Pauleit, S. Bell, C. Aalbers (red.), Peri‐Urban Futures: Land Use and Sustainability, Springer, Berlin.pl_PL
dc.referencesTrafas K., Badania delimitacji obszarów metropolitalnych, http://www.malopolskie. pl/Planowanie/Pliki/seminarium_trafas.pdf.pl_PL
dc.referencesTransportation Research Board, 1998, The Costs of Sprawl – Revisited, National Academy Press, Washington, http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp _rpt _39‐a.pdf, 2.03.2012.pl_PL
dc.referencesTrojan J., 2005, Partnerstwo publiczno‐prywatne a rozwój kapitału ludzkiego, [w:] B. Plawgo, W. Zaremba (red.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok, s. 57–68.pl_PL
dc.referencesTumielewicz S., 2011, Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski – strategie rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUK Presidency, 2005, Bristol Accord, The Office of the Deputy Prime Minister, London.pl_PL
dc.referencesUNDP, 1997, Governance for Sustainable Human Development, New York.pl_PL
dc.referencesUN‐HABITAT, 2002, Global Campaign on Urban Governance, Concept Paper, Nairobi.pl_PL
dc.referencesUN‐HABITAT, 2010, State of the World's Cities 2010/2011 – Cities for All: Bridging the Urban Divide,.pl_PL
dc.referencesUnited Nations Population Division, 2008, An Overview of Urbanization, Internal Migration, Population Distribution and Development in the World, UN/POP/EGMURB, No 1.pl_PL
dc.referencesUnited Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2012, World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, CD‐ROM Edition.pl_PL
dc.referencesURBACT, 2011, CityRegions in progress. Practical guidelines for co‐operations in agglomeration areas.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU, 2003, nr 80, poz. 717.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity, www.prawo.lex.pl.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, DzU ,2007, nr 64, poz. 427.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, DzU, 1990, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesVan der Burg A. J., Vink B. L., 2006, New Dutch spatial planning policy creates space for development, disP 164 , nr 1.pl_PL
dc.referencesVan der Burg A. J., Vink B. L., 2008, Randstad Holland towards 2040 ‐ perspectives from national government, 44th ISOCARP Congress.pl_PL
dc.referencesVartanian T. P., Gleason P. M., 1999, Do Neighborhood Conditions Affect High School Dropout and College Graduation Rates?, „Journal of Socio‐Economics”, No 28 (1), s. 21–41.pl_PL
dc.referencesVenables A. J., 2009, Rethinking Economic Growth in a Globalizing World: An Economic Geography Lens, [w:] M. Spence, P. Clarke Annez, R. M. Buckley (red.), Urbanization and Growth, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington.pl_PL
dc.referencesVLP‐ASPAN, 2004, Spatial planning in Switzerland.pl_PL
dc.referencesWalliser A., Callejo C. B., 2004, Urban Outskirts in Madrid, [w:] G. Dubois‐Taine (red.), European Cities: Insights on Outskirts, Peripheries des Villes Eurpeenes, Paris, s. 267–282.pl_PL
dc.referencesWard K., 1996, Rereading urban regime theory: Asympathetic critique, „Geoforum”, No 27, s. 427–38.pl_PL
dc.referencesWaściński T. (red.), 2004, Globalizacja? za – przeciw, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak B., 2000, Nadzór korporacyjny: perspektywa badań, „Organizacja i kierowanie”, nr 2.pl_PL
dc.referencesWątpliwości z Bydgoszczy ws. metropolii, 2013, http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo‐i‐finanse/watpliwosci‐z‐bydgoszczy‐ws‐metropolii,44020.html, 25.01.2013pl_PL
dc.referencesWeber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo, PWN Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeiher G. R., 1991, The Fractured Metropolis: Political Fragmentation and Metropolitan Segregation, State University of New York Press, Albany.pl_PL
dc.referencesWellman B. Hampton K., 1999, Living Networked On and Offline, „Contemporary Sociology”, vol. 28, No 6, s. 648–54.pl_PL
dc.referencesWellman B., 2002, Little Boxes, Glocalization, and Networked Individualism, [w:] M. Tanabe, P. van den Besselaar, T. Ishida (red.), Digital Cities II, Springer‐Verlag, Berlin.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1992, Centralne funkcje a rozwój aglomeracji warszawskiej, „Acta Universatis Lodziensis”, Folia Geographica, 17, s. 67–77.pl_PL
dc.referencesWilkin J., 2012, Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilks S., Wright M., 1987, Comparative Government Industry Relations, Oxford University, Oxford.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojtyczek K., 2005, Polska w europejskim systemie konstytucyjnym, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, C.H.Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 1997, Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesWood C., 2005, Scope and Patterns of Metropolitan Governance in Urban America: Probing the Complexities in the Kansas City Region, „American Review of Public Administration”, No 36 (3), s. 33–53.pl_PL
dc.referencesWoods R., 2003, Urbanisation in Europe and China during the second millennium: a review of urbanism and demography, „International Journal of Population Geography”, vol. 9, No 3, s. 215–227.pl_PL
dc.referencesWoolcock M., 1998, Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, „Theory and Society", vol. 27, No 2, s. 151–208.pl_PL
dc.referencesWoolcock M., 2001, The place of social capital in understanding social and economic outcomes, „Canadian Journal of Policy Research”, No 2 (1), s. 11–17.pl_PL
dc.referencesWorld Bank, 2000, Cities in transition: World Bank urban and local government strategy, The World Bank, Washington.pl_PL
dc.referencesWorld resources 2002‐2004: decisions for the earth: balance, voice and power, 2003, World Resources Institute, Washington.pl_PL
dc.referencesWójcicki M., 2009, Region Stuttgart, CBM UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesWójcik P., 2008, Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2, s. 41–60.pl_PL
dc.referencesWykaz LGD, http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/Leader/LISTA.pdf.pl_PL
dc.referencesWysocka E., 1994, Sieć osadnicza Polski w świetle integracji europejskiej, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 167.pl_PL
dc.referencesZachariasz I., 2004, W Niemczech, „Wspólnota”, nr 13pl_PL
dc.referencesZachariasz I., 2012, Opinia w sprawie „Zielonej księgi dotyczącej obszarów metropolitalnych” – dokumentu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z kwietnia 2012 r., http://www.metropolie.pl/wp‐content/uploads/2012/06/I.Zachariasz‐opinia‐nt.‐Zielonej‐Ksi%C4%99gi‐MAC.pdfpl_PL
dc.referencesZajączkowska M., 2011, Założenia planowania przestrzennego i projektowania architektonicznego w Wielkiej Brytanii, „Przegląd Budowlany”, nr 3.pl_PL
dc.referencesZalega K., 2003, Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa,pl_PL
dc.referencesZalewski A. (red.), 2005, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZasada M., 2012, „Koko metro spoko”, czyli co z ustawą metropolitalną, „Dziennik Zachodni”, nr 111, 14.05.pl_PL
dc.referencesZawicki M., 2002, Nowe zarządzanie publiczne i zarządzanie przez współrządzenie – zarys koncepcji zarządzania publicznego, „Zeszyty Naukowe”, Nr 598, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesZawicki M., 2011, Nowe zarządzanie publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZborowski A., 2005, Jak daleko polskiej urbanizacji do Europy?, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 57–74.pl_PL
dc.referencesZborowski A., Chaberko T., Grad N., Kretowicz P., Delimitacja Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, http://www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/205/3._Delimitacja_Krakowskiego_Obszaru_Metropolitalnego.pdf, 6.08.2012pl_PL
dc.referencesZorska A. (red.), 2002, Korporacje międzynarodowe w Polsce: wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZorska A., 2000, Ku globalizacji?: przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesZorska A., 2001, Zmiany w procesie globalizacji a uczestnictwo krajów Europy Środkowej, [w:] Osiński J. (red.), Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZuboff S., 1988, In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power, Basic Books, New York.pl_PL
dc.referencesZysnarski J., 2003, Partnerstwo publiczno‐prywatne: Teoria i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesŻabiński L. (red.), 2002 Marketing globalny i jego strategie, Wydawnictwo AE, Katowice.pl_PL
dc.referencesŻabiński L., 2003, Gospodarka polska wobec globalizacji: bariery i warunki sukcesu przedsiębiorstw na rynkach unijnych, [w:] K. Jędralska, L. Żabiński (red.), Gospodarka w obliczu globalizacji. Przegląd wybranych zagadnień, PTE, Katowice.pl_PL
dc.referenceshttp://birmingham.gov.uk/cs/Satellite?c=Page&childpagename=SystemAdmin%2FP ageLayout&cid=1223092745907&packedargs=currentType%3DDate%26event SearchType%3Ddate%26website%3D1&pagename=BCC%2FCommon%2FW rapper%2FWrapper&rendermode=live.pl_PL
dc.referenceshttp://brandavenue.typepad.com/brand_avenue/2010/11/a‐strong‐greenbrand.html.pl_PL
dc.referenceshttp://cartaestrategica.cm‐lisboa.pl_PL
dc.referenceshttp://dmp.zinnebeeld.nl/v1/cms/pdf_upload/Deltametropolis%20Association.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://dmp.zinnebeeld.nl/v1/cms/pdf_upload/Deltametropolis,%20connectivity,%20competition,%20cooperation.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://en.wikipedia.org/wiki/Global_city.pl_PL
dc.referenceshttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metropolitan_areas_in_Sweden.pl_PL
dc.referenceshttp://english.metropolregion.hamburg.de.pl_PL
dc.referenceshttp://english.metropolregion.hamburg.de/bodies/1072126/secretariat.html.pl_PL
dc.referenceshttp://english.metropolregion.hamburg.de/bodies/1072132/steeringcommittee.html.pl_PL
dc.referenceshttp://english.metropolregion.hamburg.de/bodies/1072146/regionalconference.html.pl_PL
dc.referenceshttp://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_urbaine.pl_PL
dc.referenceshttp://m.wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,106542,8645769.html.pl_PL
dc.referenceshttp://pdu.stif.infohttp://pl.wikipedia.org/wiki/Lokalna_Grupa_Dzia%C5%82ania.pl_PL
dc.referenceshttp://territori.scot.cat/cat/notices/2010/12/pla_territorial_parcial_de_la_regio_met ropolitana_de_barcelona_2634.php.pl_PL
dc.referenceshttp://towarzystwobiznesowe.pl/kapital‐spoleczny.pl_PL
dc.referenceshttp://urbact.eu.pl_PL
dc.referenceshttp://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,1653_35144087_3_1382332054,00.html?accio=detall&home=HomeBCN&nomtipusMC M=Noticia.pl_PL
dc.referenceshttp://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.advantagewm.co.uk/abo ut‐awm/default.aspx.pl_PL
dc.referenceshttp://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.communities.gov.uk/local government/local/localenterprisepartnerships.pl_PL
dc.referenceshttp://www.acturban.org/biennial/ElectronicCatalogue/Delft/delft.htm.pl_PL
dc.referenceshttp://www.agma.gov.uk.pl_PL
dc.referenceshttp://www.agma.gov.uk/about_us/index.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.agma.gov.uk/agma/how_agma_works/index.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.agma.gov.uk/local‐enterprise‐partnership/index.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.agma.gov.uk/scrutiny/about_agma_scrutiny/index.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.amb.cat.pl_PL
dc.referenceshttp://www.amf.asso.fr/annuaire/?refer=region&erg_n_id=14.pl_PL
dc.referenceshttp://www.araw.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.cbm.amu.edu.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ccdr‐lvt.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=54.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ccdr‐lvt.pt/pt/arco‐ribeirinho‐sul‐oficialmente‐lancado/1519.htm.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ccre.org.pl_PL
dc.referenceshttp://www.cedru.com/en/what‐we‐do/development‐and‐land‐usemanagement/31‐plano‐regional‐de‐ordenamento‐do‐territorio‐da‐areametropolitana‐de‐lisboa.pl_PL
dc.referenceshttp://www.centro.org.uk/LTP/LTP.aspx.pl_PL
dc.referenceshttp://www.cities‐localgovernments.org.pl_PL
dc.referenceshttp://www.cmm.qc.ca.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ctm‐madrid.es/servlet/CambiarIdioma?xh_TIPO=1.pl_PL
dc.referenceshttp://www.currentconcerns.ch/index.php?id=837.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/615861.pl_PL
dc.referenceshttp://www.eurocities.eu.pl_PL
dc.referenceshttp://www.eurometrex.org.pl_PL
dc.referenceshttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/Jessica_240310.aspx.pl_PL
dc.referenceshttp://www.greaterzuricharea.ch.pl_PL
dc.referenceshttp://www.gzm.org.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.iledefrance.fr/english/the‐regional‐council/the‐regional‐councils‐fieldsof‐intervention/the‐regional‐councils‐fields‐of‐intervention.pl_PL
dc.referenceshttp://www.iledefrance.fr/lactualite/conseil‐regional/conseil‐regional/le‐projet‐desdrif‐en‐ligne.pl_PL
dc.referenceshttp://www.investinmanchester.com.pl_PL
dc.referenceshttp://www.investinmanchester.com.pl_PL
dc.referenceshttp://www.lboro.ac.uk/gawc.pl_PL
dc.referenceshttp://www.london.gov.uk.pl_PL
dc.referenceshttp://www.london.gov.uk/who‐runs‐londrnance/greater‐london‐authority/glafunctional‐bodies.pl_PL
dc.referenceshttp://www.madrid.org.pl_PL
dc.referenceshttp://www.madrid.org/iestadis/fijas/basicos/dguide.htm.pl_PL
dc.referenceshttp://www.malardalsradet.se.pl_PL
dc.referenceshttp://www.malardalsradet.se/?id=2587.pl_PL
dc.referenceshttp://www.marketingmanchester.com.pl_PL
dc.referenceshttp://www.metropoleruhr.de.pl_PL
dc.referenceshttp://www.metropoleruhr.de/pl/strona‐glowna/metropolia‐ruhry/dane‐ifakty.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.metropoliagdansk.pl/stowarzyszenie‐gom/inicjatywy‐metropolitalne‐1990‐2011.pl_PL
dc.referenceshttp://www.metropolitanraum‐zuerich.ch.pl_PL
dc.referenceshttp://www.metropolregion‐muenchen.eu.pl_PL
dc.referenceshttp://www.milanomet.it/en.pl_PL
dc.referenceshttp://www.milanomet.it/en/cosa‐facciamo/activities.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.milanomet.it/en/valorizzazione‐territoriale/the‐citt‐di‐citt‐strategicproject.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.milanomet.it/it/valorizzazione‐territoriale/piano‐territoriale‐dicoordinamento‐provinciale‐3.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/italy/index_e.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.nyidanmark.dk/pl‐PL/Medborger_i_danmark_pl_pl/2%20system% 20rz%C4%85d%C3%B3w.html#.pl_PL
dc.referenceshttp://www.oecd.org/dataoecd/41/37/45511614.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://www.oresundskomiteen.org/en.pl_PL
dc.referenceshttp://www.paris‐region.com/ard/paris‐region‐economic‐developpementagency/the‐economic‐development‐agency/our‐remit.pl_PL
dc.referenceshttp://www.paris‐region.com/ard_uk/outils/nos_partenaires.asp.pl_PL
dc.referenceshttp://www.partizipation.at/advocacy‐planning.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.pemb.cat/en/2020‐vision.pl_PL
dc.referenceshttp://www.pemb.cat/en/what‐is‐the‐plan/background‐pemb.pl_PL
dc.referenceshttp://www.pim.mi.it.pl_PL
dc.referenceshttp://www.planninghelp.org.uk/planning‐system/local‐development‐frameworks.pl_PL
dc.referenceshttp://www.pocketinfo.net/2011/12/world‐cities‐2012.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.provincia.mi.it/pianificazione_territoriale/piano_territoriale.pl_PL
dc.referenceshttp://www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari_sociali/immagini/ sn_milano2400.gif.pl_PL
dc.referenceshttp://www.region‐stuttgart.org/vrs/main.jsp?navid=67.pl_PL
dc.referenceshttp://www.regiorandstad.com/eng_organisatie/dagelijksbestuur.php.pl_PL
dc.referenceshttp://www.regio‐randstad.nl/index_eng.php.pl_PL
dc.referenceshttp://www.skane.se/sv/Webbplatser/skanese/English/Regional‐selfgovernment/ Swedish‐Administrative‐System.pl_PL
dc.referenceshttp://www.som.szczecin.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.stadt‐zuerich.ch/prd/en/index/stadtentwicklung/aussenbeziehungen/ zuerich_regional/metropolitankonferenz.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.stadt‐zuerich.ch/prd/en/index/stadtentwicklung/aussenbeziehungen /zuerich_regional/rzu.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.stat.gov.pl/gus/5840_13473_PLK_HTML.htm.pl_PL
dc.referenceshttp://www.sweden.se/eng/Home/Society/Government‐politics/Facts/Swedish‐System‐of‐Government.pl_PL
dc.referenceshttp://www.transportforgreatermanchestercommittee.gov.uk.pl_PL
dc.referenceshttp://www.tuttitalia.it/variazioni‐amministrative/riordino‐province‐e‐cittametropolitane/per‐regione.pl_PL
dc.referenceshttp://www.unfpa.org/pds/urbanization.htm.pl_PL
dc.referenceshttp://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=25&cid=2097.pl_PL
dc.referenceshttp://www.westmidlandsltp.gov.uk/default.php?id=249.pl_PL
dc.referenceshttp://www.wmcouncils.gov.uk.pl_PL
dc.referenceshttp://www.wmcouncils.gov.uk/what‐we‐do.pl_PL
dc.referenceshttp://www.wmra.gov.uk.pl_PL
dc.referenceshttp://www.woerdensberaad.nl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.xtec.cat/~jflorenz/comarca/rmb.htm.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-914-8


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe