Show simple item record

dc.contributor.authorLisowska, Renata
dc.date.accessioned2019-05-13T15:29:51Z
dc.date.available2019-05-13T15:29:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationLisowska R., Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-953-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-953-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28193
dc.descriptionGłównym celem stawianym sobie przez autorów pracy jest ocena kierunku i siły wpływu kluczowych czynników rozwoju MSP oraz określenie przesłanek zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych. Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych dokonano identyfikacji cech obszaru zmarginalizowanego, jak również klasyfikacji czynników rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem specyfiki tego obszaru. Zidentyfikowano dwie grupy czynników – wewnętrzne i zewnętrzne, o charakterze pozytywnym (stymulatory) oraz negatywnym (bariery).pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectobszary zmarginalizowanepl_PL
dc.subjectrozwój regionówpl_PL
dc.subjectmałe przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectteorie rozwojupl_PL
dc.subjectuwarunkowania rozwojupl_PL
dc.titleZarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number256pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-391-7
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor Renata Lisowska ukończyła w 1995 studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomika i Organizacja Przemysłu ze specjalnością Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw Przemysłowych. Od 1 października 2003 r. jest zatrudniona w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, początkowo na stanowisku asystenta, a od grudnia 2003 r. na stanowisku adiunkta. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała w 2003 r. po obronie pracy doktorskiej pt. Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy na terenach zmarginalizowanych, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Bogdana Piaseckiego. W polu zainteresowań naukowych autorki znajdują się zagadnienia związane z przedsiębiorczością i zarządzaniem w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście specyficznych uwarunkowań obszaru zmarginalizowanego, barierami i czynnikami rozwoju przedsiębiorstwa, pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej, współpracą małych i średnich przedsiębiorstw z otoczeniem biznesu oraz działalnością innowacyjną przedsiębiorstw.pl_PL
dc.referencesAchtenhagen L., Naldi L., Melin L. (2010), “Business Growth” – do practitioners and scholars really talk about the same thing?, ,,Entrepreneurship Theory and Practice”, Baylor University, vol. 34, Issue 2, s. 289–316.pl_PL
dc.referencesAcs Z. (2010), Entrepreneurship and Regional Development, Northampton MA: Edward Elgar.pl_PL
dc.referencesAcs Z., Armington C. (2004), The impact og geographic differences in human capital on service firm formation rates, ,,Journal of Urban Economies”, vol. 56(2), s. 244–278.pl_PL
dc.referencesAdamik A. (red.) (2011), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawapl_PL
dc.referencesAdizes I. (2004), Managing Corporate Lifecycles, Adizes Institute Publications, Santa Barbara.pl_PL
dc.referencesAjzen I. (1991), The theory of planned behavior, ,,Organizational Behavior and Human Decision Processes”, vol. 50(2), s. 179–211.pl_PL
dc.referencesAnaliza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologię European Innovation Scoreboard, Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2008, s. 88 http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/3B2E3AC5-CBDE-47D4-AF6A 3ED270D74965/52556/Ekspertyza.pdf (dostęp 18.05.2011).pl_PL
dc.referencesAnderson A.R. (2000), Paradox in periphery: entrepreneurial reconstruction?, ,,Entrepreneurship & Regional Development”, no. 12, s. 91–109.pl_PL
dc.referencesBacławski K., Koczerga M., Zabierowski P. (2005), Polacy – przedsiębiorczym społeczeństwem?, „Global Entreprenurship Monitor Polska 2004”, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Warszawa–Poznań–Katowice.pl_PL
dc.referencesBank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl_n/app/strona.indeks.pl_PL
dc.referencesBański J. (2001), Stan i perspektywy rolnictwa na obszarach problemowych w Polsce, PAN IGiPZ, „Dokumentacja Geograficzna”, nr 22.pl_PL
dc.referencesBański J. (2011), Obszar problemowy – koncepcje i kryteria identyfikacji, [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór referatów konferencyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 7–18.pl_PL
dc.referencesBański J. (red.) (2009), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, „Studia Obszarów Wiejskich”, nr 16, IGiPZ PAN, PTG.pl_PL
dc.referencesBariery rozwoju sektora MSP (2008), portal internetowy Favore.pl, Wrocław, http://file.favore.pl/store/ctx/docs/reports/Bariery_rozwoju_sektora_MSP.pdf (dostęp 10.04.2010).pl_PL
dc.referencesBarlett W., Bukovic B. (2001), Barriers of SME growth in Slovenia, ,,Economic Policy in Transition Economies”, vol. 11(2), s. 177–195.pl_PL
dc.referencesBaruk, J. (2009), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesBąk i inni (2001), Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBednarczyk M. (1996), Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie”.pl_PL
dc.referencesBergmann H., Japsen A., Tamàsy Ch. (2002), Regional Entrepreneurship Monitor (REM), University in Köln, University in Lüneburg, Köln–Lüneburg.pl_PL
dc.referencesBibu N., Sala D.C. (2011), Investigating fast-growing companies from Romania, ,,Managerial Challenges of the Contemporary Society”, Issue 2, s. 16–23.pl_PL
dc.referencesBielawska A. (2010), Kategorie czynników determinujących sukces nowo założonego przedsiębiorstwa, [w:] A. Bielawska, A. Szopa (red.), Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami. Mikrofirma 2010, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 585, Ekonomiczne Problemy Usług nr 50, s. 53–60.pl_PL
dc.referencesBielawska A. (2011), Zmiany pokoleniowe w przedsiębiorstwach, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2011. Tworzenie i zarzadzanie. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 638, Ekonomiczne Problemy Usług nr 63, Szczecin, s. 32–39.pl_PL
dc.referencesBielawska A. (red.) (2009), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBird B.J. (1995), Toward a theory of entrepreneurial competency, [w:] J.A. Katz, R.H. Brockhaus (eds), Advances in Entrepreneurship. Firm Emergence and Growth, vol. 2, JAI Pres.pl_PL
dc.referencesBirley S., Stockley S. (2000), Entrepreneurial teams and venture growth, [w:] D. Sexton & H. Landström (eds), Handbook of Entrepreneurship, Blackwell, Oxford, s. 287–307.pl_PL
dc.referencesBirley S., Westhead P. (1990), Growth and performance contrasts between ‘types’ of small firms, ,,Strategic Management Journal”, vol. 11, s. 535–557.pl_PL
dc.references,,Biuletyn Statystyczny” (2013), nr 3, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlackburn R.A., Smallbone D. (2008), Researching small firms and entrepreneurship in the U.K.: Developments and distinctiveness, ,,Entrepreneurship Theory and Practice”, Baylor University, vol. 32, Issue 2, s. 267–288.pl_PL
dc.referencesBlakley E.J. (1989) Planing Local Economic Development. Theory and Practice, SAGE Library of Social Research, London.pl_PL
dc.referencesBławat F. (2003), Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBławat F.red. (2004), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, SPG, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBocock R. (1993), Consumption, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesBojewska B. (2011), Tworzenie nowych wartości w przedsiębiorstwie z nastawieniem na wzrost i rozwój, [w:] M. Strużycki (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, SGH, Warszawa, s. 111–149.pl_PL
dc.referencesBończak E., Kucharczyk K., Herbst K. Chmura (1998), Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R., Balcerek-Wieszala A. (2011), Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą – próba uporządkowania pojęć, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji dywersyfikacja – integracja – rozwój, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 15–32.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R., Siuta-Tokarska B. (2008), Problemy funkcjonowania i rozwoju, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorsa M. (2003), Obszary zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Kryteria i identyfikacja, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoyatzis R.E. (1982), The Competent Manager. A Model for Effective Performance, John Wiley&Sons.pl_PL
dc.referencesBratnicki M. (2010), Przedsiębiorcze zdolności dynamiczne jako źródło trwałej, wysokiej efektywności przedsiębiorstwa, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 37–44.pl_PL
dc.referencesBrol R. (2006), Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna, [w:] D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE, Wrocław, s. 13–37.pl_PL
dc.referencesBrown C., Hamilton J., Medoff J. (1990), Employers Large and Small, Harvard University Press, Cambridge, MA.pl_PL
dc.referencesBrown T., Davidsson P. & Wiklund J. (2001), An operationalization of Stevenson’s conceptualization of entrepreneurship as opportunity-based firm behavior, ,,Strategic Management Journal”, vol. 2, s. 953–968.pl_PL
dc.referencesBruce R. (1976), The Entrepreneurs: Strategies, Motivations, Successes, and Failures, U.K Libertarian Books, Bedford.pl_PL
dc.referencesBućko J., Sitkowska R. (2008), Analiza porównawcza innowacyjności polskich regionów w 2006 r. (wg metodologii EIS), „Problemy Eksploatacji”, nr 3, s. 113–121.pl_PL
dc.referencesBudner W. (2003), Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesBukowski M., Spor A., Śniegocki A. (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCalzoni G. (1995), Aspekty teoretyczne i praktyczne wzmocnienia systemów mniejszych przedsiębiorstw, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, s. 76–97.pl_PL
dc.referencesChądzyński J. (2007), Istota rozwoju lokalnego, [w:] J. Chądzyński i inni (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa, s. 69–80.pl_PL
dc.referencesChądzyński J. i inni (red.) ( 2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChmiel J. (1997), Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChojnacki Z. (1996), Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesChurchil N., Lewis V. (1983), The five stages of small business growth, ,,Harvard Business Review”, vol. 29, no. 1, s. 33–51.pl_PL
dc.referencesCiok S. (1994), Wybrane obszary problemowe Polski Południowo-Zachodniej, ,,Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1631, Studia Geogr., 62.pl_PL
dc.referencesCiok S., Dobrowolska-Kaniewska H. (2009), Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, t. 7, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCzaja I. (2011), Przedsiębiorcze strategie rynkowe w cyklu rozwoju drobnych przedsiębiorstw, [w:] J. Targalski, K. Zieliński (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 105–120.pl_PL
dc.referencesCzapiewski K., Niewęgłowska G. (2006), Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych w Polsce w 2004 r., IERiGŻ PIB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2010, PKPP Lewiatan, kwiecień 2010, http://pkpplewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/CLB2010.pdf (dostęp 4.12.2011).pl_PL
dc.referencesCzarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2011, PKPP Lewiatan, kwiecień 2011 http://pkpplewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/clb2011_prev_.pdf (dostęp 12.01.2013).pl_PL
dc.referencesCzarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2012, PKPP Lewiatan, kwiecień 2012, http://pkpplewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/clb_2012_14.pdf (dostęp 14.02.2013).pl_PL
dc.referencesCyfert Sz. (2012), Granice organizacji, Wydawnictwo UE, Poznań.pl_PL
dc.referencesDanielak W. (2010), Elementy kapitału relacyjnego oddziałujące na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Matejun M. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 253–265.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz N. (2000), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w teorii i świetle badań empirycznych, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, nr 2 (7), s. 87–95.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz N. (2004a), Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw [w:] F. Bławat (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, SPG, Gdańsk, s. 61–70.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz N. (2004b), Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, [w:] F. Bławat (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, SPG, Gdańsk, s. 139–147pl_PL
dc.referencesDaviddson P., Wiklund J., Delmar F. (2006), Entrepreneurship and the growth of firms, Edwar Elgar, London.pl_PL
dc.referencesDavidsson, P., Wiklund J. (2000), Conceptual and empirical challenges in the study of firm growth, [w:] D. Sexton & H. Landström (eds), Handbook of entrepreneurship, Blackwell, Oxford, s. 26–44.pl_PL
dc.referencesDavis S.J., Haltiwanger J., Schuh S. (1996), Small business and job creation: Dissecting the myth and reassesing the facts, ,,Small Business Economics”, vol. 8(4), s. 297–315.pl_PL
dc.referencesDodge H.R., Robbibs J.E (1992), An empirical investigation of the organizational life cycle model for small business development and survival, ,,Journal of Small Business Management”, vol. 30(1), s. 27–37.pl_PL
dc.referencesDoern R. (2009), Investigating barriers to SME growth and development in transition environments: A critique and suggestions for developing the methodology, ,,International Small Business Journal”, vol. 27(3), s. 275–305.pl_PL
dc.referencesDolata M. (2006), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce województwa lubuskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesDomański R., (1989), Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Poznań–Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański R. (2002), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański B. (2009), Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju?, [w:] Marszał T. (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia KPZK PAN, t. 120, Warszawa, s. 135–143.pl_PL
dc.referencesDomański B. (2011), Czy regiony słabo rozwinięte potrzebują wyrównywania nierówności regionalnych?, [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór referatów konferencyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 62–70.pl_PL
dc.referencesDominiak P., Bławat F. (red.) (1993), Small and Medium Size Enterprises and the Role Private Industry in Poland, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDunning H. (1988), The eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extensions, ,,Journal of International Business Studies”, no. 1, s. 1–32.pl_PL
dc.referencesDunning H. (2000), The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity, ,,International Business Review”, no. 9, s. 163–190.pl_PL
dc.referencesDutkowski M. (1995), Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Rozprawy i Monografie Uniwersytetu Gdańskiego nr 215, Gdańsk;pl_PL
dc.referencesEberhardt P. (1989), Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, 148, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEdwards M. (2007), Regional and Urban Economics Development: Theory and Methods. Boca Raton, Auerbach Publications, New York.pl_PL
dc.referencesEggers J.H, Leahy K.T, Churchill N.C. (1994), Stages of small businessgrowth revisited: Insights into growth path and leadership management skills in low-andhogh-growth campanies, [w:] W.D. Bygrave, S. Birley, N.C. Churchill, E. Gatewood, , F. Hoy, R.H. Keeley, W.E. Wetzel (eds), Frontiers of entrepreneurship research 1994, Babson College, Babson Park, Massachusetts, s. 131–144.pl_PL
dc.referencesEkspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttp://www.mrr.gov.pl/MINISTERSTWO/ZAMOWIENIA_PUBLICZNE/AKTUALNE_ZAMOWIENIA/Documents/KPZK_106_KS_17gru.pdf (dostęp 15.02.2013).pl_PL
dc.referencesEuropejska Karta Małych Przedsiębiorstw (2000), Komisja Europejska.pl_PL
dc.referencesEuropejski sondaż małych i średnich przedsiębiorstw (1999), Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEuropejski sondaż małych i średnich przedsiębiorstw (2001), Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFelsenstein D., Swartz D. (1993), Constrains to Small Bussines Development Across the Life Cycle Model. Some Evidence from Peripheral Areas in Israel, Hebrew University of Jerusalem.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M. (2009), Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych, [w:] Nowakowska A. (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 25–40.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., Nowakowska A. (2009) Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów, [w:] Nowakowska A. (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 11–24.pl_PL
dc.referencesFilipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie i instrumenty, Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesFisher, E. & R. Reuber (2003), Support for rapid-growth firms: a comparison of the views of founders, government policymakers, and private sector resource providers, ,,Journal of Small Business Management”, vol. 41(4), s. 346–365.pl_PL
dc.referencesFlamholtz, E. (1986), Managing the Transition from an Entrepreneurship to a Professionally Managed Firm, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesFritsch M., Mueller P. (2004), Effects of new business formation on regional development over time, ,,Regional Studies”, vol. 38(3), s. 961–975.pl_PL
dc.referencesGaczek W.M. (2010), Metropolia jako źródło przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu, [w:] Słupińska M. (red), Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 246, s. 5–21.pl_PL
dc.referencesGajewski P. (2011), Poziom i dynamika rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGalbraith J.R. (1982), The stages of growth, ,,Journal of Business Strategy”, no. 3, s. 70–79.pl_PL
dc.referencesGancarczyk M. (2010), Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGarfoli G. (1990), Local development: patterns and policy implications, [w:] N. Konsolas (ed.), Local Development, Regional Development Institute and Hellenic Agency for Local Development, Athens, s. 87–98.pl_PL
dc.referencesGarfoli G. (ed.) (1992), Endogenous Development in Southern Europe, Aldershot, Avebury.pl_PL
dc.referencesGazda J., Puziak M. (2012), Źródła wzrostu gospodarczego w regionach, [w:] Kokocińska M. (red.), Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 130–112.pl_PL
dc.referencesGibb A., Davies L. (1990), In pursuit of frameworks for the development of growth models of the small business’, ,,International Small Business Journal”, vol. 9, no. 1, s. 15–31.pl_PL
dc.referencesGibb A., Davies L. (1992), Methodological problems in the development of a growth model of business enterprise, ,,Journal of Entrepreneurship”, no. 1 (1), s. 3–36.pl_PL
dc.referencesGierszewska G., Romanowska M. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGilbert, Brett A., Patricia P. McDougall, Audretsch D. B. (2006), New Venture Growth: A Review and Extension, ,,Journal of Management”, vol. 32, s. 926–950.pl_PL
dc.referencesGlaeser E., Kerr W. (2009), Local industrial conditions and entrepreneurship: How much of the spatial distribution can we explain?, ,,Journal of Economics and Management Strategy”, vol. 18(3), s. 623–663.pl_PL
dc.referencesGodlewska-Majkowska H. (2008), Regionalne uwarunkowania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Sosnowska A., Łobejko S. (red.), Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa, s. 65–75.pl_PL
dc.referencesGodlewska-Majkowska H. (2009) (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoodall B. (1987), The Dictionary of Human Geography, Penguin, London.pl_PL
dc.referencesGorzelak G. (1989), Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. Rozwój regionalny – rozwój lokalny – samorząd terytorialny, Instytut Gospodarki Przestrzennej WGiSR, z. 14, UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzelak G. (2011), Obszary problemowe jako adresat polityki regionalnej – doświadczenia polskie i międzynarodowe, [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór referatów konferencyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 71–81.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., Jałowiecki B. (1999), Strategie polskich regionów w procesie integracji europejskiej, „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2, s. 32–62.pl_PL
dc.referencesGorzelak G. (2007), Rozwój – region – polityka, [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG, Warszawa, s. 179– 214.pl_PL
dc.referencesGray C. (2004), Management development in european small and medium enterprises, ,,Advances in Developing Human Resources”, vol. 6, no. 6, s. 451–469.pl_PL
dc.referencesGreiner L. (1972), Evolution and revolution as organizations grow, ,,Harvard Business Review”, July–August, vol. 50, no. 4, s. 37–46.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W. (2010), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrocholska J., (1986), Konflikty w planowaniu przestrzennym i próby ich rozwiązania (na przykładzie wybranych obszarów aglomeracji warszawskiej), [w:] Studia nad funkcjonalnym makroregionem Warszawy (III), „Biuletyn Informacyjny”, t. 53, IGiPZ PAN, s. 205–222.pl_PL
dc.referencesGrosse T.G, (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(8), s. 26–48.pl_PL
dc.referencesGrosse T.G, (2007), Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące regionów peryferyjnych, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1, s. 27–49.pl_PL
dc.referencesGrowing Regions, Growing Europe. Fourth Report on Economic and Social Cohesion, European Union 2007, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/.../reports/cohesion4/.../4cr_en.pdf (dostęp 12.12.2012).pl_PL
dc.referencesGudkova S. (2008), Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGuzman J., Santos F.J. (2008a), Entrepreneurial orientation, entrepreneurial structure and the economic growth of regions, [w:] Rekowski M. (ed.) Entrepreneurial Tissue and Regional Economy. Case Studies of Selected Polish and Spanish Regions, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 49–70.pl_PL
dc.referencesGuzman J., Santos F.J. (2008b), Entrepreneurial Structure from a Regional Perspective, [w:] M-E. Gaindo, J. Guzman, D. Ribeiro (eds), Entrepreneurship and Business. A Regional Perspective, Springer, Heidelberg, s. 51–73.pl_PL
dc.referencesGuzmán J. & Santos F.J. (2001), The booster function and the entrepreneurial quality: An application to the province of Seville, ,,Entrepreneurship and Regional Development”, vol. 13, s. 211–228.pl_PL
dc.referencesHaltiwanger J., Krizan C.J. (1999), Small business and job creation in the United States: the role of new and young businesses, [w:] Z.J. Acs, (ed.), Are Small Firms Important? Their Role and Impact, Kluwer Academic Publishers, Boston and Dordrecht, s. 79–97.pl_PL
dc.referencesHamilton R.T. (2012), How firms grow and the influence of size and age, ,,International Small Business Journal”, vol. 30(6), s. 611–621.pl_PL
dc.referencesHannan M.T., Freeman J.H. (1989), Organizational Ecology, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesHansen N. (1990), Innovative regional milieu, small firms, and regional development: evidence from Mediterranean France, ,,Annals of Regional Science”, vol. 24, s. 107–123.pl_PL
dc.referencesHansen B., Hamilton R.T. (2011), Factors distinguishing small firm growers and non-growers, ,,International Small Business Journal”, no. 29(3), s. 278–294.pl_PL
dc.referencesHeffner K. (red.) (1990), Procesy wyludniania się wsi w regione opolskim, Instytut Śląski, Opole.pl_PL
dc.referencesHelwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, z. 4, s. 307–326.pl_PL
dc.referencesHenrekson M., Johansson D. (2009), Competencies and institutions fostering high-growth firms. Foundations and Trends in Entrepreneurship, 5(1), s. 1–80.pl_PL
dc.referencesIdentyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. Wnioski z analiz (2009), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIgnatiuk S. (2011), Wpływ przedsiębiorstw z sektora MSP na rozwój gospodarczy północno-wschodniego regionu kraju, „Ekonomia i Zarządzanie”, t. 3, nr 2, s. 7–20.pl_PL
dc.referencesInformacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2013 roku, NBP, Instytut ekonomiczny http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_1_kw_2013.pdf (dostęp10.04.2013).pl_PL
dc.referencesInnovation Union Scoreboard 2013. Komisja Europejska. Bruksela (2013), http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf (dostę 12.04.2013).pl_PL
dc.referencesINTERCO Indicators of territorial cohesion, Draft Final Report, ESPON&University of Geneva, 2011 http://espon.eu/export/sites/default/.../Interco/INTERCO_DFR_Annexes.pdf (dostęp 10.02.2013).pl_PL
dc.referencesInvesting in Europe’s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion. European Union 2010.pl_PL
dc.referencesJanasz W. (red.) (2009), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanasz W., Kozioł W. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A. (1998), Innowacje technologiczne w rozwoju lokalnym i regionalnym. Materiały konferencyjne, Łódź.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A. (2000), Terytorialne systemy produkcyjne – nowy model rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJeżak J. (2010), Przedsiębiorczość rodzinna – nowy obszar badań w zarządzaniu strategicznym, [w:] H. Jagoda, L. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 51–63.pl_PL
dc.referencesKalantaridis Ch. (2009), SME strategy, embeddedness and performance in East Cleveland, North East England, ,,International Small Business Journal”, vol. 27(4), s. 496–521.pl_PL
dc.referencesKamińska A. (2011), Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarpacz J. (2011), Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlasik A.(2005), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Kluczowe pojęcia i metodologia, [w:] A. Klasik (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, PAN KPZK, nr 218, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlimek J. (2011), Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, [w:] I. Lichniak (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 134–183.pl_PL
dc.referencesKnoben J., Pondsb R., van Oortc F. (2011), Employment from new firm formation in the Netherlands: Agglomeration economies and the Knowledge Spillover. Theory of Entrepreneurship, ,,Entrepreneurship & Regional Development”, vol. 23, no. 3–4, s. 135–157.pl_PL
dc.referencesKnowledge-Innovation-Territory, ESPON, EU 2012, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/KIT/FinalReport/KIT_Final-Report_final.pdf (dostęp 12.04.2013).pl_PL
dc.referencesKobus P., Zrobek J. (2011), Małe i średnie przedsiębiorstwa na terenach słabo rozwiniętych, [w:] Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011, s. 44–58.pl_PL
dc.referencesKogut-Jaworska M. (2008), Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKokocińska M. (2012a), Konwergencja gospodarcza na poziomie mezoekonomicznym, [w:] Kokocińska M. (red.), Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo UE, Poznań, s. 9–39.pl_PL
dc.referencesKokocińska M. (2012b), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich. Metody badawcze. Dekompozycja sektorowa. Profile krajów, Wydawnictwo UE, Poznań.pl_PL
dc.referencesKokocińska M. (red.) (2012), Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo UE, Poznań.pl_PL
dc.referencesKolb D.A (1984), Experiential Learning. Experience as a Source of Learning and Development, Prentice Hall.pl_PL
dc.referencesKolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKołodziejski J. (1982), Geneza, funkcjonowanie oraz ocena sytuacji konfliktowych w gospodarce przestrzennej Polski, [w:] Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski, Biuletyn KPZK PAN, z. 123, Warszawa, s. 134–148.pl_PL
dc.referencesKOM (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela.pl_PL
dc.referencesKomornicki T., Śleszyński P. (2009), Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto–wieś, [w:] Bański J. (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, nr 16, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 9–38.pl_PL
dc.referencesKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012), „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej) 27 kwietnia 2012, poz. 252, uchwała 239, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKorcelli P., Degorski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J. (2008), Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. http://www.mrr.gov.pl/MINISTERSTWO/ZAMOWIENIA_PUBLICZNE/AKTUALNE_ZAMOWIENIA/Documents/KPZK_106_KS_17gru.pdf (dostęp 12.11.2011).pl_PL
dc.referencesKornacki J., Mielniczuk J. (2001), Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKorenik S. (1999), Rozwój ekonomiczny na przykładzie Dolnego Śląska, Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Monografie i opracowania nr 131, Wydawnictwo AE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKorenik S. (2003), Dysproporcje w rozwoju regionów Polski: wybrane aspekty. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1033, Wydawnictwo AE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKorol J.A, Szczuciński P. (2011), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w przestrzeni regionalnej Polski. Studium z zakresu ekonometrii regionalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesKorzeniewski J. (2012), Metody selekcji zmiennych w analizie skupień. Nowe procedury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKot J. (2001), Planowanie strategiczne w jednostkach terytorialnych, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKot J. (2003), Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKot J. (2004), Zarządzanie i planowanie w jednostkach terytorialnych, [w:] D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania regionu – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 86–100.pl_PL
dc.referencesKot S. M., Słaby T., Perek-Białas J. (2012), wystąpienia w trakcie konferencji Quality of Life and Sustainable Development, Wydawnictwo UE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKornacki J., Mielniczuk J. (2001), Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozak M., Paszkowski A, Szewczyk R. (2000), Słownik rozwoju regionalnego w Polsce, Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźlak A. (2009), Ocena zróżnicowania innowacyjności regionów w Polsce i jego wpływ na poziom rozwoju gospodarczego, [w:] R. Brol, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 93–104.pl_PL
dc.referencesKożuch B. (1998), Inwestycje zagraniczne a wzrost konkurencyjności regionu, [w:] Z. Oleśnicki, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa, s. 191–213.pl_PL
dc.referencesKrajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKrasniqi B.A. (2007), Barriers to entrepreneurship and SME growth in transition: the case of Kosova, ,,Journal of Developmental Entrepreneurship”, vol. 12, no. 1, s. 71–94.pl_PL
dc.referencesKrueger, N. & Carsrud, A. (1993), Entrepreneurial intentions: Applying the theory of planned behavior, ,,Entrepreneurship and Regional Development”, vol. 5(1), s. 315–330.pl_PL
dc.referencesKuciński K. (2004), Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuciński K. (red.) (2010), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa, s. 153–209.pl_PL
dc.referencesKumar K. (1995), From Post-Industrial to Post Modern Society, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesKurowska M., Matejun M., Szymańska K. (2013), Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach, Wydawnictwo WTN, Warszawa, s. 49–77 [w druku].pl_PL
dc.referencesLabranidis L., Kalantaridis Ch. (1997), Globalization and local industrial development in the european periphery: Enterprise strategies in Eastern Macedonia and Thrace, ,,European Planning Studies”, vol. 5, no. 4, s. 477–494.pl_PL
dc.referencesLatoszek E. (2008), Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLavoie D, Culbert S.A. (1978), Stages of organization and development, ,,Human Relation”, vol. 31(5), s. 417–438.pl_PL
dc.referencesLazear, E. P. (2005), Entrepreneurship, ,,Journal of Labour Economics”, vol. 23(4), s. 649–680.pl_PL
dc.referencesLeitch C., Hill F., Neergaard H., Entrepreneurial and business growth and the quest for a “comprehensive theory”: Tilting at windmills?, ,,Entrepreneurship Theory and Practice, Baylor University”, vol. 34, Issue 2, s. 249–260.pl_PL
dc.referencesLeszczewska K. (2010), Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Uniwersytet Rzeszowski, nr 17, Rzeszów, s. 215–225.pl_PL
dc.referencesLeszczyński Z. (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w przekrojach sektorowym i regionalnym, [w:] M. Strużycki (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, SGH, Warszawa, s. 235–270.pl_PL
dc.referencesLeszczyński Z. (2011), Przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym, [w:] M. Strużycki (red.), Przedsiębiorstwo. Region. Rozwój, Difin, Warszawa, s. 228–260.pl_PL
dc.referencesLevie J., Lichtenstein B. B. (2010), A Terminal Assessment of Stages Theory: Introducing a Dynamic States Approach to Entrepreneurship, ,,Entrepreneurship Theory and Practice”, Baylor University, vol. 34, Issue 2, s. 317–350.pl_PL
dc.referencesLewandowski M. (2011), Identyfikacje determinant rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej przy zastosowaniu metody dekompozycji PKB. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, MRR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLichniak I. (red.) (2011), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowska R. (2004), Zastosowanie metody taksonomicznej Z. Helwiga do klasyfikacji powiatów ze względu na poziom ich gospodarczego rozwoju, [w:] C. Gradowicz (red.), Metody ilościowe w praktyce gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi”, nr 1(42), s. 89–98.pl_PL
dc.referencesLisowska R. (2010a), Analiza warunków ograniczających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych, [w:] M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 198–199.pl_PL
dc.referencesLisowska R. (2010b), Kreowanie postaw przedsiębiorczych w regionach zmarginalizowanych przez władze samorządowe, [w:] P. Niedzielski, J. Guliński, K.B. Matusiak (red.), Kreatywność– innowacje-przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2009, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, Szczecin, s. 57–70.pl_PL
dc.referencesLisowska R. (2011a), Warunki funkcjonowania małych firm w regionach zmarginalizowanych [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 638, Ekonomiczne Problemy Usług nr 63, Szczecin, s. 141–149.pl_PL
dc.referencesLisowska R. (2011b), Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój regionów zmarginalizowanych, [w:] R. Brol, A. Raszkowski (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 180, Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 255–264.pl_PL
dc.referencesLisowska R. (2012a), Bariery i progi rozwojowe małych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Piasecki B. (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 81–112.pl_PL
dc.referencesLisowska R. (2012b), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionach zmarginalizowanych na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] E. Sobczak, A. Raszkowski (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, Wrocław, s. 416–424.pl_PL
dc.referencesLisowska R. (2013), Regional determinants of the development of small and medium enterprises, [w:] E. Stawasz (red.), New trends and challenges in innovative entrepreneurship, ,,Acta Universitatis Lodzienzis”, Folia Oeconomica 277, s. 61–70 [w druku].pl_PL
dc.referencesLisowska R., Ropęga J. (2009), Przyczyny upadku małych firm na terenach zmarginalizowanych, [w:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, t. 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 39, Wydawnictwo UE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLisowska R., Stanisławski R. (2011), Obszary i instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] M. Matejun (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowska R, Szymańska K. (2013), Determinanty rozwoju przedsiębiorczego małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź [w druku].pl_PL
dc.referencesLobo C. A., da Silva Costa J. (2003), New Firm Formation: An Empirical Study for Portugal, www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/pisa03/lobo.pdf (dostęp 10.08.2010).pl_PL
dc.referencesLumpkin, G. T. & Dess, G.G. (1996), Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, ,,Academy of Management Journal”, vol. 21(1), s. 135–172.pl_PL
dc.referencesŁuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań.pl_PL
dc.referencesŁuczka T. (red.) (2007), Małe i średnie Przedsiębiorstwa, szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.pl_PL
dc.referencesŁuczka-Bukała W., Zyskowska I. (2005), Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesMachaczka J., Machaczka K. (2011), Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna, Warszawa, s. 159–180.pl_PL
dc.referencesMachaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia i diagnoza. PWN, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesMakieła Z. (2008), Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalinowska W., Misiąg, A. Niedzielski, J. Pancewicz (1999), Zakres sektora publicznego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarjański A. (2010), Badania małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 30–47.pl_PL
dc.referencesMarkowski T. (1996), Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego, w: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Fundacja im. F. Eberta, Kraków.pl_PL
dc.referencesMarkowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Marszał T. (2007), Metropolitan Areas of Poland – Challenges and Policy Recommendations, [w:] T. Marszał, W. Zmitrowicz (red.) Metropolises and Metropolitan Areas – Structures, Functions and Role, ,,Studia Regionalia”, vol. 20, s. 9–22.pl_PL
dc.referencesMasłyk-Musiał (2003), Organizacje w ruchu. Strategia zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Grupa Wolters Kluwer, Kraków.pl_PL
dc.referencesMason C. (1991), Spatial Variations in enterprise: the geography of new firm foundation, [w:] R. Barrows (ed.), Deciphering the Enterprise Culture, Routledge, London, s. 74–106.pl_PL
dc.referencesMasurel, E., Mantfort, K. (2006), Life cycle characteristics of small professional service firms, ,,Journal of Small Business Management”, vol. 44 (3), s. 461–473.pl_PL
dc.referencesMatejun M. (2007), Analiza zewnętrznych, prawno-podatkowych barier rozwoju firm sektora MSP, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 43, s. 107–121.pl_PL
dc.referencesMatejun M. (2010), Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Kaleta, A. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu, nr 116, Wrocław 2010, s. 243–254.pl_PL
dc.referencesMatejun M. (2012), Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, Difin, Warszawa, s. 13–45.pl_PL
dc.referencesMcKelvie A., Wiklund J. (2010), Advancing firm growth research: A focus on growth mode instead of growth rate, ,,Entrepreneurship Theory and Practice”, Baylor University, vol. 34, Issue 2, s. 261–288pl_PL
dc.referencesMikołajczyk Z., Zimniewicz K. (2001), Zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, [w:] B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie mała firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 177–262.pl_PL
dc.referencesMiller D. (1983), The correlates of entrepreneurship in three types of firms, ,,Management Sciences”, vol. 29, s. 770–791.pl_PL
dc.referencesMiller N.J., Besser T., Malshe A. (2007), Strategic networking among small businesses in small US Communities, ,,International Small Business Journal”, vol. 25(6), s. 631–665.pl_PL
dc.referencesMiller, D. & P. Friesen (1983), Successful and unsuccessful phases of the corporate life cycle, ,,Organization Studies”, vol. 4(4), s. 339–356.pl_PL
dc.referencesMintzberg, H. (1979), The Structuring of Organizations, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New York.pl_PL
dc.referencesMitton D.G. (1989), The complete entrepreneur, ,,Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 13(3).pl_PL
dc.referencesMłodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMutalemwa D. K. (2009), Barriers to SMEs development in the manufacturing sector: Evidence from Tanzania, ,,African Journal of Business and Economic Research”, vol. 4, no. 2 & 3, s. 93–111.pl_PL
dc.referencesNarodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNehring A. (2011), Stan i rozwój sektora MSP w Polsce, [w:] M. Matejun (red.), Wspomaganie finansowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, s. 13–27.pl_PL
dc.referencesNoga A., Teoria małego przedsiębiorstwa, http://www.adam-noga.pl/publikacje/item/17-teoriamałego- przedsiębiorstwa-adam-noga.html (dostęp 05.02.2013).pl_PL
dc.referencesNoga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa,pl_PL
dc.referencesNogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego zależy?, Wydawnictwo AJG, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Wójcik-Karpacz A. (2003a), Pozafinansowe uwarunkowania wewnętrzne rozwoju małych przedsiębiorstw, [w:] J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie kapitałem i informacją, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s. 15–22.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Wójcik-Karpacz A. (2003b), Warunki rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim, [w:] K. Jeremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, s. 365–379.pl_PL
dc.referencesNorth, D. & D. Smallbone (1993), Employment generation and small business growth in different geographical environments, The 16th National Small Firms Policy and Research Conference. Nottingham, England, November 17–19.pl_PL
dc.referencesNowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowakowska A. (2009) (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesOECD (1998), Fostering entrepreneurship, Paris.pl_PL
dc.referencesOkpara J.O., Kabongo J. D. (2009), An empirical evaluation of barriers hindering the growth of small and medium sized enterprises (SMEs) in a developing economy, ,,African Journal of Business and Economic Research”, vol. 4, no. 1, s. 7-21.pl_PL
dc.referencesOlechnicka A. (2004), Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlechnicka A. (2007), Innowacyjność polskich regionów, [w:] Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesQuin R., Cameron K. (1983), Organizational life cycles aad shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence, ,,Management Science”, no. 29, s. 33–51.pl_PL
dc.referencesPakulska T. (2010), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie, [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa, s. 153–209.pl_PL
dc.referencesPanek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 129–151.pl_PL
dc.referencesPiasecki B. (1997), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesPiasecki B. (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiasecki B. (red.) (2012), Upadek małych firm, Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesPietrzyk I. (2000), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPilarska C. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesPlatonoff A. L., Sysko-Romańczuk S. (2003), Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, ,,Organizacja i Kierowanie”, nr 2, s. 19–34.pl_PL
dc.referencesPlawgo B. (2004), Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania ORGMASZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPlawgo B. (2011), Determinanty rozwoju lokalnego na obszarze problemowym Polski Wschodniej, [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór referatów konferencyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 106–123.pl_PL
dc.referencesPlawgo B. (red.) (2007), Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPolska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt (2011), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorter M.E., (2002), Harvard University Monitor Group, Research Triangle. Clusters of innovation initiative. Council on Competitiveness, Washington.pl_PL
dc.referencesPorter M.E. i Monitor Group (2001), Research Triangle. Clusters of Innovation Initiative. Council on Competitiveness, Washington.pl_PL
dc.referencesPoznańska K. (2008), Cykle życia przedsiębiorstw a instytucjonalna infrastruktura ich funkcjonowania, [w:] E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa, s. 111–120.pl_PL
dc.referencesPreisendorfera P., Voss T. (1990), Organizational morality of small firms: The effects of entrepreneurial age and human capital, ,,Organizational Studies”, no. 19, s. 107–129.pl_PL
dc.referencesProgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa http://www.polskawschodnia.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/87/PORPW_280612rejzm.pdf (dostęp 11.10.2012).pl_PL
dc.referencesProjekt zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (2013), http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Strategia_rozwoju _polski_wschodniej_do_2020/Dokumenty/Documents/SPW_www_9_04_13.pdf (dostęp 11.04.2013).pl_PL
dc.referencesPrzygodzki Z. (1997), Zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności regionów, [w:] J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPrzygodzki Z. (2007), Konkurencyjność regionów, [w:] J. Chądzyński i inni (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa, s. 69–80.pl_PL
dc.referencesPyke F. (1992), Industrial Development Through Small – Firm Cooperation, International Labour Office, Geneva.pl_PL
dc.referencesPyke R., Becattini G., & Sengenberger W. (1991), Industrial Districts and Inter-firm. Cooperation in Italy, ILO, Geneva.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2001–2002, (2003), PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, (2012), A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReddy R.J. (2004), Business Environment, APH Publishing, New Delhi.pl_PL
dc.referencesRekowski M. (red.) (2008), Entrepreneurial Tissue and Regional Economy. Case Studies of Selected Polish and Spanish Regions, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesRichert-Kaźmierska A. (2010), Władze samorządowe w procesie kreowania przedsiębiorczości, „Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae”, nr 1, s. 269–278.pl_PL
dc.referencesRobbins S.P, Judge T.A (2011), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Województw 2010, GUS, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesRokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRomanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRomero I., Fernandez-Serrano J. (2011), Analysing the composition of the SME sector in high- and low-income regions: Some research hypotheses, ,,Entrepreneurship & Regional Development”, vol. (23), Issue 7–8, s. 637–660.pl_PL
dc.referencesRoomi M. (2009), Impact of social capital development and use in the growth process of womenowned firms, ,,Journal of Enterprising Culture”, vol. 17, no. 4, s. 373–395.pl_PL
dc.referencesRozwój klastrów w Polsce Wschodniej, PARP, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesRóżański J. (red.) (2006), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSadowska-Snarska C. (2000), Zmiany strukturalne w zatrudnieniu jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie regionu północno-wschodniej Polski), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesSafin. K, (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesScott B.R. (1973), Stages of corporate development, ,,Harvard Business Review”, March–April, s. 133–148.pl_PL
dc.referencesScott, M., Bruce R. (1987), Five stages of growth in small business, ,,Long Range Planning”, vol. 20, s. 45–52.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz. (1999), Zachowanie ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz. (2009), Nauka o zarządzaniu, Wydawnictwo AHE, Łódź.pl_PL
dc.referencesSkowronek-Mielczarek A. (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkowronek-Mielczarek A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkowronek-Mielczarek A. (2011a), Finansowe formy wspierania rozwoju przedsiębiorstw w regionie, [w:] M. Strużycki (red.), Przedsiębiorstwo. Region. Rozwój, Difin, Warszawa, s. 149–179.pl_PL
dc.referencesSkowronek-Mielczarek A. (2011b), Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] M. Matejun (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmallbone D., Deakins D., Battisti M. and Kitching J. (2012), Small business responses to a major economic downturn: Empirical perspectives from New Zealand and the United Kingdom, ,,International Small Business Journal”, vol. 30(7), s. 754–777.pl_PL
dc.referencesSmallbone, D., Leig, R., North, D. (1995), The characteristics and strategies of high growth SMEs, ,,International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, vol. 1(3), s. 44–62.pl_PL
dc.referencesSmallbone D., North D., Leigh R. (1993), The growth and survival of mature manufacturing SMEs in the1989s:an urban-urban comparison, [w:] J. Curran, D. Storey (eds.), Small firms in Urban and Rural Locations, Routledge, London, s. 79–130.pl_PL
dc.referencesSmallbone D., Welter F. (2001), The role of government in SME development in transition economies, ,,International Small Business Journal”, no. 19, s. 63–77.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., (2007), Nowe relacje metropolia–region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 163–187.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., (2012), Wschodnie obszary problemowe i ich trajektorie rozwojowe na przykładzie Polski i Niemiec, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4 (50), s. 29–53.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., Wójcik P. (2008), Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmith, K., Mitchell T., Summer C. (1985), Top level management priorities in different stages of the organization life cycle, ,,Academy of Management Journal”, vol. 28 (4), s. 799–820.pl_PL
dc.referencesSosnowska A., Łobejko S. (2008), Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStanisławek J. (2010), Podstawy statystyki. Opis statystyczny, korelacja, rozkłady zmiennej losowej, wnioskowanie statystyczne, Politechnika Warszawska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStanisławski R. (2011), Instrumenty polityki innowacyjnej skierowane do MSP, [w:] P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz (red.), Polityka innowacyjna wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce-analiza uwarunkowań i ocena realizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 654, Ekonomiczne Problemy Usług nr 70, Szczecin, s. 77– 122.pl_PL
dc.referencesStarczewska-Krzysztoszek M. (2008), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Infos nr 4(28), Biuro Analiz Sejmowych (BAS) Warszawa http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/C5322ED5A2F2D077C12573F400399B54/$file/infos_028.pdf (dostęp 10.07.2011).pl_PL
dc.referencesStarzyńska D. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesStawasz D. (2000), Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesStawasz D. (2004), Wybrane aspekty gospodarki regionalnej, [w:] D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania regionu-teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 55–85.pl_PL
dc.referencesStawasz D. (2007), Rozwój regionalny ujęcie teoretyczne, [w:] H. Skłodowski, E. Stawasz (red.), Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 43–53.pl_PL
dc.referencesStawasz D., Sikora-Fernandez D. (2011), Polityka miejska a rozwój sektora MŚP, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 128–148.pl_PL
dc.referencesStawasz E. (2008), Wybrane problemy funkcjonowania i zarządzania wzrostem przedsiębiorstw z sektora MSP, [w:] E. Stawasz (red.), Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 65–89.pl_PL
dc.referencesStawasz E. (2011), Innowacyjność polskiego sektora MSP w świetle badań własnych, [w:] P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz (red.), Polityka innowacyjna wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce-analiza uwarunkowań i ocena realizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 654, Ekonomiczne Problemy Usług nr 70, Szczecin, s. 241–290.pl_PL
dc.referencesSteffens P., Davidsson P, Fitzsimmons J. (2009), Performance Configurations Over Time: Implications for Growth-and Profit-Oriented Strategies, ,,Entrepreneurship Theory and Practice”, Baylor University, vol. 33, Issue 1, s. 125–148.pl_PL
dc.referencesStevenson, H., Jarillo, J. (1990), A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, ,,Strategic Management Journal”, vol. 11, s.17–27.pl_PL
dc.referencesStöhr W. (1987), Regional Economic Development and the World Economic Crisis, ,,International Social Science Journal”, vol. 39, s. 187–199.pl_PL
dc.referencesStorey D.J. (1994), Understanding the Small Business Sector, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrategor (1995), Zarządzanie firmą, strategie, struktury, tożsamość, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrużycki M. (2002), Zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrużycki M. (red.) (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Wydawnictwo SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrużycki M. (red.) (2011), Przedsiębiorstwo. Region. Rozwój, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzul R. (1991), Przestrzeń, gospodarka, państwo, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Warszawapl_PL
dc.referencesSzwed R. (2009), Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesTargalski J.(2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H.Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTargalski J. (2010), Strategia jako narzędzie zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] J. Targalski, K. Zieliński, Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 9–18.pl_PL
dc.referencesTargalski J., Zieliński K. (red.) (2011), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesThematic Evaluation of Structural Found Impacts on SMEs. Synthesis Report, (1999), European Commision, Brussels, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/ pdf/eval_sme.pdf (dostęp 17.03.2012).pl_PL
dc.referencesThornton P. H., Ribeiro-Soriano D., Urbano D. (2011), Socio-cultural factors and entrepreneurial activity: An overview, ,,International Small Business Journal”, vol. 29(2), s. 105–118.pl_PL
dc.referencesThurik R., Wennekers S.(2004), Entrepreneurship, small business and economic growth, ,,Journal of Small Business Enterprise Development”, vol. 11(1), s. 140–149.pl_PL
dc.referencesTrendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2011 roku (2012), Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz Warszawa, (nr 1/2012), http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/MSP.1.2012.pdf (dostęp 10.05.2012).pl_PL
dc.referencesTrendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2012 roku (2013), Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, (nr 1/2013), http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/MSP.1.2013.pdf (dostęp 04.03.2013).pl_PL
dc.referencesUrbanowska-Sojkin E. (2003), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesUrbanowska-Sojkin (red.) (2011), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. z dnia 14 czerwca 2000 r.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 maja 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16 poz. 95.pl_PL
dc.referencesValliere D., Peterson R. (2009), Entrepreneurship and economic growth: Evidence from emerging and developed countries, ,,Entrepreneurship & Regional Development”, vol. 21, no. 5–6, s. 459–480.pl_PL
dc.referencesVan Horn R.L, Harvey M.G. (1988), The rural entrepreneurial venture: creating the virtual firm, ,,Journal of Business Venturing”, no. 13, s. 257–274.pl_PL
dc.referencesVan Stel A., Suddle K. (2008), The impact of new firm formation on regional development in the Netherlands, ,,Small Business Economics”, vol. 30, s. 31–47.pl_PL
dc.referencesVinnell, R. & R. Hamilton (1999), A historical perspective on small firm development, ,,Entrepreneurship Theory & Practice”, vol. 23(4), s. 5–18.pl_PL
dc.referencesWach K. (2008a), Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesWach K. (2008a) Skutki akcesji do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesWallerstein I.M. (2007), Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWasilczuk J. (2004a), Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, [w:] F. Bławat (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, SPG, Gdańsk, s. 139–148.pl_PL
dc.referencesWasilczuk J. (2004b), Determinanty wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] F. Bławat (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, SPG, Gdańsk, s. 23–44.pl_PL
dc.referencesWasilczuk J. (2005), Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo PG, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWieczerzyńska B. (2009), Kryzys w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWieloński A. (2000), Geografia przemysłu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiklund J. (1996), Theoretical perspectives in research on firm growth, [w:] Materiały konferencyjne, RENT X, Brussels.pl_PL
dc.referencesWiklund J., Davidsson P., Audretsch David B., Karlsson Ch. (2011), The Future of Entrepreneurship Research Entrepreneurship Theory and Practice, Baylor University, s. 1–9.pl_PL
dc.referencesWiklund J., Patzelt H., Shepherd D.A (2009), Building an integrative model of small business growth, ,,Small Business Economics”, no. 32, Springer, s. 351–374.pl_PL
dc.referencesWiniarski B. (red.) (1992), Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWiniarski B., Winiarska F., (2000), Polityka regionalna, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 278–307.pl_PL
dc.referencesWitkowska J. (2000), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym – aspekty teoretyczne, „Ekonomista”, nr 5, s. 647–668.pl_PL
dc.referencesWłodkiewicz-Donimirski Z., (2012), Małe i średnie przedsiębiorstwa w eksporcie Polski w latach 2007–2011, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, PARP, Warszawa, s. 48–62.pl_PL
dc.referencesWnorowski H. (2001), Małe i średnie przedsiębiorstwa – ich rola w gospodarce oraz czynniki rozwoju, [w:] Wnorowski H. Letkiewicz A. (red.), Praktyczne problemy przedsiębiorczości, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystokpl_PL
dc.referencesWoźniak M.G. (2006), Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesWright M., Marlow S. (2012), Entrepreneurial activity in the venture creation and development process, ,,International Small Business Journal”, vol. 30(2), s. 107–114.pl_PL
dc.referencesWright M., Stigliani I. (2013), Entrepreneurship and growth, ,,International Small Business Journal”, vol. 31(1), s. 611–621.pl_PL
dc.referencesZając Cz. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesZelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie-perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, ORGMASZ, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-953-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe