Show simple item record

dc.contributor.authorBanaszkiewicz, Artur
dc.date.accessioned2019-05-13T14:36:42Z
dc.date.available2019-05-13T14:36:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBanaszkiewicz A., Między światem dostępnym zmysłom a transcendencją. Kanta krytyka rozumu jako próba nowego ufundowania metafizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-872-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-872-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28187
dc.descriptionZagadnienia główne tej pracy to: pojęcie metafizyki u Kanta, skutki przeprowadzonej przez niego krytyki metafizyki oraz projekt metafizyki po krytyce rozumu. W przeprowadzanych tu analizach i rekonstrukcjach Autor stara się każdorazowo możliwie najwierniej uchwycić wewnętrzną logikę Kantowskiej krytyki metafizyki, jej rzeczywiste intencje oraz następstwa.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectKantpl_PL
dc.subjectmetafizykapl_PL
dc.subjecttranscendencjapl_PL
dc.subjectświat dostępny zmysłompl_PL
dc.subjectkrytyka rozumupl_PL
dc.titleMiędzy światem dostępnym zmysłom a transcendencją. Kanta krytyka rozumu jako próba nowego ufundowania metafizykipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number416pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Filozofiipl_PL
dc.referencesKant I., Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska i P. Sosnowska, wstęp A. Bobko, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKant I., Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag o metafizyce i listów z lat 1769–1781, przeł., opracował i wstępem poprzedził A. Banaszkiewicz, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesKant I., Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga, przeł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK pod kierunkiem M. Żelaznego w składzie M. Abraham et al., wstęp i red. nauk. T. Kupś, Kęty 2004.pl_PL
dc.referencesKant I., Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. von Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900 i n. (Akademie-Ausgabe).pl_PL
dc.referencesKant I., Kritik der reinen Vernunft. Nach der ersten und zweiten Originalausgabe herausgegeben von Jens Timmermann, Hamburg 1998.pl_PL
dc.referencesKant I., Krytyka czystego rozumu, z oryg. niemieckiego przeł. oraz opatrzył wstępem i przypisami R. Ingarden, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesKant I., Krytyka praktycznego rozumu, przeł. oraz przedmową i przypisami opatrzył J. Gałecki, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesKant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. oraz opatrzył przedmową i przypisami J. Gałecki, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesKant I., Logika. Podręcznik do wykładów, przeł., oprac. oraz posłowiem opatrzył A. Banaszkiewicz, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesKant I., Metafizyczne podstawy nauki prawa, przeł., oprac. i wstępem poprzedził. W. Galewicz, Kęty 2005.pl_PL
dc.referencesKant I., O formie i zasadach świata dostępnego zmysłom oraz świata inteligibilnego. O pierwszej podstawie różnicy kierunków w przestrzeni, przeł., opracował i posłowiem opatrzył A. Banaszkiewicz, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesKant I., O pedagogice, przeł. S. Sztobryn, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesKant I., O postępach metafizyki, przeł. i oprac. A. Banaszkiewicz, posłowiem opatrzył K. Stachowiak, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesKant I., Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, przeł., oprac. i posłowiem opatrzył A. Banaszkiewicz, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesKant I., Religia w obrębie samego rozumu, tłum. oraz wstępem i przypisami opatrzył A. Bobko, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesKant I., Pisma przedkrytyczne, pod red. A. Grzelińskiego, Toruń 1999, s. 55–82.pl_PL
dc.referencesKant I., Spór z Eberhardem, przeł. A. Banaszkiewicz i S. Stasikowski, oprac. A. Banaszkiewicz, posłowiem opatrzył K. Stachowiak, Gdańsk 2010, s. 119–199.pl_PL
dc.referencesArnauld A., Nicole P., Logika, czyli sztuka myślenia, przeł. i poprzedziła wstępem S. Rohmanowa, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesBaumeister F. Ch., Institvtiones Metaphysicae, Ontologiam, Cosmologiam, Psychologiam, Theologiam deniqve natvralem complexae methodo Wolfii adornatae, Wittenberg 1749.pl_PL
dc.referencesBaumgarten A. G., Initia Philosophiae Practicae Primae, w: Kant’s gesammelte Schriften, (Akademie-Ausgabe), Bd. XIX.pl_PL
dc.referencesBaumgarten A. G., Metaphysica, Halle 1779.pl_PL
dc.referencesBaumgarten A. G., Metaphysik, Halle 1783.pl_PL
dc.referencesCrusius Ch. A., Entwurf der nothwendigen Vernunftwahrheiten, wiefern sie den zufälligen entgegen gesetzt werden, Leipzig 1766.pl_PL
dc.referencesFichte J. G., Pierwsze wprowadzenie do Teorii wiedzy, w: tenże, Teoria wiedzy. Wybór pism, t. 1, wybrał, przeł., wstępem i przypisami opatrzył M. J. Siemek, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesHeine H., Z dziejów religii i filozofii w Niemczech, tłum. T. Zatorski, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., Kant a problem metafizyki, przeł., przedmową i przypisami opatrzył B. Baran, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesMeier G. F., Auszug aus der Vernunftlehre, Halle 1752.pl_PL
dc.referencesMendelssohn M., Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes, Berlin 1786.pl_PL
dc.referencesMontaigne M. de, Próby, przeł. T. Żeleński (Boy), oprac., wstępem i komentarzem opatrzył Z. Gierczyński, Warszawa 1985, t. 1.pl_PL
dc.referencesSchopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, przeł., wstępem poprzedził i komentarzem opatrzył J. Garewicz, Warszawa 1994, t. 1.pl_PL
dc.referencesSwedenborg E., O stosunkach między duszą a ciałem, tłum. A. S. Sawicki, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesWolff Ch., Discursus praeliminaris de philosophia in genere, hrsg. von G. Gawlick und L. Kreimendahl, Stuttgart 1996.pl_PL
dc.referencesWolff Ch., Philosophia prima sive ontologia, methodo scientifica pertractata, qua omnis cognitionis humanae principia continentur, Frankfurt–Leipzig 1736.pl_PL
dc.referencesWolff Ch., Philosophia rationalis sive logica methodo scientifica pertractata, Frankfurt–Leipzig 1740.pl_PL
dc.referencesAdickes E., Kants Systematik als systembildender Factor bei der Entstehung seines Systems, Berlin 1887.pl_PL
dc.referencesAlbiński T., Recepcja sylogistyki klasycznej w pismach logicznych Kanta, w: Język. Rozumienie. Komunikacja, pod red. M. Domaradzkiego, E. Kulczyckiego, M. Wendlanda, Poznań 2011, s. 325–340.pl_PL
dc.referencesArnoldt E., Charakteristik von Kants Vorlesungen über Metaphysik und möglichst vollständiges Verzeichnis aller von ihm gehaltenen oder auch nur angekündigten Vorlesungen, w: tenże, Gesammelte Schriften, Berlin 1909, Bd. V.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz A., Byt i pojęcie. Prolegomena do metafizyki, która usiłowała wystąpić jako nauka, Nowa Wieś 2005.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz A., Rozum i doświadczenie. Wprowadzenie do dogmatyzmu w teorii poznania, Nowa Wieś 2005.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz A., Anatomia rozumu. Przykład sądu o Krytyce wydanego po jej zbadaniu, w: I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, przeł., oprac. i posłowiem opatrzył A. Banaszkiewicz, s. 137–155.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz A., „Complementum possibilitatis” czy „positio absoluta”? Pojęcie istnienia w „Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes” I. Kanta, w: Filozofia przedkrytyczna Kanta, pod red. B. Pazia, Wrocław 2006, s. 58–75.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz A., Czy filozofia transcendentalna Kanta jest epistemologią?, „Kwartalnik Filozoficzny” 2009, t. XXXVII, z. 3, s. 155–164.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz A., Filozofia transcendentalna: idealizm czy realizm?, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2010, vol. V, fasc. 2, s. 33–47.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz A., Kanon czy organon. Miejsce i pojęcie logiki w filozofii Kanta, w: I. Kant, Logika. Podręcznik do wykładów, przeł., oprac. oraz posłowiem opatrzył A. Banaszkiewicz, Gdańsk 2005, s. 217–248.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz A., Pojęcie versus konstrukcja. Niektóre aspekty Kantowskiej filozofii matematyki, w: Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Kanta, pod red. A. J. Norasa, Katowice 2006, s. 63–82.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz A., Pojęcie logiki u Kanta. Czy Kant był psychologistą?, w: Immanuel Kant i świat współczesny, pod red. K. Śnieżyńskiego, Poznań 2004, s. 117–135.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz A., Professor ordinarius philosophiae extraordinariae, w: I. Kant, O formie i zasadach świata dostępnego zmysłom oraz świata inteligibilnego. O pierwszej podstawie różnicy kierunków w przestrzeni, przeł., opracował i posłowiem opatrzył A. Banaszkiewicz, Kraków 2004, s. 91–106.pl_PL
dc.referencesBaumanns P., Kants Philosophie der Erkenntnis. Durchgehender Kommentar zu den Hauptkapiteln der „Kritik der reinen Vernunft“, Würzburg 1997.pl_PL
dc.referencesBerti E., Wprowadzenie do metafizyki, przeł. D. Facca, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBiedermann G., Die Metaphysik Immanuel Kants: eine Revolution im theoretischen Denken oder Kant über die Natur, Gott und den Menschen, Neustadt am Rübenberge 2000.pl_PL
dc.referencesBirken-Bertsch H., Subreption und Dialektik bei Kant. Der Fehler der Erschleichung in der Philosophie des 18. Jahrhunderts, Bad Cannstatt 2006pl_PL
dc.referencesBlandzi S., Arystotelesowska ‘filozofia pierwsza’ a metafizyka, w: Nauka a metafizyka, pod red. A. Motyckiej, Warszawa 2009, s. 9–20.pl_PL
dc.referencesBröcker W., Kant über Metaphysik und Erfahrung, Frankfurt am Main 1970.pl_PL
dc.referencesCasula M., La metafisica di A. G. Baumgarten, Mursia 1973.pl_PL
dc.referencesChudy W., Transcendentalizm jako zasada poznawcza procesualizmu, w: Analogia w filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, K. Stępień, P. Skrzydlewskiego, Lublin 2005, s. 171–172.pl_PL
dc.referencesCohen H., Kommentar zu Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, Leipzig 1907.pl_PL
dc.referencesColli G., Narodziny filozofii, przeł. St. Kasprzysiak, Kraków 1991.pl_PL
dc.referencesDeleuze G., Filozofia krytyczna Kanta, przeł. B. Banasiak, Gdańsk 1999.pl_PL
dc.referencesErdmann B., Eine unbeachtet gebliebene Quelle zur Entwicklungsgeschichte Kants, „Philosophische Monatshefte“ 1883, Bd. XIX, s. 129–144.pl_PL
dc.referencesErdmann B., Mittheilungen über Kant’s metaphysischen Standpunkt in der Zeit um 1774, „Philosophische Monatshefte“ 1884, Bd. XX, s. 65–97.pl_PL
dc.referencesErdmann J. E., Grundriss der Geschichte der Philosophie, Berlin 1870.pl_PL
dc.referencesFicara E., Ontologie in Kritik der reinen Vernunft, Würzburg 2006.pl_PL
dc.referencesFischer K., Immanuel Kant und seine Lehre, Heidelberg 1909.pl_PL
dc.referencesFörster E., Kants Metaphysikbegriff: vor-kritisch, kritisch, nach-kritisch, w: Metaphysik nach Kant?, hrsg. von D. Heinrich, R.-P. Horstmann, Stuttgart 1988, s. 123–136.pl_PL
dc.referencesGawlina M., Das Medusenhaupt der Kritik, Berlin 1995.pl_PL
dc.referencesGilson É., Bóg i filozofia, przeł. M. Kochanowska, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesGilson É., Byt i istota, przeł. P. Lubicz, J. Nowak, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesHartmann E. von, Kants Erkenntnistheorie und Metaphysik in den vier Perioden ihrer Entwicklung, Leipzig 1894.pl_PL
dc.referencesHartmann N., Kant a filozofia współczesna, przeł. L. Kopciuch, „Studia philosophica wratislaviensia” 2010, vol. V, fasc. 2, s. 177–183.pl_PL
dc.referencesHartmann N., Diesseits von Idealismus und Realismus. Ein Beitrag zur Scheidung des Geschichtlichen und Übergeschichtlichen in der Kantischen Philosophie, w: tenże, Kleinere Schriften, Bd. 2, Berlin 1957, s. 283–284.pl_PL
dc.referencesHeimsoeth H., Die metaphysichen Motive in der Ausbildung des kritischen Idealismus, „Kant-Studien“ 1924, nr 24, s. 121–159.pl_PL
dc.referencesHeimsoeth H., Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Erster Teil: Ideenlehre und Paralogismen, Berlin 1966.pl_PL
dc.referencesHeimsoeth H., Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Vierter Teil: Die Methodenlehre, Berlin 1971.pl_PL
dc.referencesHeinze M., Vorlesungen Kants über Metaphysik aus drei Semestern, Leipzig 1894.pl_PL
dc.referencesHempoliński M., Filozofia współczesna, t. 1, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesHinske N., Kants Weg zur Transzendentalphilosophie. Der dreißigjährige Kant, Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz 1970.pl_PL
dc.referencesHinske N., Die historischen Vorlagen der Kantischen Transzendentalphilosophie, „Archiv für Begriffsgeschichte“ 1968, Bd. XII, s. 86–118.pl_PL
dc.referencesHoffmann R. A., Kant und Swedenborg, Wiesbaden 1909.pl_PL
dc.referencesJachmann R. B., Immanuel Kant geschildert in Briefen an einen Freund, Königsberg 1804.pl_PL
dc.referencesJanaszczyk, A., Geneza pojęcia pozoru transcendentalnego na podstawie rozprawy „O formie i zasadach świata dostępnego zmysłom oraz świata intelligibilnego“ Immanuela Kanta, w: Filozofia przedkrytyczna Kanta, pod red. B. Pazia, Wrocław 2006, s. 125–144.pl_PL
dc.referencesJaneczek St., Logika czy epistemologia, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesJudycki S., Metoda transcendentalna, w: Leksykon filozofii klasycznej, pod red. J. Herbuta, Lublin 1997.pl_PL
dc.referencesJusiak J., Metafizyka a poznanie bezpośrednie. Tradycyjny i współczesny kształt zagadnienia, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesKaniowski A. M., Filozofia praktyczna Kanta – jej siła i słabości, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam2for1kaniowski.pdf (dostęp: maj 2012).pl_PL
dc.referencesKaniowski A. M., Platońska idea a czyste poznanie rozumowe (przypomnienie rozprawy K. Reicha „Kant und die Ethik der Griechen”), w: Immanuel Kant i świat współczesny. W 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta, pod red. K. Śnieżyńskiego, Poznań 2004, s. 171–187.pl_PL
dc.referencesKilijanek M., Kant. Samoświadomość i poznanie dyskursywne, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesKloc-Konkołowicz J., Rozum praktyczny w filozofii Kanta i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesKnittermeyer H., Der Terminus transzendental in seiner historischen Entwickelung bis zu Kant, Marburg 1920.pl_PL
dc.referencesKohlhäufl M., Baumgarten, w: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. XV (1999), Spalten 94–100 [http://www.bautz.de/bbkl/b/baumgarten_a_g.shtml].pl_PL
dc.referencesKroński T., Kant, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesKuderowicz Z., Kant, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKuliniak R., Johann Heinrich Lambert a kantowska reforma metafizyki, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesKuliniak R., Spór o oczywistość nauk metafizycznych: konkurs Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesKvist H.-O., Immanuel Kant über die Mystik und die Deutung ihm als Mystiker, w: Mystik – Metapher – Bild, hrsg. von M. Tamcke, Göttingen 2007.pl_PL
dc.referencesLehmann G., Einführung in Kants Vorlesungen, w: tenże, Beiträge zur Geschichte und Interpretation der Philosophie Kants, Berlin 1969, s. 67–85.pl_PL
dc.referencesLehmann G., Kants Entwicklung im Spiegel der Vorlesungen, w: Studien zu Kants philosophischer Entwicklung, hrsg. von H. Heimsoeth, D. Heinrich und G. Tonelli, Hildesheim 1967, s. 144–158.pl_PL
dc.referencesLeider K., Kritische Anklänge an Kants „Kritik der reinen Vernunft” in der Philosophie der Menschheit, Lübeck 1981.pl_PL
dc.referencesLeśniewski N., O interpretacyjnym statusie kantowskich rzeczy samych w sobie, w: Filozofia Kanta i jej recepcja, pod red. R. Kozłowskiego, Poznań 2000, s. 125–135.pl_PL
dc.referencesLisak A., Kant i kantyzmy. O okresach i sposobach obecności Kanta w filozofii, w: Kant wobec problemów współczesnego świata, pod red. J. Miklaszewskiej, P. Spryszaka, Kraków 2006, s. 231–246.pl_PL
dc.referencesLorenz, A., Das Problem der Methode bei Kant, w: Filozofia przedkrytyczna Kanta, pod red. B. Pazia, Wrocław 2006, s. 161–184.pl_PL
dc.referencesLorenz, A., Das Problem der Dinge an sich bei Kant, Schopenhauer und Freud, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesŁaciak P., Aprioryczność przedstawień a dylemat „wrodzone” – „nabyte” w ‘De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis’, w: Filozofia przedkrytyczna Kanta, pod red. B. Pazia, Wrocław 2006, s. 106–121.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz J., Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny, w: tenże, Z zagadnień logiki i filozofii, Warszawa 1961, s. 9–62.pl_PL
dc.referencesMartin G., Immanuel Kant. Ontologie und Wissenschaftstheorie, Berlin 1969.pl_PL
dc.referencesMarquard O., Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, w: tenże, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 3–22.pl_PL
dc.referencesMilz B., Der gesuchte Widerstreit, Berlin–New York 2002.pl_PL
dc.referencesModel A., Zu Bedeutung und Ursprung von „Übersinnlich” bei Immanuel Kant, „Archiv für Begriffsgeschichte“, Bd. XXX, 1986/1987, s. 183–191.pl_PL
dc.referencesMohr G., Kants Grundlegung der kritischen Philosophie. Werkkommentar und Stellenkommentar zur „Kritik der reinen Vernunft“, zu den „Prolegomena“ und zu den „Fortschritten der Metaphysik“, w: Immanuel Kant. Theoretische Philosophie. Texte und Kommentar, hrsg. von G. Mohr, Frankfurt am Main 2004, Bd. 3.pl_PL
dc.referencesNoras A. J., Kant a neokantyzm badeński i marburski, Katowice 2005.pl_PL
dc.referencesNoras A. J., Przewrót kopernikański Kanta. Ewolucja czy rewolucja?, w: Filozofia przedkrytyczna Kanta, pod red. B. Pazia, Wrocław 2006, s. 185–200.pl_PL
dc.referencesOesterreich K., Kant und die Metaphysik, Berlin 1906.pl_PL
dc.referencesPaulsen F., Kants Verhältnis zur Metaphysik, Stuttgart 1904.pl_PL
dc.referencesPaź B., Racjonalistyczne źródła transcendentalizmu I. Kanta, w: Analogia w filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, K. Stępień, P. Skrzydlewskiego, Lublin 2005, s. 111–134.pl_PL
dc.referencesPinder T., Kants Begriff der transzendentalen Erkenntnis. Zur Interpretation der Definition des Begriffs „transzendental“ in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft, „Kant-Studien“ 1986, Heft 1–4, s. 6.pl_PL
dc.referencesPrel C. du, Kants mystische Weltanschauung, w: Kants Vorlesungen über Psychologie mit einer Einleitung „Kants mystische Weltanschauung“, hrsg. von C. du Prel, Leipzig 1889.pl_PL
dc.referencesReich K., Kant und die Ethik der Griechen, Tübingen 1935.pl_PL
dc.referencesReich K., Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel, Berlin 1932.pl_PL
dc.referencesReiner H., Die Entstehung der Lehre vom bibliothekarischen Ursprung des Namens Metaphysik. Geschichte einer Wissenschaftslegende, „Zeitschrift für philosophische Forschung“ 1954, n. 8, s. 77–99.pl_PL
dc.referencesReiner H., Die Entstehung und ursprüngliche Bedeutung des Namens Metaphysik, „Zeitschrift für philosophische Forschung“ 1955, n. 9, s. 210–237.pl_PL
dc.referencesRolewski J., Nowa metafizyka Kanta, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesRosenkranz K., Geschichte der Kant’schen Philosophie, Berlin 1987.pl_PL
dc.referencesRożdżeński R., Dlaczego Kant napisał ‚Krytykę czystego rozumu’?, w: Immanuel Kant i świat współczesny. W 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta, pod red. K. Śnieżyńskiego, Poznań 2004, s. 81–92.pl_PL
dc.referencesRożdżeński R., Problem metafizyki w filozofii I. Kanta oraz M. Heideggera, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesRożdżeński R., Kant a filozofia racjonalistyczna, w: Filozofia przedkrytyczna Kanta, pod red. B. Pazia, Wrocław 2006, s. 43–57.pl_PL
dc.referencesSaint-Sernin B., Rozum w XX wieku, przeł. M. L. Kalinowski, B. Banasiak, Gdańsk 2001.pl_PL
dc.referencesSchulze S., Kants Verteidigung der Metaphysik. Eine Untersuchung zur Problemgeschichte des Opus Postumum, Marburg 1994.pl_PL
dc.referencesSgarbi M., Metaphysics in Königsberg prior to Kant, „Trans/Form/Ação” [online] 2010, vol. 33, n.1, http://www.scielo.br/pdf/trans/v33n1/a04v33n1.pdf, s. 31–64 [dostęp: maj 2011].pl_PL
dc.referencesSiemek M. J., Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesSiemek M. J., Transcendentalizm jako stanowisko epistemologiczne, w: Dziedzictwo Kanta, pod red. J. Garewicza, Warszawa 1976, s. 17–57.pl_PL
dc.referencesSmith N. K., A Commentary to Kant’s ‚Critique of pure reason’, London 1918.pl_PL
dc.referencesStengel F., Kant – „Zwillingsbruder“ Swedenborgs?, w: Kant und Swedenborg. Zugange zu einem umstrittenen Verhältnis, hrsg. von F. Stengel, Tübingen 2008, s. 35–98.pl_PL
dc.referencesStengel F., Emanuel Swedenborg. Die Geister (in) der Aufklärung, Auszug aus Sprache in der Geschichte, hrsg. von Ch. Ammer, Hannover 2008, s. 79–105.pl_PL
dc.referencesStuhlmann-Laeisz R., Kants Logik. Eine Interpretation auf der Grundlage von Vorlesungen, veröffentlichten Werken und Nachlaß, Berlin–New York 1976.pl_PL
dc.referencesSurzyn J., Transcendentalizm Jana Dunsa Szkota i Immanuela Kanta. Próba zestawienia, Bielsko Biała 2011.pl_PL
dc.referencesSzulakiewicz M., Obecność filozofii transcendentalnej, Toruń 2002. Śnieżyński K., Immanuela Kanta krytyka metafizyki klasycznej w okresie przedkrytycznym, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesTheis R.: Neuer Wein in alten Schläuchen. Kants Behandlung der rationalen Theologie in seinen Vorlesungen über Metaphysik aus den 60er und 70er Jahren, Frankfurt am Main 1994.pl_PL
dc.referencesTonelli G., Conditions in Königsberg and the Making of Kant’s Philosophy, w: Bewusst-sein, hrsg. von A. J. Bucher, H. Drühe, T. M. Seebohm, Bonn 1975, s. 126–144.pl_PL
dc.referencesVaihinger H., Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Stuttgart–Berlin–Leipzig 1922, Bd. 1.pl_PL
dc.referencesVorländer K., Immanuel Kant. Der Man und das Werk, Wiesbaden 2004.pl_PL
dc.referencesWiehl R., Ustalanie i historia pojęć. O stosunku między fenomenologią, dialektyką i hermeneutyką, przeł. B. Andrzejewski, w: tenże, Fenomenologia. Dialektyka. Hermeneutyka, wyboru dokonał i wstępem poprzedził B. Andrzejewski, Poznań 1996, s. 13–63.pl_PL
dc.referencesWundt M., Kant als Metaphysiker. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Philosophie im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1924.pl_PL
dc.referencesWundt M., Die deutsche Schulphilosophie in Zeitalter der Aufklärung, Tübingen 1945 (Nachdruck G. Olms, Hildesheim 1992).pl_PL
dc.referencesZeller E., Geschichte der deutschen Philosophie, München 1875.pl_PL
dc.referencesZynda M. v., Kant-Reinhold-Fichte. Studien zur Geschichte des Transzendental-Begriffs, Kantstudien Ergänzungshefte, nr 20, Berlin 1910, s. V.pl_PL
dc.referencesŻelazny M., Idea wolności w filozofii Kanta, Toruń 1993.pl_PL
dc.referencesAicher S., Kants Begriff der Erkenntnis verglichen mit dem des Aristoteles, Berlin 1907.pl_PL
dc.referencesAllison H. E., Kant’s Transcendental Idealism: An Interpretation and Defense, revised and enlarged edition, Yale University Press, 2004.pl_PL
dc.referencesAmeriks K., The Critique of Metaphysics. Kant and traditional Ontology, w: „The Cambridge Companion to Kant”, ed. P. Guyer, Cambridge 1992, s. 249–279.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski B., Problem noumenu w kantyzmie i neokantyzmie, w: W kręgu inspiracji kantowskich, pod red. R. Kozłowskiego, Poznań 1983.pl_PL
dc.referencesApel M., Kommentar zu Kants Prolegomena, Leipzig 1923.pl_PL
dc.referencesBaensch O., Johann Heinrich Lamberts Philosophie uns seine Stellung zu Kant, Hildesheim 1978.pl_PL
dc.referencesBeiser F. C., Kant’s Intellectual Development, w: „The Cambridge Companion to Kant”, ed. P. Guyer, Cambridge 1992, s. 26–61.pl_PL
dc.referencesBlaha O., Die Ontologie Kants. Ihr Grundriß in der Transzendentalphilosophie, Salzburg–München 1967.pl_PL
dc.referencesCassirer E., Kant a problem metafizyki. Uwagi na temat Heideggerowskiej interpretacji Kanta, „Przegląd Filozoficzny” – Nowa Seria, 2007, nr 1 (61), s. 313–335.pl_PL
dc.referencesCohen H., Kantowska teoria doświadczenia, przeł. A. J. Noras, Kęty 2012.pl_PL
dc.referencesConradt M., Der Schlüssel zur Metaphysik. Zum Begriff rationaler Hoffnung in Kants kritischer Moral- und Religionsphilosophie, Tübingen 1999.pl_PL
dc.referencesDehnel P., Antynomie rozumu. Z dziejów filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesDąmbska I., Dwa studia z teorii naukowego poznania, Toruń 1962.pl_PL
dc.referencesDziuda K., Filozofia dziejów Immanuela Kanta, Jastrzębie-Zdrój 2012.pl_PL
dc.referencesGölz W., Kants „Kritik der reinen Vernunft” im Klartext, Tübingen 2008.pl_PL
dc.referencesFischer N., Transzendentalität und Transzendenz. Untersuchungen zur speziellen Metaphysik an Kants ‘Kritik der reinen Vernunft’, Mainz–Bonn 1979.pl_PL
dc.referencesFalkenburg B., Kants Forderungen an eine wissenschaftliche Metaphysik der Natur, w: Architektonik und System in der Philosophie Kants, hrsg. von H. F. Fulda, J. Stolzenberg, Hamburg 2001.pl_PL
dc.referencesFlach W., Die Idee der Transzendentalphilosophie, Würzburg 2002.pl_PL
dc.referencesFörster E., Die Wandlungen in Kants Gotteslehre, „Zeitschrift für philosophische Forschung“ 1998, Bd. 52, , s. 341–362.pl_PL
dc.referencesFulda H. F., Metaphysik bei Kant, w: Repraesentatio mundi, hrsg. von H. Klenner, D. Losurdo, J. Lensink und J. Bartels, Köln 1997, s. 19–31.pl_PL
dc.referencesGrayeff F., Deutung und Darstellung der theoretischen Philosophie Kants. Ein Kommentar zu den grundlegenden Teilen der Kritik der reinen Vernunft, Hamburg 1951.pl_PL
dc.referencesHan J., Transzendentalphilosphie als Ontologie. Kants Selbstinterpretation in „Welches sind die wirklichen Fortschritte die die Metaphysik seit Leibnizen und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht haben?“, Würzburg 1988.pl_PL
dc.referencesHonnefelder L., Scientia transcendens. Die formale Bestimmtheit des Seiendheit und Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus-Suarez-Wolff-Kant-Peirce), Hamburg 1990.pl_PL
dc.referencesHonnefelder L., Vernunft und Metaphysik. Die dreistufige Konstitution ihres Gegenstandes bei Duns Scotus und Kant, w: Grenzbestimmungen der Vernunft. Philosophische Beiträge zur Rationalitätsdebatte, hrsg. von P. Kolmer und H. Korten, Freiburg–Münschen 1994.pl_PL
dc.referencesHöffe O., Kant, przeł. A. M. Kaniowski, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesHutter A., Das Interesse der Vernunft. Kants ursprüngliche Einsicht und ihre Entfaltung in den transzendentalphilosophischen Hauptwerken, Hamburg 2003.pl_PL
dc.referencesKmiecikowski W., Filozofia Kanta w realistycznej optyce Romana Ingardena, w: Immanuel Kant i świat współczesny, pod red. K. Śnieżyńskiego, Poznań 2004, s. 219–245.pl_PL
dc.referencesKorff H. A., Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte, Bd. 1–2, Leipzig 1954.pl_PL
dc.referencesKronenberg M., Kant. Sein Leben und seine Lehre, München 1905.pl_PL
dc.referencesKuliniak R., Recepcja oraz prace badawcze nad oddziaływaniem filozofii Johanna Heinricha Lamberta na dokonania Immanuela Kanta w zakresie reformy metafizyki (1765–1781), w: Kant a metafizyka, pod red. N. Leśniewskiego i J. Rolewskiego, Toruń 2010, s. 155–164.pl_PL
dc.referencesKupś T., Bóg w filozofii Kanta, w: Kant a metafizyka, pod red. N. Leśniewskiego i J. Rolewskiego, Toruń 2010, s. 49–62.pl_PL
dc.referencesLeśniewski N., Dyskursywny charakter filozofii Kanta, w: Immanuel Kant i świat współczesny, pod red. K. Śnieżyńskiego, Poznań 2004, s. 109–115.pl_PL
dc.referencesLorenz A., Das Problem der Metaphysik bei Kant, Kant a metafizyka, pod red. N. Leśniewskiego i J. Rolewskiego, Toruń 2010, s. 19–38.pl_PL
dc.referencesLorenz A., Kant und Newton. Klassische Natur- und Transzendentalphilosophie, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesLorenzen, M.-O., Metaphysik als Grenzgang: die Idee der Aufklärung unter dem Primat der praktischen Vernunft in der Philosophie Immanuel Kants, Hamburg 1991.pl_PL
dc.referencesMiodoński L., Kant i historia – problem czasowości i procesualności w idealizmie niemieckim, w: Immanuel Kant i świat współczesny, pod red. K. Śnieżyńskiego, Poznań 2004, s. 157–169.pl_PL
dc.referencesMiodoński L., Uwagi o przedkrytycznej refleksji społeczno-politycznej Immanuela Kanta, w: Filozofia przedkrytyczna Kanta, pod red. B. Pazia, Wrocław 2006, s. 147–158.pl_PL
dc.referencesMarquard O., Skeptische Methode im Blick auf Kant, Freiburg–München 1958.pl_PL
dc.referencesMeyer J. B., Kants Psychologie, Berlin 1870.pl_PL
dc.referencesNoras A. J., Recepcja filozofii Kanta, w: Filozofia Kanta i jej recepcja, pod red. D. Bębna i A. J. Norasa, Katowice 2011, s. 11–25.pl_PL
dc.referencesParszutowicz P., O istocie dogmatyzmu z punktu widzenia filozofii krytycznej, w: Kant a metafizyka, pod red. N. Leśniewskiego i J. Rolewskiego, Toruń 2010, s. 175–188.pl_PL
dc.referencesPaulsen F. Immanuel Kant. Sein Leben und seine Lehre, Stuttgart 1920.pl_PL
dc.referencesProbst P., Kant. Bestirnter Himmel und moralisches Gesetz. Zum geschichtlichen Horizont einer These Immanuel Kants, Würzburg 1994.pl_PL
dc.referencesPortmann F., Einheit aus der Metaphysik. Eine alternative Rekonstruktion der Kantischen Lehre, Freiburg 2000.pl_PL
dc.referencesPoręba M., O kantowskiej krytyce dowodu ontologicznego, „Studia filozoficzne” 1989, nr 9, s. 27–35.pl_PL
dc.referencesPotręba M., Możliwość rozumu. Ćwiczenia z metafizyki, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPotępa M., Kant a Jaspers – porównanie koncepcji wolności i transcendencji, w: Dziedzictwo Kanta, pod red. J. Garewicza, Warszawa 1976, s. 352–372.pl_PL
dc.referencesPrauss G., Kant und das Problem der Dinge an sich, Berlin 1974.pl_PL
dc.referencesReisinger M., Schlusslogik und Metaphysik bei Kant, Köln 1988.pl_PL
dc.referencesRolewski J., Kant i Heidegger. Spór o metafizykę, w: Kant a metafizyka, pod red. N. Leśniewskiego i J. Rolewskiego, Toruń 2010, s. 189–195.pl_PL
dc.referencesRosiak M., Studia z problematyki realizmu-idealizmu, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesRożdżeński R., Kant i jego koncepcja reformy metafizyki, w: Zawierzyć człowiekowi. Ks. J. Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny, Kraków 1991, s. 212–226.pl_PL
dc.referencesRożdżeński R., Problematyczność tradycyjnej metafizyki według I. Kanta, „Analecta Cracoviensia”, 1992, t. XXIV, s. 87–106.pl_PL
dc.referencesRożdżeński R., Pytanie o zasadniczy cel Kantowskiej ‘Krytyki czystego rozumu’, „Analecta Cracoviensia”, 1995, t. XXVII, s. 19–33.pl_PL
dc.referencesRöd W., Transzendentalphilosophie als „Philosophie von der Philosophie“, w: Wege der Vernunft, hrsg. von A. Bohnen und A. Musgrave, Tübingen 1991.pl_PL
dc.referencesSchnädelbach H., Kant, Leipzig 2005.pl_PL
dc.referencesŚnieżyński K., Epistemologiczno-ontologiczny kierunek krytyki metafizyki klasycznej w filozofii przedkrytycznej Kanta, w: Filozofia przedkrytyczna Kanta, pod red. B. Pazia, Wrocław 2006, s. 91–105.pl_PL
dc.referencesŚnieżyński K., Jak interpretować dziś myślenie Kanta o religii? Teoria doświadczenia religijnego, w: Immanuel Kant i świat współczesny, pod red. K. Śnieżyńskiego, Poznań 2004, s. 381–397.pl_PL
dc.referencesTeichner W., Die intelligibile Welt. Ein Problem der theoretischen und praktischen Philosophie I. Kants, Meisenheim am Glan 1967.pl_PL
dc.referencesVaihinger H., Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Stuttgart–Berlin–Leipzig, Bd. I – 1922, Bd. II – 1928.pl_PL
dc.referencesWentzl A., Metaphysik als Weg von Grenzen der Wissenschaft zu den Grenzen der Religion, Graz 1956.pl_PL
dc.referencesWinter A., Transzendenz bei Kant. Über ein verborgenes Grundmotiv seines Denkens, w: Transzendenz, hrsg. von L. Honnefelder und W. Schüßler, Paderborn–München–Wien–Zürich 1992.pl_PL
dc.referencesWłoch W., Kantowska krytyka metafizyki podmiotu, w: Kant a metafizyka, pod red. N. Leśniewskiego i J. Rolewskiego, Toruń 2010, s. 75–92.pl_PL
dc.referencesWyrębska E., Idea metafizyki w filozofii Immanuela Kanta, „Diametros” 2010, nr 23, s. 162–181 [http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam23wyrebska.PDF].pl_PL
dc.referencesŻelazny M., Metafizyka czasu i wieczności jako filozofia człowieka w idealizmie niemieckim (od Kanta do Nietzschego), Toruń 1986.pl_PL
dc.referencesŻelazny M., Problem metafizyki w filozofii Kanta, w: Kant a metafizyka, pod red. N. Leśniewskiego i J. Rolewskiego, Toruń 2010, s. 9–18.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-872-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe