Show simple item record

dc.contributor.authorLiszewski, Stanisław
dc.date.accessioned2019-05-06T11:41:03Z
dc.date.available2019-05-06T11:41:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28110
dc.description.abstractPraca ma charakter przeglądowy, a jej celem było zidentyfikowanie opublikowanych prac naukowych dotyczących turystyki na terenie Łodzi i strefy podmiejskiej oraz wyjazdów turystycznych łodzian. Wykonana kwerenda pozwoliła zgromadzić około 90 artykułów i prac zwartych, które podzielono na osiem grup tematycznych, a następnie przeprowadzono ich analizę merytoryczną. Nazwy tych grup stały się tytułami podrozdziałów pracy. Są to: zasoby turystyczne miasta, zagospodarowanie turystyczne Łodzi, przestrzeń turystyczna, aktywność turystyczna mieszkańców Łodzi, ruch turystyczny, produkt turystyczny – strategia rozwoju turystyki, inne badania oraz badania turystyczne prowadzone nad strefą podmiejską – obszarem metropolitalnym Łodzi. W zakończeniu autor dokonał podziału prowadzonych badań turystycznych na kilka etapów, wyjaśniając dotychczasowy stan zaawansowania badań turystycznych nad Łodzią i jej obszarem metropolitalnym, a następnie zasugerował dalsze kierunki badań.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.subjectbadania turystyczne nad Łodziąpl_PL
dc.subjectbadania turystyczne nad strefą podmiejskąpl_PL
dc.subjectŁódzki Obszar Metropolitalnypl_PL
dc.titleBadania turystyczne nad Łodzią i jej obszarem metropolitalnympl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number11-20pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBOŃCZAK B., 2013, Bitwa Łódzka z 1914 roku jako szansa na rozwój militarnej turystyki kulturowej w metropolitalnym regionie turystycznym Łodzi, „Turyzm,/Tourism”, 23, 1, s. 17–27.pl_PL
dc.referencesCHOJNACKA M., PALUCH M., 2011, Szlak turystyczny „Łódź bajkowa”. Wyzwania i bariery, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna, Łódź, s. 233–243.pl_PL
dc.referencesCUDNY W., 2006, Festiwal Dialogu Czterech Kultur jako przykład strategicznego produktu turystycznego, „Turystyka i Hotelarstwo”, 10, s. 117–128.pl_PL
dc.referencesCUDNY W., 2010, Hotel Qubus jako przykład nowego obiektu noclegowego w Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, 10, s. 117–128.pl_PL
dc.referencesCUDNY W., ROUBA R., 2010, Funkcja hotelarska w kompleksie Manufaktury w Łodzi na przykładzie hotelu Andel’s, „Turystyka i Hotelarstwo”, 15, s. 145–158.pl_PL
dc.referencesCYBULSKA K., 2011, Przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji hotelarskiej – przykład Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, 17, s. 105–135.pl_PL
dc.referencesDYLIK J., 1939, Łódź i okolice. Przewodnik geograficzny, Nakładem Zarządu Miejskiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDZIEGIEĆ E., LISZEWSKI S., 1985, Wyjazdy wakacyjno-urlopowe mieszkańców Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm”, 1, s. 5–26.pl_PL
dc.referencesGRZELKA D., 1996, Lokalizacja biur podróży na terenie Łodzi, „Turyzm”, 6, 1, s. 5–29.pl_PL
dc.referencesGUZ M., 2014, Przestrzeń wypoczynku urlopowego łódzkiego środowiska lekarskiego w świetle metod statystycznych, mps pracy doktorskiej na Wydziale Nauk Geograficznych, Łódź.pl_PL
dc.referencesHAŁKA B., 1994, Turystyczno-wypoczynkowa funkcja Lasu Łagiewnickiego, „Turyzm”, 4, 1, s. 73–87.pl_PL
dc.referencesJAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1993, Wiedza geograficzna studentów V roku geografii (specjalność geografia turyzmu)a ich percepcja Łodzi, „Turyzm”, 3, 2, s. 71–77.pl_PL
dc.referencesJAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1998, Walory turystyczne pałaców łódzkich fabrykantów, „Turyzm”, 8, 2, s. 91–101.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK J., LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 126 s.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, wyd. III, zmienione, PWE, Warszawa, 447 s.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK S., 1987, Posiadła wodno-fabryczne Łodzi XIX-wiecznym skansenem przemysłu włókienniczego, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm”, 3, s. 136–150.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK S., 1998, XIX-wieczne tereny przemysłowe Łodzi jako element potencjału turystycznego, „Turyzm”, 8, 2, s. 85–90.pl_PL
dc.referencesKAŹMIERCZAK J., 2010, Tablice pamiątkowe i pomniki na obszarze dzielnicy Łódź-Śródmieście jako obiekty upamiętniające osoby i wydarzenia z przeszłości Łodzi, „Turyzm”, 20, 1, s. 13–20.pl_PL
dc.referencesKOPEĆ W., 2006, Przemiany prezentacji treści turystycznej na planach miasta Łodzi wykonanych po 1989 roku, „Turyzm”, 16, 2, s. 121–128.pl_PL
dc.referencesKOSTRZEWA J., 1991, Wyjazdy wycieczkowe mieszkańców Łodzi jako forma wypoczynku poznawczego, „Turyzm”, 1, 2, s. 33–54.pl_PL
dc.referencesKOTLICKA J., 2010, Międzynarodowa Konferencja Promieni Kosmicznych w Łodzi jako przykład turystyki kongresowej (studium przypadku), „Turyzm/Tourism”, 20, 1, s. 51–56.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2001, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 423 s.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK-ANIOŁ J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego, ser. „Szlakami Nauki”, nr 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 159 s.pl_PL
dc.referencesKOŻUCHOWSKI K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wyd. Kurpisz SA, Poznań, 200 s.pl_PL
dc.referencesKRAKOWIAK B., WŁODARCZYK B., 2009, „Dzień z Borowieckim” – projekt nowego produktu turystycznego Łodzi, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, s. 249–265.pl_PL
dc.referencesKRONENBERG M., 2006, Teoretyczne i rzeczywiste obszary penetracji turystycznej na terenie Łodzi, „Turyzm”, 16, 1, s. 21–32.pl_PL
dc.referencesKRONENBERG M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 224.pl_PL
dc.referencesKRONENBERG M., WAWRZYNIAK M., JONAS A., 2010, Przewodnik po filmowej Łodzi, REGIO, Łódź.pl_PL
dc.referencesLATOSIŃSKA J., 1997, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna jako obszar potrzeb wypoczynkowych mieszkańców dużego miasta na przykładzie grupy pracowników wyższych uczelni Łodzi, „Turyzm”, 7, 1, s. 5–24.pl_PL
dc.referencesLATOSIŃSKA J., 1998a, Przestrzeń turystyczna łodzian, „Turyzm”, 8, 2, s. 5–26.pl_PL
dc.referencesLATOSIŃSKA J., 1998b, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, ser. „Szlakami Nauki”, nr 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 159 s.pl_PL
dc.referencesLATOSIŃSKA J., LISZEWSKI S., 1998, Wystawa „Regiony turystyczne – na styku kultur” – najważniejsza impreza turystyczna Łodzi, „Turyzm”, 8, 2, s. 115–129.pl_PL
dc.referencesLATOSIŃSKA J., LUDWICKA D., 2010, Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej na przykładzie wyższych uczelni Łodzi, „Turyzm”, 20, 1, s. 21–28.pl_PL
dc.referencesLATOSIŃSKA J., 2011, Biura podróży w środowisku wielkomiejskim: przykład Łodzi, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 297–315.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1987, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm”, 3, s. 33–54.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1992, Miasto przemysłowe jako obiekt turystyczny. Przykład Łodzi, „Turyzm”, 2, 1, s. 9–24.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), „Turyzm”, 9, 1, s. 51–73.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2002, Plansza XLI: Wielkomiejskie walory turystyczne Łodzi (wybrane przykłady), [w:] S. Liszewski (red.), Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2005, Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, „Turyzm”, 15, 1–2, s. 121–138.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2009, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi, „Turyzm”, 19, 1–2, s. 121–138.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S. (red.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2013, Stan i kierunki badań nad turystyką w łódzkim ośrodku akademickim, [w:] L. Butowski (red.), Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa, s. 115-142.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2014, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi jako wydarzenie, [w:] B. Krakowiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń, Regionalna Organizacja Turystyczna, Łódź, s. 89–102.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., BACZWAROW M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, „Turyzm”, 8, 1, s. 39–67.pl_PL
dc.referencesMAKOWSKA-ISKIERKA M., 2011, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, ser. „Szlakami Nauki”, nr 37, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 203 s.pl_PL
dc.referencesMAKOWSKA-ISKIERKA M., WŁODARCZYK B., 2012, Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] J. Kowalczyk-Anioł, M. Makowska-Iskierka (red.), Turystyka. Moda na sukces, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83–118.pl_PL
dc.referencesMARO-KULCZYCKA M., 2010, Charakterystyka studentów I roku turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2010/2011, „Turyzm/ Tourism”, 20, 2, s. 63–68pl_PL
dc.referencesMARO-KULCZYCKA M., 2014, Przestrzeń turystyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] S. Tanaś, J. Mokras-Grabowska (red.), Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 4, s. 91–105.pl_PL
dc.referencesMATCZAK A., 1982, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, mps pracy doktorskiej na Wydziale Bilologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMATCZAK A., 1986, Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, 7, s. 137–166.pl_PL
dc.referencesMATCZAK A., 1988, Chłonność naturalna środowiska przyrodniczego w strefie podmiejskiej Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, 9, s. 143–183.pl_PL
dc.referencesMATCZAK A., 2002, Efektywność wykorzystania rejestrowanych obiektów noclegowych w Łodzi w latach 1979–2000, „Turyzm”, 12, 2, s. 65–78.pl_PL
dc.referencesMATCZAK A., 1985, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, 5, s. 299–312.pl_PL
dc.referencesMATCZAK A., 1992, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 241 s.pl_PL
dc.referencesMATCZAK A., 1993, Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealną Łodzi, „Turyzm”, 3, 2, s. 61–70.pl_PL
dc.referencesMATCZAK A., 1996, Percepcja regionalnej przestrzeni turystycznej przez uczniów szkół licealnych Łodzi, „Turyzm”, 6, 1, s. 63–75.pl_PL
dc.referencesMATCZAK A., 1987, Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli podmiejskich na przykładzie Kolumny, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm”, 3, s. 55–85.pl_PL
dc.referencesMATCZAK A., 2002, Ruch turystyczny w Łodzi, [w:] S. Liszewski (red.), Atlas miasta Łodzi, Plansza XL, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesMATCZAK A., 1998, Turystyczna baza noclegowa w Łodzi w latach 1979–1997, „Turyzm”, 8, 2, s. 28–56.pl_PL
dc.referencesMATCZAK A., 2011, Turystyczna baza noclegowa w Łodzi w latach 1979–2009, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 287–296.pl_PL
dc.referencesMILEWSKA M., 2003, Łódzkie puby jako atrakcja turystyczna miasta w opinii przechodniów i osób przyjeżdżających do Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, 3, s. 101–117.pl_PL
dc.referencesMILEWSKA M., WŁODARCZYK B., 2004, Historia hotelarstwa w Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, 5, s. 55–94.pl_PL
dc.referencesOLACZEK R. (red.), 2006, 2006, 2008, 2010, 2012, Parki i ogrody Łodzi, Stowarzyszenie Film – Przyroda – Kultura, Łódź.pl_PL
dc.referencesORZECHOWSKA J., 2009, Miasto subiektywnie – łódzkie podwórka przy ul. Piotrkowskiej, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, s. 233–243.pl_PL
dc.referencesORZECHOWSKA J., 2011, Podwórka Piotrkowskiej. Przewodnik, REGIO, Łódź.pl_PL
dc.referencesSALM J., WESOŁOWSKI J., 1992, Łódź. Przewodnik, Zarząd Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesSTANISŁAWSKA A., 2007, Imprezy kulturalne jako elementy identyfikacji turystycznej Łodzi, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Razem czy oddzielnie?, Łódź, s. 205–218.pl_PL
dc.referencesSTEFAŃSKI K., 2013, Łódzkie wille fabrykanckie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesSTEJSKAŁ J., 1992, Podmiejskie rezydencje burżuazji łódzkiej i ich funkcje wypoczynkowe dawniej i obecnie, „Turyzm”, 2, 2, s. 25–44.pl_PL
dc.referencesSTRASZEWICZ L., 1954, Strefa podmiejska Łodzi, „Przegląd Geograficzny”, XXVI, 4, s. 182–197.pl_PL
dc.referencesStudium wiedzy o regionie łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim, 1995, praca zbiorowa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 240 s.pl_PL
dc.referencesSZKUP R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 210 s.pl_PL
dc.referencesSZKUP R., 2013, Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSZKURŁAT E., 1998, Najstarsze obiekty sakralne Łodzi i ich walory poznawcze, „Turyzm”, 8, 2, s. 103–113.pl_PL
dc.referencesSZYMCZAK S., KACZMAREK J., 2011, Szlak sztuki modernistycznej Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego jako potencjalny produkt turystyczny w przestrzeni Łodzi, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 255–272.pl_PL
dc.referencesTURKOWSKI M., 1993, Hotelarstwo. Elementy marketingu, PWE, Warszawa, 200 s.pl_PL
dc.referencesWAWRZYNIAK M., 2009, Projekt szlaku Juliana Tuwima w Łodzi, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, s. 127–146.pl_PL
dc.referencesWILUŚ R., 1991, Wyjazdy na grzybobrania jako forma wypoczynku mieszkańców miast. Przykład Łodzi, „Turyzm”, 8, 1, s. 55–71.pl_PL
dc.referencesWILUŚ R., 1998, Wiedza o mieście przemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych, „Turyzm”, 8, 2, s. 57–74.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład Krawędzi Wyżyny Łódzkiej, ser. „Szlakami Nauki”, nr 29, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 194 s.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota. Koncepcje. Determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 s.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B. (red.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, 187 s.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B. (red.), 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, 205 s.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2014, Baza noclegowa Łodzi i regionu łódzkiego na początku drugiej dekady XXI wieku, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 5, s. 255–277.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA J., 1982, Aktywizacja wsi poprzez działalność turystyczną. Poradnik praktyczny dla samorządów lokalnych i mieszkańców wsi, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa– Łódź, 43 s.pl_PL
dc.referencesWOLANIUK A., 1991, Ogrody działkowe Łodzi jako teren wypoczynku mieszkańców miasta, „Turyzm”, 1, 1, s. 31–53.pl_PL
dc.referencesWOLANIUK A., 1998, Funkcja turystyczna ulicy Piotrkowskiej, „Turyzm”, 8, z. 2, s. 75–84.pl_PL
dc.relation.volume25pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record