Show simple item record

dc.contributor.authorGłuszak, Marcin
dc.date.accessioned2019-04-25T09:16:06Z
dc.date.available2019-04-25T09:16:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGłuszak M., Zbiór rezolucji interpretacyjnych Rady Nieustającej z lat 1786–1788, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-408-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-408-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27985
dc.descriptionZbiór... obejmuje uchwalone w latach 1786–1788 rezolucje Rady Nieustającej poświęcone tłumaczeniu obowiązującego prawa. Został opracowany na podstawie zachowanych w formie rękopisów protokołów ekspedycji publicznych Rady i jest uzupełnieniem wydanych już drukiem u schyłku XVIII w. pięciu tomów zawierających rezolucje interpretacyjne z lat 1776–1786. Rezolucje przedstawiono w porządku chronologicznym. Dla szybszego i wygodniejszego poruszania się po zbiorze datę uchwalenia umieszczono na ich wstępie. Zrezygnowano z edycji lokacji i datacji. Tekst każdej rezolucji został poprzedzony informacją o podmiocie składającym memoriał i przedmiocie sprawy analizowanej przez Radę Nieustającą. Pominięto stałą formułę intytulacyjną. Zrezygnowano również z niezmiennej formuły korroboracyjnej. W związku ze zmieniającymi się sygnatariuszami uwzględniono natomiast podpisy znajdujące się pod tekstem każdej rezolucji. Pominięto znajdującą się na końcu dokumentu informację o pochodzeniu (autorach) memoriału i departamencie. Zebrane orzecznictwo stanowi cenny materiał źródłowy nie tylko w badaniach nad funkcjonowaniem Rady Nieustającej i prawem sądowym ostatnich lat I Rzeczypospolitej. To także interesujący obraz postawy społeczeństwa szlacheckiego wobec wątpliwości napotykanych w procesie stosowania prawa. Zbiór adresowany jest przede wszystkim do historyków prawa i badaczy dziejów epoki stanisławowskiej. Może stanowić również uzupełniający materiał dydaktyczny dla studentów prawa i historii.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectRada Nieustającapl_PL
dc.subjectrezolucja interpretacyjnapl_PL
dc.subjectinterpretacja prawapl_PL
dc.subjectkonstrukcja rezolucjipl_PL
dc.subjecteschatokółpl_PL
dc.subjectzbiory rezolucjipl_PL
dc.titleZbiór rezolucji interpretacyjnych Rady Nieustającej z lat 1786–1788pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number353pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-781-6
dc.referencesDiariusz sejmu ordynaryjnego warszawskiego 1776, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.pl_PL
dc.referencesProtokoły Ekspedycji Publicznych Rady Nieustającej, tzw. ML, VII, sygn. 59, 61, 64, 65, AGAD.pl_PL
dc.referencesProtokoły Potoczne Rady Nieustającej, tzw. ML, VII, sygn. 58, 60, 63, 66, AGAD.pl_PL
dc.referencesOrdynacja w Radzie Nieustającej, oprac. M. Głuszak, [w:] SzDPiPP, t. XII, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesOstrowski T., Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego, t. I–II, Warszawa 1784.pl_PL
dc.referencesPolskie przywileje drukarskie 1493–1793, oprac. M. Juda, Lublin 2010.pl_PL
dc.referencesSkrzetuski W., Prawo polityczne narodu polskiego, t. II, Warszawa 1787.pl_PL
dc.referencesStaszic S., Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, III redakcja (1816), Kraków 1926.pl_PL
dc.referencesVolumina Legum, t. I–IX, Przedruk Zbioru Praw, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859–1860.pl_PL
dc.referencesVolumina Legum, t. X, wyd. Z. Kaczmarczyk, J. Matuszewski, M. Sczaniecki, J. Wąsicki, Poznań 1952.pl_PL
dc.referencesZbiór rezolucyi Rady Nieustającej potrzebnych do wiadomości jurysdykcyi sądowych i obywatelów obojga narodów, Warszawa 1785.pl_PL
dc.referencesZbiór rezolucyi Rady Nieustającej potrzebnych do wiadomości jurysdykcyi sądowych i obywatelów obojga narodów, Warszawa 1786.pl_PL
dc.referencesZbiór rezolucyi Rady Nieustającej potrzebnych do wiadomości jurysdykcyi sądowych i obywatelów obojga narodów, Warszawa 1788.pl_PL
dc.referencesAbrahamowicz Z., Czaplińska M., Grosfeld B., Pichelstein Stanisław Kostka, [w:] PSB, t. XXVI, Kraków 1981.pl_PL
dc.referencesAleksandrowska E., Kończa Michał, [w:] PSB, t. XIII, Kraków 1967–1968.pl_PL
dc.referencesAntonowicz-Bauer L., Dubiński A., Słownik turecko-polski i polsko-turecki, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Stroynowski A., Rybiński Józef, [w:] PSB, t. XXXIII, Kraków 1991–1992.pl_PL
dc.referencesBaliński M., Lipiński T., Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. I–IV, Warszawa 1885–1886.pl_PL
dc.referencesBalzer O., Przewód sądowy polski w zarysie, Lwów 1935.pl_PL
dc.referencesBardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. I, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesBednaruk W., Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesBerger-Mayerowa J., Jabłonowska Anna Paulina, [w:] PSB, t. X, Kraków 1962–1964.pl_PL
dc.referencesBucholc-Srogosz K., Departament Wojskowy Rady Nieustającej w latach 1775–1789 i 1793–1794, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesChlebowski B., Krzywicki J., Sulimierski F., Walewski W., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I–XV, Warszawa 1880–1900.pl_PL
dc.referencesCybulski M., Ewolucja tytulatury w wybranych polskich tekstach urzędowych z XVI– XVIII w., [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie. Miejsca. Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska- Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesCzaja A., Między tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów Rady Nieustającej 1786–1789, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesCzeppe M., Szembek Ignacy, [w:] PSB, t. XLVIII, Kraków 2012–2013.pl_PL
dc.referencesDanilczyk A., Suffczyński Antoni, [w:] PSB, t. XLV, Kraków 2007–2008.pl_PL
dc.referencesDanowska E., Stadnicki Ignacy, [w:] PSB, t. XLI, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesDukwicz D., Stadnicki Franciszek, [w:] PSB, t. XLI, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesDukwicz D., Zwierzykowski M., Sułkowski Franciszek, [w:] PSB, t. XLV, Kraków 2007–2008.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., Mielżyński Józef, [w:] PSB, t. XX, Kraków 1975.pl_PL
dc.referencesDygdała J., Rogaliński Kasper, [w:] PSB, t. XXXI, Kraków 1988.pl_PL
dc.referencesDzwonkowski W., Czarnek Mateusz, [w:] PSB, t. IV, Kraków 1938.pl_PL
dc.referencesDzwonkowski W., Dzieduszycki Antoni Bazyli, [w:] PSB, t. VI, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Sejm 1778, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Ustawodawstwo pierwszego sejmu rozbiorowego w ocenie parlamentarzystów z 1778 roku, [w:] Oświeceni wobec rozbiorów Polski, red. J. Grobis, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Wybory Rady Nieustającej na sejmie 1778 roku, AUL 1999, FH 64.pl_PL
dc.referencesGłuszak M., Zbiory rezolucji Rady Nieustającej jako źródło prawa w Polsce w II poł. XVIII w., [w:] SzDPiPP, t. XI, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesGłuszak M., Rezolucje interpretacyjne Rady Nieustającej, CPH 2013, t. LXV, z. 2.pl_PL
dc.referencesGolka B., Kafel M., Kłos Z., Z dziejów drukarstwa polskiego, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesGoźdź-Roszkowski K., Sytuacja prawna „dyplomatycznych” posiadaczy dóbr ziemskich pojezuickich w Polsce u schyłku XVIII wieku, Łódź 1988.pl_PL
dc.referencesJastrzębski R., Prawo wekslowe w dawnej Rzeczypospolitej, CPH 2003, t. LV, z. 1.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski, red. J. Bardach, t. II, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski, red. J. Bardach, t. II, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesKętrzyński S., Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Czarnocki Michał, [w:] PSB, t. IV, Kraków 1938.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Gadomski Stanisław Kostka, [w:] PSB, t. VII, Kraków 1948–1958.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, Kraków 1917.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesKorytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitańskiej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. I–II, Gniezno 1883.pl_PL
dc.referencesKorzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, t. V, Warszawa 1897.pl_PL
dc.referencesKowecki J., Kołłątaj Rafał, [w:] PSB, t. XIII, Kraków 1967–1968.pl_PL
dc.referencesKowecki J., Lubomirski Józef, [w:] PSB, t. XVIII, Kraków 1973.pl_PL
dc.referencesKrajewski M., Sierakowski Kajetan, [w:] PSB, t. XXXVII, Kraków 1996–1997.pl_PL
dc.referencesKrzymkowski M. (rec.), Departament Wojskowy Rady Nieustającej w latach 1775–1789 i 1793–1794 (K. Bucholc-Srogosz), CPH 2009, t. LXI, z. 1.pl_PL
dc.referencesKrzymkowski M., Wybory członków Rady Nieustającej (aspekty organizacyjno-prawne), [w:] SzDPiPP, t. XVI, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesKumor B., Radoszewski Bogusław, [w:] PSB, t. XXIX, Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesKutrzeba S., Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. I, Lwów 1925.pl_PL
dc.referencesLepszy K., Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, Wrocław 1953.pl_PL
dc.referencesLesiński B., Konstytucja sejmowa z 1768 roku o opiece i zdolności do czynności prawnych, [w:] Dawne prawo i myśl prawnicza, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesLinde S., Słownik języka polskiego, Lwów 1857–1859.pl_PL
dc.referencesLityński A., Prawnokarna ochrona sądów szlacheckich w Polsce XVI–XVIII w., [w:] Przegląd prawa i administracji, t. XV, Wrocław 1981.pl_PL
dc.referencesŁaguna S., O prawie granicznem polskiem, [w:] Pisma Stosława Łaguny, Warszawa 1915.pl_PL
dc.referencesŁaszewski R., Sejm polski w latach 1764–1793, Warszawa–Poznań 1973.pl_PL
dc.referencesMachalski E., Czacki Franciszek, [w:] PSB, t. IV, Kraków 1938.pl_PL
dc.referencesMeller S., Middleton Augustyn, [w:] PSB, t. XX, Kraków 1975.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Jeszcze o konstytucji sejmu 1776 roku „Konwikcje w sprawach kryminalnych”, [w:] KH, R. CIII, z. 3, 1996.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Lubomirski Stanisław, [w:] PSB, t. XVIII, Kraków 1973.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII w., Wrocław– Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk M., Na drodze do powstania procesu mieszanego. Zmiany w polskim procesie karnym w latach 1764–1794, Katowice 1991.pl_PL
dc.referencesMorawski K., Do charakterystyki okresu Rady Nieustającej i genezy przymierza polsko-pruskiego, [w:] KH, R. XXVII, 1913.pl_PL
dc.referencesMościcki H., Fergis Józef, [w:] PSB, t. VI, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesNieć J., Chojecki Hilary, [w:] PSB, t. III, Kraków 1937.pl_PL
dc.referencesNieć J., Czartoryski Józef Klemens, [w:] PSB, t. IV, Kraków 1938.pl_PL
dc.referencesOficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777–1794. Spisy, t. I, cz. 1: M. Machynia, C. Srzednicki, Wojsko Koronne. Sztaby i kawaleria, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesOficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777–1794. Spisy, t. I, cz. 3: M. Machynia, C. Srzednicki, Wojsko Koronne. Piechota, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesOficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777–1794. Spisy, t. II: M. Machynia, V. Rakutis, C. Srzednicki, Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesOrman E., Prozor Karol, [w:] PSB, t. XXVIII, Kraków 1984–1985.pl_PL
dc.referencesOrganiściak W., Wincenty Skrzetuski o rezolucjach Rady Nieustającej, [w:] Miscellanea Historico-Iuridica, t. IX, Białystok 2010.pl_PL
dc.referencesOrgelbrand M., Słownik języka polskiego, Wilno 1861.pl_PL
dc.referencesPachoński J., Mniewski Dionizy, [w:] PSB, t. XXI, Kraków 1976.pl_PL
dc.referencesPłaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1: X–XVIII w., Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesRafacz J., Dawny proces polski, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesRafacz J., Zastępcy stron w dawnym procesie polskim, Kraków 1923.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Hryniewiecki Kajetan, [w:] PSB, t. X, Kraków 1962–1964.pl_PL
dc.referencesRudziński W., Właściciele Mińska w świetle dokumentów, RMM 1, 7–21, 1992–1993, http://mazowsze.hist.pl/19/Rocznik_Minsko_Mazowiecki/445/1992/15740/.pl_PL
dc.referencesSkałkowski A., Bniński Konstanty, [w:] PSB, t. II, Kraków 1936.pl_PL
dc.referencesSkałkowski A., Bniński Łukasz, [w:] PSB, t. II, Kraków 1936.pl_PL
dc.referencesSobczak J., Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Poznań 1984.pl_PL
dc.referencesSondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Emfiteutyczna reforma królewszczyzn, CPH 1981, t. XXXIII, z. 2.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesSzczepankowska I., Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, t. I–II, Białystok 2004.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Lubomirski Stanisław, [w:] PSB, t. XVIII, Kraków 1973.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Puławski Józef, [w:] PSB, t. XXIX, Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Ossoliński Józef Salezy, [w:] PSB, t. XXIV, Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Piaskowski Mikołaj, [w:] PSB, t. XXV, Kraków 1980.pl_PL
dc.referencesSzlachta mazowiecka. Skład urzędników ziemskich w 1792, opr. A. A. Pszczółkowski, http://akson.sgh.waw.pl/~apszczol/mazurz.htm.pl_PL
dc.referencesSzlachta mazowiecka. Szlachta ziemi ciechanowskiej, opr. A. A. Pszczółkowski, http://akson.sgh.waw.pl/~apszczol/ciechan.htm.pl_PL
dc.referencesŚwierkowski K., Piotr Doufour, [w:] PSB, t. V, Kraków 1946.pl_PL
dc.referencesTurek W. P., Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesUruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, t. I: 966–1795, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik 1992.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. K. Mikulski, A. Rachuba, Kórnik 1994.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. K. Mikulski, W. Stanek, Z. Górski, R. Kabaciński, Kórnik 1990.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy podlascy XIV–XVIII w. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. E. Dubas-Urwanowicz, Kórnik 1994.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. K. Mikulski, PAN, Wrocław 1990.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. I: Województwo wileńskie XIV– XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. U. Jamialjanczyk, H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. II: Województwo trockie XIV– XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. A. Haratym, H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy wielkopolscy XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. A. Bieniaszewski, Kórnik 1987.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, Kórnik 2002.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, Kórnik 1993.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. S. Cynarski, A. Falniowska-Gradowska, Kórnik 1990.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województwa lubelskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. W. Kłaczewski, W. Urban, Kórnik 1991.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województwa podolskiego XV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. K. Przyboś, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. K. Przyboś, PAN, Wrocław 1987.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województwa sandomierskiego XV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, Kórnik 1993.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, oprac. M. Wolski, Kórnik 2007.pl_PL
dc.referencesWaldo B., Urząd starosty sądowego w Małopolsce w XV–XVI wieku, Łódź 1985.pl_PL
dc.referencesWasilewski T., Kmicic Samuel, [w:] PSB, t. XIII, Kraków 1967–1968.pl_PL
dc.referencesWasilewski T., Korsak Jan, [w:] PSB, t. XIV, Kraków 1968–1969.pl_PL
dc.referencesWasilewski T., Oskierka Samuel, [w:] PSB, t. XXIV, Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesWąsicki J., Konfederacja targowicka i ostatni sejm Rzeczypospolitej z 1793 roku, Poznań 1952.pl_PL
dc.referencesZahorski A., Juraha Giedroyć Franciszek Ksawery, [w:] PSB, t. XI, Kraków 1964–1965.pl_PL
dc.referencesZahorski A., Małachowski Jacek, [w:] PSB, t. XIX, Kraków 1974.pl_PL
dc.referencesZakrzewski A. B., Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.). Prawo – Ustrój – Społeczeństwo, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesZielińska Z., Ogińska Helena, [w:] PSB, t. XXIII, Kraków 1978.pl_PL
dc.referencesZielińska Z., Ogiński Andrzej, [w:] PSB, t. XXIII, Kraków 1978.pl_PL
dc.referencesZielińska Z., Ogiński Ignacy, [w:] PSB, t. XXIII, Kraków 1978.pl_PL
dc.referencesZielińska Z., Ożarowski Piotr, [w:] PSB, t. XXIV, Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesZielińska Z., Potocki Antoni Prot, [w:] PSB, t. XXVIII, Kraków 1984–1985.pl_PL
dc.referencesZielińska Z., Sosnowski Józef Sylwester, [w:] PSB, t. XL, Kraków 2000–2001.pl_PL
dc.referencesZienkowska K., Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesZłomska M., Małachowski Piotr, [w:] PSB, t. XIX, Kraków 1974.pl_PL
dc.referencesŻytkowicz L., Pac Józef, [w:] PSB, t. XXIV, Kraków 1979.pl_PL
dc.contributor.authorEmailm.gluszak@hotmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-408-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe