Show simple item record

dc.contributor.authorRychlik, Jerzy
dc.contributor.editorGórecki, Dariusz
dc.date.accessioned2019-04-15T13:30:08Z
dc.date.available2019-04-15T13:30:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationRychlik J., Realizacja praw mniejszości białoruskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Białorusi, [w:] Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie Białorusi Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce, Dariusz Górecki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 113-140, doi: 10.18778/7969-000-8.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-000-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27748
dc.descriptionAuror opisuje sytuację mniejszości białoruskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Białorusi, w zakresie: liczebności i rozmieszczenia, organizacji zrzeszających mniejszości, działalności kulturalnej, występowania w mediach, oświaty, życia politycznego, religijnego, języka i uregulowań prawnych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGórecki D. (red.), Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie Białorusi Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmniejszość białoruska w Polscepl_PL
dc.subjectmniejszość polska na Białorusipl_PL
dc.titleRealizacja praw mniejszości białoruskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Białorusipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number113-140pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-278-1
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (w 1984 r.). Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1993 r. na Wydziale Prawa i Administracji uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Od 1988 r. pracownik naukowy w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 1994 r. po uzyskaniu uprawnień konsularnych rozpoczął pracę w służbie zagranicznej. W latach 1994–1997 był pierwszym polskim konsulem w Brześciu na Białorusi – tworzył tam placówkę konsularną oraz z racji sprawowanej funkcji dość ściśle współpracował z miejscową mniejszością polską. Następnie w okresie od marca 1997 do października 2001 r. był kierownikiem wydziału konsularnego Ambasady RP w Moskwie (tj. w moskiewskim okręgu konsularnym), sprawując równocześnie funkcję konsula RP w Erewaniu (Armenia). Podczas pracy w Moskwie współpracował z mniejszością polską na terenie tamtejszego okręgu konsularnego obejmującego terytorium europejskiej części Rosji, Syberii i Dalekiego Wschodu. Po zakończeniu pracy w Rosji z przerwami do 2005 r. pracował w MSZ jako radca ministra w Departamencie Konsularnym oraz Departamencie Prawno-Traktatowym. Obecnie kontynuuje pracę naukową w Instytucie Nauk Prawnych PAN i wyższych uczelniach – m.in. w Uczelni Heleny Chodkowskiej, gdzie w latach 2010–2013 pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Prawa i Administracji.pl_PL
dc.referencesChmaj M., Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGajdel J., Liczba i rozmieszczenie Polaków na Białorusi radzieckiej w świetle powszechnych spisów ludności w okresie międzywojennym, [w:] E. Skrobecki (red.), Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi, Grodno 2003.pl_PL
dc.referencesGórecki D., Sytuacja ludności polskiej na Litwie i Białorusi, [w:] D. Górecki (red.), Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesKalina J., Białorusini w Polsce w prasie, radio i telewizji (1956–2008), [w:] T. Zaniewska (red.), Białorusini, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKruczkowski T., Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności, Słonim 2003.pl_PL
dc.referencesMironowicz E., Białorusini w wyborach parlamentarnych i samorządowych w Polsce w latach 1989-1994, „Białostockie Zeszyty Historyczne”, t. IV, Białystok 1995.pl_PL
dc.referencesRaport na temat mniejszości narodowych w Polsce, opracowanie MSWiA.pl_PL
dc.referencesRaport MSZ o sytuacji Polonii i Polaków za granicą na Białorusi.pl_PL
dc.referencesRomanowska E., Szkoła białoruska w Polsce od czasów II po III Rzeczpospolitę, [w:] T. Zaniewska (red.), Białorusini, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSozański J., Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim i wspólnotowym, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesTomalska J., Pejzaż wymarzony – twórczość artystów białoruskich w Polsce po II wojnie światowej, [w:] T. Zaniewska (red.), Białorusini, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesTomaszewski J., Z dziejów Polesia, zarys stosunków społeczno-ekonomicznych, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesWypowiedź ambasadora RP zamieszczona na stronie internetowej Ambasady RP w Mińsku, http://minsk.msz.gov.pl/pl/aktualmnosci/ii_ogolnobialoruski_sprawdzian_ z_jezyka_polskiego.pl_PL
dc.referenceshttp://notabene.org.pl/index.php/sytuacja-polaków-na-białorusi.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-000-8.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe