Show simple item record

dc.contributor.authorWnuk-Olenicz, Magdalena
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2019-03-12T08:19:41Z
dc.date.available2019-03-12T08:19:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationWnuk-Olenicz M., Aktywność edukacyjna uczestników UTW jako kompensacja i/lub kontynuacja rozwoju na przykładzie wybranych biografii edukacyjnych, [w:] Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), "Biografia i badanie biografii”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 111-121, doi: 10.18778/7969-353-5.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-353-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27062
dc.description.abstractW artykule autorka przedstawia kompetencyjny model starości jako optymalny dla osób starszych. Stawia pytanie, czy udział w ofercie Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwala na zdobywanie kompetencji, które wymienia literatura gerontologiczna. W dalszej części autorka prezentuje możliwe typy aktywności edukacyjnej charakteryzujące słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z realizowanych badań wynika, że aktywność ta może przybierać formy: kompensacji rozwoju oraz kontynuacji rozwoju. Należy zaznaczyć, że obie funkcje wzajemnie się uzupełniają i nie wykluczają się. Z przeprowadzonych badań wynika, że aktywność edukacyjna w okresie starości pozwala człowiekowi na niezależność, harmonię wewnętrzną, lepszą jakość życia, pozwala żyć twórczo, działać na rzecz otoczenia, służąc mu swoimi kompetencjami i doświadczeniem.pl_PL
dc.description.abstractIn this article the author presents the competence theory, as optimal for the elderly. Asks the question of whether participation in the offer of the University of the Third Age allows for the achievement of competencies, which lists gerontological literature. In the next part the author presents possible types of educational activity characterized by students of the University of the Third Age. From the research shows that this activity may take the form: the development of compensation and continuing development. It should be noted that both functions are complementary and not mutually exclusive. The study shows that educational activity in old age allows people to independence, inner harmony, better quality of life, can live creatively, work for the environment, serving their competence and experience.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, "Biografia i badanie biografii”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesBiografia i badanie biografii;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectstarośćpl_PL
dc.subjectmodel kompetencyjny starościpl_PL
dc.subjectkontynuacja rozwojupl_PL
dc.subjectkompensacja rozwojupl_PL
dc.subjectUniwersytet Trzeciego Wiekupl_PL
dc.subjectaktywność edukacyjnapl_PL
dc.subjectaktywnośćpl_PL
dc.titleAktywność edukacyjna uczestników UTW jako kompensacja i/lub kontynuacja rozwoju na przykładzie wybranych biografii edukacyjnychpl_PL
dc.title.alternativeEducational activity participants UTW as compensation and/or continuation of development, based on selected educational biographypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number111-121pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-691-8
dc.referencesCzerniawska O., 1996, Uczenie się jako styl życia, [w:] M. Dzięgielewska (red.), Przygotowanie do starości, Łódź.pl_PL
dc.referencesHalicki J., 2000, Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno-porównawcze, Białystok.pl_PL
dc.referencesSteuden S., 2011, Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzwarc H., 1988, Uniwersytet Trzeciego Wieku a jakość życia ludzi starszych, Kalendarz Caritas, Warszawa za: S. Steuden, 2011, Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWnuk-Olenicz M., 2010, Spotkania nakarmione historiami życia. Czego nauczyli mnie wrocławscy stulatkowie?, [w:] W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, Wrocław.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-353-5.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe