Show simple item record

dc.contributor.authorŻeromska-Charlińska, Joanna
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2019-03-12T07:46:40Z
dc.date.available2019-03-12T07:46:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationŻeromska-Charlińska J., Potencjalna gotowość do spotkania w kontekście opieki i pomocy chorym w stanie terminalnym, [w:] Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), "Biografia i badanie biografii”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 215-232, doi: 10.18778/7969-353-5.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-353-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27052
dc.description.abstractProblem zaczyna się w momencie, w którym rzeczywistość stawia opór poprzez nieprzewidywalną zmianę sytuacji. Co prawda, zasób wiedzy jest na tyle rozległy, że pozwala na dostosowanie zachowań podmiotu do zmieniającego się kontekstu, jednak w czasie radykalnej, głębokiej zmiany traumy ów zasób wiedzy staje się niewystarczający. Fakt spotkania w czasie i przestrzeni z jednej strony odnosi się do dziejącej się tu i teraz rzeczywistości. Interakcja między podmiotami sprowadza się do ułatwiania zrozumienia innego pozytywnego rozwiązania konfliktu i nierównowagi prowadzącego do nowego spojrzenia na rzeczywistość. Z drugiej zaś oscyluje wokół potencjalności moralności spotkania, które w odczuciu podmiotu jest „inne” niż to, które istnieje w chęciach czy świadomości działającego.pl_PL
dc.description.abstractProblem is starting to appear in the moment, when reality resists through unpredictable changing of situation. It is true, knowledge resources is so extensive, that make possible to adjust of subject’s behaviour to changing context, however during radical, profound changing-trauma, this knowledge resources is becoming insufficient. The fact of meeting in a space and time relates to reality going on here and now from one side. Whereas interaction among subjects relates on facilitating understanding of other, positive conflict solving and imbalance that leads to new perception of reality. Form other side oscillates around potentiality of meeting’s morality which in the opinion of subject is „different” from the one, that exists in willingness and consciousness of acting individual.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, "Biografia i badanie biografii”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesBiografia i badanie biografii;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectstan terminalnypl_PL
dc.subjectspotkaniepl_PL
dc.subjectdoświadczaniepl_PL
dc.subjectopieka medycznapl_PL
dc.subjectseniorpl_PL
dc.titlePotencjalna gotowość do spotkania w kontekście opieki i pomocy chorym w stanie terminalnympl_PL
dc.title.alternativePotential readiness for meeting in the context of care and help served for person in terminal stagepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number215-232pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-691-8
dc.referencesAndrzejewski P., 2010, Etyczne aspekty praw człowieka, [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBukowski J., 1987, Zarys filozofii spotkania, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesDominicé P., 2000, Learning from our lives. Using educational biographies with adults, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesGadacz T., 1999, O twarzy innego, [w:] K. Janowska, P. Mucharski (red.), Rozmowy na koniec wieku, t. 3, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesGadacz T., 2003, O umiejętności życia, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesGoldstein H., 1994, Zaniedbane ogniwo moralne w praktyce pracy socjalnej, [w:] M. Bocheńska-Seweryn, K. Frysztacki, K. Kluzowa (red.), Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesHeszen-Niejodek I., 1992, Lekarz i pacjent. Badania psychologiczne, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesJaworska-Witkowska M., Kwieciński Z., 2011, Nurty pedagogiki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 106–107.pl_PL
dc.referencesJaranowski M., 2006, Kondycja moralności w epoce przyśpieszenia, [w:] K. Kalka, A. Papuziński (red.), Etyka wobec współczesnych dylematów, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesKępiński A., 1998, Poznanie chorego, Wydawnictwo Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKosowicz M., 2010, Psychologiczne aspekty opieki nad umierającymi i ich rodzinami, [w:] M. Górecki (red.), Prawda umierania i tajemnica śmierci, Wydawnictwo Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLevine S., 1996, Kto umiera? Sztuka świadomego życia i świadomego umierania, Wydawnictwo Ewa Korczewska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLupa K., 2003, Utopia 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesMandes S., 2012, Świat przeżywany w socjologii, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaroszyńska-Jeżowska B., 1998, Relacja pacjent–lekarz w okresie „paradygmatycznej niestabilności medycyny”, t. 4, nr 1, s. 21.pl_PL
dc.referencesPrawda M., 1989, Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości. O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze, „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 81–98.pl_PL
dc.referencesPytka L., 1998, O trajektorii cierpienia – kryzys, rozwój, cierpienie, śmierć, [w:] M. Porowski (red.), IPSiR dzisiaj. Księga jubileuszowa, Wydawnictwo UW, IPSiR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRicken F., 2001, Etyka ogólna, Wydawnictwo Antyk, Kęty.pl_PL
dc.referencesRiemann G., Schütze F., 1992, „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 89–109.pl_PL
dc.referencesRogers C., 2002, O stawaniu się sobą. Poglądy terapeuty na psychoterapię, Wydawnictwo Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.pl_PL
dc.referencesRokuszewska-Pawełek A., 1996, Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program socjologii biograficznej Fritza Schützego, „ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody”, nr 1, s. 37–54.pl_PL
dc.referencesSchütz A., 2006, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, „WTS”, t. 2.pl_PL
dc.referencesSłomski W., 2008, Dylematy etyki lekarskiej. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., 1988, Sprawy ludzkie, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚlipko T., 1994, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesUrbaniak-Zając D., 2011, Biograficzna perspektywa badawcza, [w:] E. Dubas, W. Świtalski, Uczenie się z [własnej] biografii, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalden-Gałuszko K., 1992, Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanatologii. Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej, umierania i śmierci, Wydawnictwo UG, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWelland A., 2011, Horyzont-Nawrócenie-Narracja. Tożsamość i obcość w naukowym świecie humanistów, [w:] M. Kafar (red.), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk R., 2009, Levinas. W stronę pedagogiki azylu, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-353-5.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe