Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.contributor.editorGrotowska-Leder, Jolanta
dc.contributor.editorRokicka, Ewa
dc.date.accessioned2019-02-27T09:08:28Z
dc.date.available2019-02-27T09:08:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSzukalski P., Rodzina przyszłości w perspektywie demograficznej, [w:] Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Wielisławie Warzywodzie-Kruszyńskiej z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, Red. Grotowska-Leder J., Rokicka E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 411-427, doi: 10.18778/7525-967-4.24pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-967-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26935
dc.description.abstractContemporary Polish family is changing rapidly and the changes could be observed at many dimensions. One of them is demographic dimension. In the last decades there are more and more multigenerational families and – as a consequence – a process of verticalization of family ties with decrease in number of members of family generations. Family is transformed into multigenerational structure, linking more homogenous – in terms of age – individuals belonging to the same generations. The individuals coexist longer and longer, what affects traditional relations between them. In the same time the family transform into incomplete institution due to increase in frequency of non-traditional family forms – informal unions, same-sex unions, lonely maternity, divorces, remarriages, reconstructed families. The changes could be observed in case an economic dimension of the family – household. The size of the household is decreasing, with more complicated economic relation of its inhabitants The observed changes in demographic characteristics of family life should be treated as a starting point to formulate questions about the future of the family. The paper is focused at answer to the mentioned above question.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGrotowska-Leder J., Rokicka E. (red.), Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectewolucja rodzinypl_PL
dc.subjectdzietnośćpl_PL
dc.titleRodzina przyszłości w perspektywie demograficznejpl_PL
dc.title.alternativeThe family in the future – demographic perspectivepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number411-427pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-608-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor ekonomii, demograf, adiunkt w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN Zajmuje się problematyką gerontologii, relacjami międzypokoleniowymi oraz przemianami rodziny. Doctor of economics, a demographer in the Department of Applied Sociology and Social Work at the Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz. He works in a field of gerontology, intergenerational relations and transformation of family.pl_PL
dc.referencesAndersson G., Noack T. (2010), Legal advances and demographic developments of same-sex unions in Scandinavia, „Stockholm Research Reports in Demography”, no. 2, www.suda.su.se/SRRD/SRRD_2010_2.pdfpl_PL
dc.referencesColeman D. (2006), Immigration and ethnic change in low-fertility countries: A third demographic transition, „Population and Development Review”, vol. 32, no 3.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2006), Nowoczesność i tożsamość. “Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2006), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHarper S. (2004), The challenge for families of demographic ageing, [w:] S. Harper (ed.), Families in ageing societies. A multi-disciplinary approach, Oxford–New York: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesHowse K., Harper S. (2008), Review of longevity trends in the United Kingdom to 2025 and beyond, „Journal of Population Ageing”, vol. 1.pl_PL
dc.referencesHuinink J., Feldhaus M. (2009), Family research from the life course perspective, „International Sociology”, vol. 24, no. 3.pl_PL
dc.referencesKuklo C. (2005), Odmienność rytmów rozwoju? Rodziny europejskie, rodziny polskie na przełomie XVIII i XIX wieku, [w:] D. Kalwa, A. Walaszek, A. Żarnowska (red.), Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, Warszawa: Wydawnictwo DiG, Lutz W., Skirbekk V., Testa M.R. (2006), The low-fertility trap hypothesis: Forces that may lead to further postponement and fewer births in Europe, „Vienna Yearbook of Population Research 2006”.pl_PL
dc.referencesMills M., Blossfeld H.-P. (2013), The second demographic transitions meets globalization: a comprehensive theory to understand changes in family formation in era of rising uncertainty, [w:] A. Evans, J. Baxter (eds.), Negotiating the life course. Stability and change in life pathways, Dordrecht: Springer.pl_PL
dc.referencesMontgomery A. (2008), US Families 2025: In search of future families, „Futures”, vol. 40, http://dx.doi:10.1016/j.futures.2007.08.005pl_PL
dc.referencesOECD, 2012, The future of families to 2030, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264168367-enpl_PL
dc.referencesPennec S. (1996), Le place des familles à quatre generations en France, „Population”, vol. 51, no. 1.pl_PL
dc.referencesRiley M.W., Riley J.W. Jr. (1986), Longevity and social structure: the potential of added years, [w:] A. Pifer, L. Bronte (eds.), Our aging society. Paradox and promise, New York–London: Norton & Co.pl_PL
dc.referencesRoussel L., Festy P. (1979), Recent trends in attitudes and behaviour affecting the family in Council of Europe Member States, Council of Europe, „Population Studies”, no. 4.pl_PL
dc.referencesSlany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Nomos.pl_PL
dc.referencesSzlendak (2010), Socjologia rodziny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2007), Przemiany rodziny – artykuł dyskusyjny, „Polityka Społeczna”, nr 8, http://politykaspoleczna.ipiss.com.pl/ps_pdf_2007/nr_8/07szukalskipiotr.pdfpl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2007a), Długookresowe przemiany umieralności a dostępność krewnych w okresie dzieciństwa i późnej starości, „Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ”, seria A, nr 152.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2009), Przemiany polskiej rodziny – na marginesie badań nad urodzeniami pozamałżeńskimi, „Polityka Społeczna”, nr 8, http://politykaspoleczna.ipiss.com.pl/8_2009.htmlpl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2009a), Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń?, [w:] J.T. Kowaleski, A. Rossa (red.), Przyszłość demograficzna Polski, „Acta Universitatis Lodzensis”, Folia Oeconomica 231.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2011), Polacy 2050. Granice postępu społecznego – perspektywa demografii rodziny, [w:] J. Kleer, A.P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.), Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, t. 1, Społeczeństwo i państwo, Warszawa: Komitet Prognoz PAN.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2012), Rejestrowane związki osób tej samej płci w krajach Europy, „Wiadomości Statystyczne”, 2012, nr 5, http://www.stat.gov.pl/pts/16_PLK_HTML.htmpl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2012), Rejestrowane związki osób tej samej płci w krajach Europy, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5.pl_PL
dc.referencesUhlenberg P. (1996), Mortality decline in the twentieth century and supply of kin over the life course, „The Gerontologist”, vol. 36, no. 5.pl_PL
dc.referencesVignon J., 2005, Responses to the new demographics: present and future strategies for the European Union, [w:] M. Macura, A.L. MacDonald, W. Haug (eds.), The New Demographic Regime. Population Change and Policy, New York–Geneva: UN.pl_PL
dc.referencesWhite K.M. (2000), Longevity advances in high-income countries, 1955–1996, „Population and Development Review”, vol. 28, no. 1.pl_PL
dc.referencesŻarnowski J. (2005), Rodzina w czasach cywilizacyjnego przyspieszenia: Europa i Polska 1918-1989, [w:] D. Kalwa, A. Walaszek, A. Żarnowska (red.), Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, Warszawa: Wydawnictwo DiG.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-967-4.24


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe