Show simple item record

dc.contributor.authorGaździcki, Jerzy
dc.contributor.authorGotlib, Dariusz
dc.contributor.authorJażdżewska, Iwona
dc.contributor.authorZwoliński, Zbigniew
dc.date.accessioned2019-01-15T11:27:49Z
dc.date.available2019-01-15T11:27:49Z
dc.date.issued2018-08-16
dc.identifier.issn1731-5522
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26474
dc.description.abstractThis paper presents the common presentation of the authors opening the 2nd Polish Conference “GIS in Education” held in Łódź, on 14-15 June, 2018. In the introduction the authors referred to more than 50 years of GIS history, paying attention to its beginnings in Poland and focusing on terminological changes that mainly resulted from rapid technological development. Pro-development factors of geospatial education were successively discussed, directions of development and the role of scientists and educators were identified. In conclusions it was stated that geospatial education is essential for comprehensive civilisation progress of Poland and satisfying the needs of citizens. Therefore, it was considered, in particular, that different forms of cooperation in geospatial education, including multilateral and bilateral cooperation at the national and international level should be supported by organisation of common events, exchange of experiences and personnel and sharing educational resourcespl_PL
dc.description.abstractNiniejszy artykuł zawiera treść wspólnego wystąpienia autorów otwierającego II Ogólnopolską Konferencję „GIS w edukacji”, Łódź, 14-15 czerwca, 2018. We wstępie nawiązuje się do ponad półwiecznej historii GIS, zwracając uwagę na jej początki w Polsce i koncentrując się na zmianach terminologicznych wywołanych głównie przez dynamiczny rozwój technologiczny. Przedstawiono kolejno czynniki prorozwojowe edukacji geoprzestrzennej, zidentyfikowane kierunki rozwoju oraz rolę środowiska naukowego i dydaktycznego. We wnioskach stwierdzono, że edukacja geoprzestrzenna jest niezbędna dla wszechstronnego postępu cywilizacyjnego Polski oraz zaspokajania potrzeb jej obywateli. W związku z tym uznano w szczególności, że należy popierać różne formy współpracy w dziedzinie edukacji geoprzestrzennej, w tym współpracę multilateralną i bilateralną, w skali krajowej i międzynarodowej, przez wspólne przedsięwzięcia, wymianę doświadczeń i kadr oraz udostępnianie środków kształcenia.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP)pl_PL
dc.relation.ispartofseriesRoczniki Geomatyki;16
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectgeospatial educationpl_PL
dc.subjectgeographic information systems (GIS)pl_PL
dc.subjectgeomaticspl_PL
dc.subjectgeoinformaticspl_PL
dc.subjectedukacja geoprzestrzennapl_PL
dc.subjectsystemy informacji geoprzestrzennej (GIS)pl_PL
dc.subjectgeomatykapl_PL
dc.subjectgeoinformatykapl_PL
dc.titleCurrent aspects of geospatial education in Polandpl_PL
dc.title.alternativeAktualne aspekty edukacji geoprzestrzennej w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderauthorspl_PL
dc.page.number241–246pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolish Association for Spatial Informationpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWarsaw University of Technologypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAdam Mickiewicz University in Poznańpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationiwona.jazdzewska@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.referencesChen Che-Ming, Wang Yao-Hui, 2015: Geospatial Education in High Schools: Curriculums, Methodologies, and Practices (Edukacja geoprzestrzenna w szkolnictwie wy¿szym. Programy, metodologie i praktyki). [In:] Muñiz Solari O., Demirci A., Schee J. (eds), Geospatial Technologies and Geography Education in a Changing World. Advances in Geographical and Environmental Sciences. Tokyo, Springer: 66-76.pl_PL
dc.referencesGaździcki Jerzy 1975: Informatyka w geodezji i kartografii (Information technology in geodesy and cartography). Warszawa, PPWK: 300 spl_PL
dc.referencesGaździcki Jerzy, 2006: Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii (Themes of GI science and technology). Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 4 ( 2): 15-27, Warszawa, PTIP.pl_PL
dc.referencesGaździcki Jerzy, 2009: Studia wyższe w dziedzinie geoinformacji: aspekty modernizacji w Polsce (Tertiary studies in geoinformation: aspects of modernization in Poland). Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 7 (3): 7-18, Warszawa, PTIPpl_PL
dc.referencesGoodchild Michael F., 1992: Geographical information science (Nauka geoinformacyjna). International Journal of Geographical Information Systems 6 (1): 31-45pl_PL
dc.referencesGotlib Dariusz, 2016: Geoinformatyka – istotny filar rozwoju dyscypliny geodezja i kartografia (Geoinformatics – an important pillar of geodesy and cartography development). Prezentacja. http://www.gugik.gov.pl/urzad/konferencje,-spotkania/v-forumpl_PL
dc.referencesJażdźewska Iwona (red.), 2015: GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion (GIS w szkolnictwie wy¿szym w Polsce. Programy, problemy, dyskusja).Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesJażdżewska Iwona, 2016: Oferta edukacyjna geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 2015/2016. (Educational offer of geoinformation at the Faculty of Geographical Sciences, University of £ódŸ 2015/2016). Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 14 (3): 351-362, Warszawa, PTIP.pl_PL
dc.referencesJaźdźewska Iwona, Werner Piotr, Zwoliñski Zbigniew, 2015: Current state and future perspectives of university education of GIS and geoinformation in Poland (Stan i perspektywy kszta³cenia w zakresie GIS i geoinformacji w Polsce na uniwersyteckich kierunkach geograficznych) [In:] Ja¿d¿ewska Iwona (ed.), GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, £ódŸ, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego: 5-23. https://www.researchgate.net/publication/303913389_Current_state_and_future_per spectives_of_university_education_of_GIS_and_geoinformation_in_Polandpl_PL
dc.referencesPTIP [Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej), 2018: Internetowy leksykon geomatyczny (Online geomatics lexicon). https://www.ptip.info/leksykonpl_PL
dc.referencesRickles Patric, 2017: The future of geospatial education (Przysz³oœæ edukacji geoprzestrzennej). GIS Professional Magazine 75: 21-22. https://www.gis-professional.com/content/article/the-future-of-geospatial-educationpl_PL
dc.referencesStateczny Andrzej, 2009: Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji (Concept of study programmes in geoinformation). Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 7 (3): 125-134, Warszawa, PTIPpl_PL
dc.referencesSzkur³at El¿bieta, Piotrowska Iwona, Wieczorek Teresa, Hibszer Adam, Rachwa³ Tomasz, 2017: Nowa podstawa programowa z geografii dla liceum ogólnokszta³c¹cego oraz technikum (Core curriculum of geography for secondary and vocational schools). Geografia w Szkole 3/2017: 26-31pl_PL
dc.referencesTomlinson Roger F., 2008: Rozwa¿ania o GIS: planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla mened¿erów (Thinking about GIS: Geographic Information System planning for managers). Warszawa, Esri Polska.pl_PL
dc.referencesZwoliński Zbigniew (red.), 2009: GIS – platforma integracyjna geografii (GIS – geography integration platform). Poznañ, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 207 s.pl_PL
dc.referencesZwoliński Zbigniew, 2003: Geoinformacja – studia uniwersyteckie (Geoinformation – university studies). [W:] Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzêdziem badañ przestrzennych”. Wrocław-Polanica Zdrój, 15-17 wrzeœnia 2003, CD-ROM: GI-ZZ-Polanica.pps – 5,1 MBpl_PL
dc.referencesZwoliński Zbigniew, 2010: O homologiczności polskiej terminologii geoinformacyjnej (On homology of the Polish geoinformation terminology). [W:] Zwoliñski Zbigniew (red.), GIS – woda w środowisku. Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 21-30pl_PL
dc.referencesZwoliński Zbigniew, 2012: Geoinformacja (Geoinformation). [W:] Praca zbiorowa, Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu – tom I Historia. Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.pl_PL
dc.contributor.authorEmailgazdzicki@post.plpl_PL
dc.contributor.authorEmaildariusz.gotlib@pw.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailzbzw@amu.edu.plpl_PL
dc.relation.volume3 (82)pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska