Show simple item record

dc.contributor.authorВальчак, Мачей
dc.date.accessioned2018-10-30T14:33:11Z
dc.date.available2018-10-30T14:33:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1731-8025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26125
dc.description.abstractThe paper presents the analysis of the selected Russian and Polish lexems containing the Greek root morphems био-/bio-, мега-/mega- and the prefix morphem гипер-/hiper- from the point of view of their stylistic and frequency properties in the Russian and Polish parts of speech. The material was drawn mainly from the National Corpus of the Polish Language (Narodowy Korpus Języka Polskiego) and the National Corpus of the Russian Language (Национальный корпус русского языка). This material and the data from the foreign words dictionaries as well as from the explanatory dictionaries were searched with the regard to all functional styles except the scientific one due to its specificity which allows no stylistic and semantic variantivity. The high frequency of the Russian and Polish lexems containing the above morphems in the colloquial and columnist style makes it possible to assume that the feature texts as well as promotional ones are widely available for the vast groups of audience. Thus feature and and columnist texts are the main channel of those lexems’ linguistic distribution.en_GB
dc.description.abstractW niniejszym artykule omówiono wybrane rosyjskie i polskie leksemy zawierające morfemy greckiego pochodzenia био-/bio-, мега-/mega- oraz гипер-/hiper- z punktu widzenia ich właściwości stylistycznych i frekwencyjnych. Materiał badawczy został zaczerpnięty głównie z narodowych korpusów językowych oraz słowników wyrazów obcych i objaśniających. Pod uwagę wzięto wszystkie style funkcjonalne języka rosyjskiego i polskiego z wyjątkiem naukowego, który ze względu na swoją specyfikę i precyzję semantyczną należących doń terminów nie pozwala na jakąkolwiek znaczeniową wariantywność badanych leksemów.pl_PL
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoru_RU
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica;15
dc.subjectmorphemes био-/bio-en_GB
dc.subjectмега-/mega-en_GB
dc.subjectгипер-/hiperen_GB
dc.subjectfunctional stylesen_GB
dc.subjectfrequencyen_GB
dc.subjectsemanticsen_GB
dc.subjectmorfemy био-/bio-pl_PL
dc.subjectмега-/mega-pl_PL
dc.subjectгипер-/hiperpl_PL
dc.subjectstyle funkcjonalnepl_PL
dc.subjectfrekwencjapl_PL
dc.subjectsemantykapl_PL
dc.titleСтилистическая и частотная специфика русских и польских лексем с морфемами био-/bio-, гипер-/hiper-, мега-/mega-ru_RU
dc.title.alternativeThe stylistic and frequency specificity of the Polish and Russian lexems with the био-/bio-, гипер-/hiper-, мега-/mega- morphemsen_GB
dc.title.alternativeStylistyczna i frekwencyjna specyfika rosyjskich i polskich leksemów z morfemami био-/bio-, гипер-/hiper-, мега-/mega-pl_PL
dc.typeArticleru_RU
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018
dc.page.number[145]-155
dc.contributor.authorAffiliationСилезский университет (Сосновец, Польша)
dc.identifier.eissn2353-9623
dc.referencesАдамчик В. В. (2005) (ред.), Новейший словарь иностранных слов и выражений, Минск.ru_RU
dc.referencesВальчак М. (2016), Греческие корни в лексическом составе русского и польского языков (семантический, словообразовательно-морфологический и стилистический аспекты), Кatowice.ru_RU
dc.referencesЕфремова Т. Ф. (2005), Современный толковый словарь русского языка, том II, Москва.ru_RU
dc.referencesКалишан Е. (1976), Препозитивные блоки греко-латинского происхождения как словообразовательные элементы в русском и польском языках, „Studia Rossica Posnaniensia” nr 8, c.153–160.ru_RU
dc.referencesКалишан Е. (1980), Интернациональные препозитивные морфемы греко-латинского происхождения в современном русском и польском словообразовании, Poznań.ru_RU
dc.referencesНКРЯ: Национальный корпус русского языка, http://www.ruscorpora.ru/.ru_RU
dc.referencesОкунцова Е. А. (2009) (сост.), Новейший словарь иностранных слов, Москва.ru_RU
dc.referencesСФиЮТ: Словарь финансовых и юридических терминов, https://www.consultant.ru/law/ref/ ju_dict/ru_RU
dc.referencesСЭВ: Свободная энциклопедия Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Биотуалет.ru_RU
dc.referencesBańko M. (2008) (red.), Wielki słownik wyrazów obcych, Warszawa.ru_RU
dc.referencesBańko M. (2017) (red.nauk.), Inny słownik języka polskiego PWN, tom 1, Warszawa.ru_RU
dc.referencesDrabik L.  (2011) (oprac.), Słownik wyrazów obcych. Z przykładami i poradami, Warszawa.ru_RU
dc.referencesKopaliński W. (1994), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Z almanachem, Warszawa.ru_RU
dc.referencesKopertowska D. (2001), Struktura współczesnych chrematonimów na tle dawnego nazewnictwa tego zakresu, [w:] red. Ł. M. Szewczyk, M. Czachorowska, Język polski w rozwoju, Bydgoszcz, s. 11‒33.ru_RU
dc.referencesNKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://nkjp.pl/.ru_RU
dc.referencesPacuła J. (2011), Leksykalne wykładniki aprobaty we współczesnej polszczyźnie potocznej. Źródła – ewolucja – prognozy, „Kwartalnik Językoznawczy” nr 2 (6), s. 32–49, http://www.kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2011_2_6/Pacula.pdfru_RU
dc.contributor.authorEmailmaciek.walcz@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1731-8025.15.15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record