Show simple item record

dc.contributor.authorBarełkowski, Robert
dc.contributor.authorWojtyra, Bartosz
dc.date.accessioned2018-10-18T09:58:42Z
dc.date.available2018-10-18T09:58:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26004
dc.description.abstractIn the first part of the paper, the authors diagnose problems of spatial planning process in Poland being the result of the implementation of effective law. They identify how practice affected by this law generates land use conditions in the rural space. Common situation is that there is apparent lack of integration of planning and strategic documents affecting spatial policies within one territorial unit (commune) and their execution. This deficiency along with inefficient regulations are exploited and in conjunction with other phenomena like increased and uncontrolled development pressure (e.g. by property owners), particularization of prioritization in issuing administrative decisions related to land use, predatory economy of agricultural land, produce unsatisfactory qualities of the built environment. Also, social participation in spatial planning system is often limited and doesn’t meet specific objectives. In the second part, the authors use case studies in order to propose the method applied, as a part of research and related experiment, to the planning process. This study is immersed in particular, practical experience. The method encompasses: scenario-based approach (as part of the P.R.S. method), monitoring and evaluation of spatial policy in communes, introduction of multi-criteria analyses. These mechanisms allow for allowing to identify and understand the conditions and background of activities for spatial policy and aim to improve planning documents. In the summary, the authors construct a list of recommendations regarding programming of rural development planning. They emphasize the need for a stronger integration of spatial regulation on different levels of management of planning process. They postulate to amplify the integration of planning documents even if it means some degree of reorientation of initially stipulated hierarchy. One of key issues is the introduction of constant and continuous monitoring of spatial policy, preceding decision-making. The solution could be seen as a multi-criteria assessment of spatial conditions and directions, development studies should be based on. Public participation is depicted also as integrated and permeate community share in decision-making focused on clearly defined objectives, countering the conflicts arising from particularism of inhabitants. Authors attempt to define their interpretation of holistic approach to planning studies and documents using broad perspective, with recognition of necessity to acknowledge the uniqueness of every area or site, resulting in respecting different characteristics by relevant establishing of different planning objectives.en_GB
dc.description.abstractW pierwszej części artykułu autorzy diagnozują problemy procesu planowania przestrzennego w Polsce wynikające z obowiązującego systemu prawnego oraz identyfikują ich efekty w przestrzeni wiejskiej. W drugiej części skupiają się na prezentacji trzech wątków badawczych, stanowiących propozycję aplikacyjnych metod wdrażanych eksperymentalnie do procesu planistycznego, bazując na doświadczeniach praktycznych. W podsumowaniu konstruują listę rekomendacji dotyczących programowania sanacji zagospodarowania obszarów wiejskich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;32
dc.subjectspatial planningen_GB
dc.subjectrural areasen_GB
dc.subjectstrategic investment resourcesen_GB
dc.subjectFAST methoden_GB
dc.subjectplanowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.subjectstrategiczne rezerwy inwestycyjnepl_PL
dc.subjectmetoda FASTpl_PL
dc.titleProgramowanie sanacji przestrzeni wiejskiej. Autorskie mechanizmy planistyczne na rzecz zrównoważonego kształtowania obszarów wiejskichpl_PL
dc.title.alternativeProgramming of rural space sanation. Author planning mechanisms for sustainable shaping of rural areasen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[31]-49
dc.contributor.authorAffiliationZakład Projektowania Zintegrowanego, Katedra Projektowania Architektonicznego, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
dc.contributor.authorAffiliationZakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), 2005, Korupcja w Polsce – próba analizy zjawiska, Raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarełkowski R., 2005, Web-based social participation in the process of town planning, [w:] Duarte J.P., Ducla-Soares G., Zita Sampaio A. (red.), Digital Design: The Questfor New Paradigms, Technical University of Lisbon, Lisbon: 557–564.pl_PL
dc.referencesBarełkowski R., 2008, Web-based support for social participation and education in planning procedures, [w:] Muylle M. (red.), Architecture in „Computro”, University College of Antwerpen, College of Design Sciences, The Higher Institute of Architectural Sciences, Antwerp: 823–828.pl_PL
dc.referencesBarełkowski R., 2009, Prawo – czynnik instrumentalizacji przestrzeni, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Międzyuczelniana: „Krajobrazy Europy. Gospodarka planowa czy generowanie chaosu?”, Panel 1, „Krajobraz jako celowy czy ‚uboczny produkt’ działalności architekta i planisty”: III konferencja z cyklu „Oblicza równowagi”, Politechnika Wrocławska, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBarełkowski R., 2012, The Edge of the [dis]Order, [w:] Pacetti M., Passerini G., Brebbia C.A., Latini G. (red.), The Sustainable City VII. Urban Regeneration and Sustainability, „WIT Transactions on Ecology and the Environment”, 155, Wessex Institute of Technology, WIT Press, Southampton Boston: 759–770.pl_PL
dc.referencesBarełkowski R., 2014, Strategies for identity of sustainable suburbs, [w:] Marchettini N., Brebbia C.A., Pulselli R., Bastianoni S. (red.), The Sustainable City IX. Urban Regeneration and Sustainability, „WIT Transactions on Ecology and the Environment”, 191, Wessex Institute of Technology, WIT Press, Southampton Boston: 667–679.pl_PL
dc.referencesBarełkowski R., 2015, FAST Matrix – depicting the time-related aspect of urban development, [w:] Brebbia C.A., Flores-Escobar W.F. (red.), The Sustainable City X. Urban Regeneration and Sustainability, „WIT Transactions on Ecology and the Environment”, 194, Wessex Institute of Technology, WIT Press, Southampton Boston: 3–10.pl_PL
dc.referencesBarełkowski R., Barełkowska K., 2003, Struktura metody planowania przestrzennego P.R.S. – podstawy teoretyczne, [w:] Barełkowski R. (red.), Przestrzeń architektury a przestrzeń kulturowa, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań: 7–22.pl_PL
dc.referencesBarełkowski R., Barełkowska K., Chlasta L., Wardęski Ł., 2013, Plany ochronne – narzędzie zachowania walorów krajobrazowych, [w:] Barełkowski R. (red.), Harmonizowanie przestrzeni. Perspektywy, studia, interwencje, Wydawnictwo Exemplum, Poznań: 137–147.pl_PL
dc.referencesBarełkowski R., Wardęski Ł., Wojtyra B., 2016a, Metodologiczne i praktyczne aspekty oceny aktualności studium i planów miejscowych na rzecz kreacji polityki przestrzennej = Methodological and Practical Aspects of the Assessment of Validity of Development Study for Creation of Spatial Policy, „Przestrzeń i Forma”, 28, Szczecin: 143–164.pl_PL
dc.referencesBarełkowski R., Barełkowska K., Chlasta L., Janusz J., Wardęski Ł., 2016b, Czasoprzestrzeń miasta. FAST: rozpoznanie i planowanie dla zrównoważonego rozwoju, „Przestrzeń i Forma”, 25, Szczecin: 151–186.pl_PL
dc.referencesBorkowski Z.H., 2011, Metoda badania marginalności obszarów wiejskich, „Barometr Regionalny”, 3 (25): 7–12.pl_PL
dc.referencesBrzeziński C., 2013, Wybrane problemy planowania przestrzennego w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 289: 105–114.pl_PL
dc.referencesCzarnik Z., 2010, Istota i zakres władztwa planistycznego gminy, „Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka”, 3 (20): 5–30.pl_PL
dc.referencesGórecki J., 2015, Wybrane problemy rozwoju i transformacji rolnictwa, „Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, 15 (XXX), 1/2015: 33–38.pl_PL
dc.referencesHajduk S., Baran A., 2013, Planowanie przestrzenne gmin a proces inwestycyjny – zagadnienia problematyczne, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2/62: 117–129.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Nielicki A., Zachariasz I., 2007, Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawego, Raport Sprawne Państwo, Program Ernst Young, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKolipiński B., 2014, Planowanie przestrzenne w Polsce w minionym 25-leciu, „Mazowsze. Studia Regionalne”, 15: 109–118.pl_PL
dc.referencesKowalik T., 2000, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzysy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalik T., 2001, Społeczne aspekty transformacji a rola państwa, „Gospodarka Narodowa”, 9: 28–47.pl_PL
dc.referencesKowalik T., 2007, Polska transformacja a nurty liberalne, „Ekonomista”, 6: 781–797.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIiB), 2016, Problemy w dziedzinie planowania przestrzennego, Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 11 maja 2016 roku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNajwyższa Izba Kontroli (NIK), 2011, Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNajwyższa Izba Kontroli (NIK), 2016, Informacja o wynikach kontroli. System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym, Departament Infrastruktury, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRaport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, 2013, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa. Schoemaker P.J.H., 1995, Scenario planning: a tool for strategic thinking, „Sloan Management Review”, 36 (2), Massachussetts Institute of Technology, Cambridge, Mass: 25–40.pl_PL
dc.referencesSzwajdler W. (red.), 2013, Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, LEX Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojtyra B., 2017, Zasoby lokalne w planowaniu przestrzennym centrum wsi – studium przypadku Rokietnicy, „Studia Obszarów Wiejskich”, 45: 125–140.pl_PL
dc.referencesWoźniak M., 2015, Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, „Białostockie Studia Prawnicze”, 18: 167–182.pl_PL
dc.referencesZagóra-Jonszta U., 2017, Polscy ekonomiści o przebiegu i skutkach transformacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 316: 208–219.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2017, poz. 1073, z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2017, poz. 1023, z późn. zm.).pl_PL
dc.contributor.authorEmailrobert@armageddon.com.pl
dc.contributor.authorEmailbwojtyra@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.32.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record