Show simple item record

dc.contributor.authorStaszewska, Sylwia
dc.date.accessioned2018-10-18T09:58:41Z
dc.date.available2018-10-18T09:58:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26003
dc.description.abstractRarely do the ladscape changes stem from the needs, demands or preferences of the local communities. The conceptions of area spacious development are performer by the specialists who, of course, consult the effects of their work with inhabitants, but still ideas are not creative expressions of the direct users in a partictular area.but of the designers. In this work the author would like to present the innovative way of the designing process leading to the innovative changes in the countryside landscape. This aim is executed gradually. First, the notion of innovativess has been explained (in order to subsume the case study in its meaning). Then challenges and problems of rural areas development being the need of innovative changes have been indicated. Next, the initiating factors and the factors qualifying innovative transformations of the countryside landscapehave been indicated because they should be perceived as the base of transformation, and finally, in order to show the effects of innovative transformations of the countryside landscape being the result of facilitating workshops conducted in 2017 in the chosen villages of Krobia borough (Greater Poland Voivodeship), i.e. Pudliszki and Domachowo.en_GB
dc.description.abstractBardzo rzadko zmiany krajobrazu wynikają z potrzeb, wymagań czy preferencji społeczności lokalnych. Często koncepcje zagospodarowania przestrzennego terenu wykonywane są przez specjalistów, którzy oczywiście konsultują efekty swojej pracy z mieszkańcami, ale nadal pomysły są twórczym wyrazem projektantów, a nie bezpośrednich użytkowników danej przestrzeni. W niniejszej pracy autorka pragnie ukazać innowacyjny sposób procesu projektowego prowadzący do nowatorskich zmian w krajobrazie wiejskim. Cel ten jest realizowany etapowo. Najpierw wyjaśniono pojęcie innowacyjności (by w jego rozumieniu ująć studium przypadku), a następnie wskazano wyzwania i problemy rozwoju obszarów wiejskich, które są potrzebą innowacyjnych zmian. Następnie wskazano na czynniki inicjujące i warunkujące innowacyjne przeobrażenia krajobrazu wsi, gdyż w nich należy upatrywać podstaw odmiany, by w końcu ukazać efekty innowacyjnych przeobrażeń krajobrazu wsi, będące skutkiem warsztatów facylitacyjnych przeprowadzonych w 2017 roku w wybranych dwóch wsiach gminy Krobia (województwo wielkopolskie), tj. Pudliszki i Domachowo.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;32
dc.subjectcountryside transformation factorsen_GB
dc.subjecteffects of countryside landscape changesen_GB
dc.subjectinnovative designingen_GB
dc.subjectczynniki przeobrażeń wsipl_PL
dc.subjectefekty zmian krajobrazu wsipl_PL
dc.subjectinnowacyjne projektowaniepl_PL
dc.titleInnowacyjne przeobrażenia krajobrazu wsi – czynniki i efektypl_PL
dc.title.alternativeInnovative countryside landscape transformations – factors and effectsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[5]-29
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBajerowski T., 2003, Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesBielski I., 2000, Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesChmielewski T.J., 2001, Systemy planowania przestrzennego harmonizującego przyrodę i gospodarkę, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, t. 1: 1–294, t. 2: 1–143.pl_PL
dc.referencesChmielewski T.J., 2009, Przyszłość systemu ekologicznego Polski, „Problemy Ekorozwoju”, 4 (2): 73–82.pl_PL
dc.referencesChodyński A., 2013, Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje – aspekty strategiczne, www.sbc.org.pl/Content/19373/chodynski.pdf (dostęp: 15.03.2013).pl_PL
dc.referencesCrow M., Bozeman B., 1998, Strategic Public Management, [w:] Bryson J.M., Einsweile R.C. (red.), Strategic Planning Threats and Opportunities for Planners, American Planning Association, Chicago.pl_PL
dc.referencesCzapiewska G., 2014, Współczesne wyzwania i zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich Pomorza, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 38 (2).pl_PL
dc.referencesFagiewicz K., 2010, Zasoby wodne aglomeracji poznańskiej i problematyka ich ochrony, [w:] Mizgajski A. (red.), Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 2, Centrum Badań Metropolitalnych, UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 59–79.pl_PL
dc.referencesFalkowski J., 2014, Wielofunkcyjność i próba wyróżnienia funkcjonalno-gospodarczych typów krajobrazu wiejskiego Polski, „Studia Obszarów Wiejskich”, 35, PTG, IGiPZPAN, Warszawa: 9–28.pl_PL
dc.referencesFalkowski J., 2015, Geografia wsi – próba ujęcia systemowego, „Studia Obszarów Wiejskich”, 37, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa: 91–114.pl_PL
dc.referencesGłówka G., 2010, Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW”, 80, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W., 1998, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJezierska-Thöle A., Biczkowski M. (red.), 2014, Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, t. 2: Wielofunkcyjność obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesKalinowska A., 1993, Ekologia – wybór przyszłości, Editions Spotkania, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnieć W., 2010, Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków–Toruń.pl_PL
dc.referencesKopańska A., Witkowski K., 2003, Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLechio J., Kulczyk S., Malinowska E., Szumacher I., 2008, Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 20, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeńkowa A., 1978, Zarys historii ochrony przyrody, [w:] Mihajłow W., Zabierowski K. (red.), Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 137–186.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2006, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie, Biblioteka Narodowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁuszczek M., Ptasińska U. (red.), Jak tworzyć miejsce? Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Fundacja Partnerstw dla Środowiska, Kraków.pl_PL
dc.referencesMeadows D.H., Meadows D.L., Randers J., 1992, Beyond the Limits. Global Colaps or a Sustainable Future, Earthscan Publications Limited, International Institute for Environment and Development, World Wilde Fund of Nature, London.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., 2011, Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesOssowicz T., Zipser T. (red.), 2006, Urbanistyka w działaniu: teoria i praktyka, Urbanista, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawłowska K., 2010, Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, Fundacja Partnerstw dla Środowiska, Kraków.pl_PL
dc.referencesRydz E., Rudnicki R. (red.), 2009, Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, „Studia Obszarów Wiejskich”, 17, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRylke J., 1978, Stosunek człowieka do krajobrazu w różnych okresach ludzkiej aktywności, „Aura”, 12: 7–8.pl_PL
dc.referencesSkalski J.A., 2007, Analiza percepcyjna krajobrazu jako działalność twórcza inicjująca proces projektowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStaszewska S., 2013, Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesSzafer W., 1965, Zarys historii ochrony przyrody w Polsce, [w:] Szafer W. (red.), Ochrona przyrody i jej zasobów, „Problemy i Metody”, 1, Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 53–123.pl_PL
dc.referencesWolski P., Piwowarski M., 1998, Naturalizm funkcjonalny w sztuce kształtowania ogrodów i krajobrazu, [w:] Wolski P. (red.), Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 37–46.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2013, Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWyszkowska Z., 2012, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 3 (25): 299–307.pl_PL
dc.referencesZajda K., 2015, Wieś jako terytorium innowacyjne, „Wieś i Rolnictwo”, 3 (168): 7–19.pl_PL
dc.referencesZipser T., 2006, Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej, [w:] Kudłacz T. (red.), Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej, „Biuletyn KPZK PAN”, 224: 8–15.pl_PL
dc.referencesZrobek J., 2014, Innowacyjne aspekty rozwoju obszarów wiejskich, „Handel Wewnętrzny”, 5 (352): 333–345.pl_PL
dc.referencesZuziak Z., 2008, O tożsamości urbanistyki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesŻarska B., 2006, Modele ekologiczno-przestrzenne i zasady kształtowania krajobrazu gmin wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻukrowska K., 2000, Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski, [w:] Bossak J., Bieńkowski W. (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U., 1990, poz. 594).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2003, nr 80, poz. 717, z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U., 2017, poz. 562, z późn. zm.).pl_PL
dc.contributor.authorEmailsylwia.staszewska@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.32.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record