Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Mechanizm genotoksycznego działania i wybrane efekty epigenetyczne glifosatu, jego preparatu herbicydowego – Roundup 360 PLUS oraz metabolitu – kwasu aminometylofosfonowego w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej człowieka

This email address is used for sending the document.