Show simple item record

dc.contributor.authorFerenc, Tomasz
dc.date.accessioned2018-10-11T16:44:53Z
dc.date.available2018-10-11T16:44:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationFerenc T., Artysta jako Obcy, WUŁ, Łódź 2012, doi: 10.18778/7525-686-4.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-686-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25957
dc.description.abstractTrudno jest myśleć o historii Polski bez uwzględnienia procesów emigracyjnych. Wychodźstwo stanowi jedną z symptomatycznych cech dziejów naszego kraju. Polska migracja w swojej masowości jest zjawiskiem dostrzegalnym w skali globalnej. „W ruchach migracyjnych szczególnie zaznacza się obecność Polaków. Plasują się oni na czwartym miejscu po Chińczykach, Niemcach i Włochach pod względem wielkości jako społeczność narodowościowa zamieszkująca poza granicami kraju. Szacuje się, że na świecie zamieszkuje ok. 25 mln ludzi mających polski rodowód” [Chodubski 2003: 55]. Losy poszczególnych emigrantów, doświadczenia grup i całych pokoleniowych formacji tworzą skomplikowaną mozaikę, na której ujawnia się ogromna różnorodność wzorów. Dlaczego właśnie Polacy tak często i licznie opuszczają swoją ojczyznę? Powody tych wyjazdów są bardzo różne, choć, co należy podkreślić, dominują zazwyczaj czynniki ekonomiczne. Ucieczka od ubóstwa, poszukiwanie lepszych warunków do życia, a wcześniej także represje polityczne stanowiły główne powody skłaniające kolejne pokolenia Polaków do emigracji. Często przyczyny te wzajemnie się wzmacniały. Obok nich wskazać można szereg innych motywacji i okoliczności sprzyjających podjęciu takiej decyzji. Przymusowy wyjazd z kraju, ucieczka lub deportacja z jednej strony, ale i wyjazdy dobrowolne z drugiej, stały się także udziałem ogromnej grupy polskich twórców. Skala tego zjawiska zasadniczo wpłynęła na kształt polskiej kultury. Dla wielu pokoleń twórców było to jedno z kluczowych biograficznych doświadczeń, istotne nie tylko dla wyjeżdżających, ale także dla ich rodzin i bliskich. Nie dziwi więc, że znaczna część najwybitniejszych polskich dzieł sztuki powstała poza granicami naszego kraju. Biorąc pod uwagę współczesną historię Polski, należy podkreślić znaczącą skalę emigracji artystycznej. Polscy twórcy emigranci reprezentowali i nadal reprezentują wszystkie dziedziny sztuki, i w każdej z nich znajdziemy wybitne nazwiska. Grono współczesnych pisarzy i poetów emigracyjnych liczy kilkaset osób. Wśród nich bez wątpienia należy wskazać Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaskę, Jerzego Kosińskiego, Henryka Grynberga. Są i tacy, którzy do pozostania za granicami zostali zmuszeni z powodu sytuacji politycznej panującej w kraju, na przykład: Aleksander Wat, Sławomir Mrożek, Janusz Głowacki, którego stan wojenny zastał w Londynie. Są także emigranci czasowi, którzy po II wojnie światowej wrócili do kraju: Julian Tuwim, Antoni Słonimski, oraz tacy, którzy zdecydowali się nie wracać pomimo końca wojny lub opuścili kraj zaraz po wojnie, na przykład: Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Gustaw Herling-Grudziński, Marian Pankowski. Pod koniec lat 70. na wyjazd zdecydowali się: Włodzimierz Odojewski, Rafał Wojaczek, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak. Emigrację końca lat 90. reprezentuje między innymi Manuela Gretkowska, która ma za sobą dwa, rozdzielone reemigracją, okresy życia za granicą, pierwszy we Francji, drugi w Szwecji. Obok pisarzy polska emigracja artystyczna posiada liczną reprezentację w sztukach plastycznych oraz filmowych. W tych ostatnich największą sławą cieszy się Roman Polański, ale ważną postacią jest także Jerzy Skolimowski czy tworzący przez długie lata we Francji Andrzej Żuławski. Nie można zapomnieć także o twórcy filmowej adaptacji Krzyżaków Aleksandrze Fordzie, który w roku 1968 stał się ofiarą antysemickich czystek. Laureatem filmowego Oskara jest inny wybitny artysta emigrant Zbigniew Rybczyński. W świecie filmu od dłuższego czasu wielkim respektem cieszą się polscy operatorzy filmowi tworzący za granicą, tacy jak Janusz Kamiński czy Sławomir Idziak. Z kolei najbardziej znanym polskim malarzem, żyjącym poza krajem, jest bez wątpienia Roman Opałka. Należy też wskazać na liczną grupę wybitnych fotografów, wśród nich znajdują się: Eustachy Kossakowski, Krzysztof Pruszkowski, Mariusz Hermanowicz, Bogdan Konopka, Ryszard Horowitz, Tomek Sikora.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmigracjapl_PL
dc.subjectasymilacjapl_PL
dc.subjectPoloniapl_PL
dc.subjectelity artystycznepl_PL
dc.subjectimigrantpl_PL
dc.subjectartysta migrantpl_PL
dc.titleArtysta jako Obcypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, © Copyright by Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi 2012pl_PL
dc.page.number1-388pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki i Edukacjipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteTomasz Ferenc ukończył studia socjologiczne na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w 1997 roku. Rok później rozpoczął pracę w Katedrze Socjologii Sztuki, kierowanej przez prof. zw. dr. hab. Bogusława Sułkowskiego. W roku 2001 przebywał na stypendium w Finlandii, na uniwersytecie w Tampere. Pracę doktorską zatytułowaną Społeczny świat fotografii. Profesjonaliści i amatorzy – zróżnicowane obiegi obrazu fotograficznego, napisaną pod kierunkiem profesora Bogusława Sułkowskiego, obronił w roku 2004. Rozprawa ta została wydana pod tytułem Fotografia. Dyletanci, amatorzy i artyści [2004] przez wydawnictwo Galeria f5. W tym samym roku książka wyróżniona została nagrodą im. Stanisława Ossowskiego, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, a w roku 2005 nagrodą indywidualną trzeciego stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. W następnych latach Tomasz Ferenc redagował lub współredagował liczne książki poświęcone kulturze wizualnej, między innymi: Przestrzenie Fotografii. Antologia tekstów [2005], red. T. Ferenc, K. Makowski, Wydawnictwo Galeria f5, FEW; Odwaga Patrzenia. Eseje o fotografii [2006], red. T. Ferenc, Wydawnictwo FEW; Obrazy w Sieci. Antropologia i socjologia Internetu [2008], red. T. Ferenc, K. Olechnicki, Wydawnictwo UMK; Interpretując Fotografię. Śladami Susan Sontag [2009], red. T. Ferenc, K. Kowalewicz, Wydawnictwo Galeria f5; Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej [2011], red. T. Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński, Wydawnictwo UŁ. Oprócz publikacji książkowych jest on także autorem licznych artykułów publikowanych w czasopismach oraz pracach zbiorowych.pl_PL
dc.referencesBauman Z. [1995], Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z. [2000], Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z. [2006], Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBauman Z. [2007], Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBauman Z . [ 2011a], 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z. [2011b], Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Rovirosa-Madrazo, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBaumgarter A. [2010], Współcześni artyści polscy w Berlinie, „Odra”, nr 1, s. 73–79.pl_PL
dc.referencesBeck U. [2005], Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeck U., Granade E. [2009], Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBecker S. H. [2009], Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerry W. J. [2005], Acculturation: Living Successfully in Two Cultures, „International Journal of Intercultural Relations”, Vol. 29 (6).pl_PL
dc.referencesBerry W. J. Poortinga H. Y. Segall H. M. Dasen R. P. [2003], Cross-Cultural Psychology. Research and Applications, Cambridge University Press, New York.pl_PL
dc.referencesBlejwas A. S. [1988], Nowa i stara Polonia: napięcie w społeczności etnicznej, [w:] Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, red. H. Kubiak, E. Kusielewicz, T. Gromada, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBłuszkowski J. [2005], Stereotypy a tożsamość narodowa, Elipsa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoćwińska-Kiluk B., Bielecka E. [2008], Migracja a psychospołeczny rozwój dziecka, „Pedagogika Społeczna. Migracja, Rodzina, Dziecko”, nr 3 (29), s. 47–60.pl_PL
dc.referencesBobrowska-Jakubowska E. [2004], Artyści polscy we Francji w latach 1890–1918. Wspólnoty i indywidualności, DiG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBokszański Z. [1989], Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesBokszański Z. [2005], Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoski P. [1992], O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo-narodowej na obczyźnie, [w:] Tożsamość a odmienność kulturowa, red. H. Malewska-Peyre, P. Boski, M. Jarymowicz, PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBudakowska E. [2007], Współczesny migrant: nomada czy lokalny współkreator?, [w:] Migracje i społeczeństwa współczesne, Migracje i Społeczeństwo, t. 12, red. J. E. Zamojski, Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Neriton, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. [2001], Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. [2005], Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrassaï [2001], Rozmowy z Picassem, Dęby Rogalińskie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBrettell C. B., Hollifield J. F. [2000], Migration Theory. Talking across Disciplines, Routledge, New York–London.pl_PL
dc.referencesBruneau M. [1995], Diasporas, GIP Reclus, Montpellier.pl_PL
dc.referencesBursza H. [1996], Liminalność, [w:] Antropologiczne wędrówki po kulturze, red. J. W. Burszta, Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesBühler Ch. [1999], Bieg życia ludzkiego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCamus A. [2004], Mit Syzyfa i inne eseje, Muza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCarens H. J. [1987], Aliens and Citizens: The Case for Open Borders, „The Review of Politics”, Vol. 49 (2), s. 251–273.pl_PL
dc.referencesCassirer E. [1998], Esej o człowieku, Wstęp do filozofii kultury, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCastells M. [2008], Siła tożsamości, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChałasiński J. [1979], Drogi awansu społecznego robotnika. Studium oparte na autobiografiach robotników, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChodubski A. [2003], Emigracja jako zjawisko cywilizacyjne, [w:] Migracja, Europa, Polska, red. W. J. Burszta, J. Serwański, Zakład Badań Narodowościowych PAN, Poznań.pl_PL
dc.referencesChutnik M. [2007], Szok kulturowy, przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesCiskowski R., Wierzewski A. W. [2007], Misja Kongresu Polonii Amerykańskiej w drugiej połowie XX stulecia, [w:] Emigracja polska wobec sowietyzacji, red. R. Sudziński, Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesClifford J. [2000], Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCohen R. [1997] Global Diasporas. An introduction, University of Washington Press, Seattle.pl_PL
dc.referencesCzerwiński M. [1978], Samotność sztuki, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. [1996], Generalne kierunki opracowania, wymiary analityczne, [w:] Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, Katedra Socjologii Kultury UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDanielewicz W., Dziekońska A. [2009], Sieć społeczna i łańcuch migracyjny jako element przemieszczeń zagranicznych, [w:] „Pod wielkim dachem nieba”. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesDavies N. [2006], Europa. Rozprawa historyka z historią, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesDąbrowski M. [2001] Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Świat Literacki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDuignan P., Gann H. L. [1997], Conclusion, [w:] The Debate in the United States over Immigration, ed. P. Duignan, H. L. Gann, Hoover Institution Press, California.pl_PL
dc.referencesGarfinkel H. [2007], Studia z etnometodologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGarfinkel H. [2007], Studia z etnometodologii, PWN, Warszawa. Garczyński A. [2006], Andrzej Maria Borkowski. Bramy Sztuki, [w:] Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940–2000, red. A. Supruniku, Archiwum Emigracji, t. 25, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesGawin M. [2003], Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGennep van A. [2006], Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens A. [2006], Socjologia, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiedroyc J. [1996], Autobiografia na cztery ręce, oprac. K. Pomian, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiza H. M. [2005], W obiektywie. Mistrzowie fotografii polskiej, rozmowy, Resikon Press, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGłowacki J. [2004], Z głowy, Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoffman E. [2005], Piętno. Rozważania o zranionej duszy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGold J. S. [2007], Using Photography in Studies of Immigrants Communities, [w:] Visual Research Methods. Image, Society and Representation, ed. G. C. Stanczak, Sage Publications, Los Angeles.pl_PL
dc.referencesGolka M. [1991], Rynek sztuki, Artia, Poznań.pl_PL
dc.referencesGolka M. [1995], Socjologia artysty, Ars Nova, Poznań.pl_PL
dc.referencesGolka M. [1999], W poszukiwaniu socjologicznej teorii sztuki, [w:] Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne, red. K. Zamiara, M. Golka, Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesGolka M. [2007], Socjologia kultury, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGolka M. [2008], Socjologia sztuki, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGołębiowski J. [2010], II „Wielka Emigracja”, czyli o emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii, „Cywilizacja. O Nauce, Moralności, Sztuce i Religii”, nr 32, s. 65–71.pl_PL
dc.referencesGoworko-Składanek B. [2007], Problematyka migracji w dokumentach Wspólnoty Europejskiej, [w:] „Pod wielkim dachem nieba. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesGórski J., Tymochowicz D. [1990], Polska emigracja i Polonia w Republice Federalnej Niemiec i Berlinie Zachodnim. Informator o organizacjach, ugrupowaniach, ośrodkach kulturalno– oświatowych, religijnych i wydawnictwach w latach 1981–1989, Przedświt, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzegorzewska-Mischka E. [2000], Wyznaczniki polityczne polskiej emigracji do Austrii w latach 1980–1992, [w:] Migracje polityczne XX wieku, Migracje i Społeczeństwo, t. 4, red. J. E. Zamojski, Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno- Pedagogiczna w Łowiczu, Neriton, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzymała-Kazłowska A. [2007], Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrynberg H. [2004], Uchodźcy, Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGuskin J., Wilson L. D. [2007], The Politics of Immigration. Questions and Answers, Monthly Review Press, New York.pl_PL
dc.referencesHannerz U. [2006], The Cultural Role of World Cities, [w:] The Global Cities. Reader, eds. N. Brenner, R. Keil, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesHarper D. [2002], Talking about Pictures. A Case for Photo Elicitation, „Visual Studies”, Vol. 17 (1), s. 13–26.pl_PL
dc.referencesHausbrandt J. [2006], Polskie środowiska twórcze w Nowym Jorku, [w:] Migracje i kultura, Migracje i Społeczeństwo, t. 11, red. J. E. Zamojski, Instytut Historii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeinich N. [2007], Być artystą. Rzecz o przekształceniu statusu malarzy i rzeźbiarzy, Vizja Press & IT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHelling K. I. [1990], Metoda badań biograficznych, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesIglicka K. [2008], Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B. [2007], Globalny świat metropolii, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk P. [2005], Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk P., Tyrowicz J. [2008]. Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, Biuletyn nr 3, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa (http://www.bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_fise/biuletyn_fise_nr4_kwalifikowani.pdf 2008).pl_PL
dc.referencesKalczyńska M. [2002], „Emigracyjni” twórcy polskiej książki i prasy zamieszkali w Niemczech po 1989 roku, [w:] Emigracja z Polski po 1989 roku, red. B. Klimaszewski, Biblioteka Polonijna, t. 36, Grell, Kraków.pl_PL
dc.referencesKaplan K. [2006], Londyn po polsku, Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKastoryano R. [2010], Codes of Otherness, „Social Research: An International Quarterly”, Vol. 77 (1), s. 79–100.pl_PL
dc.referencesKawczyńska-Butrym Z. [2009], Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K. [1996], Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [w:] Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, Katedra Socjologii Kultury UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K. [2004], Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, „Przegląd Socjologiczny”, t. 53 (1), s. 71–97.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K. [2008], Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady, Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesKitliński T. [2001], Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej, Aureus, Kraków.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A. [1990], Kulturologiczna analiza biograficzna, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A. [2005], Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnopek J. [2008], Migracje międzynarodowe jako przedmiot badań politologicznych, [w:] Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, red. L Kacprzak, J. Knopka, PWSZ im. Stanisława Staszica, Piła.pl_PL
dc.referencesKorb V. [2006], Ni pies, ni wydra... Marzec ‘68 we wspomnieniach warszawskiej studentki, Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKornatowska M. [2007], Rozmyślania przy demakijażu, Latarnik, Michałów–Grabina.pl_PL
dc.referencesKossakowski E. [2000], „Ostrość widzenia” – rozmowa z Eustachym Kossakowskim, przeprowadzona przez M. Grygla i T. Rolke 12.08.2000 (data pobrania 16.08.2010, http://fototapeta.art.pl/fti-ekoss.php).pl_PL
dc.referencesKrajewski M. [1999], O możliwościach i ograniczeniach socjologii sztuki, [w:] Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne, red. K. Zamiara, M. Golka, Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesKristeva J. [1991], Stranger to Ourselves, Columbia University Press, New York.pl_PL
dc.referencesKrupiński T. [2006], Migracje w ujęciu antropologicznym, [w:] Migracje: dzieje, typologia, definicje, red. A. Furdała, W. Wysoczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKubiak H. [1980], Teoria, ideologia, polityka asymilacji. Szkic problemu, [w:] Założenia teorii asymilacji, red. H. Kubiak, A. K. Paluch, PAN, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKubiak H. [1990], Znikające pokrewieństwo, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKubiak H. [2005a], Asymilacja, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKubiak H. [2005b], Polacy na obczyźnie, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLebenstein J. [1991], Malowanie jest jak pisanie dzienników, [w:] Autoportrety. O sztuce i swojej twórczości, red. W. Wierzchowska, Interster, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLee S. E. [1966], A Theory of Migration, „Demography”, nr 3.pl_PL
dc.referencesLehrer U. [2006], Willing the Global City: Berlin’s Cultural Strategies of Inter-Urban Competition after 1989, [w:] The Global Cities. Reader, eds. N. Brenner, R. Keil, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesLenartowicz J. [2000], Wyobraźnia polityczna polskiej emigracji po II wojnie, [w:] Migracje polityczne XX wieku, Migracje i Społeczeństwo, t. 4, red. J. E. Zamojski, Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Neriton, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLipski A. [2001], Elementy socjologii sztuki. Problemy awangardy artystycznej XX wieku, Alta 2, Wrocław.pl_PL
dc.referencesŁukasiuk M. [2008], Teoretyczne ujęcia migracji w badaniach socjologicznych, [w:] Migracja – Rodzina – Dziecko, „Pedagogika Społeczna”, R. VII, nr 3 (29), s. 23–46.pl_PL
dc.referencesMailander C. P. [2001], Toward a Theory of Immigration, Palgrave, New York.pl_PL
dc.referencesMailander C. P. [2001], Toward a Theory of Immigration, Palgrave, New York. Majewski R. [2000], Przyczyny polskiego exodusu w latach osiemdziesiątych, [w:] Migracje polityczne XX wieku, Migracje i Społeczeństwo, t. 4, red. J. E. Zamojski, Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Neriton, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalewska-Peyre H. [1992], Ja wśród swoich i obcych, [w:] Tożsamość a odmienność kulturowa, red. H. Malewska-Peyre, P. Boski, M. Jarymowicz, PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMamzer H. [2002], Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesMarks K. [2006], Kapitał, [w:] Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatsumoto D., Juang L. [2007], Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMatuchniak-Krasuska A. [1999], Publiczność wobec metafory plastycznej. O recepcji groteski Jerzego Dudy-Gracza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMatuchniak-Krasuska A. [2010], Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMedam A. [1993], Diaspora/Diasporas. Archétype et typologie, „Revue Européenne des Migrations Internationales”, Vol. 9 (1), s. 59–66.pl_PL
dc.referencesMelchior M. [1990], Społeczna tożsamość jednostki, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMickiewicz A. [1979], Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, oprac. Z. Dokurno, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiłek D., Jóźwik B. [2008], Migracja z Europy Środkowej i Wschodniej do Wielkiej Brytanii w ostatnim czasie, [w:] Migracja – wartość dodana, red. K. Markowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.pl_PL
dc.referencesMostwin D. [1995], Trzecia droga. Wykorzenienie i tożsamość, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.pl_PL
dc.referencesMrożek S. [2006], Baltazar. Autobiografia, Noir sur Blanc, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMrożek S. [2010], I tylko Mrożka brak, wywiad, przygotowanie J. Sobolewska, „Polityka” nr 26, s. 46–47.pl_PL
dc.referencesMüller H. [2009], Król kłania się i zabija, Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesNiedźwiedzki D. [2010], Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesOkólski M., Grabowska-Lusińska J. [2008], Najnowsza emigracja z Polski, „Biuletyn Migracyjny. Migracje międzynarodowe: Polska – Unia Europejska – Europa Wschodnia”, nr 16, www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl.pl_PL
dc.referencesOsęka A. [1975], Mitologie artysty, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOssowski S. [1966], U podstaw estetyki, [w:] Dzieła, t. 1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOssowski S. [1967], Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna, [w:] Dzieła, t. 3, Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPark E. P. [1922], The Immigrant Press and its Control, Harper & Brothers Publishers, New York–London.pl_PL
dc.referencesPark E. R. [1967], Human Migration and the Marginal Man, [w:] On Social Control and Collective Behavior. Selected Papers, Phoenix Books, University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesPetersen W. [1958], A General Typology of Migration, „American Sociological Review”, Vol. 23 (3), s. 256–266.pl_PL
dc.referencesPilch J. [2008], Marsz Polonia, Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiotrowski A. [1996], Wstęp, [w:] Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, Katedra Socjologii Kultury UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesPołeć W. [2009], Migracje powrotne jako źródło powstania zróżnicowania społecznego, [w:] „Pod wielkim dachem nieba”. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesPooley C. G., Whyte I. D. [1991], Migrants, Emigrants and Immigrants. A Social History of Migration, eds. C. G. Pooley, I. D. Whyte, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesPraszałowicz D. [2000], Wykorzenienie czy dołączenie do najbliższych? Z problematyki migracji łańcuchowej, [w:] Imigranci i społeczeństwa przyjmujące, Migracje i Społeczeństwo, t. 5, red. J. E. Zamojski, Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Neriton, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPraszałowicz D. [2008], Polacy w Berlinie od germanizacji do globalizacji, [w:] Migracja – wartość dodana?, red. K. Markowski, KUL, Lubelska Szkoła Biznesu, Lublin.pl_PL
dc.referencesPraszałowicz D., Makowski A. M., Zięba A. A. [2004], Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu, Księgarnia Akademicka, Kraków.pl_PL
dc.referencesPrawda M. [1989], Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O Koncepcji badań biograficznych Fritza Schutze), „Studia Socjologiczne”, nr 4 (115), s. 81–99.pl_PL
dc.referencesRavenstein E. G., [1889], The Laws of Migration, „Journal of the Royal Statistical Society”, Vol. 52 (2), s. 241–305.pl_PL
dc.referencesRiemann G., Schütze F. [1992], „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 36 (2), s. 89–109.pl_PL
dc.referencesRokuszewska-Pawełek A. [2002], Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRomaniszyn K. [2002], Implikacje kulturowe migracji międzynarodowych, [w:] Migracje. Historia. Kultura., Migracje i Społeczeństwo, t. 7, red. J. E. Zamojski, Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Neriton, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosenthal G. [1990], Rekonstrukcja biegu życia, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesRybacka E. [2006], Dwu– i wielojęzyczność, [w:] Diaspora tom I. Socjologiczne, kulturowe, językowe i historyczne szkice o polskiej diasporze, red. J. Leoński, L Wątróbski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesSakson B. [2005], Najnowsza emigracja Polaków do Stanów Zjednoczonych na przykładzie metropolii chicagowskiej: stagnacja czy zmiany?, [w:] Wędrowcy i migranci, red. E. Nowicka, B. Cieślińska, Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchain A. M. [2010], Managing Difference: Immigrant Integration Policy in France, Britain, and United States, „Social Research: An International Quarterly”, Vol. 77 (1), s. 205–235.pl_PL
dc.referencesScheffer P. [2010], Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesSchütz A. [2008], O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchütze F. [1997], Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne” nr 1, s. 11–57.pl_PL
dc.referencesSchütze F. [2005], Cognitive Figures of Autobiographical Extempore Narration, [w:] Biographical Research Methods, ed. R. Miller, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesSimmel G. [2006], Obcy, [w:] Klasyczne teorie socjologiczne, tłum. M. Łukasiewicz, red. P. Śpiewak, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkreija A. [1997], Poles, w American Immigrant Cultures. Bouilder of Nation, eds. D. Levinson, M. Ember, Vol. 2, Simon & Schuster Macmillan, New York.pl_PL
dc.referencesSlany K. [2008], Co to znaczy być migrantką?, [w:] Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, red. K. Slany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesSławińska K. [2008], Nowy Jork. Przewodnik niepraktyczny, W.A.B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesStasiuk A. [2004], Jadąc do Babadag, Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesStasiuk A. [2007], Dojczland, Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesStrauss A. [1993], Continual Permutations of Action, Aldine de Gruyter New York.pl_PL
dc.referencesStoła D. [2010], Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, IPN, ISP PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrzelczyk J. [2006], Migracje doby preindustrialnej, [w:] Migracje: dzieje, typologia, definicje, red. A. Furdała, W. Wysoczański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSułkowski B. [2008], Dzisiejsze pola i fronty socjologii sztuki a program Stanisława Ossowskiego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 1, s. 22–36.pl_PL
dc.referencesSupruniuk A. [2006], Sztuka polska w Wielkiej Brytanii w latach 1940–2000. Źródła i stan badań, [w] Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940–2000, red. A. Supruniuk, Archiwum Emigracji, t. 25, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesSzarek I. [2006], New New Yorker – fenomem nowego imigranta, [w:] Migracje i kultura, Migracje i Społeczeństwo, t. 11, red. J. E. Zamojski, Instytut Historii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzejnert M. [2009], Wyspa klucz, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzyszko-Bohusz M. [2006a], Problemy polskiej plastyki na emigracji, [w:] Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940–2000, red. A. Supruniuk, Archiwum Emigracji, t. 25, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesSzyszko-Bohusz M. [2006b], Zbiory sztuki polskiej w Londynie, [w:] Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940–2000, red. A. Supruniuk, Archiwum Emigracji, t. 25, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesŚwiętochowska U. [2007], Problemy migracji w Unii Europejskiej, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, red. E. Polak, J. Leska-Ślęzak, Bernardinum, Pelplin.pl_PL
dc.referencesTerlecki T. [2003], Emigracja naszego czasu, red. N. Taylor-Terlecki, J. Święch, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesThomas I. W., Znaniecki F. [1976], Chłop polski w Europie i Ameryce, t. V: Organizacja i dezorganizacja w Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurnbull C. [1990], Liminality: A Synthesis of Subjective and Objective Experience, [w:] By Means of Performance. Intercultural Studies of Theatre and Ritutual, eds. R. Schechner, W. Appel, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesTurner V. [2005a], Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działania w społeczeństwie, tłum. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesTurner V. [2005b], Od teatru do rytuału. Powaga zabawy, tłum. M. i J. Dziekanowie, Volumen, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurner V., Turner E. [2009], Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesWalaszek A. [1999], Polonia czy diaspora? Metoda porównawcza w badaniach grup etnicznych, [w:] Migracje 1945–1995, Migracje i Społeczeństwo, t. 3, red. J. E. Zamojski, Neriton, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalaszek A. [2001], Polska diaspora, [w:] Diaspory, Migracje i Społeczeństwo, t. 6, red. J. E. Zamojski, Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Neriton, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWaldenfels B. [2002], Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWańkowicz M. [1991], Dzieła emigracyjne. Emigracja. Część 2, red. A. Ziółkowska, Polonia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarchoł-Schlottman M. [2002], Emigracja z Polski do Niemiec po roku 1989 – próba portretu zbiorowego, [w:] Emigracja z Polski po 1989 roku, red. B. Klimaszewski, Bilblioteka Polonijna, t. 36, Grell, Kraków.pl_PL
dc.referencesWarczok T., Wowrzeczka-Warczok J. [2008], Analiza dyskursu a teoria pól Pierre’a Bourdieu. Szkic teoretyczno-empiryczny, [w:] Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. A. Horolets, Adam Marszałek, Toruń, s. 201–220.pl_PL
dc.referencesWierzchowska W. [1991], Autoportrety, Interstar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWysoczański W. [2006], Siatka pojęciowa migracji w ujęciu językowym, [w:] Migracje: dzieje, typologia, definicje, red. A. Furdała, W. Wysoczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesZaćmiński A. [2007], Wydarzenia 1952 roku w Polsce w ocenie polskiego uchodźstwa politycznego w Wielkiej Brytanii, [w:] Emigracja polska wobec sowietyzacji, red. R. Sudziński, Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesZagajewski A. [2006], Gramatyka francuska, „Zeszyty Literackie”, R. XXIV, nr 93.pl_PL
dc.referencesZamojski J. E. [2001], Mit powrotu: diaspory i kraj ojczysty, [w:] Diaspory, Migracje i Społeczeństwo, t. 6, Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno– Pedagogiczna w Łowiczu, Neriton, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZgórniak M. [1988], Polonia amerykańska wobec problemu niepodległości w czasie I wojny światowej, [w:] Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, red. H. Kubiak, E. Kusielewicz, T. Gromada, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesZnaniecki F. [1971], Nauki o kulturze, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtomasz.ferenc@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-686-4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska