Show simple item record

dc.contributor.authorBaniak, Józef
dc.date.accessioned2018-09-24T05:53:26Z
dc.date.available2018-09-24T05:53:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25819
dc.description.abstractW artykule tym ukazuję postawy i oceny kobiet żyjących w związkach z księżmi diecezjalnymi i zakonnymi w Polsce dotyczące obowiązkowej bezżenności i abstynencji seksualnej duchownych w Kościele rzymskokatolickim. Podstawę tej prezentacji stanowią wyniki kilku moich badań socjologicznych dotyczących nastawienia różnych grup respondentów do celibatu i abstynencji seksualnej księży. Badania zrealizowałem wśród 110 kobiet związanych z księżmi. Badania te wykazały, że dominująca większość tych kobiet kwestionuje sens i cel obowiązkowej bezżenności i abstynencji seksualnej księży. Kobiety te nie widzą związku celibatu obowiązkowego z kapłaństwem instytucjonalnym. Jedynie kilka tych kobiet opowiada się za celibatem dobrowolnie wybranym przez księdza. Większość kobiet związanych z księżmi chce, aby pozostali oni kapłanami i jednocześnie żyli z nimi w trwałych konkubinatach. Niektórzy księża żyjący z badanymi kobietami mają także własne dzieci. Nie wszystkie związki kobiet z księżmi są trwałe. Niektórzy księża opuszczają swoje kobiety z różnych powodów, w tym z chęci powrotu do kapłaństwa opartego na bezżenności i abstynencji seksualnej. Podobnie też niektóre kobiety opuszczają księży i przerywają związek z nimi z wielu rożnych powodów. Wśród motywów uzasadniających wzajemne związki kobiet z księżmi pojawia się potrzeba miłości i potrzeba seksualna. Niektóre kobiety i niektórzy księża przeżywają dylematy moralne z powodu własnego związku i nie umieją ich właściwie rozwiązać.pl_PL
dc.description.abstractThe main goal of this paper is presentation of opinions and attitudes of Polish women living in intimate relations with Romano-catholic priests and monks toward their obligatory celibacy and sexual abstinence. The article is result of author qualitative research conducted in Poland on the group of 110 women who has a priest or monk for a partner. The results showed that this women question and don’t understand the meaning of obligatory celibacy and sexual abstinence. That women don’t see the connection between obligatory celibacy and institutional priesthood. However, they want for a priest partner both: priesthood and live with concubinage with them. The research showed also that: some of the priest who live in informal relation with researched women have the children with them; not all relations has a permanent character; there is a group of the priests who stopped informal relation because they wanted to get back to a virtuous life in the church. The main reason for staying in such kind of intimate relations is need for love and sex. Some of researched women and their partners experienced the moral dilemmas because of living in such a relation and were unable to stop it.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;13
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectobowiązek celibatupl_PL
dc.subjectbezżennośćpl_PL
dc.subjectabstynencja seksualnapl_PL
dc.subjectwzajemne związki kobiet i księżypl_PL
dc.subjectseksualność księżypl_PL
dc.subjectdzieci księżypl_PL
dc.subjectKościół rzymskokatolickipl_PL
dc.titleObowiązkowa bezżenność i abstynencja seksualna księży rzymskokatolickich w wyobrażeniach i ocenach kobiet żyjących z księdzem we wspólnym związkupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number209-235pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii UAM w Poznaniupl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJózef Baniak – prof. zw. dr hab., pracownik naukowo-badawczy i dydaktyczny na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W obszarze jego zainteresowań akademickich i badawczych znajdują się: socjologia – religii i religijności, Kościoła i parafii, powołań kapłańskich i zakonnych, zawodu księdza, celibatu osób duchownych, moralności, małżeństwa i rodziny, młodzieży; filozofia – religii, moralności, dialogu; etyka – społeczna, biznesu, zarządzania; teologia – praktyczna, katolicka nauka społeczna. Jego dorobek naukowy stanowią liczne autorskie publikacje książkowe, prace zbiorowe pod własną redakcją naukową oraz artykuły naukowe i popularnonaukowe w języku polskimi i obcojęzyczne z zakresu wymienionych dyscyplin wiedzy. Był założycielem i redaktorem naukowym na Wydziale Teologicznym UAM pięciu czasopism: Socjologia Religii, Socjologia Moralności, Filozofia Religii, Filozofia Dialogu, Społeczeństwo i Kościół. Należy do różnych organizacji naukowych o profilu socjologicznym, filozoficznym, religioznawczym, teologicznym. Wypromował liczne grono licencjatów, magistrów i doktorów z zakresu socjologii, filozofii i teologiipl_PL
dc.referencesAnatrela, T. (1988). Des implications affectives dans la relation pastorale entre des femmes et des pretres. “Suplement de la Vie Spirituelle”, Parispl_PL
dc.referencesAnderson, J. (2005). Priests in Love: Roman Catholic Clergy and Their intimate Friendships. N.Y.: Publisher Cintinuumpl_PL
dc.referencesArinze, F. (1993). Priestly celibacy and association with women. “Seminarium”, nr 1, ss. 88–106pl_PL
dc.referencesAudet, J.-P. (1967). Mariage et celibate dans le service pastorale de l’Eglise. Histoire et orientations. Paris: Editions de l’Orantepl_PL
dc.referencesAugustyn, J. (2000). Wychowanie do czystości i do celibatu kapłańskiego. Kraków – Ząbki: Wydawnictwo M i Apostolicumpl_PL
dc.referencesAugustyn, J. (2002). Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwypl_PL
dc.referencesBabbie, E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNpl_PL
dc.referencesBahl, S. (1996). Ich liebte einen Priester. Freiburg: Herderpl_PL
dc.referencesBaniak, J. (2001). Rezygnacja z kapłaństwa I wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży rzymskokatolickich w Polsce. Studium socjologiczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.pl_PL
dc.referencesBaniak, J. (2002). Celibat ewangeliczny – jego istota, cel, sens, realizacja, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2 (204), ss. 75–88pl_PL
dc.referencesBaniak, J. (2017). Bezżenność i czystość seksualna księży rzymskokatolickich w świadomości katolików świeckich i osób duchownych w Polsce. Założenia i rzeczywistość. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomospl_PL
dc.referencesBarbey d’Aurevilly, J. (1993). Un pretre marie. Roma, Paris: Flammarionpl_PL
dc.referencesBarszcz, W. (2001), Prawny wymiar ślubów. „Vita Consacrata”, nr 1, ss. 48–54pl_PL
dc.referencesBruhns, A., Wensierski, P. (2006). Gottes heimliche Kinder. Tochter und Sohne von Priestern erzahlen ihr Schicksal. Munchen: dtv Auflage: Ein Spiegel-Buchpl_PL
dc.referencesBujak, J. (2012). Historyczne i duchowe aspekty celibatu w Kościele. „Tarnowskie Studia Teologiczne”, t. 31, nr 2, ss. 27–38pl_PL
dc.referencesCattaneo, D.A. (2012). Married Priests? 30 Crucial Questions about Celibacy, Roma: Ignatius Presspl_PL
dc.referencesCattaneo, D.A. (2012). Verheiratete Priester?, Paderborn: Verlag Bonifatius GmbHpl_PL
dc.referencesCholij, R. (1966). Celibacy, Married Clergy and the Oriental Code. “Eastern Churches Jurnal”, t. 3, nr 3, ss. 112–123pl_PL
dc.referencesDiller, F. (2001). Warum verheiratete Priester? Begrundung und Erfahrung der ostkirchlichen Praxis. Sankt Ottilienpl_PL
dc.referencesDordelmann-Lueg, A. (1994). Wenn Frauen Priester liebten. Der Zolibat und seine Folgen. Munchen: Koselpl_PL
dc.referencesFlubacher, E. (2008). Das gebrochene Gelubde. Mein Grossvater, der Priester. Dubendorf: Verlag Worterehpl_PL
dc.referencesGoldmann-Posch, U. 1985, Unheilige Ehen. Geschprache mit Priesterfrauen. Munchen: by Kindler Verlag GmbH.pl_PL
dc.referencesGraczyk, M. (2009). Ofiarniczy wymiar życia celibatycznego. (ss. 89 – 104). W: Werbiński, I. (red.), Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie. W 40-lecie encykliki „Sacerdotalis Caelibatus”, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,pl_PL
dc.referencesGrochowina, M. (2012). Zobowiązanie duchownego do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. „Kościół i Prawo”, nr 1 (14), ss. 11–24pl_PL
dc.referencesGryglewicz, F., Łukaszyk, R., Sułowski, Z. (red.). (1989). Encyklopedia Katolicka. T. 2, Lublin: Towarzystwo Naukowe KULpl_PL
dc.referencesHeid, S. (2000). Celibat w Kościele pierwotnym. Początki obowiązku wstrzemięźliwości dla duchownych na Wschodzie i na Zachodzie. Tuchów: Redemptoryścipl_PL
dc.referencesJackel, K., Forster, T. (1997). Weil mein Vater Priester ist. Koln: Bastei Lubbepl_PL
dc.referencesJenkins, C. (1995). Frauen, die Priester liebten. Angst, Zweifel, Wut, Koln: Bastei Verlag Gustav H. Lubbepl_PL
dc.referencesJenkins, C. (1995). A Pasion for Priests: Women Talk of Their Love for Roman Catholic Priests, New York: Headline Book Publishing.pl_PL
dc.referencesKirchmann, M. (2004), Wer es fassen kann der fasse es. Ich war die Frau in Leben eines Priesters, Hannau: Haag&Herchen Verlag GmbH.pl_PL
dc.referencesKról, L. (2009). Celibat w Kościele katolickim, w Kościołach protestanckich i w Kościele prawosławnym (ss. 123–134). W: Werbiński, I. (red.), Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie. W 40-lecie encykliki „Sacerdotalis Caelibatus”, Toruń: UMKpl_PL
dc.referencesLandry, J., Potel, J., Pousset, H. (1998). Femmes et pretres dans la societe d’aujourd’hui. Paris: Edition Karthalapl_PL
dc.referencesLueg, A. (Ed.). (1985). Vom Zolibat betroffene Frauen und Priester durchbrechen ein Tabu. Berichte von Frauen, die eine Beziehung zum einen Priester haben. Solingen: Selbstverlagpl_PL
dc.referencesLutyński, J. (1994). Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesLutz-Albrecht, H. (2004). Gasturm. Vom der Barfrau zur Geliebten eines Priesters. Eine Lebensgeschichte. Berlin: Book on Demandpl_PL
dc.referencesMaca, M. (2009). “Ainsi soit-il”. Pour l’amour d’un pretre. Paris: Editions Memory Presspl_PL
dc.referencesMercier, J. (2014), Celibat des pretres, la discipline de l’Eglise doit-elle changer? Paris: Desclee de Brouwerpl_PL
dc.referencesMignot, E. (2012). Amours interdites: des pretres et des femmes parlent, Paris: Fayardpl_PL
dc.referencesMojek, S. (1996). Jaki jest sens celibatu kapłańskiego? (ss. 483 – 492). W: Rusecki, M. (red.), Problemy współczesnego Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KULpl_PL
dc.referencesMynarek, H. (1978). Eros und Klerus. Vom Elend des Zolibats. Wien und Dusseldorf: Econ Verlag GmbHpl_PL
dc.referencesO’Neill, D.P. (1967). Celibat du pretres et maturite humaine. Paris: Editions du Cerf, ss. 185–194pl_PL
dc.referencesPardini, G. (2003). Le marriage des pretres. Paris: Editions le Manuscriptpl_PL
dc.referencesPerroux, J. (2005). De la peur a l’amour, itineraire d’un pretre. Geneve: Editions Slatkine.pl_PL
dc.referencesProvince, X. (2010). L’amour, c’est aussi pour moi. Letres d’un pretre. Paris: Editions du Cygnepl_PL
dc.referencesPrzybyłowska, I. (1978). Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. „Przegląd Socjologiczny”, t. 4, ss. 53–68pl_PL
dc.referencesRodriguez, P. (1995). La Vida sexual del clero. Barcelona: Editions Bpl_PL
dc.referencesRondet, M. (1992). Celibataires, pour qua? Solitude narcisstique ou de soi. “Christus”, nr 4, ss. 143–152pl_PL
dc.referencesRondet, M. (1995). Celibat ewangeliczny we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianówpl_PL
dc.referencesRyś, G. (2000). Celibat, Kraków: Wydawnictwo Znakpl_PL
dc.referencesSaj, M. (2010). Świadectwo życia i wiary osoby konsekrowanej (ss. 467 – 482). W: Wroceński, J., Pietrzak, H. (red.). Ars boni aequi. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. Sobańskiemu z okazji 80-letniej rocznicy urodzin. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiejpl_PL
dc.referencesSipe, R. (1992). Sexualitat und Zelibat, PaderbornMunchen: Verlag Ferdinand Schoningpl_PL
dc.referencesSipe R., (2003). Celibacy in Crisis: A Secret World Revisited, New York: Brunner-Routlege.pl_PL
dc.referencesStawniak, H. (2011). Celibat diakonów i prezbiterów w dyscyplinie Kościoła łacińskiego, „Seminare”, t. 29, ss. 47–59pl_PL
dc.referencesŚwiątkiewicz, W. (red.). (1993). Społeczny świat i jego legitymizacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.referencesWinniger, P. (2009). Aus der Mitte der Gemeinde . Ein Pladoyer fur neue Wege zum Priesteramt, Freiburg: Herderpl_PL
dc.referencesWinniger, P. (2009). Pour une Eglise juste et durable. Celibat libre et appel a la pretrise. Paris: L’Harmattanpl_PL
dc.contributor.authorEmailj.baniak@amu.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska