Show simple item record

dc.contributor.authorKowalski, Michał
dc.contributor.authorWiśniewski, Szymon
dc.date.accessioned2018-09-20T05:28:47Z
dc.date.available2018-09-20T05:28:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKowalski M., Wiśniewski S., 2017, Natężenie ruchu a zagospodarowanie Łodzi – zarys problematyki w świetle danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20(4), 20-36.pl_PL
dc.identifier.issn1426-5915
dc.identifier.urihttp://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2017/20(4)/art/12360/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25741
dc.description.abstractW niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu natężenia ruchu w Łodzi na tle jej struktury funkcjonalnej. Na potrzeby badań wykorzystano dane z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem (OSSR) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT). W procedurze badawczej przeprowadzono analizy przestrzenne wykonywane w środowisku ArcMap oraz podstawowe metody badań statystycznych. Artykuł zawiera przegląd lokalnych uwarunkowań mobilności, takich jak sieć drogowo-uliczna, poziom motoryzacji oraz lokalna struktura funkcjonalno-przestrzenna. W oparciu o wspomniany zarys uwarunkowań zaprezentowano wielkości przemieszczeń realizowanych przez pojazdy samochodowe korzystające z tej części sieci dróg miejskich w Łodzi, które są objęte monitoringiem, w rejonie występowania wybranych elementów struktury przestrzennej miasta. Wynikiem badań, poza zaprezentowaniem części zjawiska mobilności, było wykazanie, iż dane z OSSR mogą być wykorzystywane w badaniach geograficznych wskazując jednak na ich niedoskonałość w kontekście szeroko zakrojonych badań nad przemieszczeniami w dość skomplikowanej strukturze dużego miasta.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrace Komisji Geografii Komunikacji PTG;4
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmobilnośćpl_PL
dc.subjectstruktura funkcjonalno-przestrzennapl_PL
dc.subjectObszarowy System Sterowania Ruchempl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleNatężenie ruchu a zagospodarowanie Łodzi – zarys problematyki w świetle danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchempl_PL
dc.title.alternativeTraffic intensity vs spatial organization of Łódź – outlines of the issues according to the data of the Local Traffic Control Systempl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number20-36pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódźpl_PL
dc.identifier.eissn2543-859X
dc.referencesAdamiak M., Napierała T., Wiśniewski S., 2013, Regionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w województwie łódzkim, Transport miejski i regionalny, 9, s. 14-16.pl_PL
dc.referencesBadanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, etap III – raport końcowy, GUS, 2015.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Wiśniewski S., 2016, Kolej Aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, Space–Society–Economy, 18, s. 49–65.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Wiśniewski S., 2016, Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(2), s. 31-43.pl_PL
dc.referencesBarwiński S., Kotas P., 2015, Inteligentne Systemy Transportowe jako narzędzie rozwiązywania problemów komunikacyjnych miast na przykładzie Łodzi, [w:] Grzegorczyk W. (red.), Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 143-151pl_PL
dc.referencesBeim M., Rusak Z., 2006, Miejskie rowery publiczne w obsłudze transportowej kampusu uniwersyteckiego „Morasko” w Poznaniu, Transport Miejski i Regionalny, 12, s. 30-37.pl_PL
dc.referencesBirr K., Jamroz K., Kustra W., 2013, Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej-Transport, 96, s. 19-29.pl_PL
dc.referencesBronk H., 2009, Mobilność transportu samochodowego w przewozie ładunków w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 16(88), s. 18-26.pl_PL
dc.referencesCzochański M., 2002, Ochrona zdrowia i opieka społeczna [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi, UMŁ, ŁTN, Łódź, plansza XX.pl_PL
dc.referencesGadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesGadziński J., Radzimski A., 2016, The first rapid tram line in Poland: How has it affected travel behaviours, housing choices and satisfaction, and apartment prices?, Journal of Transport Geography, 54, s. 451-463.pl_PL
dc.referencesGajda J., Sroka R., Stencel M., Żegleń T., Burnos P., Marszałek Z., 2013, Selektywna klasyfikacja pojazdów samochodowych z wykorzystaniem pętli indukcyjnych, Publikacja konferencyjna.pl_PL
dc.referencesIngram K. G., Liu Z., 1999, Vehicles, roads, and road use. Alternative empirical specifications, Policy Research Working Paper 2036, The World Bank, Washington DC.pl_PL
dc.referencesKędroń K., 2010, Badanie wielkości ruchu ciężarowego związanego z funkcjonowaniem wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych w Krakowie, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 94(153), s. 118-127.pl_PL
dc.referencesKlima E., 2015, Atlas katolickiej Łodzi, WBAIS PŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKomornicki T., 2011, Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Wiśniewski S., 2013, Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Transport Miejski i Regionalny, 3, s. 26-32.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Wiśniewski S., 2017, Centrum handlowe jako czynnik ruchotwórczy w transporcie samochodowym – przykład Portu Łódź, Przegląd Geograficzny, 89(4), s. 617-639.pl_PL
dc.referencesKulińska E., Rut J., Partyka P., 2014, Ograniczenia zjawiska kongestii z wykorzystaniem elastycznych pasów ruchu, Logistyka, 2, s. 26-34.pl_PL
dc.referencesLamprecht M., Wojnarowska A., 2013, The structure of urban space in Łódź [w:] Habrel M., Wojnarowska A. (red.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial development and functional structure of urban space, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 165-191.pl_PL
dc.referencesLechowski Ł., 2016, Wykorzystanie danych z rejestru pozwoleń na budowę do oceny oddziaływania autostrad na ruch budowalny na przykładzie gminy Zgierz, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(2), s. 56-71.pl_PL
dc.referencesLeśniewska K., Napierała T., 2015, Location-Based Determinants of Accommodation Prices [w:] Kozak M., Kozak N. (red.), Tourism Economics: A Practical Perspective, Cambridge Scholars Publishing, s. 124-139.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2012, Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa, s. 409-428.pl_PL
dc.referencesLiu D., Cheu R. L., 2004, Simulation evaluation of dynamic TRANSYT and SCATS-based signal control logic undertime varying traffic demand, [w:] Sinha K. C., Fwa T. F., Cheu R. L., Lee D. H. (red.), Applications of Advanced Technologies in Transportation Engineering, American Society of Civil Engineers, Pekin, s. 203-207.pl_PL
dc.referencesMajewski B., Beim M., 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P. (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2007, The socio-spatial structure of post- socialist Łódź, Poland. Results of national census 2002., Bulletin of Geography. Socio-economic series, 8, s. 65-82.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2006, Lokalizacja wewnątrzmiejska bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Łodzi, Przegląd Geograficzny, 78 (4), s. 515-536.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., Sagan I., 2011, The socio-spatial restructuring of Łódź, Poland, Urban Studies, 48(9), s. 1789-1809.pl_PL
dc.referencesMilewska-Osiecka K., 2010, Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej (zróżnicowanie i struktura prze- strzenna po roku 1994), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesPamuła T., 2012, Prognozowanie natężenia ruchu pojazdów na skrzyżowaniu za pomocą sieci neuronowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, 74, s. 67-74.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2016, Dla kogo miasto? Dla ludzi czy dla samochodów?, Studia Miejskie, 23, s. 9-27.pl_PL
dc.referencesPodoski J., 1985, Transport w miastach, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRadzimski A., 2009, Wpływ budownictwa mieszkaniowego na system komunikacji zbiorowej w Poznaniu. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 10, s. 14-17.pl_PL
dc.referencesRomanowska A., Jamroz K., 2015, Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe: zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?, Transport miejski i regionalny, 2, s. 4-13.pl_PL
dc.referencesRozkwitalska C., 1982, Metody społeczno-ekonomicznej oceny efektywności inwestycji komunikacji miejskiej, IKS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRudnicki A., Wojnar I., 2009, Ruchotwórczość obiektów hotelowych na przykładzie Krakowa, Zeszyty Naukowo -Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 90 (148), s. 197-214.pl_PL
dc.referencesTarkowski M., 2016, Mobilność miejska jako wyzwanie strategicznego programowania rozwoju lokalnego – przykład Gdańska, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4), s. 7-18.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., 2015, Lokalizacja parkingów Park and Ride w przestrzeni Łodzi, Problemy Rozwoju Miast, 4, s. 37-45.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., 2016, Teoretyczna i rzeczywista wewnętrzna dostępność transportowa Łodzi, Prace i Studia Geograficzne, 61(3), s. 95-108.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2016, Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych-wybrane przykłady, Turyzm, 26(1), s. 51-62.pl_PL
dc.referencesWyszomirski O., 1998, Transport miejski, [w:] Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami).pl_PL
dc.contributor.authorEmailmichal.kowalski.kzsipp@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.4467/2543859XPKG.17.022.8028
dc.relation.volume20pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska