Show simple item record

dc.contributor.authorKowalski, Michał
dc.date.accessioned2018-06-05T07:39:33Z
dc.date.available2018-06-05T07:39:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKowalski, M. (2018). Торгові центри в просторі польських міст. Містобудування та територіальне планування, 66, 265-286pl_PL
dc.identifier.issn2076-815X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25019
dc.description.abstractПісля системної трансформації, що мала місце в Польщі на зламі 80-90-х років ХХ ст., в польській роздрібній торгівлі відбулося посилення явища концентрації торгівлі. Виникаючі з того часу торгові центри почали все сильніше впливати на простір польських міст. Дана стаття має на меті ознайомлення із вказаними перемінами. Вона ґрунтується на аналізі літератури, що стосується торгових центрів – їх експансії на польському ринку, а також багатоаспектного впливу на простір міста.pl_PL
dc.description.abstractAfter a political transformation witch was in Poland at the turn of the 80s and 90s of the 20th century, the phenomenon of trade concentration has increased in the Polish retail market. The new shopping centers began to have an increasingly stronger impact on the space of Polish cities. The aim of article is to present these changes. It is based on an analysis of literature regarding shopping centers - their expansion on the Polish market and a multifaceted impact on the urban space.pl_PL
dc.description.abstractPo transformacji ustrojowej, jaka miała miejsce w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w. w polskim handlu detalicznym nastąpiło zwiększenie zjawiska koncentracji handlu. Powstające od tego okresu centra handlowe zaczęły coraz silniej oddziaływać na przestrzeń polskich miast. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie wspomnianych przemian. Jest on oparty o analizę literatury dotyczącej centrów handlowych – ich ekspansji na polskim rynku oraz wieloaspektowego oddziaływania na przestrzeń miast.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.relation.ispartofseriesМістобудування та територіальне планування;66
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectгеографія обслуговуванняpl_PL
dc.subjectторгові центриpl_PL
dc.subjectПольщаpl_PL
dc.subjectGeography of servicespl_PL
dc.subjectshopping centerspl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectgeografia usługpl_PL
dc.subjectcentra handlowepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleТоргові центри в просторі польських містpl_PL
dc.title.alternativeShopping Centers in the Polish Citiespl_PL
dc.title.alternativeCentra handlowe w przestrzeni polskich miastpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number265-286pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej; Wydział Nauk Geograficznych; Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesArnold M. J., Reynolds K. E., 2003, Hedonic shopping motivations, Journal of retailing, 79(2).pl_PL
dc.referencesAugé M., 2010, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBierwiaczonek K., Nawrocki T., 2011, Centrum miasta czy mall? Kilka refleksji socjologów na marginesie badań przestrzeni publicznych miast śląskich, Górnośląskie Studia Socjologiczne, Seria Nowa, 2.pl_PL
dc.referencesBosiacki S., Rydlewski P., 2009, Wielkomiejskie centra i galerie handlowe jako miejsca rekreacji i atrakcje turystyczne, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, 16, 35-45.pl_PL
dc.referencesBuchanan P., 2007, Czy ikony przetrwają?, Architektura-Murator, nr 5.pl_PL
dc.referencesBudner W., 2011, Współczesne tendencje i determinanty lokalizacji handlu w miastach, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, 21.pl_PL
dc.referencesCanbay C. S., Hepbasli A., Gokcen G., 2004, Evaluating performance indices of a shopping centre and implementing HVAC control principles to minimize energy usage, Energy and Buildings, 36(6).pl_PL
dc.referencesCelińska-Janowicz D., 2011, Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej–nie tylko imitacja, [w:] Jażdżewska I. (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, „XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCelińska-Janowicz D., 2015, Uwarunkowania prawne rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Samorząd Terytorialny, 7-8.pl_PL
dc.referencesCelińska-Janowicz D., 2015, Ewolucja przepisów dotyczących lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w wybranych krajach Europy Zachodniej. Handel Wewnętrzny, 5 (358).pl_PL
dc.referencesChechelski P., 2006, Przemiany w handlu i ich wpływ na przemysł spożywczy, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2.pl_PL
dc.referencesChechelski P., 2015, Wpływ korporacji handlowych na polski rynek spożywczy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2.pl_PL
dc.referencesChudzyńska I., 1985, Struktura przestrzenna handlu detalicznego w Warszawie, Dokumentacja Geograficzna, 2.pl_PL
dc.referencesCiechomski W., 2010, Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesColeman P., 2007, Shopping environments, Routledge.pl_PL
dc.referencesColliers International, 2017, Polska, Market Insights III kwartał 2017, Colliers International.pl_PL
dc.referencesCudny W., 2016, Manufaktura in Łódź, Poland: An example of a festival marketplace, Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 70(5).pl_PL
dc.referencesCzerwiński S., 2012, Centra handlowe–główne problemy badawcze, Studia Miejskie, 8.pl_PL
dc.referencesDietl J., 1991, Handel we współczesnej gospodarce: instytucje, organizacja, technologia, strategia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesDołhun A., 2011, Regulacje czy nadregulacje w kwestii wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH), TUP, Katowice.pl_PL
dc.referencesDomański T., 2001, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [w:] Stasiak A.(red.), Kultura i turystyka, wspólnie zyskać, Wyd. WSTH, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2012, Nowa geografia handlu, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2012, Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej: Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesFranke M., 2006, Lokaler Einzelhandel und integriertes Shopping-Center–Konkurrenz oder Symbiose?: Eine Untersuchung am Beispiel der Veränderung lokaler Einzelhandelsstrukturen in Bautzen, Hamburg.pl_PL
dc.referencesGębarowski M., Siemieniako D., 2014, Targi rynku nieruchomości handlowych w świetle badań metodą obserwacji uczestniczącej, Marketing i Rynek, 9(21).pl_PL
dc.referencesGębarowski M., Siemieniako D., 2014, Zarządzanie obietnicą wynajmu nowoczesnej powierzchni handlowej w kontekście procesu wystąpienia targowego, Przegląd Organizacji, (9).pl_PL
dc.referencesGosik B., 2016, Wpływ międzynarodowych sieci na przekształcenia handlu detalicznego w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(1).pl_PL
dc.referencesGoss J., 1996, Disquiet on the waterfront: Reflections on nostalgia and utopia in the urban archetypes of festival marketplaces, Urban Geography 17.pl_PL
dc.referencesHeffner K., Twardzik M., 2015, " Miasto w mieście"-V generacja galerii handlowych w przestrzeni polskich miast, Marketing i Rynek, 8.pl_PL
dc.referencesHopkins J. S. P., 1991, West Edmonton Mall as a Centre for Social Interaction, The Canadian Geographer, 35(3).pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2005, Przestrzeń ludyczna–nowe obszary metropolii, Studia Regionalne i Lokalne, 3.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2011, Centra handlowe w Łodzi – zawłaszczona, przestrzeń publiczna? [w:] Jażdżewska I. (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, „XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJasiecki K., 2014, Polityka publiczna wobec kapitału zagranicznego. Kapitalizm zależny?, Studia z Polityki Publicznej Szkoła Główna Handlowa, 4.pl_PL
dc.referencesJodido P., 2010, Shopping architecturenow!, TaschenAmerica LLC, Los Angelespl_PL
dc.referencesJunker R., 2006, Center statt Stadt?–Die Rolle der Stadtplaner. Für einen sorgfältigeren Umgang mit der Innenstadt. Angriff auf die City. Kritische Texte zur Konzeption, Planung und Wirkung von integrierten und nicht integrierten Shopping-Centern in zentralen Lagen, Düsseldorf.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., Marcinczak S., 2013, Blessing in disguise. Urban regeneration in Poland in a neoliberal milieu, [w:] Leary M. E., McCarthy J. (red.), The Routledge Companion to Urban Regeneration, Blackwell-London-New York.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., 2010, Struktura przestrzenna handlu detalicznego: od skali globalnej do lokalnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., 2011, Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce, [w:]M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Poznań.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., 2014, Rozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych w Polsce. Space-Society-Economy, 13.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., Szafrański T., 2008, Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu. Space-Society-Economy, 8.pl_PL
dc.referencesKazimierczak J., 2011, „Nowe” versus „Stare” przestrzenie publiczne w centrum miasta. Przykład Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, „XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKłosiewicz-Górecka U., 2014, Zmiany w handlu w okresie spowolnienia gospodarczego, Marketing i Rynek, 7.pl_PL
dc.referencesKnecht-Tarczewska M., 2011, Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo-usługowy, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 175.pl_PL
dc.referencesKorzer T., 2014, Lernen von Shopping Centern: Potenziale für eine ökonomisch tragfähige und nachhaltige innerstädtische Einzelhandelsentwicklung in Klein-und Mittelstädten, Books On Demand.pl_PL
dc.referencesKowalczyk M., 2002, Zarządzanie ryzykiem w projectfinance, Departament Analiz i Badań NBP.pl_PL
dc.referencesKowalska K., 2013, Nowoczesny kanał dystrybucji. Współczesne standardy i strategie rozwoju, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Wiśniewski S., 2017, Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych, Handel Wewnętrzny, 368 (3).pl_PL
dc.referencesKowalski M., Wiśniewski S., 2017, Centrum handlowe jako czynnik ruchotwórczy w transporcie samochodowym–przykład Portu Łódź, Przegląd Geograficzny, 89(4).pl_PL
dc.referencesKronenberg J., 2012, Usługi ekosystemów w miastach, Zrównoważony rozwój–zastosowania, 3.pl_PL
dc.referencesKucharska B., 2014, Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Prace Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.pl_PL
dc.referencesKuc-Słuszniak B., 2008, Targowisko różności-targowisko próżności: Współczesne centrum handlowe w przestrzeni miejskiej, Czasopismo TechniczneArchitektura, 105.pl_PL
dc.referencesKühn G., 2006, Innerstädtische Einkaufszentren: Entwicklungen–Strukturen–Perspektiven. Angriff auf die City. Kritische Textezur Konzeption, Planung und Wirkung von integrierten und nichtintegrierten Shopping-Centern in zentralenLagen, Düsseldorf.pl_PL
dc.referencesLambert J., 2006, One step closer to a pan–European shopping center standard illustrating the new framework with examples, International Council of Shopping Center Report, 13, 2.pl_PL
dc.referencesLedwoń S., 2008, Wpływ współczesnych centrów handlowych na strukturę śródmieść, rozprawa doktorska, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLedwoń S., 2009, Przekształcenia obszarów śródmiejskich z udziałem funkcji handlowej,[w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.). Wybrane zagadnienia z rewitalizacji miast. Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMakowski G., 2003, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 2005, Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, Gospodarka Narodowa, 1-2.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 1998, Zagraniczne sieci handlowe w Polsce, Gospodarka Narodowa, 8-9.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 2001, Kierunki rozwoju ośrodków handlowych w Polsce, Handel Wewnętrzny, 4-5.pl_PL
dc.referencesMatysiak N., 2009, Współczesne centra handlowe w Polsce, Handel Wewnętrzny, 6.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk J., 2008, Instrumenty marketingu w handlu, [w:] Sławińska M. (red.), Kompedium Wiedzy o handlu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk J., 2012, Kreowanie wartości centrum handlowego – perspektywa interesariuszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesMoczydłowska J., 2004, Psychologia handlu, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białystoku, Białystok 2004.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2012, Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia GeographicaSocio-Oeconomica, 12.pl_PL
dc.referencesOlearczyk A., 1979, Ośrodki Handlowe, Biblioteka IHWiU, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPielesiak I., 2016, Public Spaces and Social Integration-the Case of Lodz, Studia Regionalia, 45.pl_PL
dc.referencesPłaziak M., Szymańska A. 2014, Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty, [w:] E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.pl_PL
dc.referencesPłaziak M., Szymańska A. I., 2015, Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty, Przedsiębiorczość-Edukacja, 11.pl_PL
dc.referencesPodgórski M., 2011, Przestrzeń miejska-dzielenie postrzegalnego. Próba analizy procesów zawłaszczania przestrzeni miejskiej z perspektyw filozofii JacquesaRanciere’a, INTERLINIE Interdyscyplinarne Czasopismo Internetowe, 1(2).pl_PL
dc.referencesPopławska, J. Z., 2014, Rozwój nowoczesnych obiektów handlowych w średniej wielkości miastach w Polsce, Problemy Rozwoju Miast, 3.pl_PL
dc.referencesPorter M., 1992, Strategia konkurencji, Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesRabiej J., 2008, Galeria handlowa-bazar, park, salon, świątynia, Czasopismo Techniczne Architektura, 105.pl_PL
dc.referencesRadziszewska J.Z., 2013, Przemiany centrów handlowych w Polsce, [w:] Osiński J., Pachocka M. (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, wydanie I, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRatzel F., 1891,Antropogeographie, T. II, Stuttgart.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2011, Centra handlowe-miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2016, Shopping centres as the subject of Polish geographical research, Geographia Polonica, 89(4).pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2014, Centra handlowe jako przestrzenie hybrydowe, Space-Society-Economy, 13.pl_PL
dc.referencesRomanowska A., Jamroz K., 2015, Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe: zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?, Transport miejski i regionalny, 2.pl_PL
dc.referencesSalvaneschi L., 1996, Location, Location, Location: How to select the best site for your business, Oasis Press PSI Research, Portland.pl_PL
dc.referencesSławińska M., 2010, Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznańpl_PL
dc.referencesSmagacz-Poziemska M., 2015, Czy miasto jest niepotrzebne?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2005, Centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura jako nowa atrakcja turystyczna Łodzi, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu, Katowice.pl_PL
dc.referencesStrużycki M., 2000, Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzarata A., 2013, Modelowanie liczby pojazdów generowanych przez duże centra handlowe, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport, 97.pl_PL
dc.referencesSzymańska D., 2013, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesTwardzik M., 2014, Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast województwa śląskiego, Studia Miejskie, 16.pl_PL
dc.referencesTwardzik M., 2015a, Nowoczesny handel w przestrzeni miast aglomeracji górnośląskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 408.pl_PL
dc.referencesTwardzik M., 2015b, Centrum handlowe jako lokalny projekt rewitalizacji miasta (na przykładzie Galerii Katowickiej), [w:] H. Brandenburg, P. Sekuła (red.), Projekty lokalne i regionalne. Rola kompetencji w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesWilk W., 2013, Miasta zbyt małe na handel z dyskontem, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica,15.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., 2016, Dostępność mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 23(1).pl_PL
dc.referencesWrzesińska J., 2008, Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72.pl_PL
dc.referencesZegar J. S., 2007, Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmichal.kowalski.kzsipp@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska