Show simple item record

dc.contributor.authorDzieciuchowicz, Jerzy
dc.contributor.authorDmochowska-Dudek, Karolina
dc.date.accessioned2017-12-19T14:05:17Z
dc.date.available2017-12-19T14:05:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23687
dc.description.abstractThis study focuses on the spatial diversity of the shapes of land lots in metropolitan conditions viewed through the example of Łódź. The researchers placed particular attention on the diversity and compact of lot shapes. This issue was preceded by a brief discussion of the distribution, density and sizes of lots. The goal of the study was to assess the spatial variability of lots according to their shapes using GIS tools.en_GB
dc.description.abstractW artykule położono nacisk na zróżnicowanie przestrzenne kształtu działek gruntowych w przestrzeni metropolitalnej na przykładzie Łodzi. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na zróżnicowanie i zwartość kształtu działek. We wstępnej części pracy poddano analizie rozmieszczenie, gęstość i wielkość działek. Głównym celem pracy jest identyfikacja zróżnicowania przestrzennego kształtu działek przy użyciu narzędzi GIS.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;20
dc.subjectland lotsen_GB
dc.subjectshapes of lotsen_GB
dc.subjectspatial structureen_GB
dc.subjectmetropolitan spaceen_GB
dc.subjectŁódźen_GB
dc.subjectGISen_GB
dc.subjectdziałki gruntowepl_PL
dc.subjectkształt działekpl_PL
dc.subjectstruktura przestrzennapl_PL
dc.subjectprzestrzeń metropolitalnapl_PL
dc.titleThe shapes of land lots within metropolitan space. The Łódź caseen_GB
dc.title.alternativeKształt działek gruntowych w przestrzeni miejskiej. Przykład Łodzipl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[109]-123
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Department of Regional and Social Geography
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesConzen M.R.G., 1960, Alnwick, Northumberland. A study in town-plan analysis, The Institute of British Geographers, „Publication”, 27.pl_PL
dc.referencesConzen M.P., 2002, From Alnwick to Cincinnati: Teasdale property cycles in Old World and the New, „Urban Morphology”, 6 (1).pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Dmochowska-Dudek K., 2014, Wielkość i kształt działek gruntowych w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 16: 149–167.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 1999, Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKopczewska K., 2008, Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostrubiec B., 1972, Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej, „Prace Geograficzne IG PAN”, 93.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1969, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, „Prace Geograficzne IG PAN”, 79.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1974, Fizjonomia, morfologia i morfogeneza miasta. Przegląd rozwoju oraz próba uściślenia pojęć, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria II, 55.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1979, Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Seria II, 21.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1994, Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast, [w:] Koter M., Tkocz J. (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Conference materials, NCU, UŁ, Toruń–Łódź.pl_PL
dc.referencesKotlicka J., 2008, Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1977, Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1979, Zróżnicowanie przestrzenne użytkowania ziemi w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Seria II, Folia Geographica, 21.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1997, Przemiany funkcjonalne i przestrzenne terenów przemysłowych Łodzi, „Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN”, 47, Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, VI.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 1979, Elementy struktury morfologicznej Wrocławia, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 438, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczno-Ekonomiczna, 3.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 1994, Bloki urbanistyczne Wrocławia w różnych fazach cyklu miejskiego, [w:] Koter M., Tkocz J. (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Conference materials, NCU, UŁ, Toruń–Łódź.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 1996, Struktura morfologiczna peryferyjnych osiedli Wrocławia, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1904, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczno-Ekonomiczna, XIV.pl_PL
dc.referencesPiech M., 2004, Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988–1996 (w granicach kolei obwodowej), ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjerzy.dzieciuchowicz@geo.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailkarolina.dmochowska@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.20.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record