Show simple item record

dc.contributor.authorSztobryn-Giercuszkiewicz, Joanna
dc.contributor.editorZakrzewska-Manterys, Elżbieta
dc.contributor.editorNiedbalski, Jakub
dc.date.accessioned2017-10-24T10:01:05Z
dc.date.available2017-10-24T10:01:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSztobryn-Giercuszkiewicz J., Alter idem – student z niepełnosprawnością w systemie szkolnictwa wyższego, [w:] Zakrzewska-Manterys E., Niedbalski J. (red), Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [99]-145, doi: 10.18778/8088-074-0.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-074-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23037
dc.descriptionProponowana książka jest skierowana zarówno do przedstawicieli środowisk akademickich, przede wszystkim socjologów i pedagogów zainteresowanych problematyką niepełnosprawności, jak również praktyków zaangażowanych w udzielanie pomocy i wsparcie tej grupy społecznej. Dedykujemy ją wszystkim, którzy w życiu codziennym stykają się z ludźmi niepełnosprawnymi, a w szczególności bliskim, członkom rodziny czy znajomym tych osób. Nieustannie poszukuje się nowych rodzajów oddziaływania rehabilitacyjnego, które mobilizowałyby osoby niepełnosprawne do aktywności, zapewniały partnerską współpracę między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi i ułatwiały przez to proces integracji. Dla powodzenia tych działań niezbędne staje się zaangażowanie instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także podmiotów działających na zasadach komercyjnych. W niniejszej publikacji chcieliśmy określić, jakie systemowe i strukturalne warunki powinny być spełnione m.in. w sferze pracy, edukacji i szerzej w zakresie polityki społecznej, których rezultatem byłoby stworzenie dogodnych warunków dla realizacji celów i osiągania sukcesów życiowych przez osoby niepełnosprawne. Pragnęliśmy pokazać, jak wielki potencjał może być wykorzystany do szeroko rozumianego przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej tej kategorii osób.pl_PL
dc.description.abstractAutorka przedstawia sytuację studentów niepełnosprawnych w systemie polskiego szkolnictwa wyższego. W pracy po raz pierwszy przedstawiona jest historia rozwoju systemów wsparcia edukacyjnego osób niepełnosprawnych na polskich uczelniach, zaprezentowane są też dwie perspektywy badawcze: z punktu widzenia instytucji szkolnictwa wyższego oraz samych studentów z niepełnosprawnościami. Autorka prezentuje wyniki najnowszych badań, „dobre praktyki” i rekomendacje dla systemu edukacji akademickiej dla zwiększonej inkluzji osób niepełnosprawnych w szkolnictwie wyższym.pl_PL
dc.description.abstractThe author presents the situation of students with disabilities in the Polish system of higher education. This paper discusses for the first time the history of educational support systems development for students with disabilities at Polish universities. Two research approaches were presented: the higher educational institutions’ perspective and the students’ with disabilities perspective. The author presents latest research findings, the best practices and the recommendations to the higher education system for increased inclusion of persons with disabilities in higher education.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZakrzewska-Manterys E., Niedbalski J. (red), Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.subjectstudentpl_PL
dc.subjectinstytucje szkolnictwa wyższegopl_PL
dc.subjectedukacja włączającapl_PL
dc.subjectinkluzja społecznapl_PL
dc.subjectdisabilitypl_PL
dc.subjectstudentpl_PL
dc.subjectHE institutionspl_PL
dc.subjectinclusive educationpl_PL
dc.subjectsocial inclusionpl_PL
dc.titleAlter idem – student z niepełnosprawnością w systemie szkolnictwa wyższegopl_PL
dc.title.alternativeAlter idem principle – a student with a disability in the higher education systempl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[99]-145pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-075-7
dc.contributor.authorBiographicalnoteJoanna Sztobryn-Giercuszkiewicz jest psychologiem, kierownikiem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się tworzeniem systemów wsparcia edukacyjnego osób niepełnosprawnych na uczelniach. Badaczka szkolnictwa wyższego w kontekście realizacji praw osób niepełnosprawnych do kształcenia. Jest autorką monografii naukowej i kilkunastu artykułów o tematyce społecznej.pl_PL
dc.referencesBarnes Colin, Mercer Geof (2004), Disability, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBerger Peter Lee, Luckmann Thomas (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesByra Stanisława (2010), Mechanizmy kształtowania się stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością, [w:] Maria Chodkowska, Stanisława Byra, Zdzisław Kazanowski (red.), Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 33–48.pl_PL
dc.referencesChodkowska Maria (2010), Źródła stereotypów niepełnosprawności i osób nią obciążonych w kręgu kultury europejskiej, [w:] Maria Chodkowska, Stanisława Byra, Zdzisław Kazanowski (red.), Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 13–31.pl_PL
dc.referencesDostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2015, nr 5, Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 16, Warszawa, ss. 62.pl_PL
dc.referencesFerenz Krystyna (2008), Źródła kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych, [w:] Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska (red.), Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 97–104.pl_PL
dc.referencesGąciarz Barbara (2002), Warunki życia i aktywność społeczna niepełnosprawnych studentów AGH. Postawy pracowników i studentów AGH wobec osób niepełnosprawnych. Raport z badań, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych (maszynopis), Kraków.pl_PL
dc.referencesGąciarz Barbara (2010), Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGąciarz Barbara, Rudnicki Seweryn (2014), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Wydawnictwo AGH, Kraków.pl_PL
dc.referencesGiermanowska Ewa, Kumaniecka-Wiśniewska Agnieszka, Racław Mariola, Zakrzewska-Manterys Elżbieta (2015), Niedokończona emancypacja. Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2007), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGustavsson Anders, Zakrzewska-Manterys Elżbieta (1997), Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesInglot-Brzęk Elżbieta (2012), Przemiany demograficzne a rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 26, Modernizacja dla spójności społeczno- ekonomicznej w czasach kryzysu, Rzeszów, s. 216–229.pl_PL
dc.referencesIzdebski Albert (2010), Niepełnosprawni studenci na Uniwersytecie Warszawskim, [w:] Barbara Gąciarz (red.), Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s. 164–180.pl_PL
dc.referencesKulpa Anna (2010), Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w roli studenta, [w:] Barbara Gąciarz (red.), Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s. 118–146.pl_PL
dc.referencesLeszczyńska Katarzyna (2010), Tożsamość i stygmatyzacja w narracjach niepełnosprawnych studentów, [w:] Barbara Gąciarz (red.), Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s. 35–55.pl_PL
dc.referencesMyśliwiec Maciej (2010), Profil społeczno-demograficzny, poziom zadowolenia z życia i obawy niepełnosprawnych studentów, [w:] Barbara Gąciarz (red.), Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s. 56–70.pl_PL
dc.referencesOstrowska Antonina (2015), Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993–2013, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOśrodek Rozwoju Edukacji (2015), Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – wyzwania dla JST, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPołtyn-Zaradna Katarzyna, Waszkiewicz Ludmiła, Zatońska Katarzyna (2009), Dlaczego niepełnosprawny student jest „niewidoczny”?, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, t. 90 nr 3, s. 374–377.pl_PL
dc.referencesRówne szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2012, nr 7, Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 3, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStruck-Peregończyk Monika (2013), Wizerunek osób niepełnosprawnych w środkach masowego przekazu – zarys zjawiska, Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna”, nr 4 (8), s. 22–31.pl_PL
dc.referencesSztobryn-Giercuszkiewicz Joanna (2011a), Formy wsparcia osób niepełnosprawnych studiujących w łódzkich uczelniach wyższych, [w:] Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Grażyna Mikołajczyk-Lerman (red.), Uczeń i student niepełnosprawny – warunki życia i nauki, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 99–114.pl_PL
dc.referencesSztobryn-Giercuszkiewicz Joanna (2011b), Barriers in academic learning of persons with disabilities in Lodz higher education institutions – research report, [w:] Aleksandra Polak-Sopińska, Joanna Lacewicz-Bartoszewska (red.), Ergonomics for the Disabled. Education as the Basis of Quality of Life for People with Disabilities, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 9–29.pl_PL
dc.referencesŚleboda Renata (2012), Kierunek i poziom wykształcenia oraz aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr II/2012(3), s. 107–130.pl_PL
dc.referencesTylewska-Nowak Beata, Dykcik Władysław (2013), Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej, Wydawnictwo UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesZnaniecki Florian (1997), Społeczna rola studenta uniwersytetu, Wydawnictwo Nakom, Poznań.pl_PL
dc.contributor.authorEmailgiercuszkiewicz@p.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-074-0.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska