Show simple item record

dc.contributor.authorRoszko-Wójtowicz, Elżbieta Marlena
dc.contributor.authorBiałek, Jacek
dc.date.accessioned2017-10-09T13:35:40Z
dc.date.available2017-10-09T13:35:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22873
dc.description.abstractVoting methods allow to create a synthetic (global) rank of analyzed objects basing on ranks coming from independent experts. The aim of the paper is ordering of the EU member countries according to their level of economic development. The self‑developed rating takes as a starting point well‑known in the literature international indices. We consider ranks based on the following indices: i.e. Global Innovation Index, Global Creativity Index, Global Competitiveness Index, Summary Innovation Index, Innovation Output Indicator. Selected synthetic measures were classified into four groups: innovativeness, competitiveness, entrepreneurship and knowledge. Borda’s and Dodgson’s grouping methods are applied for a creation of a synthetic (global) rank. All calculations are made in the original computer program. Conducted analysis confirms that synthetic (global) rank is closer to assessment of the overall level of socio‑economic development rather that simple economic growth. Achieved results show strong correlation between synthetic (global) rank and selected international indices. Simultaneously, there is a significant discrepancy between synthetic (global) rank and countries or­dering according to GDP per capita.en_GB
dc.description.abstractMetody oceny grupowej pozwalają na utworzenie syntetycznego (wypadkowego) rankingu analizowanych obiektów na bazie dostępnych już rankingów pochodzących od niezależnych ekspertów. Celem pracy jest uporządkowanie krajów członkowskich UE ze względu na poziom rozwoju gospodarczego na podstawie opracowanego rankingu wypadkowego, powstałego z popularnych w literaturze przedmiotu indeksów międzynarodowych. Zakwalifikowane do analizy mierniki syntetyczne podzielono na cztery grupy, tj. innowacyjność, konkurencyjność, wiedza, przedsiębiorczość. W pracy uwzględniono rankingi opracowane na bazie indeksów: Global Innovation Index, Global Creativity Index, Global Competitiveness Index, Summary Innovation Index, Innovation Output Indicator. Do analizy zastosowano metodę Bordy i Dodgsona. Obliczeń dokonano za pomocą autorskiego programu komputerowego. Przeprowadzona analiza wykazała, że zaproponowany ranking wypadkowy służy bardziej ocenie ogólnie pojętego rozwoju w wymiarze społeczno‑ekonomicznym niż jedynie wzrostu gospodarczego. Uzyskane wyniki wskazują na silną korelację między rankingami wypadkowymi a wybranymi indeksami sumarycznymi. Jednocześnie występują znaczne rozbieżności między rankingami wypadkowymi a porządkowaniem krajów zgodnie z wartościami PKB per capita.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;329
dc.subjectsynthetic measureen_GB
dc.subjecteconomic growth and developmenten_GB
dc.subjectinnovativenessen_GB
dc.subjectBorda count methoden_GB
dc.subjectDodgson voting methoden_GB
dc.subjectvoting methodsen_GB
dc.subjectEuropean Unionen_GB
dc.subjectmiernik syntetycznypl_PL
dc.subjectwzrost i rozwój gospodarczypl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectmetoda Bordypl_PL
dc.subjectmetoda Dodgsonapl_PL
dc.subjectmetody grupowego podejmowanie decyzjipl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.titlePomiar wzrostu i rozwoju gospodarczego w krajach UE – zastosowanie metod oceny grupowejpl_PL
dc.title.alternativeApplication of Grouping Methods To Assess Growth and Development in The EU Member Statesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[193]-211
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAcs Z.J., Szerb L., Autio E. (2016), Global Entrepreneurship and Development Index 2016, The Global Entrepreneurship and Development Institute, Washington, https://www.researchgate.net/profile/Erkko_Autio/publication/284727510_Global_Entrepreneurship_Index_2016/links/56584ef608ae4988a7b73457.pdf [dostęp: 18.11.2016].pl_PL
dc.referencesAfsa C., Blanchet D., Marcus V., Pioneer P.‑A., Rioux L. (2008), Survey of Existing Approaches to Measuring Socio‑Economic Progress, Paper for the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Insee‑OECD.pl_PL
dc.referencesBaller S., Dutta S., Lanvin B. (2016), The Global Information Technology Report 2016. Innovating in the Digital Economy, World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/GITR_2016_full%20report_final.pdf [dostęp: 20.10.2016].pl_PL
dc.referencesBegg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Makroekonomia, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBergh J. van der (2007), Abolishing GDP, „TI Discussion Papers”, no. 07–019/3, s. 12–16.pl_PL
dc.referencesBurda M., Wyplosz Ch. (2000), Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBury H., Wagner D. (2006), Wyznaczanie oceny grupowej przy użyciu metody Dodgsona. Wady i zalety, [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’06, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesBury H., Wagner D. (2008), Wyznaczanie oceny grupowej na podstawie podejścia Cooka‑Seiforda z uwzględnieniem możliwości występowania obiektów równoważnych w ocenie grupowej, [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’06, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesClark A., Frijters P., Schields M.A. (2008), Relative Income, Happiness and Utility: An Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzzles, „Journal of Economic Literature”, vol. 46, no., 1, s. 95–144.pl_PL
dc.referencesDutta S., Lanvin B., Wunsch‑Vincent S. (2015), The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development, Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization (WIPO), Fontainebleau, Ithaca, Geneva, https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII–2015‑v5.pdf [dostęp: 15.10.2016].pl_PL
dc.referencesEasterlin R.A. (1974), Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence, [w:] R. David, R. Reder (eds.), Nations and Households in Economic Growth: Essays in honor of Moses Abramovitz, Academic Press, New York.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, European Innovation Scoreboard, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts‑figures/scoreboards_pl [dostęp: 18.10.2016].pl_PL
dc.referencesEuropean Innovation Scoreboard. Comparative Analysis of Innovation Performance, PRO INNO EUROPE/INNO Metrics, January 2009, http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/innovatsioon/european_innovation_scoreboard_2009.pdf [dostęp: 15.10.2016].pl_PL
dc.referencesEurostat, Main GDP aggregates per capita [nama_10_pc], http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 17.09.2016].pl_PL
dc.referencesFlorida R., Mellander Ch., King K. (2015), The Global Creativity Index 2015, Martin Prosperity Institute, http://martinprosperity.org/media/Global‑Creativity‑Index–2015.pdf [dostęp: 17.09.2016].pl_PL
dc.referencesGlapiński A. (2012), Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, „Konsumpcja i Rozwój”, vol. 2, nr 1, s. 3–12.pl_PL
dc.referencesThe Global Entrepreneurship and Development Institute, https://thegedi.org/product/2015‑global‑entrepreneurship‑index/ [dostęp: 18.10.2016].pl_PL
dc.referencesThe Global Innovation Index, https://www.globalinnovationindex.org/ [dostęp: 18.10.2016].pl_PL
dc.referencesGomułka S. (2009), Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, [w:] R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHollanders H., Cruysen A. von (2008), Rethinking the European Innovation Scoreboard: A New Methodology for 2008–2010, PRO INNO EUROPE /INNO Metrics, http://es.eustat.eus/elementos/ele0006100/ti_methodology‑report‑eis–2008–2010/inf0006199_c.pdf [dostęp: 17.09.2016].pl_PL
dc.referencesHollanders H., Es‑Sadki N., Kanerva M. (2015), Innovation Union Scoreboard 2015, European Union, Belgium.pl_PL
dc.referencesKnoema, Knowledge Economy Index, https://knoema.com/atlas/topics/World‑Rankings/Knowledge‑Economy‑Index/Knowledge‑Economy‑Index [dostęp: 17.09.2016].pl_PL
dc.referencesKołodko G. (2004), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K. (2004b), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K (2004a), Przedsiębiorczość, referat na konferencję naukową „Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce”, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 25–26 marca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLayard R. (2005), Happiness. Lessons from a new science, Allen Lane, London.pl_PL
dc.referencesLitvak B.G. (1982), Ekspertnaja inforacija. Metody połuczienija i analiza, Radio i Swjaz, Moskwa.pl_PL
dc.referencesMalaga K. (2009), O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, ZK PTE, Warszawa, http://www.pte.pl/pliki/2/12/K.%20Malaga.pdf [dostęp: 15.11.2016].pl_PL
dc.referencesMarciniak S. (1997), Innowacje i rozwój gospodarczy, PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesMiszczuk A. (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParlament Europejski (2011), Sprawozdanie w sprawie wyjścia poza PKB – pomiar postępu w zmieniającym się świecie, PE460.599v02–00, Bruksela.pl_PL
dc.referencesPiech K. (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPortal Innowacji (2011), Rola społeczeństwa informacyjnego w zwiększaniu innowacyjności, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=F097F77CB45F4895843C368AD881CE94 [dostęp: 15.11.2016].pl_PL
dc.referencesPotencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy (2016), NBP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRatliff T. (2001), A comparison of Dodgson’s method and Kemeny’s Rule, „Social Choice and Welfare”, vol. 18, no. 1, s. 79–89, http://dx.doi.org/ 10.1007/s003550000060.pl_PL
dc.referencesSamuelson P., Nordhaus W. (2012), Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchwab K. (2015), The Global Competitiveness Report 2015–2016, The World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015–2016/Global_Competitiveness_Report_2015–2016.pdf [dostęp: 17.09.2016].pl_PL
dc.referencesStec M. (2009), Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”, nr 11–12, s. 45–65.pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.‑P. (2008), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, http://www.stiglitz‑sen‑fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf [dostęp: 11.11.2016].pl_PL
dc.referencesVertesy D., Deiss R. (2016), The Innovation Output Indicator 2016. Methodology Update, EUR 27880 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100825/innovation%20output%20indicator%202016%20report%20pubsy_fin.pdf [dostęp: 15.10.2016].pl_PL
dc.referencesVertesy D., Tarantola S. (2014), The Innovation Output Indicator 2014. Methodology Report, EUR 26936 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/ioi_methodsology_report_2014.pdf [dostęp: 15.10.2016].pl_PL
dc.referencesWarczak M. (2015), Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, „Współczesna Gospodarka”, vol. 6, issue 4, s. 111–122, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight‑e9947a43–121a–41b0‑a44b–2f93961e72a6 [dostęp: 15.10.2016].pl_PL
dc.referencesWorld Economic Forum, Networked Readiness Index, http://reports.weforum.org/global‑informa­tion‑technology‑report–2016/networked‑readiness‑index/ [dostęp: 18.10.2016].pl_PL
dc.referencesWorld Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016, http://reports.weforum.org/global‑competitiveness‑report–2015–2016/ [dostęp: 16.09.2016].pl_PL
dc.contributor.authorEmailkroszko33@gmail.com
dc.contributor.authorEmailjbialek@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.329.13
dc.relation.volume3pl_PL
dc.subject.jel030
dc.subject.jelC30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record