Show simple item record

dc.contributor.authorKałuża-Kopias, Dorota
dc.date.accessioned2017-10-09T13:35:37Z
dc.date.available2017-10-09T13:35:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22870
dc.description.abstractPoland’s population is aging like the populations in most developed countries. The fast rising number of the oldest old (the so‑called “double aging”) and their problems will probably be the dominant theme in the debate about seniors in coming decades. The purpose of this paper is to present the potential motives of migration of people over the age of 75 residents of large cities in Poland. Performed material from their own research that has been carried between February and August 2016. The analysis results indicate that older people are reluctant to change their place of residence, and the main theme of migration are health problems.en_GB
dc.description.abstractPolska, jak większość krajów rozwiniętych, staje w obliczu starzenia się populacji. Dynamiczny wzrost liczby najstarszych mieszkańców naszego kraju (tzw. proces podwójnego starzenia się) i ich problemy w najbliższych dekadach zdominują prawdopodobnie dyskurs dotyczący seniorów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie potencjalnych motywów migracji osób po 75. roku życia, mieszkańców wielkich miast w Polsce. Przedstawiony materiał pochodzi z badań własnych, które zostały zrealizowane między lutym a sierpniem 2016 roku. Wyniki analizy wskazują, że starsi Polacy niechętnie zmieniają miejsce zamieszkania, a głównym motywem migracji są problemy zdrowotne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;329
dc.subjectgerontologyen_GB
dc.subjectdemographyen_GB
dc.subjectmigration seniorsen_GB
dc.subjectdeterminants of migrationen_GB
dc.subjectgerontologiapl_PL
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectmigracje seniorówpl_PL
dc.subjectuwarunkowania migracjipl_PL
dc.titleSkłonność do migracji najstarszych seniorów – mieszkańców wielkich miastpl_PL
dc.title.alternativeThe tendency to migration of eldery people inhabitants of big citiesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[147]-165
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Unit of Demography and Social Gerontology
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBean F.D, Myers G.C., Angel J.L., Galle O.R. (1994), Geographic concentration, migration, and population redistribution among the elderly, [w:] L.G. Marin, S.H. Preston, Demography of aging, NAP, Washington.pl_PL
dc.referencesBień B. (2002), Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych, [w:] B. Synak (red.), Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBłędowski P., Wilmowska‑Pietruszyńska A., (2009), Organizacja opieki długoterminowej w Polsce. Problemy i propozycje rozwiązań. Organising long‑term care in Poland. Main problems and possible solutions, „Polityka Społeczna”, nr 7, s. 9–13.pl_PL
dc.referencesBojanowska E. (2008), Opieka nad ludźmi starszymi, [w:] P. Szukalski, I. Oliwińska, E. Bojanowska, Z. Szweda‑Lewandowska (red.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, ISP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBreuer T. (2005), Retirement Migration or Second‑home Tourism? German Senior Citizens on the Canary Islands, „Die Erde”, no. 136(3), s. 313–333.pl_PL
dc.referencesColsher P.L., Wallach R.B. (1990), Health and other social antecedents of relocation in rural elderly person, „J. Gerontol”, vol. 45(1), s. 100–136.pl_PL
dc.referencesCuba L.J., Hummon D.M. (1993), A place to call home, Identification with dwelling community and religion, „Sociol Q”, vol. 34, s. 111–131.pl_PL
dc.referencesGUS (2014), Migracje wewnętrzne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHaas W.H., Serow W.J. (1993), Amenity retirement migration process: A model and preliminary evidence, „The Gerontologist”, vol. 33, s. 212–220.pl_PL
dc.referencesHe W., Schachter J. (2003), Internal migration of the older population, 1995 to 2000, US Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, US Census Bureau.pl_PL
dc.referencesKałuża D. (2008), Migracje seniorów, [w:] T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKałuża‑Kopias D. (2011), Migracje seniorów w największych miastach w Polsce, [w:] T.J. Kowaleski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski, przyczyny, etapy, następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKałuża‑Kopias D. (2014a), Specyfika przemieszczeń wewnętrznych osób starszych w Polsce, „Studia Demograficzne”, nr 2(166), s. 97–120.pl_PL
dc.referencesKałuża‑Kopias D. (2014b), Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 167, s. 32–42.pl_PL
dc.referencesKałuża‑Kopias D. (2015), Polscy emigranci w późnym wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 4(315), http://dx.doi.org/10.18778/0208–6018.315.05.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski Ł. (2012), Zobowiązania rodzinne i dynamika wykluczenia w transnarodowej przestrzeni społecznej. Polacy w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 38(1/143), s. 125–142.pl_PL
dc.referencesKurek, S. (2008), Typologia starzenia się ludności w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesLa Parra D., Mateo M.A. (2008), Health status and access to health care of British nationals living on the Costa Blanca, Spain, „Ageing and Society”, vol. 28(1), s. 85–102.pl_PL
dc.referencesLatuch M. (1977), Przyczyny emigracji osób w starszym wieku z największych miast w Polsce, „Studia Demograficzne”, nr 50, s. 51–69.pl_PL
dc.referencesLongino Ch.F. (1987), Migration patterns among the elderly: A developmental perspective, „The Gerontologist”, vol. 27, s. 266–272.pl_PL
dc.referencesLongino Ch.F., Bradley D.E. (2001), Geographical distribution and migration, [w:] R.H. Binstock, L.K. Georg (eds.), Aging and the Social Sciences, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesLongino C.F. Jr., Warnes A.M. (2005), Migration and older people, [w:] M.L. Johnson (ed.), Cambridge Encyclopaedia of Ageing, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (2012), PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań.pl_PL
dc.referencesPtak E. (2012), Migracje międzynarodowe seniorów, „Polityka Społeczna”, nr 10, s. 21–26.pl_PL
dc.referencesQuandango J. (2002), Aging and the life course, Pepper Institute on Aging and Public Policy, Florida State University, Florida.pl_PL
dc.referencesRogers A. (1990), Return migration to region of birth among retirement – age persons in the United States, „Journal of Gerontology: Social Sciences”, vol. 5, s. 128–134.pl_PL
dc.referencesSchiamberg L.B., McKinney K.G. (2003), Factors Influencing Expectations to Move or Age in Place at Retirement Among 40‑ to 65‑Year‑Olds, „Journal of Applied Gerontology”, vol. 22, s. 19–41.pl_PL
dc.referencesStolarczyk K. (1985), Społeczno‑ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce, „Monografie i Opracowania”, SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStolarczyk K. (1986), Społeczno‑demograficzne aspekty migracji osób w starszym wieku, [w:] J. Witkowski (red.), Społeczno‑demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, „Monografie i Opracowania”, SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuzman R.M., Manton K.G., Willis D.P. (1992), Introducing the oldest old, [w:] R.M. Suzman, D.P. Willis, K.G. Manton (eds.), The oldest old, Oxford University Press, Oxford–New York.pl_PL
dc.referencesSynak B. (red.) (2000), Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSynak B. (red.) (2002), Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2003), Raport merytoryczny z realizacji projektu badawczego. Status rodzinny a sytuacja zdrowotna i bytowa osób sędziwych w środowisku wielkomiejskim, grant 2H2OE03424, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/3625/Ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf?sequence=1isAllowed=y [dostęp: 20.08.2016].pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2010), Starzenie się ludności Łodzi na tle największych Polskich miast od początku XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 35, s. 103–125.pl_PL
dc.referencesUren Z., Goldring S. (2007), Migration trends at older ages in England and Wales, „Population Trends”, no. 130, s. 31–41, www.statistics.gov.uk [dostęp: 10.12.2012].pl_PL
dc.referencesWalters W.H. (2006), Later‑Life Migration in the United States, A Review of Recent Research, http://www.pineforge.com/ballantinestudy/articles/Chapter14_Article04.pdf [dostęp: 10.02.2016].pl_PL
dc.referencesWiseman R.F. (1980), Why older people move theoretical issues, „Research on Aging”, vol. 2(2), s. 141–154.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildkaluza@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.329.10
dc.relation.volume3pl_PL
dc.subject.jelJ1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record