Show simple item record

dc.contributor.authorSowińska-Heim, Julia
dc.contributor.editorStefański, Krzysztof
dc.contributor.editorPawłowska, Aneta
dc.contributor.editorJedlińska, Eleonora
dc.date.accessioned2017-10-04T10:53:41Z
dc.date.available2017-10-04T10:53:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSowińska-Heim J., Sztuka awangardowa w XIX-wiecznej fabryce, [w:] Pawłowska A., Jedlińska E., Stefański K., (red.), Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [419]-436, doi: 10.18778/8088-239-3.25pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-239-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22782
dc.description.abstractThe Art Museum in Łódź, whose collections are well-known in the international arena, is not yet situated in its own modern museum building. A unique set of the international avantgarde works included in the Museum’s 1930s collection has placed this institution among the world’s leading museums. Yet for decades it has lacked proper exhibition space. Both in the inter-war period and in times of the Polish People’s Republic, the collection was displayed in the 19th-century buildings adapted for exhibition purposes. The situation has not changed recently although the turn of the 20th and 21st centuries brought great interest and a real boom for modern museum architecture. In 2008, the Art Museum in Łódź started functioning in the new seat of the 19th century weaving mill, belonging formerly to the complex of Israel Poznański’s plant, currently converted into the trade and entertainment centre, named Manufaktura. Spatial coexistence of the art museum and the trade centre arouses emotions and controversies.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrę Historii Sztukipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPawłowska A., Jedlińska E., Stefański K., (red.), Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectMiejskie Muzeum Historii i Sztuki im. Juliana i Kazimierza Bartoszewiczówpl_PL
dc.subjectarchitekturapl_PL
dc.subjectMuzeum Sztuki w Łodzipl_PL
dc.titleSztuka awangardowa w XIX-wiecznej fabrycepl_PL
dc.title.alternativeThe avant-garde art in the 19th-century factorypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[419]-435pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Historii Sztukipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-240-9
dc.referencesBudowa nowego gmachu dla Muzeum Sztuki w Łodzi (Konkurs SARP nr 515) – korespon¬dencja, materiały, ogólne, 1968–1972, teczka 1, sygn. K. 217. [Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi, Dział Dokumentacji Naukowej, Zbiory Specjalne]pl_PL
dc.referencesBudowa nowego gmachu dla Muzeum Sztuki na Zdrowiu (Konkurs SARP nr 515) – kore¬spondencja, materiały ogólne. 1973–1981, teczka 2, sygn. K. 201. [Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi, Dział Dokumentacji Naukowej, Zbiory Specjalne]pl_PL
dc.referencesMemoriał nt: „Założeń budowy gmachu Muzeum Sztuki w Łodzi”, 1969 r., teczka 4, sygn. K. 17. [Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi, Dział Dokumentacji Naukowej, Zbiory Specjalne]pl_PL
dc.referencesOpracowanie w sprawie warunków i przebiegu konkursu architektonicznego na budowę gmachu Muzeum Sztuki (umowa, wytyczne, preliminarz), 1972, teczka 5, sygn. K. 65, K. 30, K. 23, K. 53. [Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi, Dział Dokumentacji Naukowej, Zbiory Specjalne]pl_PL
dc.referencesDokumentacja techniczna związana z budową nowego gmachu Muzeum Sztuki na Zdrowiu, 1972, teczka 6, sygn. K. 22. [Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi, Dział Dokumentacji Naukowej, Zbiory Specjalne]pl_PL
dc.referencesNowa Siedziba Muzeum Sztuki w Łodzi (konkursy) 1973–, Teczka A. [Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi, Dział Dokumentacji Naukowej, Zbiory Specjalne]pl_PL
dc.referencesDokumentacja powykonawcza prac konserwatorskich przeprowadzonych na przełomie 2007 i 2008 roku, sygn. 78/19. [Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi, Dział Dokumentacji Naukowej, Zbiory Specjalne]pl_PL
dc.referencesStudium wykonalności dla Projektu: Modernizacja i adaptacja budynku pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2005, sygn. 81/9. [Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi, Dział Dokumentacji Naukowej, Zbiory Specjalne]pl_PL
dc.referencesStanisławski R., [Wypowiedź], 40-lecie powstania w Łodzi Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej. Sesja Naukowa zorg. przez Muzeum Sztuki w Łodzi. Teatr Nowy w Łodzi, 22–23.05.1971 r. (dzień 2, cz. 1), teczka 8, nagranie. [Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi, Dział Dokumentacji Naukowej, Zbiory Specjalne]pl_PL
dc.referencesAkta Miasta Łodzi, Wydział Oświaty i Kultury, sygn. 17091. [Archiwum Państwowe w Łodzi]pl_PL
dc.referencesAkta Muzeum Sztuki w Łodzi, sygn. 1, 10, 25, 320. [Archiwum Państwowe w Łodzi]pl_PL
dc.referencesDłużak F., Muzeum jakiego nie było, „Kurier Polski” 1972, nr 56, s. 4.pl_PL
dc.referencesH.P., Jakie będziemy mieli Muzeum Sztuki, „Głos Robotniczy” 1973, nr 180.pl_PL
dc.referencesJaniak M., Zaczynamy: Najlepsze Wnętrze Roku 2008, „Dziennik Zachodni” 2009, http://www. dziennikzachodni.pl/artykul/88890,zaczynamy-najlepsze-wnetrze-roku-2008,id,t.html (10.01.2016).pl_PL
dc.referencesJedliński J., Przemieszczenia. Uwagi wokół rozbudowy Muzeum Sztuki w Łodzi, „Muzealnictwo” 2009, t. 50, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesKarnicka Z., Kalendarium życia i twórczości, [w:] Władysław Strzemiński. W setną rocznicę urodzin 1893–1952, [katalog wystawy, Muzeum Sztuki w Łodzi], Łódź 1993, s. 76–77.pl_PL
dc.referencesKomunikat grupy „a.r.”, Łódź 1932, nr 2.pl_PL
dc.referencesKurc-Maj P., Jakie muzeum? – uwagi na temat historii Muzeum Sztuki w Łodzi do 1950 roku, [w:] Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia, t. 1, red. A. Jach i in., Łódź 2015, s. 124–175.pl_PL
dc.referencesKurc-Maj P., Sowińska-Heim J., Awangardowa kolekcja w czasach socrealizmu. Polityka programowa Muzeum Sztuki w Łodzi w latach 50. XX wieku, [w:] Socrealizmy i modernizacje, red. A. Sumorok, T. Załuski, Łódź 2016 [w druku].pl_PL
dc.referencesLuba I., Paradoks sztuki narodowej i modernizmu. Władysław Strzemiński laureatem nagrody artystycznej miasta Łodzi w roku 1932, „Biuletyn Historii Sztuki” 2012, nr 3–4, s. 707–730.pl_PL
dc.referencesŁadnowska J., Muzeum Sztuki w Łodzi, [w:] Polskie życie artystyczne w latach 1945–1960, red. A. Wojciechowski, Warszawa–Wrocław–Kraków 1992, s. 318–327.pl_PL
dc.referencesŁupak S., Łódź Fabryczna, Łódź Neoplastyczna, „Newsweek.pl Kultura” 2013, http://kultura. newsweek.pl/lodz-fabryczna--lodz-neoplastyczna,104085,1,1.html (dostęp: 12.01.2016).pl_PL
dc.referencesMarian Minich, Pismo do Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 czerwca 1945 r., [w:] Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia, t. 1, red. A. Jach i in. Łódź 2015, b.p.pl_PL
dc.referencesMinich M., Muzeum Sztuki w Łodzi, [w:] Rocznik Muzeum Sztuki w Łodzi 1930–1962, red. M. Minich, M. Rubczyńska, J. Ładnowska, Łódź 1965, s. 7–122.pl_PL
dc.referencesMinich M., O nową organizację muzeów sztuki, [w:] Sztuka współczesna II. Studia i szkice, red. J. Dutkiewicz, Kraków 1966, s. 70–190.pl_PL
dc.referencesMinich M., Szalona galeria, Łódź 1963.pl_PL
dc.referencesMuseums for new millennium: Concepts, Projects, Buildings, red. V.M. Lampugnani, A. Sachs i in., Munich 1999.pl_PL
dc.referencesms2 – filia M uzeum S ztuki w Ł odzi, „Inżynier Budownictwa” 2009, http://www.inzynierbudownictwa. pl/biznes,inwestycje,artykul,ms2_-_filia_muzeum_sztuki_w_lodzi,2943 (dostęp: 08.01.2016).pl_PL
dc.referencesNowakowska W., Wspomnienie o Marianie Minichu, „Odgłosy” 1966, nr 27, s. 7.pl_PL
dc.referencesOjrzyński J., Geneza i pierwsze lata muzeum, [w:] Muzeum Sztuki w Łodzi. Historia i wystawy, red. U. Czartoryska, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesOjrzyński J., Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej. Kalendarium 1931–1991, [w:] Kolekcja sztuki XX wieku Muzeum Sztuki w Łodzii, red. U. Czartoryska, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesRektor T. Kotarbiński do Mariana Minicha, p ismo z d nia 2 2 w rześnia 1945 r., [w:] Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia, t. 1, red. A. Jach i in., Łódź 2015, b.p.pl_PL
dc.referencesSadowski J., Kształt programu, [w:] Na Zdrowie po zdrowie, „Głos Robotniczy” 1972, nr 66, s. 3.pl_PL
dc.referencesStowarzyszenie Architektów Polskich, Zarząd Oddziału Łódzkiego, Warunki konkursu realizacyjnego, otwartego, powszechnego Stowarzyszenia Architektów Polskich Nr 515 na architektoniczny projekt koncepcyjny wielofunkcyjnego obiektu Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, luty 1973.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim J., Regionalne ambicje a rzeczywistość centralnego planowania. Trudna historia budowy nowego gmachu Muzeum Sztuki w Łodzi, [w:] Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki, red. P. Gryglewski, K. Stefański, R. Wróbel, Łódź 2013, s. 209–228.pl_PL
dc.referencesStanisławski R., Funkcja współczesnego muzeum, „Architektura” 1974, nr 4, s. 160.pl_PL
dc.referencesStefański K., Atlas architektury dawnej Łodzi do 1938 r., Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesSukces czy porażka? Dyskusja pokonkursowa, „Architektura” 1974, nr 4, s. 160.pl_PL
dc.referencesSztuka – krótko – kultura – krótko, „Zwierciadło” 1973, nr 36, s. 15.pl_PL
dc.referencesu, Laserowe dziwy w nowym gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, „Express Wieczorny‟, 1973, nr 13, s. 3.pl_PL
dc.referencesW.S., Cichy dramat Muzeum Sztuki…, „Głos Robotniczy”, 19.08.1957.pl_PL
dc.referencesZ Jarosławem Suchanem, d yrektorem M uzeum S ztuki r ozmawia M arta S kłodowska, „Obieg” 2008, http://www.obieg.pl/wydarzenie/5021 (12.01.2016).pl_PL
dc.references„Zdrowie” – łódzka baza wypoczynku, „Trybuna Ludu” 1972, nr 156, s. 3.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-239-3.25


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska