Show simple item record

dc.contributor.authorZawisza, Michał
dc.contributor.editorGlinkowska, Beata
dc.date.accessioned2017-09-21T11:34:02Z
dc.date.available2017-09-21T11:34:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationZawisza M., Finansowanie transakcji wykupu menedżerskiego w warunkach polskich i międzynarodowych, [w:] Glinkowska B., Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania – procesy – wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [231]-262, doi: 10.18778/8088-492-2.18pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-492-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22698
dc.descriptionCelem publikacji jest ukazanie dorobku naukowego, głównie polskich i ukraińskich uczonych, w zakresie uwarunkowań procesów i rezultatów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz jej wpływu na funkcjonowanie biznesu w dobie globalizacji. Opracowanie stanowi istotny wkład w zakresie teorii i praktyki w proces restrukturyzacji przedsiębiorstw w kierunku ich internacjonalizacji. Może posłużyć jako inspiracja do stworzenia strategii opartej na poszukiwaniach (prospector strategy), co będzie sprzyjać zwiększonej innowacyjności w budowaniu strategii i organizacji firm przechodzących transformację. Może też być przesłanką do zacieśniania współpracy biznesów z różnych krajów i do wspólnych badań w tym względzie. Książka powstała jako rezultat międzynarodowej konferencji naukowej (teoretyczno-metodyczno-praktycznej), zorganizowanej 21-22 listopada 2016 r. pt. „Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw – uwarunkowania, modele, wyniki badań”. Zamieszczone studia przypadków i analizy jakościowe mogą ułatwić przedsiębiorstwom dostosowanie się do warunków działania na nowych rynkach. Będą też pomocne menedżerom oraz przedsiębiorcom w zrozumieniu konieczności i metod dostosowania się do globalnej konkurencji, która generuje nowe akcenty w zarządzaniu.pl_PL
dc.description.abstractTransakcje typu wykupu menedżerskiego MBO (Management Buy Out), czyli takie, w których osoby kierujące spółką uczestniczą w transakcji kapitałowej sprzedaży zarządzanej przez siebie spółki po stronie nabywających, zajmują obecnie istotne miejsce na rynku kapitałowym i finansowym w krajach Europy Zachodniej, choć ich rozwój datuje się praktycznie dopiero od połowy lat 80. XX wieku. Jednakże, o ile na rynku powstały określone podmioty do obsługi takich transakcji, to menedżerowie, którzy zamierzali je zrealizować, byli praktycznie osamotnieni w zdobywaniu wiedzy. Do tej pory trudno jest odnaleźć w polskiej literaturze naukowej informacji w tym zakresie. Tym samym, praca badawcza o zarządzaniu procesem wykupu menedżerskiego, która obejmie tematykę podejścia metodycznego do realizacji wykupu menedżerskiego z punktu widzenia menedżera, powinna być wyjściem naprzeciw oczekiwaniom. Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie: - typów finansowania transakcji wykupu menedżerskiego; - podmiotów, które mogą być finansowane w procesie; - instrumentów wykorzystywanych w finansowaniu wykupów menedżerskich. Niniejszy artykuł stanowi część tematyki związanej z opracowaniem procedury realizacji wykupu menedżerskiego z punktu widzenia menedżera.pl_PL
dc.description.abstractManagement Buy-Out is the purchase of a business by its management, usually in cooperation with outside financiers (e.g. private equity providers). Buyouts vary in size, scope and complexity but the key feature is that the managers acquire an equity interest in their business, sometimes a controlling stake, for a relatively modest personal investment. The existing owners sell most or usually all of their investment to the managers and their co-investors. Since the beginning of the 21st century, the number of transactions MBO definitely growing up in Poland. This is a consequence of the increased availability of various forms of financing in Poland, egg. private equity, mezzanine financing, structure finance in banks. This study aims to present: - types of financing transactions MBO; - entities, which may be financed in the process; - financial instruments used in the financing of management buy-outs.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja jest rezultatem ministerialnego projektu: międzynarodowej konferencji naukowej (teoretyczno-metodyczno-praktycznej) pt. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw – uwarunkowania, modele, wyniki badań – finansowana w ramach umowy 641/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGlinkowska B., Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania – procesy – wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmenedżerpl_PL
dc.subjectgrupa menedżerskapl_PL
dc.subjectpartner kapitałowypl_PL
dc.subjectfundusz inwestycyjnypl_PL
dc.subjectwykup menedżerskipl_PL
dc.subjectmanagerpl_PL
dc.subjectmanagement buy outpl_PL
dc.subjectprivate equitypl_PL
dc.subjectmezzaninepl_PL
dc.titleFinansowanie transakcji wykupu menedżerskiego w warunkach polskich i międzynarodowychpl_PL
dc.title.alternativeFinancing of management buyout in Poland and on international marketpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[231]-262pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-493-9
dc.referencesCentrum Badania Wykupów Menedżerskich, Imperial College London, https://www.imperial.ac.uk/, [dostęp: 02.11.2016].pl_PL
dc.referencesKonferencje krajowe dotyczące wykupów menedżerskich w latach 2003–2016.pl_PL
dc.referencesMateriały VII Konferencji Wykupy Menedżerskie w Polsce (2016), Łódź.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Gajdka J. (1998), Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, tom 1, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1300 tekst ujednolicony.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-492-2.18


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska